عوامل موجهه جرم چیه؟ 

 

مشکلات مسئولیت کیفری در خیلی از کتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شه: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت کیفری.

مورد اول که موضوع این بحثه، از علل عینی یا خارجی هستن که مانع مسئولیت کیفری و مدنی هستن. علل عینی به این معناست که «شخص» انجام دهنده عمل، موضوع قانون گذاری نیس. بلکه هرکی با هر ویژگی شخصی ای انجام دهنده اون شه عملش مباح هستش. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می گیرن.

مورد دوم به شخص گناهکار در رابطه می شه و اونو علل شخصی می خوندن. یک نمونه از علل شخصی «صغر» است که در یادداشت دیگری به اونا خواهیم پرداخت.

چار عوامل موجهه جرم

 • امر آمر قانونی
 • دفاع قانونی
 • ضرورت
 • رضایت مجنی علیه در بعضی موارد.

طبق قانون مجازات اسلامی:

الف. در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشه.

ب. در صورتی که ارتکاب رفتار واسه اجرای قانون مهم ترین لازم باشه.

پ. در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشه و امر نامبرده خلاف شرع نباشه.

ت. اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به خاطر تأدیب یا حفاظت اونا انجام می شه، مشروط بر این که اقدامات نامبرده در حد معمولی و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشه.

ث. عملیات ورزشی و حوادث به دلیل اون، مشروط بر اینکه باعث حوادث، نقض مقررات مربوط بهش ورزش نباشه و این مقررات هم مخالف موازین شرعی نباشه.

ج. هر نوع عمل جراحی یا طبی قانونی که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی اون و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شه. در موارد فوری أخذ رضایت لازم نیس.

امر آمر قانونی

اینجا بعضی وقتا خود قانون به شکل خاص جرم رو مباح می دونه. مثل افشای اسرار مریض، در «قانون طرز جلوگیری از مریضیای آمیزشی و مریضیای واگیردار» که در حالت عادی افشای اسرار مریض غیر قانونیه.

بعضی وقتا اگه شخصی به شکل قانونی به مأمور دستوری بده و اون عمل جرم باشه، مباح می شه.

در بعضی مواقع هم لازمه واسه اجرای قانون مهم ترین جرمی رو انجام دهنده شد که اونم خاصیت جرم بودن خود رو از دست میده. مثلا تخریب جایی واسه نجات جون آدم؛ که تخریب مستوجب کیفر نمیشه.

طبق قانون:

«هروقت به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شه آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شن لکن مأموری که امر آمر رو به دلیل اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونیه، اجرا کرده باشه، مجازات نمی شه و در دیه و ضمان، پیرو مقررات مربوطهه.»

:

«هروقت مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی رو برابر مقررات بکنه و همون عمل موجب فوت یا آسیب بدنی کسی شه، دیه برعهده ی بیت الماله. تبصره – هروقت شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه ی نظامی و یا هر جای دیگری که ورود بهش ممنوعه، شه و برابر مقررات، هدف بگیره، ضمان ثابت نیس و در صورتی که از ممنوعه بودن جای مزبور آگاهی نداشته باشه، دیه از بیت المال پرداخت می شه.»

دفاع قانونی

اینجا هم با رعایت موارد قانونی ممکنه حتی قتلی رخ بده اما به دلیل ی تصریح قانون گذار این عمل هیچ گونه مجازاتی نداره.

اهمیت این موضوع به دلیل پیشگیری از نتایج زیان بارتریه که اگه مجنی علیه اقدامی نکنه، جانی پیش دستی می کنن و به طور مثال اونو به قتل خواهد رساند.

در دفاع قانونی باید تموم شرایط باهم جمع باشن تا عمل مباح شه.

تنها در مورد دفاع در برابر تهاجم دیوونه، دیه از بیت المال پرداخت می شه و در دیگر موارد دیه هم ساقطه.

طبق قانون:

«هروقت فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا نزدیک الوقوع با رعایت مراحل دفاع انجام دهنده رفتاری بشه که طبق قانون جرم حساب می شه، درصورت جامعه شرایط زیر مجازات نمی شه:

الف. رفتار اجرایی واسه دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشه.

ب. دفاع مستند به قرائن مناسب یا خوف عقلایی باشه.

پ. خطر و تجاوز به باعث اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه.

ت. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ً ممکن نباشه یا دخالت ی اونا در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشه.

تبصره ۱. دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایزه که اون از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع ازش برعهده ی دفاع کننده باشه یا ضعیف از دفاع بوده یا خواسته کمک کنه یا در وضعیتی باشه که امکان استمداد نداشته باشه.

تبصره ۲. هروقت اصل دفاع قطعی باشه ولی رعایت شرایط اون قطعی نباشه اثبات نبود رعایت شرایط دفاع برعهده ی مهاجمه.

تبصره ۳. در موارد دفاع قانونی دیه هم ساقطه جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوونه که دیه از بیت المال پرداخت می شه.»

لازم به ذکره که «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در زمانی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشن، دفاع به حساب نمیاد لکن هروقت قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شن و طبق دلایل و قرائن موجود خوف اون باشه که عملیات اونا موجب قتل، زخم، تجاوز به عرض یا ناموس یا مال شه، دفاع جایزه.»

ضرورت

اصطلاح معروف «الضَّرورات توبیحُ المَحظورات» ناظر به همین عنوانه. که در شرایط به خصوصی شخص واسه حفظ جون یا مال خود و یا دیگری در شرایط لازم انجام دهنده جرمی می شه اما مستحق کیفر نیس. مثلا خوردن گوشت مردار واسه کسی که مجبور از گرسنگیه. یا خوردن مشروب واسه کسی که در حال تلف شدن از تشنگیه.

در قانون مجازات اسلامی:

«هرکی هنگام بروز خطر شدید فعلی یا نزدیک الوقوع مثل آتیش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا مریضی به خاطر حفظ نفس یا مال خود یا دیگری انجام دهنده رفتاری شه که طبق قانون جرم حساب می شه قابل مجازات نیس مشروط بر این که خطر رو عمداً ایجاد نکنه و رفتار اجرایی با خطر موجود متناسب و واسه دفع اون ضرورت داشته باشه.»

شخص مضطر برابر با شخص مجبور نیس.

در حالت اثبات زور، فرد اختیار و انتخاب خود رو از دست می ده، اما در حالت اضطرار شخص با توجه به شرایطی که در اون حضور داره انتخابی رو می کنه که اگه برابر با شرایط قانونی باشه، کیفر نمیشه.

شاید اینجا بشه اضطرار و ضرورت رو در یک جایگاه دونست که باهم فرق کمی دارن. گرچه بعضی حقوقدانان این دو رو جدا از همدیگه در نظر می گیرن و ریشهِ اضطرار رو داخلی ولی ریشهِ ضرورت رو بیرونی میدونن.

اضطرار طبق قانون:

«هروقت کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل انجام دهنده رفتاری شه که طبق قانون جرم حساب می شه مجازات نمی شه. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شه. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شه.»

رضایت

به معنای یه جور اجازه مجنی علیهه. در قانون بعضی کشورها «اتانازی» یا مرگ آروم که به خواست خود مریض واسه آزادی از درد انجام می شه، تصویب شده که ناظر به همین مورده. که موردقبول قانون ما نیس.

در قانون:

«در قتل و بقیه جنایات عمدی، مجنی علیه می تونه پس از اتفاق جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا صلح کنه و اولیای دم و وارثان نمی تونن پس از فوت اون، طبق مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنن، لکن انجام دهنده به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شه.»

همین طور:

«هروقت دکتر در معالجاتی که انجام می ده موجب تلف یا آسیب بدنی شه، ضامن دیهه مگه اونکه عمل اون برابر مقررات پزشکی و موازین فنی باشه یا این که قبل از درمون بیزاری گرفته باشه و انجام دهنده تقصیری هم نشه و اگه اخذ بیزاری از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اون، معتبر نباشه و یا تحصیل بیزاری از اون به دلیل بیهوشی و مثل اون ممکن نگردد، بیزاری از ولی مریض تحصیل می شه.

تبصره ۱. در صورت نبود قصور یا تقصیر دکتر در علم و عمل واسه اون ضمان وجود نداره هر چند بیزاری اخذ نکرده باشه.

تبصره ۲. ولیِ مریض مثل ولیِ خاصه مثل پدر و ولیِ عام که مقام رهبریه. در موارد از دست دادن یا نبود دسترسی به ولیِ خاص، رئیس قوه ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانای مربوطه به دادن بیزاری به طبیب اقدام نشون میده.»

کلا طبق قانون، رضایت، در مورد عمل جراحی و عملیات ورزشی مشروعه.

تهیه شده در: chetor.com


۱

عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارمندان و راهکارهایی واسه افزایش اون 

 

فارغ از موقعیت و مقام شغلی، ناخشنودی از زندگی کاری افراد رو تحت اثر قرار می ده. سرخوردگی، یکنواختی و خشم کارکنان ممکنه هم واسه افراد و هم واسه سازمانا هزینه های زیادی بسازه. واسه همین مدیران به دنبال کاهش ناخشنودی شغلی در همه سطحای سازمان هستن. اما این کار خیلی راحت ممکن نیس؛ چون شناسایی و جداسازی عواملی که بر کیفیت زندگی کاری تاثیردارن، سخته.

 

سودآوری شرکتا و کسب وکارها رابطه مستقیمی با خوشحالی نیروی کاری شون داره. شرکتایی که به امتحان و افزایش خوشحالی کارکنان اهمیت نمی دن با زیان روزافزون، کاهش بهره وری و ناتوانی در جذب و حفظ نیروی کار باکیفیت روبرو هستن.

خوشحالی کارکنان و کیفیت زندگی کاری، اثر مستقیمی بر کیفیت خدمت رسانی به مشتری داره. اقدامات مربوط به امتحان کیفیت زندگی کاری، به تخصیص موثر و کارامد منابع واسه افزایش بهره وری و ثبات در محیط کاری کمک می کنن و نتایجی مثل موارد زیر رو داره:

 1. نگاه مثبت کارکنان نسبت به کارشون و شرکتی که در اون کار می کنن
 2. افزایش بهره وری و انگیزه ذاتی
 3. تقویت اثر سازمان و امتیاز رقابتی اش

عوامل پایه ای مؤثر در کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری بر ۳ عامل مهم استواره:

 1. مراقبتای شغلی: اساسی ترین عنصر واسه لذت بردن از کار، محیط کاری امنه. شغل و محیط کاری نباید سلامتی رو به خطر بندازه.
 2. زمان کاری مناسب: سازمانا باید ساعات کاری، ساعات اضافه کاری، مدت تعطیلات و مرخصی رو بررسی کنن.
 3. حقوق و دستمزد مناسب: کارفرمایان نباید حقوقی کمتر از کمترین میزان دستمزد پذیرفته شده دولت به کارکنان شون پرداخت کنن.

شغل نقشیه که افراد قبول می کنن؛ از سویی به تأمین زندگی کمک می کنه و در سویی دیگر با خودشکوفایی (self-realization)، در فرد لذت و خوشحالی ایجاد می کنه.

کیفیت زندگی کاری به معنای تعادل بین وظایف و ملزومات شغلی و جذابیتا و فشارهای اون، مفهومی قدیمی و همیشه در حال تغییر در دامنه ی مسئولیت اجتماعی شرکت هاس. بعضی شرکتا با اینکه به این موضوع اهمیت میدن، اما جایی در راه حل و طرح کسب وکارشان واسه اون در نظرنمی گیرن.

وجود و دامنه ی کیفیت زندگی کاری

کیفیت روابط بین کارکنان و کیفیت محیط کار، کیفیت زندگی کاری رو شکل میدن. بهترین فضا واسه کار، جاییه که بتونین به همکاران تون اعتماد و به کارتون افتخار کنین، از همراهی افرادی که در دور و بر تون هستن لذت ببرین.

کیفیت زندگی کاری به ابعاد انسانی شغل، رضایت شغلی و پیشرفت سازمانی می پردازه.

عوامل زیر به بهتر شدن کیفیت زندگی کاری کمک می کنن:

۱. شناخت مسائل و مشکلات زندگی کاری

مشکلات باید به وسیله بخش یا افراد مسئول شناسایی شن. مواردی مثل دلیل خوشحال نبودن و روحیه ی پایین کارکنان، نیاز به آموزش و بسیاری مسائل دیگر، باید بررسی شن. با شناسایی دقیق این مسائل، امکان ایجاد «سازمان آدم محور» جفت و جور می شه.

۲. تعهد به پیشرفت

با تعهد کارکنان به تقویت کارکرد و افزایش بهره وری، کیفیت زندگی کاری بهتر می شه. به این مسئله میشه به شکل تشویق کارکنان و برنامه های حمایتی رسیدگی کرد. واسه تقویت نظام موجود، گزارشای مربوط به کیفیت زندگی کاری باید به طور پیوسته ارائه شن. معرفی ساختار پاداش دهی ممکنه سودمند باشه.

۳. تیم بررسی کیفیت زندگی کاری

این تیم باید ترکیبی از مدیران و کارکنان باشه و همه مسائل و شرایط جاری رو مثل روحیه ی پایین، بی اعتمادی، افزایش فشار کاری، پاداش دهی، تشویق و چیزای دیگه ای به جز اینا، در نظر بگیره.

۴. آموزش

هم رهبران و هم کارکنان، توانایی آزمایش شرایط و ویژگیای لازم واسه شغل و تصمیم گیری درباره نیازای آموزشی رو واسه افزایش کیفیت زندگی کاری دارن.

۵. استفاده از گروه های کانونی

گروه های کانونی با بحث کارامد درباره موارد زیر، می تونن بر کیفیت زندگی کاری موثر باشن:

 • دلیل اینکه امروز اینجا هستین، چیه؟
 • سه مورد از مهم ترین عواملی که به نظرتون بر کیفیت زندگی کاری تون تأثیرگذارند، کدامند؟
 • توقع دارین شرکت واسه شما چه بکنه؟
 • انتظار افزایش حقوق دارین؟ و…

۶. آزمایش اطلاعات به دست اومده از گروه های کانونی

پس از بحث بر سر موضوعات و مسائلی که گفتیم، اطلاعات جمع آوری شده باید آزمایش شن تا بشه واسه تعیین راه و اقدامات سازمان به اونا تکیه کرد.

۷. شناسایی و اجرا فرصتای پیشرفت

شناسایی فرصتایی مثل ارتباطات، تشویق و پاداشای غیرمادی، قدم مهمیه. تقویت ساختارای حمایتی، نظارت پیوسته ی نظام پاداش و تشویق و… به تعریف راه حل ارتباطات با هدف ایجاد رابطه بین مدیران و کارکنان کمک می کنه.

۸. ساعات کاری انعطاف پذیر

نیروی کار جور واجور امروزی، روی خوشی به ساعات کاری بدون انعطاف نشون نمی دن. اونا خواهان انعطاف پذیری در زمان بندی کاری هستن تا بتونن زندگی کاری و حرفه ای شون رو همگام با همدیگه مدیریت کنن. انعطاف پذیری رو میشه به روشای زیر درست کرد:

 • کار بیشتر در طول روز در مقابلِ کاهش روزهای کاری در هفته
 • حضور در محل کار در ساعات خاص اما در بخشای مختلف روز به جای ساعات کاری عادی
 • امکان کار در منزل

۹. استقلال در محیط کار

واگذاری مسئولیت، عنصری لازم در ساختار سازمانیه. افراد تمایل دارن واسه تشکیل گروه های کاری و بعضی تصمیم گیریا آزاد باشن. در سازمانای با کیفیت بالای زندگی کاری، محیط کاری مناسب ارتباطات سرراست، احترام، تشویق، اعتماد، حمایت، رفاه و خوشحالی حرفه ای و شخصیِ کارکنان رو تضمین می کنه و پس کیفیت انجام همه کارا زیاد می شه.

