مقاله رایگان با موضوع برنامه ریزی و استان گیلان

منبع: سازمان هواشناسی استان گیلان

نمودار شماره 3-1 – میانگین درجه حرارت ایستگاه کسما


 • – بارندگی
  کلیه نزولات جوی که به سطح زمین می رسد را ریزش های جوی می گویند.پدیده هایی که در حین تشکیل نزولات و رسیدن به زمین رخ می دهد، بیشتر مربوط به علم هواشناسی است.نزولات مایع شامل باران، نم نم باران،شبنم و نزولات جامدشامل برف، یخ برف و تگرگ است. نزولات مایع در سیکل هیدرولوژی تنش سریع دارند،به همینعلتبهبیشترریزشهایجویباراناطلاقمیشود(کاویانی وعلیجانی،1379، ص139).
  بارندگی ماهیانه ایستگاه کسما
  بارندگی ماهیانه ایستگاه کسما را به روش زیر محاسبه می‏ کنیم . که بیشترین میزان بارندگی را 122 میلیمتر مربوط به اسفند و کمترین بارش با 5/43 میلیمتر مربوط به خرداد ماه می باشد .
  جدول شماره3-2- برآورد متوسط بارندگی ایستگاه کسما
  ماه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
  بارندگی 87 80.4 67.2 100.9 113.6 122 54.1 52.9 43.5 48.8 61.8 62
  منبع: سازمان هواشناسی استان گیلان

  نمودار شماره 3-2– بارش ماهیانه ایستگاه کسما
  میزان و تغییرات بارندگی در برنامه ریزیهای توسعه بسیار مهم می باشد در شهرستان صومعه سرا میزان بارندگی 1000 تا 1400 میلی لیتر در سال گزارش شده است و پر باران ترین ماههای سال مهر و شهریور و کم باران ترین ماهها تیر ماه می باشد. متوسط تعداد روزهای بارانی درسال 115 روز می باشد که حداکثر مربوط به ماه اسفند با 13روز وحداقل درتیرماه 5 روز می باشد.
  – رطوبت نسبی
  رطوبت نسبی عبارت است از نسبت میزان رطوبت مطلق موجود در هر حجمی از هوا با دمای نسبی به حداکثر رطوبت مطلقی که همان حجم از هوا در همان دما می تواند داشته باشد. مسلم است که میزان نم نسبی برابر و یا کمتر از واحد می باشد ولی برای بیان آن درصد آن را در نظر می گیرند (جعفر پور 1377، ص 153) .
  درجدول ضمیمه بیشترین میزان متوسط رطوبت ماهانه مربوط به آبان ماه با 84 درصد وکمترین آن مربوط به
  تیرماه به میزان 74 درصد میباشد. میزان متوسط رطوبت نسبی سالانه 4/79 درصد گزارش شده است.استقرار شهرستان صومعه سرا در جنوب تالاب انزلی و در ناحیه جلگه ای استان گیلان سبب شده که این شهرستان همواره برخوردار از رطوبت هوا به میزان بالا باشد و حداکثر رطوبت نسبی 98 درصد و حداقل آن 45 درصد گزارش شده است. (سازمان هواشناسی استان گیلان 1387)
  رطوبت ایستگاه کسما:
  میانگین رطوبت نسبی ایستگاه کسما و نوسانات آن در جدول زیر نشان داده شده است.
  جدول شماره3-3- میانگین رطوبت‏نسبی ایستگاه کسما
  ماه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
  رطوبت نسبی 86 88 89 89 90 90 89 87 70 86 79 75

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع برنامه ریزی و استان گیلان بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع خانوارهای روستایی و موقعیت جغرافیایی

 • متغییرهای تحقیق عبارت است از متغییر وابسته و مستقل که متغییر مستقل شامل کرم ابریشم و متغییر وابسته نیز اقتصاد خانوارهای روستایی می باشد .
  3-3. موقعیت جغرافیایی
  شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافیایی از ‘3 ْ49 تا ’31 ْ49 و عرض جغرافیایی ’15 ْ37 تا ‘3 ْ37 در غرب استان گیلان قرار دارد. مساحت این شهرستان 633 کیلومتر مربع می باشد که 3/4 درصد پهنه این استان را تشکیل می دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان های بندرانزلی و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان های فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود است. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386،15)
  نقشه 3-1- موقعیت شهرستان صومعه سرا

  3-4-ویژگیهای محیطی
  3-4-1- توپوگرافی
  بخش عمده ای از پهنه شهرستان صومعه سرا در اراضی جلگه ای غرب گیلان قرار دارد که از حاشیه جنوبی تالاب انزلی تا دامنه های رشته کوه تالش امتداد یافته است. این جلگه حاصل دو فرایند طبیعی پسروی دریای خزر و رسوب گذاری رودهایی می باشد که از کوه های تالش به این دریا وارد می شوند.در این ناحیه ارتفاع جلگه ها از زیر صفر تا حدود 100 متر می باشد که بطور عمده زیر کشت برنج قرار گرفته است و بوسیله رود های متعدد آبیاری می شود.
  با توجه به نقشه توپوگرافی بخش جنوب غربی شهرستان کوهستانی است که با ارتفاع 100 تا 700 متر ، دره تنیان و ارتفاعات مشرف به آن را تشکیل می دهد . این محدوده پوشیده از جنگل است که قسمت های پایین دست آن یعنی نواحی کوهپایه ای بعلت وجود تراسهای آبرفتی و مخروطه افکنه معمولا به کشت برنج اختصاص یافته است ( نقشه توپوگرافی استان گیلان مقیاس 000/250/1 ) با توجه به نقشه شیب شهرستان صومعه سرا منطقه ای جلگه ای است و بیشترین شیب آن یعنی کمتر از 3 درصد است که بیشترین نواحی این شهرستان را به خود اختصاص داده است و فقط در نواحی جنوب غربی (ارتفاعات تنیان) شیب 3 درصد تا 5 درصد دیده می شود.
  3-4-2- مطالعات اقلیم
  شرایط آب و هوا به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل تاثیر گذار به توریسم هر منطقه می باشد که در این پژوهش به اختصار به تشریح عناصر جوی منطقه پرداخته می شود صرف نظر از تغییرات جوی در ارتفاعات تنیان، شهرستان صومعه سرا در اقلیم مرطوب و معتدل قرار گرفته و با بهره برداری از آمارها می توان به اطلاعات دقیقی در خصوص شرایط اقلیمی شهرستان رسید.و برنامه ریزیهای مناسب را در زمینه اکوتوریسم انجام داد. جهت رسیدن به این هدف از آمار و اطلاعات ایستگاه باران سنجی کسما که در طول جغرافیایی ’31 ْ49 و عرض ’33 ْ37 قرار دارد استفاده شده است .
  – دما
  درجه حرارت یا دما عبارتست از اندازه گیری انرژی گرمائی که در داخل خاک و هوای قابل سنجش می باشد و تمام ارگانیسم ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند. (جعفر پور، 1377، ص 33)
  در طول ماه های تابستان هوای صومعه سرا با وجود اینکه از لحاظ درجه گرما از بسیاری نواحی کشور
  پایین تر به نظر می رسد ولی به علت وجود رطوبت فراوان و حالت شرجی که در طول تابستان وجود دارد از نظر شدت گرما ناراحت کننده و برای اشخاص غیر بومی غیر قابل تحمل جلوه می کند. دامنه محدودیت های دمایی در واحدهای جلگه ای و کوهپایه ای صومعه سرا نوع کشت و نوع نظام زراعی و معیشتی را تحت تاثیر خود قرار داده است. معدل درجه حرارت در شهرستان صومعه سرا 8/15 سانتیگراد می باشد.
  میانگین حداکثر درجه حرارت سالانه 9/20 درجه و معدل حداقل درجه حرارت سالانه نیز 11 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. (سازمان هواشناسی استان گیلان، 1390 )
  دمای ایستگاه کسما
  برای بررسی رژیم حرارتی ایستگاه کسما نیز پنج عامل حرارتی زیر مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول ذیل میباشد:
  روند تغییرات میانگین ماهانه دما در ایستگاه کسما:
  با توجه به جدول زیر روند تغییرات میانگین ماهانه دما در ایستگاه نشان می دهد که بیشترین میزان دما را 25.4 درجه سانتیگراد مربوط به مردادماه و کمترین دما با 1/6 درجه سانتیگراد به بهمن ماه می باشد.
  جدول شماره3-1- میانگین درجه حرارت ایستگاه کسما
  ماه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
  میانگین ماهانه 18.9 14.5 9.5 8.2 6.1 8.5 12.9 17.4 21.8 24.2 25.2 23.6