اهمیت کیفیت زندگی کاری

الان شرکتا و سازمانای بسیاری باور دارن که «توجه به کارکنان» موجب افزایش بهره وری، وفاداری و اعتبار سازمان می شه. کیفیت زندگی کاری به دلایلی مثل موارد زیر واسه سازمانا مهمه:

۱. تقویت اعتبار و رابطه شون با طرفای درگیر

با بهبود کیفیت زندگی کاری، رابطه سازمانا با شریکان و طرفای کاری بهبود پیدا میکنه و می تونن دیدگاه ها، سیاستا و عملکردشون رو در مسائل پیچیده ی اجتماعی بهتر به سهام داران، مصرف کنندگان، تأمین کنندگان و کارکنان انتقال بدن.

۲. افزایش بهره وری

برنامه ها و روشایی که به هماهنگی بیشتر زندگی کاری و شخصی کارکنان کمک می کنن، بهره وری رو افزایش میدن. تشویق و حمایت شرکت از سعی و تعهد کارکنان، علاقه مندیا و فشار کاری شون، نگرانیا و فشارهای بیرونی رو کمتر می کنه. این مسئله موجب می شه اونا در ساعات کاری، تموم تمرکزشان رو روی کار بذارن که باعث افزایش تعهد کاری، وفاداری و بهره وری می شه.

۳. جذب و نگهداری

الان راه حلای زندگی کاری، به ابزاری واسه جذب نیروی کار متخصص و حفظ نیروی باکیفیت موجود تبدیل شده. این روزها خیلی از کارجویان خواهان ساعات کاری انعطاف پذیر هستن، طوری که بیشتر افراد، زمان کاری انعطاف پذیر رو به افزایش حقوق ترجیح میدن.

احتمال ماندن افراد در شغل فعلی یا بازگشت پس از یک دوره غیبت، در سازمانایی که نیازای کارکنان شون رو بهتر برآورده می کنن، بیشتره. این مسئله واسه سازمانا هم به صرفه؛ چون متحمل هزینه از دست دادن نیروهای باتجربه و جایگزینی نیروی جدید نمی شن. ضمنا، اینجور سازمانایی وفاداری کارکنا ن رو جلب می کنن.

۴. کاهش غیبت از کار

در شرکتایی که محیطی صمیمی و صمیمی دارن، کارکنان کمتر غیبت می کنن. به دلیل مدیریت مناسب فشار کاری، کارکنان کمتر دچار مریضی می شن و چون بهتر می تونن اختلافای بین کار و زندگی رو مدیریت کنن، کمتر نیاز به غیبت یهویی و مرخصی دارن.

کارکنان سالم و بی اضطراب، با بهره وری بیشتری کار می کنن.

۵. افزایش کیفیت زندگی کاری

کاهش اختلاف بین زندگی کاری و شخصی باعث کاهش فشار، افزایش خوشحالی از زندگی کاری و شکوفایی بیشتر در کار و خارج از کار می شه.

تعادل در زندگی کاری اضطراب و خستگی رو کم می کنه و زمان کاری سالم تر و ایمن تری به همراه میاره. خستگی و اضطراب در محیط کار ممکنه موجب بروز آسیب در محل کار یا در خونه شه.

خوداشتغالا و کسائی که شغل آزاد دارن تا اندازه زیادی قادر به کنترل ساعات کاری شون هستن. با اینکه بیشتر داده های مربوط به تعادل بین زندگی کاری و شخصی دور کسانیه که در استخدام بقیه هستن، امتیازای زیاد خوداشتغالی قابلِ رد نیس. خوداشتغالا عادتای کاری سالم و راه حلایی رو به کار می گیرن که امکان ایجاد برابری بین کار و نقشای دیگر زندگی رو به اونا می ده.

۶. کمک به کسائی که توانایی کمتری دارن

با انعطاف پذیری بیشتر و جفت و جور کردن بعضی شرایط، افراد ضعیف، با نیازای خاص و افرادی که زمان بازنشستگی شون نزدیکه، می تونن فعالیت شغلی شون رو افزایش بدن. کار کردن جدا از اینکه امتیازای مادی، اثرات مثبت فردی و اجتماعی زیادی داره.

در طرف دیگر، مدیران و کارفرمایان امکان استفاده از استعدادهای پنهون ی بیشتری رو دارن.

۷. خدمت به خانوداه و جامعه

وقتی شرایط کاری و زندگی خانوادگی در اختلاف با همدیگه باشن، یکی از این دو دچار مشکل می شن. تحقیقات در سطح جهانی نشون دادن زندگی کاری بیشتر با زندگی خانوادگی ناسازگاره. کیفیت زندگی کاری به تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی و حفظ اون کمک می کنه. آسیب به زندگی خانوادگی به آسیبای اجتماعی بزرگتری منجر میشه.

شرکت در اجتماعات و فعالیتای فرهنگی و ورزشی واسه جوامع سودمنده. با اینکه برگزاری و شرکت در اینجور فعالیتایی وظیفه ی شرکتا و کارفرمایان نیس، اما حمایت از اینجور رویدادهایی همکاری و همدلی رو در اعضای شرکت تقویت می کنه. این کار بعضی مهارتایی رو که ممکنه در محیط کار مفید باشن هم تقویت می کنه.

۸. درگیری شغلی

در سازمانای با کیفیت بالای زندگی کاری، کارکنان بیشتر خود رو درگیر شغل شون می کنن. اونا سعی می کنن تا بهترین کارکرد رو داشته باشن. کارکنان با برخورداری از حس لیاقت سعی می کنن همیشه مهارت هاشون رو متناسب با نیازای شغل شون به روز کنن. اونا شغل شون رو به عنوان ابزاری واسه رسیدن به موفقیت و پاداش می بینن.

۹. رضایت شغلی

درگیریِ شغلی، تعهد شغلی و خوشحالی شغلی رو داره. کارکنانی که مورد حمایت و پشتیبانی کارفرمایان شون قرار می گیرن، خوشحالی بیشتری از شغل شون دارن. این به بهتر شدن خروجی کار منجر می شه.

۱۰. اعتبار شرکت

سازمانا، مؤسسات، سرمایه گذاران و رسانه های بسیاری، در آزمایش شرکتا به کیفیت تجربه کاری در محیط کار توجه می کنن. مؤسسات اجتماعی جورواجور در تصمیم گیریای خود به کیفیت زندگی کاری توجه ویژه ای دارن.

مشکلات پیشِ روی کیفیت زندگی کاری

با وجود تلاشی که سازمانا واسه بهبود رابطه کارکنان و کارفرمایان و پس تقویت کیفیت زندگی کاری کارکنان شون می کنن، بازم ممکنه در راه اجرا کارامد برنامه ها و اقدامات، با مشکلاتی روبرو شن. بعضی از این مشکلات عبارتند از:

۱. تشویق نکردن و پاداش نامناسب

تعهد کارکنان به شغل شون در رویارویی با سعی کم مدیران واسه جبران سعیای اونا، کمرنگ میشه. تعهد پدیده ای دوسویهه. مدیران بدون تشویق و پاداش شایسته، نمی تونن انتظار بهترینا رو از کارکنان شون داشته باشن.

۲. بن بستِ شغلی

شغلایی که جای رشد و پیشرفت ندارن یکی از مهم ترین دلایل بی انگیزگی و نبود تعهد کارکنان هستن. شغلایی که فرصت خودشکوفایی و رشد رو از کارکنان دریغ می کنن، به ناخشنودی شدید و نبود وفاداری منجر می شن.

۳. مدیریت طبق ی تهدید

بدرفتاری با کارکنان و تهدید و خجالت زده کردن اونا، نتیجه ای جز از بین رفتن تعهد اونا نداره. در کتاب «تارهای وفاداری» (The Loyalty Link) نوشته «دنیس مک کارتی» (Dennis G. Mc Carthty)، مدیریت با تهدید، به عنوان یکی از هفت عامل تضعیف وفاداری کارکنان معرفی شده.

۴. فضای کاری منفی

پذیرفته نشدن از طرف همکاران، محیط بدون همکاری مؤثر، همراه با سیاسی کاری و برخورد منفی بقیه، تعهد کاری رو از بین می بره. اگه کارکنان آرامش خاطری رو که نیاز دارن در محیط کار دریافت نکنن، تمایلی به ارائه همه تواناییای خود ندارن.

آرامش

۵. نداشتن امنیت شغلی

امنیت شغلی یکی از مهم ترین نیازای کارکنانه. اگه اونا احساس کنن که هر لحظه ممکنه شغل شون رو از دست بدن، تعهدی نسبت به اهداف سازمان نشون نمی دن.

۶. نگاه منفی

بعضی افراد به طور ذاتی به هیچی و هیچکی مثل کارفرمایشان تعهدی ندارن! تعهد یک نگرشه و کسائی که از اون بهره مند نیستن، نمی تونن به شغل شون پایبند باقی بمونن.

منبع : businessmanagementideas


عوامل موثر بر تصمیم گیری؛ ۱۰ عامل عجیب و غریبی که می تونن تصمیم شما رو تغییر 

 

۱. زمان روز

تصمیم گیریِ زیاد خسته کننده س. به خستگی حاصل از گرفتن تصمیمات پشت سرهم اصطلاحا «خستگی تصمیم گیری» گفته می شه. ورزشکاری که بیش ازحد ورزش کنه، از دید جسمی بررسی خواهد رفت. ذهن آدم هم از این قضیه مستثنی نیس. به این معنی که اگه با تصمیمات پی درپی از ذهن تون کار بکشین، از دید ذهنی فرسوده میشید. خستگی تصمیم گیری حتما به میزان سختی تصمیماتی که می گیریم مربوط نیس، بلکه اینجا حرف از کمّیته.

همه ما در طول روز ده ها یا صدها تصمیم می گیریم. لباس چی بپوشم؟ صبحانه چی بخورم؟ از کدوم راه برم سر کار که ترافیک نباشه؟ آهنگ چی گوش بدم؟ و… با هر تصمیمی که می گیریم، درواقع بخشی از قدرت تصمیم گیری مون بررسی میره، تا جایی که وقتی به انتهای روز می رسیم، دیگر حتی بعضی وقتا در مورد موضوعات ساده هم قادر به تصمیم گیری نیستیم. فرق اساسی بین خستگی جسمی و خستگی ذهنی در اینه که معمولا کسی خودش متوجه نمی شه که چقدر از نگاه قدرت ذهنی بررسی رفته.

در پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام شد، محققان با مراجعه به ۱۱۰۰ تصمیم قضایی سعی کردن چگونگی تأثیرگذاری خستگی تصمیم گیری رو بر قضاوت قُضّات بررسی کنن. نتایج نشون داد زندانیانی که دفاعیات شون رو در جلسات دادگاهیِ اول روز شنیده شده بود، احتمال بالاتری وجود داشت که در رأی دادگاه پیروز شن. اما زندانیانی که دادگاه شون در بقیه اوقات روز برگزار شده بود، به دلیل افزایش خستگی ذهنی قضات احتمال کمتری واسه پیروزی داشتن.

این پدیده جدا از اینکه محافل قضایی در بین سیاستمداران هم جای بحث داره. تابه حال توجه کرده بودین که رنگ کت وشلوار اوباما تقریبا همیشه فقط چند رنگ خاص بوده؟ اوباما در اصل با این تصمیم آگاهانه می خواسته از تعداد تصمیمات کوچیکی که همه روزه باید می گرفته کم کنه تا ظرفیت ذهنی خود رو واسه تصمیمات بزرگ تر حفظ کنه.

۲. ادرار

هیچوقت شده که مجبور باشین یک تصمیم سرنوشت ساز واسه کار یا زندگی تون بگیرین؟ معمولا در اینجور زمانی چیکار می کنین؟ مطمئنا کارایی که واسه تصمیم گیری بهتر انجام میدید، شامل مواردی چون «نگه داشتن ادرار» نمی شه. اما جالبه بدونین که طبق نتایج یک تحقیق علمی اگه ادرارتان رو نگه دارین، روی قدرت تصمیم گیری تون اثر مثبت می ذاره.

تحقیق عجیب وغریبی که بهش اشاره شد، به وسیله دانشمندی هلندی به نام ماریجَم توک (Mirjam Tuk) انجام شده. توک در این تحقیق سعی داشت بدونه که کنترل ادرار چیجوری می تونه روی نحوه ی رفتارمون اثر مثبت بزاره. در نتایج این تحقیق مشاهده شد کسائی که واقعا نیاز به تخلیه ی ادرار دارن، درمورد مسائل مالی صبورتر می شن و راحت تر حاضرن که قید پاداشای لحظه ای و فوری رو بزنن و عوضش واسه دریافت پاداشای بزرگ تر اما زمان بر صبر کنن. در نتایج این تحقیق اومده که این افراد می تونن بقیه تکانهای خودکارتر و هم شناختی تر رو هم بهتر کنترل کنن. گفتنیه که این تحقیق از برندگان جایزه ی «ایگ نوبل» است. این جایزه هر ساله به تحقیقایی اهدا می شه که مردم رو در مرحله اول به خنده میندازن و بعد به فکر فرو می برن.

به خاطر آزمایش این ادعا، از یه گروه داوطلب خواسته شد که ۶ فنجون آب بنوشن، درحالی که گروه دیگر فقط باید چند جرعه ی کوچیک از ۵ فنجون جداگونه می نوشیدن. پس از ۴۰ دقیقه (یه مدت که تقریبا طول می کشه تا آب به مثانه برسه)، میزان خودکنترلی شرکت کنندگان سنجیده شد. هرکی می تونست دو انتخاب داشته باشه: دریافت ۱۶ دلار در روز بعد یا دریافت ۳۰ دلار در ۳۵ روز بعد. به طور میانگین کسائی که نیاز به تخلیه ی ادرار داشتن، گزینه ۳۰ دلاری رو انتخاب کردن که مبلغ بیشتر اما زمان دریافتش طولانی تر بود.

۳. شدت خشم

میدونیم که خشم به نفرت و نفرت به رنج و عذاب میرسه. اما نتایج یکی دیگر از اون دست تحقیقای عجیب و غریب نشون داد که اتفاقا خشم می تونه به گرفتن تصمیمات آگاهانه تر بینجامد.

وِسلی مونز (Wesley Moons)، روان شناس در دانشگاه کالیفرنیا و همکارش دایان مَکی (Diane Mackie) که سعی داشتن در مورد اثر دقیق خشم بر قدرت تصمیم گیری اطلاعات کسب کنن، چند آزمایش جالب توجه طراحی کردن. در آزمایش اول، گروهی از علم آموزانی که سخت خشمگین و برآشفته بودن (احساس خشم به این افراد القا شده بود) در مقابل گروه دیگری که آروم و خونسرد بودن، قرار داده شدن. بعد به شرکت کنندگان متنی داده شد که ادعا می کرد علم آموزان عادات مالی تقریبا خوبی دارن. این متن استدلالای قوی و ضعیف داشت. استدلالای قوی برگرفته از تحقیقای علمی بودن و استدلالای ضعیف هیچ پایه علمی موثقی نداشتن. از شرکت کنندگان خواسته شد تا میزان قوت و ضعف این استدلالا رو آزمایش کنن و بگن که هر استدلال چقدر واسه شون قانع کننده بوده. در آزمایش دوم، به یه گروه از شرکت کنندگان گفته شد که این استدلالا رو سازمانی با تجربه کافی در مورد ی مسائل مالی، مطرح کرده. برعکس، به گروه دیگر گفته شد که این استدلالا رو یک سازمان پزشکی بدون تجربه کافی در رابطه درباره مسائل مالی، مطرح کردن. در هر دو آزمایش، علم آموزان خشمگین ثابت کردن که خشم می تونه قدرت بررسی و تصمیم گیری افراد رو تقویت کنه. این گروه در آزمایش سوم هم دوباره ثابت کردن که خشم می تونه افرادی رو که معمولا خیلی تحلیلی فکر نمی کنن، به متفکرانی زرنگ تر تبدیل کنه.

۴. انتخابای بیش ازحد گسترده

شاید شمام ترجیح میدید که وقتی می خواید در مورد موضوعی تصمیم بگیرین، همه انتخابای ممکن رو جلوی روی تون بذارین. اما تحقیقات علمی بر این باورند که اگه بتونیم از طیف انتخابای ممکن کم کنیم، از نتیجه تصمیمات مون راضی تر هستیم.

محققان با بررسی نحوه ی واکنش مردم در روبرو شدن با انتخاب شکلات به این نتیجه رسیدن که بیشتر مردم ترجیح میدن که بین ۳۰ نوع شکلات انتخاب داشته باشن تا مثلا بین ۶ نوع، چون انتخاب از یک طیف گسترده تر واسه شون جالب تره. پس ی این تحقیق مشاهده شد کسائی که از بین انتخابای کمتر، خرید کرده بودن، از انتخاب شون راضی تر بودن و احتمال بیشتری وجود داشت که دوباره از همون شکلاتا بخرن.

بَری شوارتز (Barry Schwartz)، نویسنده ی کتاب «پارادوکس انتخاب»، این پارادوکس رو اینجور توضیح می ده: «هرچه انتخابای بیشتری در دسترس باشن، احتمال بیشتری هست که فرد به یک انتخاب بد دست بزنه و این احتمال می تونه همه لذتی رو که فرد می تونسته از انتخاب واقعی خود ببره، خراب می کنه.»

۵. احساس ذاتی

شکی نیس که در مورد موضوعات مهم زندگی نباید شتاب زده تصمیم گرفت، بلکه باید وقت گذاشت و همه حولوحوش رو خوب سبک و سنگین کرد. اما بعضی وقتا علم به نتایجی می رسه که آدم انگشت به دهن می مونه. اما دلایلی هست که نشون می ده ذهن ناخودآگاه در گرفتن تصمیمات لحظه ای خیلی بهتر از ذهن خودآگاه عمل می کنه. محققان آلمانی با بررسی الگوهای مغزی در زمانِ پیش از تصمیم گیری به این نتیجه رسیدن که ذهن ناخودآگاه می تونه تا بیشترین حد ۷ ثانیه سریع تر از ذهن خودآگاه تصمیم بگیره.

طبق نتایج پژوهشی که در نشریه ی «سایِنس» منتشر شده، محققان به این نتیجه غیرعقلانی رسیدن که درنگ و تأمل روی موضوعات در مواردی باعث می شه که اهمیت بعضی جنبه های یک تصمیم در نظر فرد بالاتر برود، اونم به قیمت از اهمیت افتادگی بعضی جنبه های دیگر، و فرد در قضاوت کلی دچار مشکل شه. خلاصه اش اینه که ذهن خودآگاه تصمیمات ساده رو تقویت می کنه، اما در تصمیمات پیچیده این طور نیس.

در یک آزمایش، امکانات چند خودرو یک بار به زبون ساده و بار دیگر به زبون پیچیده واسه گروهی از افراد توضیح داده شد. نتایج نشون داد که وقتی توضیحات به زبون ساده ارائه شد، ذهن خودآگاه به افراد در تشخیص خودروی بهتر کمک کرد. اما این ذهن ناخودآگاه بود که وقتی توضیحات به زبون پیچیده ارائه شد، در انتخاب خودروی تأثیرگذارتر کارکرد بهتری از خود نشون داد. این قضیه در مورد بقیه انتخابایی که مردم در خریدهایشان انجام میدن هم صدق می کنه.

با همه این اوصاف، بازم پیشنهاد می کنیم که واسه تصمیمات حساس زندگی تون وقت بذارین و در چشم برهم زدن تصمیم نگیرید. تشخیص فرق تصمیماتی که از روی غریزه، اراده ی آزاد و حماقت می گیریم، کار آسونی نیس و علم هم هنوز به راه حل ساده ای که تشخیص این فرقا رو واسه مون راحت تر کنه، نرسیده. پس فعلا همون بهتر که از تصمیمات لحظه ای درمورد مسائل مهم پرهیز کنین.

۶. جنسیت فرزندان

تحقیقات نشون داده که جنسیت فرزندان می تونه روی باورهای سیاسی والدین اثر بزاره. در سال ۲۰۰۸ پژوهشی با عنوان «دخترها و رأی به جناح چپ» انجام شد که نشون داد جنسیت بچه روی تصمیمات سیاسی والدین اثر می ذاره. گفته می شه که احتمال رأی والدین به حزب لیبرال به ازای هر بچه دختر ۲ درصد زیاد می شه. این درحالیه که زن و شوهرِ دارای بچه پسر به تمایلای محافظه کارانه روی میارن. حتما می پرسین به چه دلیل؟ در این دو نظریه فرض بر اینه که والدین، به دلیل بی عدالتی دستمزد و ترجیحات زنانه ی متفاوت در مورد جنسای عمومی، در صورت داشتن بچه دختر به جناح چپ و در صورت داشتن بچه پسر به جناح راست تمایل پیدا می کنن.

۷. جای تصمیم گیری

تا اینجا دیدیم که ایجاد وخو و حتی شدت نیاز به تخلیه ی ادرار می تونه روی قدرت تصمیم گیری مون اثر بزاره. اما فکر می کنین مکانی که در اون تصمیم می گیرین هم نقش تعیین کننده ای روی انتخاب تون داره؟ باید بگیم که بله! دلایلی هست که نشون می ده جای گرفتن تصمیم پایانی می تونه روی رأی مردم اثر بزاره و به نتیجه گیریای تقریبا تعجب آوری متمرکز شون کنه. مثلا، به نظر می رسه کسی که در یک جای مذهبی مثل کلیسا رأی می ده، احتمال داره که در مورد موضوعات داغ سیاسی مثل سقط جنین یا ازدواج هم جنس بازه ها محافظه کارانه تر از چیزی که واقعا هست، تصمیم بگیره. یا مثلا وقتی رأی گیری دور محور موضوعاتی مثل تعیین بودجه ی مدارس دولتی یا بقیه مسائل مربوط به آموزش عمومی باشه و رأی دهندگان در مدرسه به ویژه با حضور علم آموزان یا اولیای مدرسه رأی بدن، جو مدرسه می تونه موجب ایجاد راه و روش مثبت در رأی دهندگان شه. خلاصه اینکه بهتره در جایی مثل بخش زایمون تصمیم به بچه دار شدن نگیرید!

۸. دما

واقعیت اینه که خیلی از ما در ارتباطات مون بقیه رو تا حدودی طبق تأثیری که از کاریزما، زبون بدن یا حتی نوع لباس پوشیدن شون می گیریم، قضاوت می کنیم. شاید اثر اینجور مواردی در تعیین طرز برخوردمان با مردم خیلی واسه مون محسوس نباشه. پس اگه بگیم که دما هم در این معادله نقش داره، حتما متعجب میشید.

جون بارگ (John Bargh)، روان شناس و لارِنس ویلیامز (Lawrence Williams)، مدرس بازاریابی، در پژوهشی مشترک کوشیدند تا ببینن که دما چیجوری روی تصمیم گیری اثر می ذاره. به گروهی از شرکت کنندگان یک فنجون قهوه ی داغ و به یه گروه دیگه یک فنجون قهوه ی گرم داده شد که باید در دست شون نگه می داشتن. بعد نظر شرکت کنندگان در مورد شخصی فرضی پرسیده شد. کسائی که فنجون قهوه ی گرم در دست شون بود، اون شخص خیالی رو خون گرم تر و اجتماعی تر آزمایش کردن.

محققان در آزمایشی دیگر مشاهده کردن که حس بخشندگی شرکت کنندگان با احساس اجسام گرم زیاد شد و تمایل بیشتری پیدا کردن که مثلا اگه بُن خرید در اختیار دارن، به جای اینکه واسه خودشون خرجش کنن، بُن رو به دیگری هدیه بدن. گویا هرچه دما بیشتر باشه، راحت تر می تونیم به ناشناسا اعتماد کنیم، واسه پیش خدمتا انعام بذاریم یا حتی به سرمایه گذاریای پرخطرتر دست بزنیم.

۹. قدم موسیقی پس زمینه

همیشه شنیده ایم که میگن بهتره موقع تصمیم گیری به آهنگای سریع گوش کنیم. اما بازم پاره ای از تحقیقای علمی به نتایجی دور از انتظار رسیدن! به نظر می رسه که گوش دادن به موسیقیایی با قدم سریع در مقایسه با موسیقیایی با قدم کُند به تصمیم گیری سریع تر و بهتر بیشتر کمک می کنه.

در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، محققان اثرات قدمای مختلف موسیقی رو بر قدرت تصمیم گیری بررسی کردن. نتایج نشون داد کسائی که موقع تصمیم گیری به آهنگای تندتر گوش کرده بودن، در مقایسه با کسائی که پشت زمینه به آهنگای آروم تر گوش کرده بودن، تونستن درمورد تصمیمات سخت تر به انتخاب بهتر و دقیق تری برسن. این نتایج در مورد تصمیمات ساده تر هم تغییر نکرد.

۱۰. بازیای کامپیوتری

اثرات بازیای کامپیوتری روی کودکان مثل موضوعات جنجال برانگیزیه که به ویژه اگه بحث سر بازیای مهیج و جنگی باشه، معمولا شرایط به نفع انجام بازیای کامپیوتری پیش نخواد رفت. اما نتایج بعضی تحقیقای علمی نشون دهنده اینه که بازیای کامپیوتری پرخشونت به انجام دهنده ی بازی یاد می گیرن که تصمیمات بهتر و دقیق تری بگیره. البته نگفته نمونه که این نتایج هنوز بسیار جای بحث دارن!

اما در هر صورت، محققان دانشگاه روچِستِر فهمیدن که بازیای کامپیوتری مهیج به انجام دهنده ی این بازیا یاد می گیرن که سریع تر به تصمیم درست برسن. گفته می شه کسائی که این نوع خاص از بازیا رو انجام میدن، نه تنها نسبت به دنیای دور شون هشیارتر می شن، بلکه در انجام چند کار هم زمان هم پیشرفت می کنن و در رانندگی و جهت یابی توانمندتر می شن.

در تحقیق دیگری که در نشریه ی «کارِنت بایولوژی» منتشر شد، محققان ده ها جوون ۱۸ تا ۲۵ ساله رو که عادت به بازیای کامپیوتری نداشتن، بررسی کردن. یه گروه باید بازی هدفمند سیمز۲ (The Sims 2) و گروه دیگر باید بازیای مهیج ندای وظیفه ی۲ (Call of Duty 2) و مسابقه ی غیرواقعی (Unreal Tournament) رو انجام می دادن. این افراد پس از انجام بازیا در چند آزمون شرکت کردن که شامل سؤال و تمرینای تحلیلی و شنیداری بود. نتایج نشون داد کسائی که بازیای مهیج انجام داده بودن، تونستن ۲۵ درصد سریع تر از گروه مقابل در جواب به سؤالات آزمون و تمرینا به نتیجه گیری برسن. به گفته دافنه باوِلیر (Daphne Bavelier)، یکی از محققان این مطالعه «تصمیمات هیچوقت سیاه و سفید نیستن. مغز همیشه در حال محاسبه احتمالاته. مثلا، وقتی بین رانندگی متوجه حرکتی در طرف راست تون میشید، حدس میزنین که برخوردی رخ میده یا نه و بعد طبق آزمایش این احتمال از بینِ ترمزکردن یا نکردن یکی رو انتخاب می کنین.»

درمجموع، دلایل نشون می ده مغز کسائی که بازیای کامپیوتری مهیج انجام میدن، در جمع آوری و پردازش اطلاعات دیداری و شنیداری بسیار مفیدتر از کسائی که اهل بازیای کامپیوتری نیستن، عمل می کنه و به همین خاطره که این افراد می تونن سریع تر و بهتر تصمیم بگیرن.عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی چیه؟ 

 

یکی از مهم ترین اهداف هر کسب و کاری افزایش بهره وری کارمندانه که فقط با تصمیمات مشترک مدیران شرکتا و مسئولان منابع انسانی محقق می شه. اما متأسفانه حاصل سعیای تعداد کمی از این عزیزان موجب افزایش بهره وری می شه. سیاستا و برنامه ریزیای حاکم بر فرآیندهای کار و کاسبی، باید طوری اندیشیده و اجرا شن که هدررفت هزینه های شرکت به ازای هر نیروی کار به کمه کم برسه. در این مقاله می خوایم به معرفی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی بدیم تا سرپرستان شرکتا بتونن رونق کسب وکارشان رو به بیشترین حد برسانند.

برنامه-ریزی

 

ستونای بهره وری

۱. کارمندان کارآزموده و خلاق

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری، استخدام و حفظ کارمندانیه که تواناییای استثنایی و مهارتای خودانگیزشی دارن. مدیران شرکتا و مسئولان منابع انسانی باید در اقدامی هماهنگ، کارمندانی رو استخدام کنن، پرورش بدن و در جمع کارکنان شرکت حفظ کنن که جدا از اینکه چابکی، موثری و خلاقیت، به یادگیری هم اشتیاق نشون بدن. متأسفانه بدون بهره مندی از سازوکار مدیریتی درست و در اختیار داشتن منابع لازم، حتی کارمندان تموم عیار هم نمی تونن به تنهایی به بهره وری مطلوبی دست پیدا کنن.

خلاقیت-خلاقانه

۲. مدیریت و رهبری توأم با تدبیر

مدیریت و رهبری یکی دیگر از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وریه. مدیران کار و کاسبی نقش زیادی در تعیین اهداف، اولویتا و وظایف نیروی انسانی دارن. برنامه ریزی منظم، استخدام کارمندان شایسته، رهبری با فکر و ایجاد انگیزه در کارمندان، مثل کارایی هستن که اگه مدیری بتونه با همکاری مسئول منابع انسانی محقق شون کنه، شرکت در راه موفقیت قرار خواهد گرفت. متأسفانه ناکارامدی خیلی از مدیران، به تضعیف چرخه بهره وری میرسه. واسه همین، بعضی وقتا مسئولان منابع انسانی مجبور می شن مسئولیت پرورش مدیران و رهبران شرکتا رو هم به عهده بگیرن و افراد ناکارامد رو تشخیص بدن و برکنارشان کنن.

عوامل راهنما

۱. برنامه ریزی هدفمند

یک برنامه ریزی هدفمند منظم و انتخاب یک راه حل رقابتی مناسب، شانس موفقیت هر کسب وکاری رو افزایش می ده. باید بدونین که موفقیت تعهد میاره. اگه راه حل و برنامه ریزیای شرکت به اندازه کافی گویا باشن و عالی تفهیم شن، نه تنها کارمندان باانگیزه تر فعالیت می کنن، بلکه با دانستن راه هدفمند شرکت، می تونن وظیفه شون رو متمرکزتر دنبال کنن. تقدیر از کارمندانی که به ارزشای سازمان پایبند هستن هم یکی دیگر از راهکارهاییه که موجب ایجاد تعهد می شه.

۲. تعیین هدف کسب وکار

همه واحدها و گروه ها باید از وظایف خود آشنایی داشته باشن. مدیران و رهبران وظیفه دارن هدف کسب وکارشان رو مشخص و تفهیم کنن. این هدف نه تنها باید گیرا و قانع کننده باشه، بلکه باید به کارمند القا کنه که از جایگاه با ارزشی برخورداره. زمانی یک کارمند نسبت به هدف کار و کاسبی متعهدانه رفتار می کنن که خودش هم در تعیین هدف نقش داشته باشه. اگه هدف کسب وکاری نامشخص و مبهم باشه، از میزان همکاری و تعهد کارمندان در تحقق هدف کم کرده میشه.

۳. شفاف سازی اهداف فردی و گروهی

اهداف عملیاتی مشخص، باعث می شن تک تک کارمندان درباره انتظاراتی که از عملکردشون میره، آگاهی کامل پیدا کنن. اگه این اهداف به شکلی عالی تفهیم شن و قابل امتحان هم باشن، کارمندان دقیقا متوجه می شن که چه کارایی ارزشمندتر تلقی می شن. اهدافی که دور و دراز اما دست یافتنی باشن، کارمندان رو به سعی بیشتر جهت میدن.