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع خانوارهای روستایی و موقعیت جغرافیایی بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع مطالعه کتابخانه ای و طبقه بندی اطلاعات

  5- این فعالیت می تواند به عنوان منبع درامد ارزی کشور از طریق تولید مواد خام ، نخ ابریشم قالی بافی و تولید پارچه و سایر فرآورده های ابریشمی موردتوجه قرار گیرد.
  6- پرورش کرم ابریشم علاوه بر ایجاد امکان استفاده از تمامی نیروی فعال ، امکان به کارگیری بخش غیرفعال جامعه روستایی را (زنان، کودکان، سالخوردگان) که توان انجام کارهای کشاورزی را ندارند فراهم می سازد.
  7- حرفه ای است کارگرطلب و اشتغال زا که به صورت شغل فرعی نیز می تواند در مجاورت مشاغل اصلی روستایی موردتوجه قرار گیرد.

 • 8- با فراهم ساختن منبع درآمد اضافی برای روستاییان می تواند به عنوان وسیله ای در جهت جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
  9- این فعالیت به واسطه تامین درآمد مستمر می تواند در توسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستایی موثر باشد.

  3-1.روش تحقیق و مراحل آن
  3-1-1. روش تحقیق
  در انجام این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است بر این اساس ، محدوده مطالعاتی و همچنین وضعیت پرورش کرم ابرایشم با استفاده از منابع موجود در مطالعات میدانی توصیف شده و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده از مطالعات میدانی شامل مشاهده ، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ، موضوع اصلی پژوهش تحلیل شده است .
  3-1-2. مراحل تحقیق
  3-1-2-1. مرحله جمع آوری اطلاعات
  هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص به خود را دارد در روش متن خوانی از فیش و در روش آمار خوانی از جدول و در روش تصویر خوانی از نقشه و کروکی استفاده شده است. همچنین در روش میدانی از ، مشاهده، مصاحبه ، دوربین عکاسی و غیره استفاده شده است
  – مطالعات کتابخانه ای
  در این رابطه با هدف تعریف و شناخت مساله،تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقدام به مطالعه و بررسی نشریات،مقالات،کتب و داده های آماری موجود در این زمینه گردید.
  مطالعات میدانی
  – مصاحبه: در کنار مطالعه کتابخانه ای ،به منظور شناسایی دقیق متغیرهای تحقیق و آشنایی با ابعاد مختلف فضای روستاهای نمونه با برخی دهیاران روستاها مصاحبه حضوری انجام شد.
  – تکمیل پرسشنامه : اطلاعات پیمایشی این تحقیق از طریق مصاحبه با کشاورزان و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید.
  3-1-3. سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات
  بعد از جمع آوری اطلاعات بصورت پرسشنامه داده ها را بصورت درصد و میانگین با استفاده از نرم افزار SPSS استخراج گردید و در قالب جداول و نمودارها در فصل چهارم مرتب گردید و مورد بحث و تحلیل قرار گرفت
  3-1-4. تجزیه و تحلیل اطلاعات
  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای ، اسنادی ، مطالعات میدانی ابتدا با توجه به اهداف و فرضیه مطرح شده و با بهره گیری از مبانی نظری و تکنیک های آماری موجود به بررسی ارتباط بین عناصراقلیمی و پرورش کرم ابریشم پرداخته ، لذا داده های خام را طبقه بندی نموده و پس از رفع نواقص آماری نسبت به تحلیل آن اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS اقدامات لازم انجام شده است.
  3-2. متغییرهای تحقیق