۴. اولویت بندی تخصیص منابع

اولویت بندی مشخص و دقیق کمک می کنه زمان و منابع، به ارزشمندترین و تأثیرگذارترین وظایف اختصاص داده شن. کارمندان باید از اولویت اهداف، وظایف، فرآیندها و مشتریان خبردار شن. فرآیندهایی هم باید اندیشیده شن تا بخش بزرگ منابع به طور حتم در اختیار اولویتای سطوح بالاتر بگیره.

۵. امتحان کارکرد کارمندان

معیارها و فرآیندهای گزارشی مؤثر جهت امتحان کارکرد، موجب تقویت اهداف گروهی و فردی می شن. هر اقدامی که قابل امتحان و گزارش باشه، موثر تر هستش. واسه همین، معیارهای کارکرد جدا از اینکه افزایش تمرکز کارمندان روی موضوع هدف، بازخورد مناسبی از میزان لیاقت هر کارمند به دست میدن و در آخر باعث پیشرفت دائمی می شن.

۶. پاداشای مالی

اگه پاداشای مالی مستقیما با کارکرد و معیارهای هر هدف در رابطه باشن، موجب تقویت دوبرابر پیامی می شن که به کارمند تفهیم می کنه چه کارایی ارزشمندتر تلقی می شن. پاداشای مالی گروهی و فردی اگه با عوامل هیجانی غیرمالی همراه شن، نقش زیادی در افزایش تمرکز کاری و بهره وری دائمی دارن.

عوامل پشتیبانی

۱. پشتیبانی از کارمندان

در عصر حاضر کمتر وظیفه ای پیدا می شه که یک کارمند بتونه به شکل انفرادی و بدون هیچ کمکی انجامش بده. اگه کارمندان تون از هم گروهیای مکمل و هم پشتیبانی مدیران و بقیه کارمندان بهره مند نشن، میزان بهره وری فردی با رکود روبرو میشه.

۲. همکاری و به اشتراک گذاری تجربیات

یادگیری از راه آزمون و خطا موجب کُندشدن راه پیشرفت می شه. اگه قرار باشه تک تک کارمندان از راه آزمون و خطا به درست ترین روش انجام کارشون دست پیدا کنن، چون احتمال داره عده ی زیادی دست به اقدامات ناصحیح مثل بزنن، درصد خطا زیاد می شه. این در حالیه که اگه گروهی خارج از گروه به طور آزادانه همکاری کنن و تجربیات شون رو در اختیار اعضای گروه بذارن، بهره وری کارمندان به شکل شگفت انگیزی تقویت میشه. ایجاد این جور فرصتا جهت همکاری دوطرفه و به اشتراک گذاری تجربیات بر عهده ی مسئولان منابع انسانیه.

۳. حمایت از نوآوریا

باقی موندن خیلی از صنایع در صورتی که سطح بهره وری هرساله شون افزایش پیدا نکنه با تهدید روبرو میشه. الان، صنایع مختلف به چیزی حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش هرساله ی بهره وری نیاز دارن. صنایع امروزی جدا از اینکه نوآوری دائمی در اجناس، باید نسبت به نوآوری در فرآیندهای کار و کاسبی هم کوشا باشن. بهبود فرآیندهای کار و کاسبی به تنهایی در افزایش سطح بهره وری کافی نیس، واسه همین از مسئولان منابع انسانی انتظار میره، تشویق کنندهایی بسازن که محرک نوآوری دائمی در بین کارمندان شن.

۴. نظارت و تسلط

نظارت و تسلط می تونه به بهتر شدن یا ضعف در تصمیم گیریا بینجامد. نبود نظارت و آزادی بیشتر از حد موجب اتلاف منابع، دوباره کاری و تمرکز کم می شه. در نقطه مقابل، مدیریت ذره بینی و اعمال قوانین بیشتر از حد، روی تصمیم گیریا و پیشرفت کارمندان اثر منفی می ذاره. بهره وری مطلوب زمانی حاصل می شه که تعادل برقرار باشه، طوری که به کارمندان هم به اندازه کافی قدرت نظارت، امکان تسلط و اجازه تصمیم گیری داده شه.

۵. تشویق کنندهای غیرمالی

مدیران و رهبران می تونن جدا از اینکه پاداشای مالی، واسه کارمندان شون تشویق کنندهای غیرمالی هم تدارک ببینن. تشویق کنندهای غیرمالی موجب افزایش شور و هیجان، انرژی، انگیزه و وظیفه شناسی کارمندان می شن. مثل ی این جور تشویق کنندها میشه به شناسایی و تشکر از کارمندان نمونه و هم ایجاد فرصتای یادگیری اشاره کرد. مسئولان منابع انسانی باید اطمینان حاصل کنن که مدیران از تشویق کنندهای غیرمالی به شکلی تأثیرگذار بهره بگیرن.

۶. تأمین ورودیا

در خیلی از موارد، وظیفه ی بعضی کارمندان یا گروه ها به خروجی حاصل از وظایف بقیه کارمندان یا گروه ها بستگی داره. پس ورودیای مورد نیاز هر کارمند یا گروه باید به موقع و با کیفیت مناسب تأمین شن. مدیران باید اطمینان حاصل کنن که خروجیای هر گروه برابر استانداردهای گروه دیگری باشه که مبنای کارشون به خروجی گروه قبلی وابسته.

۷. رفع مشکلات بهره وری

حتی در صورت حضور همه عواملی که موجب بهبود بهره وری می شن، بازم ممکنه بهره وری تحت اثر مشکلات واقعی یا غیرواقعی آسیب ببینه. کارمندان تغییرناپذیر، سیاستای سازمانی، حسادتای فردی، کسب و کارای حریف و هم افراد قوی، مثل مشکلاتی هستن که روی بهره وری اثر منفی می ذارن. حتی بعضی وقتا ممکنه کارمندان به موجب بعضی مشکلات واقعی یا غیرواقعی، از سعی در جهت بهبود بهره وری یا ایجاد نوآوری بازبمانند.

عوامل مهارتی، ارتباطی و اطلاعاتی

۱. به روزرسانی مهارت ها و علم کارمندان

رقابت جهانی در علوم مختلف موجب ایجاد تغییرات سریع شده. به خاطر این، مهارت ها و علم فعلی هر کارمند باید به طور پیوسته به روزرسانی شه. مدیران موظف هستن کارمندانی رو که مهارت هاشون از سطح مطلوب پایین تره، شناسایی کنن. مسئولان منابع انسانی هم وظیفه دارن فرآیندهایی رو تدارک ببینن که به موجب این فرآیندها مهارت ها و علم کارمندان به طور پیوسته به روزرسانی شن و از طرفی، مدت زمانی که هر کارمند از وظیفه اش فاصله میگیره هم به کمه کم برسه.

۲. ایجاد رابطه با کارمندان و ارائه بازخورد

ایجاد رابطه با کارمندان و ارائه بازخورد موجب کاهش خطا و ناراحتی می شه. نبود ایجاد رابطه با کارمندان ممکنه باعث ناراحتی شون شه و احساس کنن که واسه شون ارزش قائل نیستین. اگه کارمندان تون هیچ بازخوردی دور و بر کیفیت عملکردشون دریافت نکنن، درصد خطا زیاد می شه و از سطح بهره وری کم کرده میشه. درباره عملکردای رابطه گیری با کارمندان و ارائه بازخورد باید با همراهی خود کارمندان تصمیم گرفته شه تا این عملکردا در آخر با نیازای هر دو طرف یعنی هم مدیران و هم کارمندان برابری داشته باشن.

۳. ارائه اطلاعات درست

ارائه اطلاعات درست موجب بهبود تصمیم گیریا می شه. مدیران و کارمندان باید به همه اطلاعات و داده های در رابطه دسترسی داشته باشن تا بتونن سازنده عمل کنن و تصمیمات تأثیرگذار بگیرن.

عوامل تأمین منابع

۱. بودجه ی کم

بودجه ی کم موجب کاهش بهره وری می شه. اگه بودجه ی کافی جهت اتمام یک پروژه در اختیار نباشه، حتی حاصل سعی عالی ترین کارمندان و مدیران هم نمیتونه موجب بهبود سطح بهره وری شه.

۲. تأمین فناوریا، وسیله ها و لوازم لازم

حتی کارمندان با انگیزه و متعهدی که در سطوح بالا آموزش دیده ان هم نمی تونن بدون در اختیار داشتن وسیله و لوازم کافی موفق عمل کنن. در عصری زندگی می کنیم که فناوری تقریبا در انجام هر عملی دخالت داره، اما اگه در تدارک آموزشای لازم، جفت و جور سازی فناوریای لازم و هم انجام به روزرسانیای همیشگی کوتاهی کنین، به مقدار خیلی از سطح بهره وری کم کرده میشه.

بقیه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

۱. اتحاد

اگه فرآیندهای کار و کاسبی جداگونه از همدیگه عمل کنن و هیچ گونه اتحادی در کار نباشه، درصد تأخیر و خطا در بین کارمندان زیاد می شه. واسه اینکه سطح بهره وری آسیب نبیند، کامل سازی فرآیندهای وابسته به همدیگه چیزی ضروریه. باید همه مشکلات رو از سر راه کنار بزنین و ترتیبی بدین تا فرآیندهایی که در رابطه نزدیک با همدیگه قرار دارن، در پیش کارمندان درگیر در این فرآیندها کامل به نظر برسن.

۲. عوامل تأثیرگذار خارجی

معمولا بیشتر عواملی که روی افزایش یا کاهش سطح بهره وری اثر می ذارن از داخل خود شرکت ناشی می شن، اما بعضی وقتا عواملی خارج از شرکت هم ممکنه روی بهره وری کارمندان اثر منفی بذارن. مثل ی این عوامل خارجی میشه به فراز و نشیبای زندگی شخصی کارمندان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی تغییرات آب وهوایی اشاره کرد. فرآیندهای بهره وری باید انعطاف پذیر باشن تا اگه عوامل خارجی روی بهره وری کارمندان اثر گذاشتن، تا حدودی با شرایط کارمند هماهنگ شن.

کلام آخر

هزینه هایی که به ازای استخدام هر کارمند به شرکت مجبور می شه، در صورتی که کارکرد کارمند استخدام شده از بهره وری مطلوبی بهره مند باشه، به شرکت بازگردانده میشه. بعضی کارشناسان منابع انسانی فکر می کنن بهبود بهره وری کارمندان بر عهده ی مدیران شرکتا قرار داره، اما یه گروه دیگه از کارشناسان فکر می کنن این وظیفه مختص مسئولان منابع انسانیه، چون که بیشتر مدیران در این مورد علم کافی ندارن. درسته که کنترل همه عوامل نام برده به تنهایی از دسترس مسئولان منابع انسانی خارجه، اما شک نداشته باشین این افراد می تونن با تکیه بر کاردانی، تا حدودی بر عواملی که از محدوده کنترل شون خارجه هم اثر مثبت بذارن.

منبع : eremedia


عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی 

 

این مقاله مدل الماس پورتر رو توضیح می ده که به وسیله مربی راه حل، مایکل پورتر به شکلی کاربردی ایجاد شده و شامل یک مثال هم می شه. پس از مطالعه این مقاله با اصول ریشه ای این راه حل قوی و امتیازات رقابتی این وسیله جدا سازی وتحلیل آشنا میشید.

 

مدل الماس پورتر چیه؟

پروفسور بخش ی راه حل در آمریکا، مایکل پورتر یک مدل اقتصادی واسه موفقیت کسب و کارای کوچیک ایجاد کرده که به اونا کمک می کنه نقاط قوت رقابتی شون رو در بازار جهانی بفهمن. مدل الماس پورتر با نام نظریه ی الماس پورتر درباره امتیازات ملی یا مدل الماس دوبرابر پورتر هم شناخته می شه. این نام به خاطر این واسه مدل پورتر انتخاب شده که همه عواملی که در رقابت تجارت جهانی مهم هستن، به نقاط یک الماس شباهت دارن. مایکل پورتر فرض می کنه که رقابتی بودن یک کسب وکار به کارکرد دیگر کسب وکارها مربوط می شه. علاوه براین دیگر عوامل در یک زنجیره ارزش از راه روابط از راه دور یا زمینه محلی یا منطقه ای در هم گره خورده ان.

خوشهای مدل الماس پورتر

مایکل پورتر از ایده ی خوشها واسه اجناس برابر یه گروه استفاده کرده که در اون فشار رقابتی خیلی زیادی هست. کسب وکارهایی که در یک خوشه قرار دارن همدیگه رو تحریک می کنن و باعث افزایش باروری، تقویت نوآوری و بهبود نتایج کسب وکار می شه. شرکتایی که درون اینجور خوشهایی کار می کنن، فعالیت هاشون با توجه به مدل الماس پورتر توضیح داده می شه.

علاوه براین اونا از این امتیاز برخوردارن که می تونن عالی درون بازارهای جهانی حرکت کنن، حضورشون رو در این بازارها حفظ کنن و خوب از پس رقابت بین المللی برآیند. یک مثال خوب از خوشهای بزرگ، صنعت ساعت سازی در سوئد و فیلم سازی در هالیووده.

امتیازات بین المللی

سازمانا می تونن از مدل الماس پورتر واسه ترجمه کردن امتیازات ملی شون به امتیازات بین المللی استفاده کنن. مدل الماس پورتر پیشنهاد می ده که مبنای ملی یک سازمان نقش مهمی در ایجاد فایدهایی در سطح جهانی بازی می کنه. این مبنای خونگی عوامل بنیادینی جفت و جور می کنه که از سازمان حمایت می کنن. این عوامل شامل حمایتای دولتی می شه اما حمایت دولت می تونه مانع تشکیل امتیازات در رقابت جهانی هم باشه. عوامل تعیین کننده ای که پورتر مشخص می کنن، به توضیح زیر هستن:

۱. شرایط و عوامل داخلی

این شامل شرایط درون یک کشوره که به عوامل تولید مربوط می شن؛ عواملی مثل علم و زیرساختا. این عوامل به رقابت در هر صنعت خاص مربوط می شن. میشه این عوامل رو به شکل منابع مادی، منابع انسانی (هزینه نیروی کار، صلاحیتا و تعهدات)، منابع علم و زیرساختا مشخص کرد. می تونه شامل عواملی مثل کیفیت تحقیق یا توانایی تبدیل شدن به پول در بازار سهام و منابع طبیعی مثل آب وهوا، مواد ساده و نفت باشه. این عوامل می تونن امتیازات رقابتی در سطح جهانی بسازن.

پول-نام-تصویر

۲. صنایع در رابطه و حمایت کننده

موفقیت یک بازار به وجود تأمین کنندها و صنایع در رابطه بستگی داره. تأمین کنندهای رقابتی می تونن باعث تقویت نوآوری و جهانی سازی شن. جدا از اینکه تأمین کنندها، سازمانای در رابطه هم نقش مهمی بازی می کنن. اگه یک سازمان موفق باشه، می تونه به سازمانای در رابطه و وابسته اش هم کمک کنه. این سازمانا می تونن از علم عملی هم سود ببرن و با تولید اجناس مکمل به همدیگه کمک کنن.

۳. شرایط خواسته داخلی

در این عامل تعیین کننده، سوال کلیدی اینه که چه عواملی باعث موفقیت یک بازار می شه؟ وجود بازار و اندازه اون چقدره؟ همیشه تعاملی بین صرفه جوییای اندازه، هزینه های حمل ونقل و اندازه بازار هست. اگه یک محصول بتونه به اندازه کافی صرفه جوییای اندازه بسازه، می تونه واسه شرکتای دیگر این سود رو داشته باشه که از یک نقطه به بازار خدمت رسانی کنن. علاوه براین میشه این سوال رو مطرح کرد: اثر این عوامل روی سرعت و جهت نوآوری و پیشرفت اجناس چیه؟

۴. راه حل، ساختار و رقابت

این عامل به روشی که یک سازمان خود رو مدیریت و منظم می کنه، اهداف بنگاه و میزان رقابت درون فرهنگ اون مربوط می شه. جدا از اینکه این بر شرایط درون یک کشور تمرکز می کنه که مشخص می کنه یک شرکت در کجا باید قرار بگیره. جنبه های فرهنگی نقش مهمی در این موضوع بازی دارن. این عوامل در مناطق، استانا و کشورای مختلف می تونن متفاوت باشن و عواملی مثل مدیریت، روحیه ی کار و رفت و امد بین شرکتا در فرهنگا مختلف به شکلای متفاوتی شکل می گیرن. این موارد می تونن در شرایط خاصی که یک شرکت درون کشور دیگری تأسیس می شه، امتیازات و معایبی واسه شرکتا به همراه داشته باشن. به باور ی پورتر رقابت داخلی و جست وجوی دائمی واسه امتیازات رقابتی درون یک کشور، می تونه به سازمانا کمک کنه تا امتیازات رقابتی در سطح جهانی به دست بیارن. جدا از اینکه عواملی که در بالا به اونا اشاره شد، مایکل پورتر به عواملی مثل دولت و اتفاقات اشاره می کنه که بر رقابت بین شرکتا اثر می ذاره.

۵. دولت

دولت می تونه نقش بسیار قدرتمندی در پیشرفت صنایع و شرکتا چه در داخل کشور و چه در بازارهای بین المللی داشته باشه. کمکای مالی دولتی و ایجاد زیرساختا (جاده، فرودگاه) و سرمایه گذاری در آموزش و سلامتی می تونه، اثر زیادی داشته باشه. دولت می تونه شرکتا رو تشویق کنه تا از منابع انرژی جانشین یا سیستمای زیست محیطی جانشین تأثیرگذار بر تولید استفاده کنن. این کار می تونه از راه اختصاص کمکای مالی یا تشویق کنندهای مالی دیگر انجام شه.

۶. اتفاقات

مایکل پورتر اشاره می کنه که در بیشتر بازارها شانس و اتفاق نقش مهمی داره. این موارد واسه اون دسته از شرکتای نوآور فرصتایی ایجاد می کنن که از شروع فعالیتای جدید ترسی ندارن.

کارآفرینا معمولا شرکت هاشون رو در کشورهای خودشون راه میندازن و که شاید امتیاز اقتصادی خاصی واسه شون نداشته باشه؛ درحالی که شروع همین کار در بیرون از مرزهای کشور شون می تونه فرصتای بیشتری واسه اونا جفت و جور کنه.

مثالی از مدل الماس پورتر

بعضی از بررسی گران کسب وکار بررسی ای درباره رابطه از راه دور از راه گوشی موبایل انجام دادن.

شرایط خواسته

 • تغییر در امکانات گوشی موبایل واسه رابطه از راه اینترنت.
 • افزایش تعداد دارندگان گوشی موبایل؛ استفاده از گوشی موبایل ارزون تر شده و درنتیجه افراد بیشتری امکان استفاده از اونو پیدا کردن.
 • ظهور کسب و کارای آنلاین مثل تولید اپلیکیشن.
 • دولت یکی از کشورها روی مقررات بازار گوشی موبایل اثر می ذاره.

عوامل کمکی

 • دولت یکی از کشورا به طور همیشگی روی سیاستای مربوط به IT اثر می ذاره.
 • نیروی کار در بخش ی IT درحال رشد و پیشرفت.
 • سطح آموزشا در بخش ی گوشی موبایل و اینترنت بالاست.
 • یکی از شرکتا امتیازات جغرافیایی خوبی در بخش ی IT داره.

صنایع در رابطه و حمایت کننده

 • این شرکت در بازار ریزتراشها پیش روست.
 • دو کشور هست که شرکای هدف واسه این صنعت هستن.
 • دولت برنامه داره تا در بخش تحقیق و پیشرفت گوشی موبایل و پیشرفت IT سرمایه گذاری کنه.
 • یکی از کشورها در همه اجناس مربوط گوشی موبایل و IT پیش روست.

ساختار و راه حل شرکت

 • شرکتای خطرپذیر با تکنولوژی IT بالا.
 • شرکتا و کسب و کارای کوچیک و بزرگ در بخش ی IT.
 • رقابت در بازار رابطه از راه دور از راه گوشی موبایل.
 • پیدایش جایگاه ویژه ی بازار از راه پیشرفت دائمی و پیشرفت تکنولوژی گوشی موبایل.

امتیازات

یک سازمان با استفاده از مدل الماس پورتر می تونه مشخص کنه که کدوم عوامل باعث ایجاد مزیتای رقابتی در سطح ملی می شن. پس از اون، مدل الماس پورتر معمولا واسه بین المللی کردن کسب وکار به کار میره. مایکل پورتر بر این باوره که همه عوامل واسه رقابت یک شرکت با رقبای خارجی اش لازمن. یک شرکت می تونه با درنظرگرفتن این موارد اهداف استراتژیکش رو صورت بندی کنه.
عوامل فشار خون بالا در بارداری، مشکلات و راه های پیشگیری از اون 

 

فشار خون بالا در بارداری که یکی از نگرانیای زنان بارداره، همیشه خطرناک نیس، اما بعضی وقتا می تونه اثرات ناجوری بر سلامتی مادر و نوزاد داشته باشه. با ما همراه باشین تا از علل بروز فشار خون در بارداری و روشای کنترل و پیشگیری از اون مطلع شید.

 

چه عواملی باعث فشار خون بالا در بارداری می شه؟

با توجه به یافته های «مؤسسه ی ملی قلب، ریه و خون» (NHLBI)، فشار خون بالا در زمان بارداری دلیلای مختلفی داره:

 • اضافه وزن یا چاقی؛
 • فقر حرکتی؛
 • سیگار کشیدن؛
 • نوشیدن الکل؛
 • بارداری اول؛
 • سابقه خانوادگی فشار خون در دوره بارداری؛
 • بارداری چندقلویی؛
 • سن (بیشتر از ۴۰ سال)؛
 • استفاده از فناوریای کمک باروری (مثل IVF)؛

عوامل موثر در فشار خون بالا در زمان بارداری

سبک زندگی ناسالم ممکنه در زمان بارداری باعث فشار خون بالا شه. داشتن اضافه وزن یا چاقی و نداشتن فعالیت از عوامل کلی ی ایجاد فشار خون بالا هستن.

احتمال بالا رفتن فشار خون در زنانی که اولین بارداری خود رو تجربه می کنن بیشتره، اما خوشبختانه احتمال بروز فشار خون بالا در بارداریای بعدی بسیار کم می شه.

احتمال فشار خون بالا در زنانی که چندقلو باردار هستن بیشتره، چون بدن اونا تحت فشار بیشتری قرار داره.

سن مادر هم از عوامل مؤثره، واسه همین زنان باردار بالای چهل سال بیشتر در خطر خطر هستن.

طبق گزارش انجمن پزشکی باروری آمریکا (American Society for Reproductive Medicine)، استفاده از تکنیکای کمک باروری (مثل IVF) طی فرایند لقاح، احتمال بالا رفتن فشار خون در زنان باردار رو افزایش می ده.

زنانی که قبل از بارداری فشار خون بالا دارن، نسبت به افراد دارای فشار خون طبیعی، در زمان بارداری بیشتر در خطر خطر هستن.

شکلای مختلف فشار خون در دوره بارداری

 • فشار خون طولانی: بعضی وقتا ممکنه زنان قبل از بارداری فشار خون بالا داشته باشن. به این نوع فشار خون، فشار خون طولانی میگن که معمولا با داروهای فشار خون درمون می شه. جدا از اینکه این، پزشکان فشار خون بالایی رو که در بیست هفته اول بارداری بروز می کنه به عنوان فشار خون طولانی در نظر می گیرن.
 • فشار خون بارداری: این مشکل از هفته بیستم به بعد بارداری شروع، و معمولا پس از زایمون برطرف می شه و شایع ترین آسیب ی اون القای درد زایمونه. اگه این مریضی قبل از هفته سی ام تشخیص داده نشه، احتمال بروز پری اکلامپسی بیشتر می شه.
 • فشار خون طولانی به همراه پری اکلامپسی: نوع دیگری از فشار خون طولانی، وقتیه که زن قبل از بارداری فشار خون داشته باشه و بعد از بارداری در ادرارش پروتئین دیده شه یا در زمان بارداری خود با مشکلات دیگری روبه رو شه.

پیگیری فشار خون در زمان بارداری

فشار خون رو به شکل کسر فشار خون سیستولیک روی فشار خون دیاستولیک می خوندن

 • عدد بیشتر، فشار سیستولیک یا همون فشار خون درون سرخرگ هاست و میزان فشاری رو نشون می ده که وقتی قلب منقبض می شه خون رو به طرف رگا پمپ می کنه.
 • عدد کمتر یا فشار دیاستولیک، میزان فشار خون رو در زمان آرامش قلب نشون می ده.
 • آرامش

در زمان بارداری فشار خون طبیعی باید چقدر باشه؟

واسه اینکه مشخص شه فشار خون «طبیعی» شما در زمان بارداری چقدره، شاید دکتر در اولین ویزیت فشار خون تون رو به عنوان فشار پایه اندازه میگیره. بعد در هر ویزیت دوباره فشار خون شما رو میگیره و با فشار پایه مقایسه می کنه.

فشار خون طبیعی معمولا نزدیک دوازده روی هشت میلی متر جیوهه.

چه میزان فشار خونی در زمان بارداری، بالا در نظر گرفته می شه؟

فشار خون بالاتر از ۱۴ روی نه، یا فشار خونی که پونزده درجه بالاتر از فشار خون قبل از بارداری باشه، نگران کننده س.

اول بارداری، معمولا از هفته پنجم تا وسطای سه ماه دوم، ممکنه فشار خون کاهش پیدا کنه چون هورمونای بارداری رگای خونی رو گشاد می کنن. پس، مقاومت در برابر جریان خون کاهش پیدا می کنه.

چه میزان فشار خونی در زمان بارداری، پایین در نظر گرفته می شه؟

واسه تعیین پایین بودن فشار خون، عدد قطعی وجود نداره، با این حال فشار خون پایین با علائمی همراهه:

 • سردرد؛
 • سرگیجه؛
 • حالت تهوع؛
 • احساس ضعف؛
 • رنگ پریدگی.

تغییرات فشار خون در زمان بارداری

در زمان بارداری، فشار خون ممکنه تغییر کنه یا به سطح قبل از بارداری برگرده. این تغییرات ممکنه به دلایل زیر باشن:

 • مقدار خون در بدن زن زیاد می شه. به گفته مجله «سیرکولیشن» (Circulation)، حجم خون زن در طول بارداری به میزان ۴۵ درصد افزایش پیدا می کنه. قلب باید این مقدار خون اضافی رو به سراسر بدن پمپ کنه.
 • بطن چپ (طرف چپ قلب که میزان خیلی از پمپاژ رو انجام می ده) کلفت تر و بزرگتر می شه. این آسیب ی موقت، قلب رو مجبور می کنه بیشتر کار کنه تا از پس پمپاژ این حجم خون بربیاد.
 • کلیه ها هم مقدار بیشتری وازوپرسین، هورمون باعث افزایش حفظ آب، ترشح می کنن.

در بیشتر موارد، فشار خون بالا در زمان بارداری تقریبا بی معطلی پس از زایمون از بین میره. در صورتی که فشار خون پس از زایمون بازم بالا بمونه، دکتر ممکنه واسه بازگشت به حالت طبیعی دارو تجویز کنه.

نکاتی واسه پیگیری فشار خون در زمان بارداری

روشای زیادی واسه پیگیری فشار خون در طول حاملگی هست، مثل:

 • یک دستگاه فشارسنج از داروخونه یا مغازه آنلاین جنسای پزشکی بخرین. خیلی از این دستگاه ها روی مچ دست یا بازوی شما قرار می گیرن. واسه اطمینان از دقت فشارسنج، اونو به مطب دکتر خود ببرین و با دستگاه فشارسنج اون مقایسه کنین.
 • به طور منظم به درمانگاه یا داروخونه یا هر جای دیگری که دستگاه فشارسنج دارن مراجعه کنین و فشار خون تون رو بگیرین.
 • فشار خون تون رو هر روز در یک زمان مشخص بگیرین تا از صحت و دقت نتیجه مطمئن شید. صاف بشینین و پاهایتان رو روی هم نیاندازید. همیشه دستگاه رو فقط روی یک بازو استفاده کنین.
 • به فاصله هر ۴ ساعت یک بار فشار خون تون رو اندازه بگیرین، اگه هر دفعه بالا بود و یا اگه علائم فشار خون بالا داشتین حتما به دکتر مراجعه کنین.

مشکلات فشار خون بالا در زمان بارداری چیه؟

اگه فشار خون پس از هفته بیستم بارداری بازم ادامه پیدا کنه، می تونه باعث بروز عوارضی ار جمله پری اکلامپسی شه.

پری اکلامپسی چیه؟

این مریضی می تونه باعث وارد اومدن آسیب جدی به انداما بدن، مثل مغز و کلیه شه. پری اکلامپسی رو به نام توکسمی یا فشار خون به دلیل بارداری هم می شناسن. پری اکلامپسی همراه با تشنج تبدیل به اکلامپسی می شه که می تونه مرگبار باشه.

با مراقبتای کامل قبل از زایمون و ویزیت منظم دکتر، میشه علائم پری اکلامپسی رو تشخیص داد. این علائم عبارتند از:

 • وجود پروتئین در نمونه ادرار؛
 • تورم غیرطبیعی دست و پا؛
 • سردرد همیشگی.

سندرم «هلپ» (HELLP)

هلپ مخفف انگلیسی عبارت همولیز، افزایش آنزیمای کبدی و کاهش تعداد پلاکته. این مشکل خیلی بد و خطرناک می تونه یکی از مشکلات پر ی اکلامپسی باشه. تهوع، استفراغ، سردرد و درد در ناحیه فوقانی شکم از نشونه های این سندرومه. از آنجایی که هلپ می تونه خیلی به اندامای لازم بدن آسیب برسونه، واسه سلامتی مادر و کودک و کاهش فشار خون نیاز به مراقبتای اورژانسی هستش. در بعضی موارد حتی باید زایمون زودتر از موعد انجام شه.

کاهش وزن نوزاد

فشار خون بالا در زمان بارداری می تونه بر میزان رشد کودک هم اثر بزاره و باعث شه وزن نوزاد هنگام تولد پایین باشه.

طبق تحقیقات کنگره ی متخصصین زنان و زایمون آمریکا، دیگر مشکلات فشار خون بالا عبارتند از:

 • جدا شدن جفت، موقعیتی اورژانس که در اون جفت پیش از موعد از رحم جدا می شه؛
 • زایمون زودرس، زایمانی که قبل از هفته سی وهشتم بارداری انجام شه؛
 • زایمون سزارین.

پیشگیری از فشار خون بالا در زمان بارداری

دلایل خطرناک و عادی فشار خون بالا، مثل چاقی و سابقه فشار خون بالا رو میشه از راه رژیم غذایی و ورزش کم کرد. البته در زمان بارداری، افزایش وزن پرهیز ناپذیره. پیشنهاد می شه زنان باردار با دکتر خود مشورت کنن تا بدونن چه میزان اضافه وزن طبیعیه.

رژیمای غذایی واسه زنان باردار در هر فرد متفاوته. با یک متخصص تغذیه صحبت کنین تا با توجه به قد و وزن تون واسه شما برنامه تغذیه مناسب بنویسه.

مؤسسه ی ملی قلب، ریه و خون تأکید می کنه واسه کاهش خطر دچار شدن به فشار خون بالا باید تموم اقدامات لازم رو انجام بدین. باید از سیگار و الکل، که هر دو فشار خون رو بالا می برن، دوری کنین.