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع مطالعه کتابخانه ای و طبقه بندی اطلاعات بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع توسعه پایدار روستایی و تعاونی های کشاورزی

 • 2-11-6 . توسعه اقتصادی
  مفهوم توسعه اقتصادی هم به تولید بیشتر و هم بر مفهوم بوجود آمدن تحول در چگونگی تولید محصول معنی عامتری داشته و دلالت بر تجدید نظر در تخصیص منابع و نیروی کار در رشته های مختلف تولید می کند یعنی در حقیقت اهدافی را برای تأمین رفاه و آسایش همگانی در نظر دارد .(صدرالاشرفی، ،ص333)
  2-11-7. توسعه پایدار
  یکپارچگی انسان و محیط از قرن ها پیش مورد توجه بوده است بخصوص در آموزه های دینی در مورد حفظ منابع طبیعی و تلفیق حفاظت و توسعه ، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان مانند غذا – پوشاک و غیره …، دستیابی به عدالت اجتماعی که مهمترین هدف رشد اقتصادی در اولویت است و رشد اقتصادی مهمترین عامل در رسیدن به توسعه پایدار است . (سعیدی،1377 ، ص17)
  2-11-8 . نقش مردم در توسعه پایدار روستایی
  توسعه مفهومی است که درباره بهبود زندگی مردم مطرح می باشد و وابسته به مردم است. توسعه پایدار روستایی فرآیند افزایش انتخاب مردم ، گسترش مشارکت مردم ، توانا سازی مردم برای تصمیم گیری در شکل دهی فضای خویش، افزایش رفاه و خوشبختی ، گسترش فرصت ها و ظرفیت های بالقوه ، تواناسازی همه مردم بویژه زنان ، فقرا ، کشاورزان خرده پا و … برای سازماندهی فضای خویش و تواناسازی برای انجام کار گروهی است. ( رکن الدین افتخاری ، 1382 ، 102)
  همه برنامه های توسعه ای برای مردم و بهره مندی مردم انجام می گیرد به گونه ای که کانون توسعه، مردم می باشد. پس توسعه با مردم و برای مردم است . با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی نقش مردم در فرآیند پایدار تغییرات ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی بسیار بالاست . چه اگر مردم به باور تغییر در این ابعاد دست یابند و در جهت استفاده از این تغییرات در جهت رفاه و افزایش بهره مندی خود استفاده نمایند می توان به یک توسعه پایدار امیدوار بود. بطور مثال اگر مردم به مسئله حفظ محیط زیست اهمیت نداده و در جهت آلودگی آب و خاک و تخریب محیط زیست عمل نمایند دیگر نمی توان از توسعه پایدار روستایی سخن گفت. حرکت توسعه روستایی به سمت پیشرفت اقتصادی انسان ها و امکانات بهتر جهت گیری شده است، بنابراین ایجاد انگیزه در ساکنان منطقه که خودشان شروع به حرکت و ابداع نمایند یکی از شرط های اساسی و مهم است . یکی از ابزار نیل به این مقصود را می توان در تشکیل گروه های سازمان دهی شده مانند تعاونی های کشاورزی ، شوراهای محلی و انجمن های روستایی یافت، ابزاری که می تواند چندین هدف را دنبال کند . تشکیل این گروه ها برای اعضای آن ها این فایده را دارد که روش بهتری برای مراقبت از منافع آنهاست . در حالی که از سوی دیگر ، اعضای این گروه ها برای دولت و ارگانهای وابسته به آن به مثابه مشاور ، قابل دسترسی هستند. ( مهندسان مشاور از DHV هلند ، 1371 ،ص407)
  2-12. کرم ابریشم
  دوره لاروی کرم ابریشم دارای پنج مرحله تغــذیه است که به هــر مـــرحلـــه یک سن می گویند، سنین 1و2و3کرم جوان و سنین 4و5 کرم بالغ نامیده می شود .کرم درفاصله هردو سن دارای یک مرحله پوست اندازی است که به آن خواب کرم گفته میشود (اقبالی ،1386) . مرحله کرمی که شامل سنین اول تا پنجم و تنیدن است،36 روز ، مرحله شفیره (شکل گیری و استراحت) 10روز و مرحله بزرگسالی که شامل بیرون آمدن و تخم گذاشتن پروانه های ماده است ،5 روزطول می کشد(Carolina Biological Supply Company 1998)
  2-13.تاریخچه صنعت ابریشم
  ارج نهادن به این حشره از حدود 4600 سال پیش شروع شد. یکی از ملکه های چین ضمن گردش در جنگل بر روی شاخه ها و برگهای درختان توت متوجه تارهای نازکی شد که ابریشم تنیده بود. وی با جمع آوری تارها و بافتن آنها پارچه های نازکی که از لطافت خاصی برخوردار بود تهیه کرد که تا 3000 سال پیش فقط در انحصار دربار چین بود. در ابتدا پرورش کرم ابریشم فقط در چین جایز بود و در دیگر کشورها مجازات سنگین داشت.( اعتباری،1368، ص27)