بارداری باعث تغییر هورمونا و تغییرات روانی و جسمی می شه. این تغییرات می تونه موجب استرس زن باردار شن که به نوبه ی خود می تونه کنترل فشار خون بالا رو سخت تر کنه. روشای کاهش استرس مثل یوگا و مراقبه رو امتحان کنین.

درمون فشار خون بالا در زمان بارداری

مصرف بعضی از داروهای فشار خون عادی واسه زنان باردار مناسب نیس.

هنگام بارداری از این داروها واسه کاهش فشار خون استفاده نکنین:

 • مهار کنندهای ACE؛
 • مهارکنندهای رنین؛
 • مسدودکنندهای گیرنده آنژیوتانسین.

این داروها به ویژه از راه جریان خون به بدن نوزاد در حال تکامل منتقل می شن و می تونن سلامتش رو تحت اثر بذارن. این داروها می تونن خون رو رقیق کنن، این آسیب بر توانایی مادر واسه حفظ جنین اثر می ذاره.

متیلدپا (Methyldopa) و لبتالول (labetalol) هر دو داروهایی هستن که مصرف اونا واسه کنترل فشار خون در زمان بارداری ضرری ندارن.

اگه در طول بارداری دچار فشار خون بالا شدید، حتما با دکتر خود در مورد چگونگی کنترل فشار خون صحبت کنین.

چند تا نکته مهم

فشار خون بالا در زمان بارداری معمولا به مشکلات جدی منجر نمی شه. با این حال، اگه کنترل و درمون نشه، می تونه هم واسه مادر و هم واسه نوزاد خطرناک باشه. متأسفانه مشکلات فشار خون به دلیل فشار خون بالا دومین دلیل مرگ مادران در زمان بارداری در ایالات متحدهه.

همیشه در مورد نگرانیای خود با دکتر خود صحبت کنین. برنامه ریزی واسه مراقبتای قبل از زایمون می تونه تجربه بارداری سالمی رو براتون به ارمغان بیاره.

برنامه-ریزی

قبل اینکه باردار شید در مورد عوامل و دلایل احتمالی فشار خون بالا تحقیق کنین و واسه پایین نگه داشتن فشار خون در زمان بارداری اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدین.

خلاصه

 • اگه فشار خون بیشتر از ۱۴ روی ۹ میلیمتر جیوه باشه، به عنوان فشار خون بالا شناخته می شه.
 • اگه فشار خون پس از هفته بیستم بارداری بازم بالا باشه، ممکنه مادر دچار پری اکلامپسی یا مشکلات دیگر شه.
 • بعضی از داروهای عادی فشار خون می تونن واسه زنان باردار مشکلاتی بسازن. قبل از مصرف هر نوع دارو، با دکتر خود صحبت کنین.
 • فشار خون بالا در زمان بارداری همیشه خطرناک نیس. اما بعضی وقتا می تونه نتایج شدیدی بر سلامتی مادر و نوزاد داشته باشه. طبق اطلاعات مراکز کنترل و پیشگیری از مریضیا، تعداد زنان باردار دچار این شرایط در حال افزایشه.

برگرفته از : healthline

عوامل طلاق چیه؛ ۱۵ دلیلی که زندگی مشترک رو تهدید می کنه 

 

در گذشته های نه چندون دور زندگی مشترک افراد دووم طولانی تری داشت و طلاق به کم اتفاق می افتاد. اما الان در عصر بی ثباتی اقتصادی، افزایش دچار شدن به مریضیای روانی، فشار وارده از طرف رسانه های اجتماعی و … طلاق دیگر چیزی غیرعادی تلقی نمی شه و به ویژه در خونوادهایی که زن و شوهر همیشه با نگرانیای مالی قابل توجه و نبود موافقت با یک دیگر روبرو ان، این تقریبا پرهیز ناپذیره. حتی همسرانی که بسیار پایبند و به اصول اخلاقی پایبند هستن هم ممکنه به دلایل مختلف ناگزیر از طلاق شن.

خونواده

شاید واسه خیلی از ما این سؤال ایجاد شه که چه عواملی باعث شکست زندگی مشترک می شه. در این مطلب به ۱۶ مورد از عواملی که آمار طلاق رو افزایش میدن اشاره می کنیم. شاید بعضی افراد یک یا چند مورد از این عوامل رو در زندگی خود داشته باشن، اما به دلایلی به زندگی شون آسیبی وارد نشده باشه. با این حال بهتره عوامل طلاق رو بشناسین و آگاهانه زندگی کنین.

۱. ازدواج زودهنگام

ازدواج

افرادی که اول جوونی ازدواج می کنن، بیشتر از بقیه در خطر طلاق قرار می گیرن. درسته که ازدواج با همکلاسی زمان مدرسه ممکنه رؤیایی به نظر برسه، اما واقعیت اینه که معمولا ازدواج در سنای بیست و چند سالگی به بالا، از پایداری و دووم بیشتری برخورداره. با توجه به تحقیقات انجام شده، افرادی که ازدواج رو تا ۲۵ سالگی به تأخیر میندازن، تا ۲۴ درصد کمتر با خطر طلاق روبه رو هستن.

۲. ازدواجای قبلی

طبق تحقیقات انجام شده خطر طلاق با هربار ازدواج تا حدی زیاد می شه. پس ازدواجای دوم و سوم بیشتر در خطر طلاق هستن. خیلی از افراد بی معطلی پس از طلاق، بدون اینکه به طور کامل از ازدواج اول و شکست به دلیل اون بهبود یافته باشن وارد رابطه دیگری می شن. واسه یه سریای دیگه حفظ ازدواج دوم به دلیل از دست دادن یک خونواده منظم دشوارتره.

۳. از دست دادن باورهای مذهبی

به نظر می رسه ایمان نقش مهمی در پیش گیری از طلاق اجرا می کنه. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده که نشون می ده آمار طلاق در بین زن و شوهرهایی که هر دو افرادی مذهبی و دیندار هستن به مراتب کمتر از افراد غیر مذهبیه. جدا از اینکه این، همسرانی که اشتراکات دینی یه جوری دارن نسبت به زوجایی که عقاید مذهبی متفاوت دارن، بیشتر در کنار هم می مونن.

۴. مسائل مالی

طبق تحقیقات، فقر یکی از شاخص هاییه که بیشتر از هر دلیل دیگری خطر طلاق رو افزایش می ده. زوجایی که در زندگی بدهیای سنگین بالا میارن ازدواج شون به شکست نزدیک تر می شه. به طورکلی بین مادیات و شادی رابطه مستقیم هست. زن و شوهرهایی که همیشه روی این موضوع تمرکز دارن که چه چیز بخرن و واسه خرید چه چیزایی باید صبر کنن، نسبت به کسائی که مشکلات مالی زیادی ندارن کمتر احساس شادی می کنن. متأسفانه واسه افرادی که با فشار مالی زیادی روبه رو هستن (مثل خونوادهایی که درآمد کم و بدهیای زیاد دارن) امکانات کافی واسه مشاوره و منابعی که از راه اونا بتونن زندگی مشترک شون رو نجات بدن، وجود نداره. طبق تحقیقات احتمال طلاق در همسرانی که هفته ای یک بار بر سر مشکلات مالی با هم دعوا می کنن ۳۰ درصد بیشتر از بقیه زوج هاست.

 

۵. داشتن فرزندان زیاد (به ویژه فرزندان چندقلو)

فرزندان زیباترین موهبت زندگی هستن، اما خونوادهایی که با داشتن فرزندان دو یا چندقلو بازم به فکر بچه دار شدن هستن باید بدونن که زندگی مشترک شون با مشکل روبه رو میشه. چندقلوها به زمان، انرژی و پول بیشتری نیاز دارن. خیلی از این خونوادها در آینده از نظر مالی دچار مشکل می شن و این موضوع احتمال طلاق رو خیلی راحت افزایش می ده.

پول-نام-تصویر

۶. سطح تحصیلات

درسته که تحصیلات واسه پایداری و دووم زندگی مشترک به تنهایی کافی نیس، اما طبق تحقیقات انجام شده آمار طلاق در خونوادهایی که از دید تحصیلات و آموزش در سطح بالاتری هستن، کمتره. زوجایی که طبق تحصیلات خود درآمد بیشتری کسب می کنن و استانداردهای بالاتری رو در زندگی خود ایجاد می کنن، از ازدواج خود بیشتر لذت می برن. این مطالعه نشون داد زنان تحصیل کرده معمولا تمایل دارن شوهران خود رو از بین افرادی انتخاب کنن که از نظر تحصیلات هم سطح یا بالاتر از اونا باشن.

۷. از دست دادن آموزشای مناسب

شرکت در مشاورهای قبل از ازدواج می تونه به طور زیادی در کاهش آمار طلاق مؤثر باشه. مشاوره ی قبل از ازدواج مهارتای حل مشکلات و اختلافات رو به همسران یاد می گیره و واسه حل مسائلی که بعدا در زندگی زناشویی ممکنه به اختلافات تموم عیار تبدیل شه، ضروریه. اما متأسفانه خیلی از زن و شوهرا در جلسات مشاوره شرکت نمی کنن و این موضوع در افزایش آمار طلاق بی اثر نیس.

۸. طلاق والدین

معمولا کودکان طلاق نسبت به کودکان عادی در ازدواج شون با مشکلات بیشتری روبه رو هستن. اگه یکی از دو طرف ازدواج در خونواده طلاق رشد کرده باشه، احتمال اینکه زندگی مشترک خودش به جدایی منجر شه تا ۵۰ درصد زیاد می شه. طبق تحقیقای انجام شده احتمال طلاق در خونوادهایی که زن و شوهر هردو از کودکان طلاق بودن، بسیار زیاده.

۹. فرق سنی زیاد

از زمانای قدیم یکی از مهم ترین نگرانیای مربوط به ازدواج این بوده که ازدواج دو نفر از دو نسل متفاوت عاقلانهه؟ جواب منفیه. بررسیای انجام شده نشون می ده که بهترین فرق سنی در ازدواج اینه که شوهر ۲ تا ۱۰ سال از همسرش بزرگ تر باشه. آمار طلاق در این حالت به مراتب کمتر از حالتیه که اختلاف سنی بیشتر از ۱۰ سال یا زن بزرگ تر از شوهره.

۱۰. خیانت

برآوردهایی که در مورد خیانت در ازدواج هست، در تحقیقات مختلف متفاوته و متأسفانه نمیشه در مورد آمار دقیق اون نظر داد. با این حال با یک جمع بندی کلی میشه به این نتیجه رسید که این آمار نگران کننده س. البته به طورکلی میزان خیانت در بین زوجای متأهل کمتر از رابطه های دراز مدت یا زندگیای مشترک بدون ازدواجه. البته خیانت به سن وسال و میزان آموزش دو طرف هم بستگی داره. طبق تحقیقات به طورکلی زوجای سن بالا تر و آموزش دیده تر بیشتر به تعهدات خود پایبندند.

در بیشتر موارد خیانت به تنهایی باعث طلاق نمی شه، چراکه همسران خائن معمولا قادر به قانع کردن یک دیگر هستن و یه مدت این مسئله رو به تأخیر میندازن. خیانت وقتی به طلاق منجر می شه که اعتماد از بین رفته باشه. در این هنگام رابطه بین دو طرف خدشه دار می شه. جدا از اینکه اون کسی که مورد خیانت قرار گرفته ممکنه به دلیل احساس طردشدگی یا آزاد شدن از طرف شریک زندگی اش به رفتارهای خشن متوسل شه که اینم به نوبه ی خود باعث بدتر شدن رابطه میشه.

۱۱. اختلاف جنسی

اختلاف جنسی بعضی وقتا خود عامل اصلی طلاقه و بعضی وقتا به شکل غیر مستقیم باعث طلاق می شه؛ به این صورت که اول به دلیل اختلاف جنسی یکی از زن و شوهرا خیانت می کنه و بعد به دلیل این خیانت طلاق اتفاق میفته. خیلی از افرادی که انجام دهنده خیانت می شن، همین عامل رو دلیل خیانت خود قلمداد می کنن.

متأسفانه زوجایی که فرکانس رابطه جنسی شون با هم متفاوته با مشکل روبه رو می شن. در این حالت یکی از دو طرف احساس می کنه که تحت فشار قرار داره در حالی که طرف دیگر احساس می کنه مورد بی توجهی قرار گرفته. بعضی وقتا هم به دلیل ازدواجای زودهنگام که چندین ده طول می کشه دو طرف احساس می کنن زندگی و رابطه شون اون قدر تکراریه که حالت مریضی باری داره. خیلی از طلاقایی که پس از چند سال زندگی مشترک اتفاق میفته، شاید به همین دلیله.

۱۲. اعتیاد

در بیشتر موارد اعتیاد به تنهایی واسه زندگی مشترک مشکل ساز نیس، اما مشکلات ویرانگر اون می تونه زندگی رو از هم بپاشد. مثلا فرد معتاد (خواه الکل خواه مواد مخدر) ممکنه دروغگو باشه یا دزدی کنه و پس با قانون مشکل داشته باشه. این رفتارها باعث فشار عاطفی و روانی در همسران این افراد می شه. البته بعضی وقتا افراد این توانایی رو دارن که در کنار همسر معتاد خود زندگی کنن و از نظر عاطفی اونو حمایت کنن ولی بیشتر افراد به خاطر سلامت روحی خودشون هم که شده طلاق می گیرن. اثر ویرانگر اعتیاد در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ انجام گرفت خوب نشون داده شد. طبق این مطالعه آمار طلاق در افراد معتاد به الکل ۱۵,۵ درصد بود که آمار قابل توجهیه.

۱۳. مشکلات روحی و روانی

طبق برآوردها، آمار طلاق در خونوادهایی که یکی از همسران یا هر دوی اونا دچار افسردگی، اضطراب و مشکلات روحی و روانی دیگر هستن بسیار بالاست. این مشکلات روانی می تونه هم به دلیل اعتیاد و هم به دلیل مریضیایی مثل مشکل دوقطبی باشه. تحقیقات کارشناسان نشون داده ۹۰ درصد ازدواجایی که در اونا یکی از دو طرف مشکل دوقطبی داره به طلاق منجر می شه. با اینکه در مورد بقیه مریضیای روانی این میزان کمتره، اما بازم آمار طلاق در اونا به طور زیادی بالاست. مشاهدات یک مطالعه در هند نشون دهنده اینه که ۴۲ درصد از ازدواجایی که در اونا یکی از همسران دچار شیزوفرنیه به طلاق منجر می شه.

مثل اعتیاد، مریضیای روانی هم به خودی خود باعث طلاق نمی شن، بلکه رفتارهای غیرقابل قبول افرادی که از این مشکلات رنج می برن عامل اصلی طلاقه. مثلا افراد گرفتار به مشکل دوقطبی بیشتر از بقیه انجام دهنده حملات فیزیکی و اعمال خشن می شن. به همین ترتیب این افراد و مبتلایان به افسردگی با احتمال بیشتری به همسر خود خیانت می کنن.

۱۴. اختلاف نظر در تربیت فرزندان

خیلی از پدر و مادرها بر سر اینکه کی باید تربیت و پرورش کودکان رو به عهده بگیره (ازجمله اینکه به کدوم مدرسه باید برن یا چیجوری باید نظم و انضباط رو به اونا یاد گرفت) اختلاف نظر پیدا می کنن. البته در بعضی موارد پدر و مادرها قبل از پیدایش اینجور اختلافاتی طلاق می گیرن و خیلی راحت از فرزندان و نگرانیای تربیت و پرورش اونا صرف نظر می کنن. پس بهتره افراد پیش از ازدواج در مورد انتظارات شون در مورد تربیت کودکان به طور کامل با هم صحبت کنن؛ وگرنه به احتمال زیاد زندگی مشترک شون به طلاق منجر میشه.