  یکی از مورخان در خصوص انتقال تخم کرم ابریشم به ایران می گوید:
  در سال 552 میلادی دو نفر ایرانی که مدت ها در چین اقامت داشتند و فن و اسرار تربیت کرم ابریشم را آموخته بودند به قسطنطنیه آمدند و آن را به امپراتوری آموختند وسپس به تشویق وی به چین بازگشتند و هنگام بازگشت مقداری تخم نوغان در عصای توخالی خود پنهان کرده و یه قسطنطنیه بردند و سپس پرورش این حشره به دیگر ممالک از جمله ایران رخنه کرد.(حامدی ،1379،ص30)
  تا اواخر قرن 17 پرورش این کرم در تجارت ایران نقش مهمی را ایفا می کرد و از آغاز قرن 18 میلادی صنعت نوغانداری در ایران به ویژه گیلان رفته رفته به سستی گرایید. علت این تنزیل شیوع بیماری نامعلوم در کرم ابریشم بود .این بیماری توسط دانشمندان فرانسوی درمان شد و کار نوغان و تهیه ابریشم رونق گرفت.
  بارها اقداماتی برای تهیه نوغان در ایران صورت گرفت که در مراحل اولیه ناکام بود و تا اینکه در سال 1315 کار تهیه نوغان در ایران با موفقیت هایی مواجه شد. در همین زمان هم کارخانه حریر بافی چالوس ایجاد شد. هدف از تاسیس این کارخانه توسعه پرورش تخم نوغان و کرم ابریشم در سطح کشور و تولید انواع منسوجات ابریشمی برای مصرف و صادرات بود. ایجاد این کارخانه مصادف با شروع جنگ جهانی دوم و ساخت الیاف مصنوعی بود و قیمت منسوجات مصنوعی 5 برابر کمتر از قیمت پارچه های بافته شده از ابریشم طبیعی بوده و کارخانه مذکور ناگزیر به متوقف ساختن فعالیت های خود شد.(اعتباری ،1368، ص29)
  2-14. سابقه پرورش کرم ابریشم در ایران:
  براساس مدارک تاریخی سابقه پرورش کرم ابریشم به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد و اولین کشوری که به صنعت تولید ابریشم دست یافت کشور چین بود. عبور جاده ابریشم از ایران که محموله های ابریشمی چین از این راه به کشورهای آسیایی و اروپایی حمل میشد، موجب رواج این صنعت در ایران گردید و کشور ما از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود. به طوری که در دوره ساسانیان این صنعت رونق فراوانی داشت ولی با سقوط این سلسله، صنعت نوغانداری نیز دچار رکود گردید. دوره صفویه را به دلیل ثبات سیاسی موجود و مبادلات تجاری با سایر ملل ، میتوان عصر شکوفایی این صنعت نام برد. به طوری که در آن زمان تولید سالانه ی ابریشم خام ایران را بالغ بر 3000 تن برآورد نموده اند. مناطقی نظیر گیلان ،مازندران، خراسان، اصفهان، یزد ، کرمان و کاشان از جمله مراکز تولید پیله و ابریشم بوده اند. صنعت نوغانداری و ابریشم طی دوره های مختلف بستگی به توجه حکومت ها دارای فراز و نشیب هایی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، به دلیل اهمیت رفاه و بهبود وضع معیشتی کشاورزان، نوغانداری یکی از فعالیت های زیربخش کشاورزی و به عنوان یک فعالیت جانبی مهم موردتوجه قرار گرفت. در این راستا هرساله کشاورزان با شروع فصل بهار اقدام به پرورش کرم ابریشم و تولید پیله ی تر ابریشم می نمایند. باتوجه به اینکه صنعت نوغانداری همواره دستخوش نوسانات قیمت بازار و ناملایمات بوده است، امید میرود با توجه بیشتر به آن و ایجاد ارزش افزوده مجددا به اوج شکوفایی برسد.
  2-15. اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم
  ویژگی های اقتصادی نوغانداری و صنایع ابریشم را می توان از جهات مختلف اقتصادی و اجتماعی به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
  سرمایه گذاری در این رشته در مقایسه با پاره ای از فعالیت های تولیدی کمتر بوده و زمان بازگشت سرمایه از برخی رشته های دیگر سریع تر است.
  2-کشت و کار توت در غالب خاکها و کیفیات مختلف توپوگرافی و شرایط متفاوت فنی امکان پذیر بوده و بخصوص در موقعیت جغرافیایی کشور در بیشتر نقاط مملکت قابل اجرا است.
  3- با یک بار ایجاد توتستان امکان بهره برداری طی 15-20 سال بعد فراهم خواهد شد و هزینه های نگهداری سالانه هم چندان قابل ملاحظه نخواهد بود.
  4- این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از صنایع قالی بافی ، پزشکی و نظامی را فراهم می کند.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع توسعه پایدار روستایی و تعاونی های کشاورزی بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بهره وری نیروی کار