۱۵. رسانه های اجتماعی

فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و بقیه رسانه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در طلاق اجرا می کنن. مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ انجام شد نشون داد که از هر ۷ مورد، یک نفر به دلیل اعتیاد همسرش به رسانه های اجتماعی طلاق میگیره. در این مطالعه از هر ۴ نفری که بررسی شدن، کمه کم یک نفر جواب می داد که تقریبا هفته ای یک بار جروبحثای خانوادگی شون به رسانه های اجتماعی مربوط می شه. با اینکه این دلیل به کم از عوامل اصلی طلاق به حساب میاد، با این حال جنگ و دعواهای ناتموم بر سر رسانه های اجتماعی می تونه زمینه رو واسه طلاق جفت و جور کنه.

شانس خود رو امتحان کنین

اگه در زندگی مشترک تون با مشکلاتی روبه رو شدین که ممکنه شما رو به طرف طلاق جهت بده، درصورتی که فکر می کنین با گفتگو با شریک زندگی تون می تونین این مسائل رو حل کنین، حتما این کار رو بکنین. مهم نیس تا چه حد شانس موفقیت دارین، مهم اینه که بیشترین حد سعی تون رو بکنین. راهکارهایی وجود دارن که شاید با اجرا اونا بتونین پایه های ازدواج خود رو محکم کنین و زندگی مشترک تون رو نجات بدین.

با این حال اگه تصمیم قطعی به طلاق گرفتین و رابطه تون به جایی رسیده که جز طلاق راه حل دیگری نداره، حتما به دنبال یک مشاور قابل اعتماد باشین. هدف اینه که طلاق در صلح و به صمیمی ترین شکل ممکن صورت پذیرد، چون در این صورت دو طرف با آسیبای روحی کمتری روبرو می شن.

منبع : lovetoknow.com divorceinpeace.com

 


عوامل ایجاد حساسیت پوستی؛ نشونه ها و راه های علاج اون 

 

حساسیت پوستی که پزشکان اونو «درماتیت» می گن به معنای نا آرومی، قرمز شدن و خارش پوسته. پس ی واکنش سیستم ایمنی بدن به ماده محرک، پوست دچار راش یا بثورات موقتی می شه که بیشتر با سرخی، خارش و بعضی وقتا تاول و تورم همراهه.

درماتیت، شایع ترین نوع حساسیت پوستیه که اگه به دلیل تماس پوست با ماده محرک شیمیایی ایجاد شه بهش درماتیت تماسی تحریکی میگن و اگه در اثر واکنش بدن نسبت به مواد آلرژن (حساسیت زا) ایجاد شه بهش درماتیت تماسی آلرژن گفته می شه.

خارش شدید که شاخصه ی اصلی این بیماریه، می تونه شما رو عصبی کرده و آرامش تون رو سلب کنه. صرف نظر از نوع حساسیت پوستی ای که بهش دچار هستین، علائم، روشای درمون و پیشگیری اونا در بیشتر موارد مشابهه.

آرامش

در این مقاله به علائم و نشونه ها، راه های درمون و پیشگیری از این مریضی بی خطر، اما پُردردسر می پردازیم.

 

علائم و نشونه ها

حساسیت پوستی در کل با قرمزی و تورم، خارش شدید، تاول یا دانه های قرمز ترشح دار، پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی و فلس مثل شدن پوست همراهه.

دلایل بروز حساسیت پوستی

راش پوستی به دلیلای زیادی مثل عوامل محیطی، ارثی و ضعف سیستم ایمنی بروز می کنه.

محرکای عادی عبارتند از:

 • عطرها، مواد آرایشی، مواد شوینده و نرم کننده، صابونا و شامپوها، اسپریای برطرف کننده ی بوی عرق، رنگ مو، لوسیونای بدن، رنگ و مواد شیمیایی موجود در لباس، دستمالای کاغذی و دیگر اجناس سلامتی و زیبایی معطر.
 • تماس با مواد شوینده مثل پودرهای لباس شویی، مایع ظرف شویی و مواد سفید کننده، از مهم ترین دلایل بروز حساسیت پوسته. این مواد رطوبت و چربی سطح پوست رو از بین می برن و اونو در برابر عوامل خارجی نفوذپذیر می کنن.
 • لاتکس ماده ای لاستیکی ماننده که از صمغ درختی به همین نام به دست میاد و در بادکنکا، دستکشای یک بار مصرف پلاستیکی، اسباب بازیا، و بعضی وسایل بهداشتی مثل کاندوم استفاده می شه.
 • نیکل یه جور فلزه که در ساخت شکلای مختلف بدلیجات و زیورآلات، دکمها، فرم عینک، زیپ لباس، لوازم آشپزخانه و بعضی گوشیای گوشی موبایل به کار میره. حساسیت به نیکل در قسمتایی از بدن که با این فلز تماس داره مثل گردن، گوشا، انگشتان و مچ دست و قوزک پا دیده می شه.
 • در تهیه ی اجناس چرمی از مواد شیمیایی مختلفی واسه افزایش استواری و دووم محصول و ترکیبات ضدمیکروب و ضدقارچ استفاده می شه که ممکنه باعث بروز واکنشای حساسیتی شن.
 • استرس و فشارهای عصبی هم پوست رو حساس، واکنش پذیر و با استعداد حساسیت می کنه.
 • تماس با گیاهانی مثل پیچک سمی، بلوط سمی و سماق سمی که دارای کیسه های روغنی (اوروشیول) هستن، واکنش آلرژیک ایجاد می کنه و پوست در محل تماس دچار راش می شه.
 • از شایع ترین مشکلات داروها (خصوصا آنتی بیوتیکا) واکنشای پوستیه. تحقیقات علمی نشون داده که مقابله ی بدن با بعضی از شکلای مختلف عفونتا باعث زیاد راش و بثورات پوستی می شه.

درمون حساسیت پوستی

هنگام انتخاب درمون حساسیت پوستی باید به فاکتورهای زیادی مثل شدت علائم و نشونه ها، زیادی راشا و محل قرار گرفتن اونا روی پوست توجه کرد. اما اولین قدم در درمون درماتیت، تشخیص ماده حساسیت زا و دوری از اینه.

به محض مشاهده ی علائم حساسیت، ناحیه درگیر رو با آب سرد و صابون غیرعطری بشورید تا ماده آلرژی زا از بین برود. اگه ماده محرک پایه روغنی داره، از الکل واسه پاک کردن اون استفاده کنین. بعد می تونین از داروهایی که به نسخه دکتر نیاز ندارن، مثل لوسیون کالامین یا پماد کورتیزون، واسه رفع خارش و نا آرومی استفاده کنین. پوست تون رو مرطوب نگه دارین و لباسای نخی و گشاد بپوشید.

خاراندن پوست، خارش رو زیاد و اونو با استعداد عفونت می کنه. ناخنای خود رو کوتاه کنین تا از خاراندن ناحیه درگیر جلوگیری کنین. کمپرس سرد و مرطوب، واسه آرامش خارش مفیده.

علاجای گیاهی مفید واسه از بین بردن راش عبارتند از: روغن درخت چای، روغن نارگیل، سرکه سیب، آلوئه ورا و روغن زیتون.

چه وقت با دکتر تون تماس بگیرین؟

گرچه راشای پوستی خیلی شایع و بیشتر نتیجه یک تحریک بد هستن، با این حال ممکنه هشداردهنده ی شرایط جدی تری باشن که نباید به اونا بی توجهی کرد. بسته خیلی حساسیت، ممکنه درمون با دارو هم پیشنهاد شه.

اگه نشونه های واکنش آلرژیک تا چند روز بهبود پیدا نکرد یا بدتر شد یا در صورتی که علائم زیر رو در خود پیدا کردین، حتما با دکتر مشورت کنین.

 • راشا نزدیک چشما باشن.
 • قسمت کلی ای از بدن رو درگیر کرده باشن.
 • پوست موقع لمس داغ باشه.
 • با وجود استفاده از داروهایی که به نسخه دکتر نیاز ندارن، خارش شدید ادامه داشته باشه.
 • درماتیت همراه با تاول شدید، به توجه فوری نیاز داره و ممکنه نشونه یک مریضی جدی باشه.

نشونه های دیگری که نباید اونا رو ندیده بگیرین عبارتند از: مشکل در تنفس، تورم گلو، خس خس سینه، تعریق بیشتر از حد، تنگی قفسه سینه، حالت تهوع و گیجی.

درماتیت واگیرداره ؟

این تحریکات پوستی آزاردهنده در تماس مستقیم با مواد خاص به وجود بین پس مُسری نیستن مگه در صورتی که عامل عفونی بهش اضافه شه. در حالت عادی عامل عفونی که باعث انتقال مریضی به بقیه شه وجود نداره.

پیشگیری

مؤثرترین راه مقابله با درماتیت، پیشگیری از بروز اینه. راشای پوستی با پرهیز از تماس با عوامل محرک بهبود پیدا می کنن. پس قدم اول و بهترین راه، محافظت از پوست در برابر محرکای شناخته شده.

مثلا وقتی با موادی سروکار دارین که احتمال میدید باعث بروز حساسیت شن، از دستکشای نخی استفاده کنین. واسه جلوگیری از تماس مستقیم پوست با مواد آلرژی زا، از یک لایه کرم یا ژل به عنوان مانع بهره بگیرین. زیورآلات رو با لایه ای از برق ناخن بپوشونین تا با پوست تون تماس مستقیم نداشته باشه. از اجناس پوستی غیرمعطر، بدون مواد شیمیایی و با پایه طبیعی استفاده کنین و واسه حفظ رطوبت پوست، مرطوب کننده رو فراموش نکنین.

منبع : domeboro

عوامل افسردگی؛ ۶ دلیلی که می تونه زندگی رو واسه شما بد کنه 

 

عوامل اصلی افسردگی رو بشناسین

 • سوءاستفاده: سابقه سوءاستفاده ی فیزیکی، جنسی یا احساسی، میزان آسیب پذیری افراد نسبت به مریضی افسردگی رو بالا می بره.
 • مصرف داروهای خاص: بعضی از داروها مثل ایزوترتیون که معمولا واسه درمون جوش استفاده می شه، احتمال مریضی افسردگی رو افزایش میدن.
 • اختلاف و درگیری: افسردگی در افرادی که از نظر بیولوژیک آماده ی دچار شدن بهش هستن با اختلافات و درگیریای خانوادگی و اختلافات همیشگی، شروع یا زیاد می شه.
 • از دست دادن عزیزان: غم و اندوه از دست دادن عزیزان، واسه افراد با استعداد افسردگی و کسائی که حساسیت روحی بالایی دارن، اثرات بسیار عمیقی داره.
 • ژنتیک: سابقه خانوادگی در افسردگی، امکان دچار شدن بهش رو افزایش می ده. معمولا وقتی تعدادی از اعضای یک خونواده به این مشکل دچار می شن این مشکل مثل یک مریضی ژنتیکی در خونواده تکرار می شه. کشف عوامل افسردگی بسیار پیچیدهه و تنها یک ژن مشخص موجب تشکیل اون نمی شه. افسردگی مثل بقیه مشکلات روانی بسیار پیچیدهه و کشف و بررسی عوامل اون اصلا ساده نیس؛ درست بر خلاف مریضیای غیر روحی مثل هانتینگتون یا تصلب بافتا که جنبه ی ژنتیکی بارزی دارن و توضیح علمی اونا بسیار ساده تره.
 • خونواده

 • رخدادهای ویژه: حتی وقایع خوب هم می تونن افراد با استعداد دچار شدن به افسردگی رو تحت اثر بذارن. شروع یک شغل جدید، فارغ التحصیلی یا ازدواج. هر رویدادی که این افراد رو از فضای امن خودشون خارج کنه و با وضعیت عادی فاصله داشته باشه، می تونه آرامش روحی و روانی این افراد رو بر هم بزنه و از عوامل افسردگی حساب شه.
 • ازدواج


 • مشکلات شخصی: مشکلاتی مثل تنهایی اجتماعی که خود به دلیل بقیه مریضیای روحیه، از عوامل افسردگی به حساب میره. مثلا دورافتادگی و جدایی از خونواده یا گروه های اجتماعی و دوستی که به اونا وابستگی عاطفی هست، هم از عوامل افسردگی حساب می شن.
 • مریضیای سخت: بعضی وقتا افسردگی به شکل جانبی طبق مریضیای دیگر رخ می ده. مثلا مریضیایی که دوره درمون اونا سخت و طاقت فرساست و امید و انگیزه رو در زندگی کاهش میدن. این مریضیا زمینه دچار شدن و آسیب پذیری رو افزایش میدن. مصرف نادرست بعضی از داروها هم مشکلات افسردگی رو به دنبال داره.

افسردگی و عوامل زیستی

محققین به وجود فرقای مغزی افراد مریض و دیگر افراد سالم پی بردن. مثلا هیپوکامپ، عضوی کوچیک از مغزه که واسه ذخیره خاطرات و اطلاعات بسیار لازم و مهمه. اما این بخش از مغز در بعضی از افراد گرفتار به افسردگی کوچیک تر از سایرینه. هیپوکامپ کوچیک تر، گیرنده های سروتونینیی کوچیک تری داره. سروتونین هم یکی از مواد شیمیایی مغزیه که به عنوان انتقال دهنده ی عصبی شناخته می شه و اجازه ایجاد ارتباطات بین بخشای مختلف مغز رو که در فعالیتای احساسی موثر هستن، صادر می کنه. محققان فهمیدن که هورمون استرس یعنی کورتیزول در افراد افسرده و غمگین بیشتر ترشح می شه. کورتیزول باعث کوچیک شدن بخش هیپوکامپ می شه. تعدادی از محققان فکر می کنن که به طور طبیعی در بعضی از افراد هیپوکامپ کوچیک تره. اما این موضوع توانایی بررسی و تحقیقات زیاد داره چون در مغز آدم، بخشای زیادی هست که در ایجاد مریضی افسردگی موثر هستن. پس ارسال احکام کلی در مورد عوامل افسردگی بسیار پیچیدهه. طبق آخرین دستاوردهای علمی که با تصویربرداری از مغز به دست اومده، ساختار و کارکرد مغزی به گونه ایه که داروهای ضدافسردگی با اثرات نوروتروفیکی خود، می تونن به حفظ سلولای عصبی کمک کنن و مانع از مرگ اونا شن. باعث ایجاد ارتباطات مغزی می شن و به کاهش اضطراب و فشار کمک می کنن. با شناخت عوامل افسردگی، متخصصین قادر به تشخیص بهتر و زودهنگام این مریضی می شن و پس علاجای بهتر و مؤثرتری پیشنهاد می کنن.

ژنتیک و افسردگی

در بعضی از موارد، خونوادها زمینه دچار شدن به افسردگی رو در سابقه خانوادگی خود دارن و این نشون دهنده ی ارتباطی بین افسردگی و ژنتیکه. هر چند دلیل علمی یا اثبات قوی واسه این مسئله وجود نداره اما بازم ارزش مطالعه و تحقیق رو داره. معمولا در خونوادهایی که فردی گرفتار به افسردگیه، موارد مثل هم دیده می شن. رفت و امد ژنای چندگانه به شکلای مخصوص خودشون امکان ایجاد شکلای مختلف افسردگی رو جفت و جور می کنن. اما برخلاف اینکه ممکنه ارتباطی بین ژنتیک و افسردگی وجود داشته باشه، نمیشه قاطعانه قبول کرد که ژن مشخصی به نام افسردگی هست.

داروهای خاص و افسردگی

مصرف تعدادی از داروها می تونه از عوامل افسردگی به حساب بیاد. مثلا درمون جوش (مثل آکوتان) و باربیتوراتا یا همون داروهای خونه و خواب آور و چیزای دیگه ای به جز اینا، به ویژه در افراد سن بالا تر امکان دچار شدن به افسردگی رو افزایش میدن. استفاده از این داروها که معمولا نقش آروم بخش رو بر عهده دارن از عوامل افسردگی حساب می شه. داروهای ضدحساسیت و خونها طبق درمون مشکلات ویژه و خاص خودشون، احتمال افسردگی رو هم بالا می برن.

مریضیای طولانی و افسردگی

مریضیای طولانی مثل امراضی هستن که مریض رو واسه یه مدت طولانی درگیر می کنن و معمولا به طور کامل بهبود پیدا نمیکنن. در بعضی افراد، این مریضیا از عوامل افسردگی هستن. مریضیای طولانی رو میشه از راه رژیم غذایی، ورزش و تغییر سبک زندگی درمون و کنترل کرد. مریضیای طولانی مثل دیابت، ناراحتی قلبی، آرتروز، ناراحتیای کلیوی، اِسکلُروزِ چندگانه (ام.اس) و چیزای دیگه ای به جز اینا موجب ایجاد احساس افسردگی و یه جور کلافگی در افراد می شن. محققان بر این باور هستن که درمون افسردگی بعضی وقتا اثر زیادی در درمون این مریضیای طولانی داره.

درد دائمی و افسردگی

وقتی درد کشیدن هفته ها و ماه ها طول می کشه، وضع عمومی بدن و روح مریض رو آزار می ده. توان جسمی، روابط و بهره وری فرد و کار و زندگی رو تحت اثر قرار می ده. حتی تصور اینکه همیشه درد داشته باشین هم آزاردهندهه. در اینجور شرایطی احساس غم، تنهایی و افسردگی، در انتظار فرصتی واسه بروز هستن.

غم و افسردگی

«غم» پاسخی عادی و طبیعی به فقدانه. از دست دادن به معنای، خدای نکرده مرگ عزیزان یا از دست دادن شغل یا هر چیز عزیزیه، حتی از دست دادن یک حیوان خونگی. کلا تموم وضعیتایی که با خود پای غم رو به زندگی باز می کنن، مثل تغییراتی در زندگی، طلاق، تنهایی به خاطر ترک فرزندان و خروج اونا از خونه ی بابایی یا بازنشستگی. تموم این موارد امکان بروز غم و افسردگی رو به دنبال دارن. واکنش افراد بنا به ظرفیتای جسمی و روحی شون نسبت به غم متفاوته و موارد نام برده، حتما دلیل و عوامل افسردگی نیستن. اما تموم شرایطی که وجود غم، این حس قوی و پایدار رو جفت و جور می کنن، احتمال و امکان افسردگی رو هم با خود به همراه میارن. افسردگی نشونه هایی مثل احساس بی ارزش بودن، افکار منفی نسبت به آینده و حتی بعضی وقتا خودکشی رو به دنبال داره. غم می تونه در افراد با استعداد، دروازه مناسبی واسه ورود به افسردگی باشه. پس به خاطر داشته باشین که حتما غم در همه افراد موجب افسردگی نمی شه. در افراد سالم تنها آثاری چون احساس خلأ و از دست دادن و نبود انرژی واسه شادمانی رو به طور موقت و به شکل قابل درمون ایجاد می کنه.

شناخت و کشف عوامل افسردگی در روند درمون اون بسیار مهم و اثرگذاره. افسردگی مریضی قرن اخیره. متأسفانه افراد زیادی رو در سراسر جهان از آثار تخریب کننده خود بی نصیب نگذاشتهه. قابل درکه فردی که بهش دچاره، غمگین و ناراحت و تحت فشار باشه. اما بدونین و آشنایی که هر مسئله و مشکلی در این دنیای خاکی چاره و راه حلی داره. با شناخت راه درمون بی هیچ شکی بهبود و سلامتی در راه هستش.

منبع : webmd

 


عوامل استرس؛ ۱۰ دلیلی که می تونه شما رو تحت فشار بزاره “

 

هر روز با عوامل استرس زای مختلفی رو به رو هستیم. عوامل کوچیکی که استرس و دل نگرانیای نامحسوس ولی آزاردهنده ایجاد می کنن و البته عوامل محسوسی که به جزئی جدانشدنی از زندگی الان تبدیل شدن. استرس شکلای مختلف مختلفی داره که شدت تأثیرگذاری اونا متفاوته و البته علاجای مختلفی هم واسه هر نوع از استرس هست. در دسته بندی شکلای مختلف عوامل استرس، یه جور از استرس هم هست که با عنوان استرس مفید از اون یاد می شه. استرس مفید بر کارکرد ما اثر مثبت داره و نیروی محرکه ای واسه فعالیت و انگیزه حرکت به طرف هدفه. در ده گذشته، روان شناسان بسیاری به مطالعه عوامل استرس زا و چگونگی واکنش بدن آدم نسبت به اونا پرداخته ان. رویدادهای استرس زا به چند دسته اصلی تقسیم می شن : استرس زیاد، استرس ضمنی و استرس طولانی. عواملی که باعث استرس زیاد می شن، وقایع و رویدادهای کوتاه یه مدت هستن که برخلاف پایان یافتن، اثرات شدید و ضربات سنگینی به زندگی فرد وارد می کنن. استرس ضمنی به دلیل موقعیتای کوتاه مدت اما دائمی در زندگیه؛ مثلا عوامل استرس زای موجود در محل کار که تقریبا هر روز اونو تجربه می کنین. استرس طولانی هم دسته ای از استرسه که پیوسته با شما و همراه تونه و سرسختانه در جریان زندگی شما حضور داره؛ مثل نگرانیایی که از رابطه زناشویی سست دارین. این نوع از استرس کم کم به استرس همیشگی و دائمی تبدیل می شه. واسه داشتن یک زندگی خوشحال باید عوامل استرس رو بشناسین و با جرئت و شجاعت اونا رو از زندگی خود حذف کنین.

 

۱. محل کار

همه ما بیشتر ساعات روز رو در محل کارمون می گذرونیم، پس عجیب نیس که در همین محل با یکی از بزرگ ترین عوامل استرس روبه رو شیم. طبق پژوهشی که انجمن روان شناسی ایالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ انجام داده، حدود ۷۰ درصد آمریکاییا در محل کار خود با عوامل استرس زا روبرو هستن. این آمار در بقیه نقاط جهان هم به همین شکله. مثلا در انگلستان در سالای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ حدود سه ونیم میلیون روز بد کاری یعنی روزهایی که با استرس و نارضایتی در محل کار گذشته ان، واسه افراد وجود داشته. واسه آزادی از عوامل استرس زای موجود در محل کار باید برنامه ریزی دقیقی ترتیب بدین که وظایف کاری رو از اوقات فراغت و وقت گذرانی با خونواده تون جدا کنین. اگه عوامل استرس زای کار شما به بخش جدانشدنی از شغل تون بدل شدن و از شر اونا گریزی نیس، کمه کم سعی کنین این استرس به بقیه بخشای زندگی تون وارد نشه. مثلا در زمان استراحت و خارج از وقت کاری، کار رو تعطیل کنین و فکرتون رو با مسائل مربوط بهش مشغول نکنین.

برنامه-ریزی
خونواده

۲. ظاهر و قیافه

شمام از چروکای پوست، جوشای نخونده که روی پوست تون جا خوش می کنن و اضافه وزن خود نگران و شاکی هستین؟ طبیعیه. همه دوست دارن قشنگ و جذاب باشن اما وقتی مسائل ظاهری به عوامل تولید استرس و نگرانی ی اصلی افراد تبدیل می شن، باید فکری کرد. آلن کانر (Allen Kanner) روان شناسیه که درباره عوامل ایجاد کننده ی استرس مطالعه و تحقیق می کنه. طبق تحقیقات اون بیشتر از ۵۰ درصد افرادی که مورد مطالعه قرار داده بود از وزن خود ناراضی بودن و واسه اونا اضافه وزن و ظاهرشون موضوعی جدی و استرس زا بوده. به یاد داشته باشین خیلی از نارضایتیایی که از ظاهر خود دارین، راه چاره دارن. تمرینات ورزشی، تغذیه سالم و تغییر سبک زندگی اثر فوق العاده ای بر ظاهر و روحیه ی شما دارن. درسته که ورزش کردن باعث نمی شه بینی تون کوچیک تر یا قدتون بلندتر بشه اما به شما اندامی متناسب تقدیم می کنه که سرحالی و اعتماد به نفس تون رو بالا می بره. ورزش در همه سنای به ویژه واسه افراد بین سال مثل آبیه که آتیش سوزان استرس و هیجانات کاذب رو فرو می نشاند.

۳. جامعه

همه دوست دارن موفق باشن، روی بقیه اثر بذارن و دیده و شنیده بشن و این خواستی عادی و طبیعیه، اما اگه این خواسته از راه منطقی خود خارج شه و تحت اثر و الگوهایی که جهان امروز رو تحت سلطه داره قرار بگیره چیزی جز استرس و فشار به همراه نداره. مثلا هنجارها و الگوهای تبلیغاتی رو که دنیای جدید درباره ظاهر به افراد تلقین می کنه در نظر بگیرین؛ اندامای ایده آل و زیباییای ناب و بقیه الگوهای ظاهری که موجب نگاه منفی افراد نسبت به ظاهر و بدن شون می شه. همه سعی می کنن خود رو مثل ایده آلای ارائه شده در تجاری و مدلای فشن و مد کنن. از قدیم گفتن شنونده باید عاقل باشه. فشار و استرسی که از طرف محیط به افراد وارد می شه، نتایج تخریب کننده و موندگاری به دنبال داره. نمونه دیگری از استرس محیطی که جامعه به افراد مجبور می کنه، استرسیه که گروه های اقلیت در جوامع تجربه می کنن. شکلای مختلف بی عدالتیای موجود در جوامع مثل بی عدالتی نژادی استرس زیادی تولید می کنن که اگه دراز مدت باشه، صدمات جبران ناپذیری به فرد و جامعه وارد می کنه.

۴. رقابت

همونجوریکه در اول مقاله هم عنوان شد، یه جور از استرس که با نام استرس مفید شناخته می شه، نقش متفاوتی در زندگی افراد داره. استرس مفید باعث حرکت و شکوفایی می شه و رقابت، سعی و درمون کارکرد رو به دنبال داره. این نوع استرس افراد رو به یادگیری، تمرین بیشتر و پایبند بودن تشویق می کنه. استرس مفید همون اضطراب شیرینیه که در بعضی ملاقاتا دچارش میشید یا همون حس مطلوبی که واسه شرکت در رقابتای سالم دارین.

۵. سلامت

بعضی وقتا بیشتر از حد نگران سلامتی خود یا دور و بریا مون میشیم؛ نگرانی از دچار شدن به مریضیا، خطراتی که سلامت عزیزان مون رو تهدید می کنه و هزار و یک دل نگرانی این چنینی که فقط و فقط زاییده ی افکار منفی ما هستن. بعضی وقتا سابقه مریضی یا وقایع ناجوری که در گذشته سلامت ما یا عزیزان مون رو تهدید کرده، به عامل استرس در زندگی بدل می شه. نگرانی در مورد سلامتی، خود یکی از کلیدی ترین عوامل تهدید سلامتیه. استرس انرژی ما رو میگیره، شور و نشاط رو از بین می بره و از ما فردی کسل و ناامید می سازه.

۶. تغییرات

موافقت با تغییرات واسه بیشتر مردم سخته. مثلا بیشتر افراد نقل جای کردن رو تجربه ای پراسترس میدونن. شروع یک کار جدید، شروع زندگی مشترک، جابه جایی منزل و… تغییرات پرهیز ناپذیری هستن. خواه این تغییرات مثبت باشن یا منفی، باید خود رو با شرایط جدید وفق داد و همین سعی واسه برابری پیدا کردن با موقعیتای جدید باعث ایجاد استرس می شه. توماس هولمز (Thomas Holmes) و ریچارد ریهی ( Richard Rahe) در پژوهشی رویدادهای متغیر زندگی رو اولویت بندی کردن و نتیجه تحقیق رو با عنوان SRRS یا رتبه بندی عوامل اجتماعی برابری پذیر، ارائه دادن. در این مطالعه مشخص شد که نقل جای و تغییر منزل با قرار گرفتن در جایگاه بیست و هشتم، از استرس زا ترین وقایع زندگی افراده. بقیه عوامل استرس که در جایگاهای بالاتری قرار گرفتن شامل مرگ والدین، تغییرات در روابط عاطفی و جداییه.

۷. مسائل مالی

حتی اگه بحران اقتصادی در کار نباشه و وضع مالی تقریبا خوبی هم داشته باشین، بازم در مورد شرایط مالی نگرانیای مختلفی دارین. برنامه ریزی مالی، سرمایه گذاری، دخل و خرج و در یک کلام بحث پول همیشه نگرانیایی داره. مسائل مختلفی مثل سطح رفاه زندگی، بازنشستگی و هزاران مورد دیگر تحت اثر امور مالی هستن. تحقیقات نشون می ده ترس از ناتوانی در مدیریت مالی و گرداندن زندگی برابر میل باعث می شه افراد همیشه در زندگی نگرانیایی رو احساس کنن. راه حل منحصربه فردی واسه آزادی از نگرانیای این چنینی وجود نداره، چون افراد مختلف شرایط مالی، درآمد و روشای زندگی متفاوت دارن و این مختلفیا ارسال حکم کلی در این مورد رو مشکل می کنه. واسه آزادی از نا آرومیای مربوط به مسائل مالی باید برنامه ریزی، قناعت و صبوری رو تمرین کرد.

پول-نام-تصویر

۸. روابط

حتی شادترین روابط هم درجه ای از استرس رو در خود مخفی دارن. هم زیستی در تموم شکل هاش مشکلاتی به دنبال داره. واسه زندگی کردن با همسر، هم خونه و … باید فرقا رو قبول کرد. اختلافات بین افراد از مسائل فیزیکی مثل فضای خونه و استفاده از وسایل و … شروع می شه و به مسائل بسیار مهمی چون اختلاف باور می رسه. فرقا پرهیز ناپذیرند و البته می تونن منبع عوامل استرس زا در روابط بین افراد باشن. بعضی وقتا مشکلات ایجاد شده در رابطه باعث دعواای جدی و جدایی می شه. سعی واسه کاهش اختلافات در روابط و درک دوطرفه افراد، راه حل با ارزشی در جهت فرار از استرس و زندگی شادتره.

۹. از دست دادن و حرمان

از دست دادن، محرومیت از دیدن یا شنیدن یا کلا از دست دادن رابطه با هر چیزیه که مورد علاقه شماس و یکی از عوامل اصلی ایجاد استرس به حساب میره. حرمان یا احساس محرومیت باعث ایجاد خلأ احساسی می شه، به ویژه وقتی شخص از دست رفته از نزدیکان و دوستان فرد باشه. در این شرایط مشاوره و درمون بسیار ضروریه. تجارب تلخ این چنینی، پذیرش شرایط جدید و بازگشت به زندگی طبیعی رو واسه افراد بسیار سخت می کنه و نبود پیگیری و حل این مشکل اثرات جبران ناپذیری به دنبال داره. در این مواقع حل مشکل رو به عهده ی گذر زمان نذارین ، حتما مسئله رو پیگیری کنین و درمون رو جدی بگیرین.

۱۰. رویدادهای گذشته

چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، بعضی وقتا دست از سر ما برنمی داره. مثلا وحشت به دلیل حادثه ای در رانندگی، سرقت، تجاوز و … می تونه زندگی رو واسه همیشه به بمبی از استرس تبدیل کنه که مترصد جرقه ای واسه انفجار و نابودیه. طبق تحقیقات مردها وحشت و استرس بیشتری رو در زندگی تجربه می کنن چون سهم بیشتری در بروز حوادث دارن. یادتون باشه مسکوت گذاشتن مشکلاتی که باعث استرس شدن بسیار تخریب کننده و ویرون گره.

استرس همیشگی پس از رویدادهای وحشتناک باعث یه جور مشکل با عنوان (PTSD (Post Traumatic Stress Disorder یا مشکل استرس پس از حادثه می شه. این مشکل یه جور آسیب ی بلندمدته که پس از تجربه عوامل استرس زای شدید در افراد شکل میگیره. این مشکل بیشتر از یک سوم افراد رو در جهان تهدید می کنه. واسه داشتن آرامش و فرار از استرس باید در قدم اول عوامل ایجاد کننده ی اونو شناخت. تعریف مسئله مهم ترین بخش شروع درمون و حل مشکله.

آرامش

منبع : psychologistworld.com