  2-11. برنامه ریزی توسعه روستایی با تاکید بر برنامه ریزی توسعه اقتصادی
  توسعه به معنی استفاده از ظرفیت های یک کشور برای تامین شرایط بهتر و وضع مطلوب برای مردم است و امکان ندارد توسعه یک کشور بدون نقش آفرینی زنان و مردان محقق شود. برنامه ریزی روستایی فرایند پیچیده و در بر گیرنده ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی است که از یک طرف بهره وری های اقتصادی حاکم بر روستاها و از طرف دیگر کارآیی های مربوط به زیر ساختها و امکانات رفاهی روستاها را به خود اختصاص میدهد و یک فرآیند همه سو نگر و ترکیبی است که به بخش خاصی وابسته نیست ، بدین ترتیب برای گسترش یک بخش اقتصادی خاص در یک منطقه روستایی برنامه ریزی برای خدمات اجتماعی یا تسهیلات عمومی در داخل یک بخش و یا یک دهستان و برنامه ریزی برای کاهش فقر تلاش می نماید تا از طریق بهبود اطلاعات نهادها ، فنون تکنولوژی ، زیر ساخت و بازاریابی وضعیت تولید و امکانات ، کسب درآمد را بهبود بخشد. (مطیعی لنگرودی ، 1382 ص 17-16)

 • در یک برنامه ریزی صحیح روستایی تلاش برای تدوین رابطه صحیح بین احتیاجات اجتماعی و منابع طبیعی بالقوه و بالفعل بر اساس تهیه و تدوین یک برنامه در روستاها به شرطی که شامل کلیه ساکنین روستاها بویژه طبقات فقیر جامعه روستایی باشد صورت می گیرد. ( آسایش،1381، ص 45-44 )
  برنامه ریزی توسعه روستایی به عنوان عمل سنجیده و در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف توسعه روستایی است . اینگونه کشورها قادر به استفاده از منابع عظیم نیروی انسانی و پتانسیل های بالقوه محیط طبیعی نمی باشد در بررسی اقتصاد و جغرافیای روستایی این کشورها اولین مسئله ای که بر می خوریم عدم وجود تاسیسات زیر بنایی در محیط روستا و همچنین عدم برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تاسیسات روستایی است . تداوم این مسئله باعث شکاف و اختلاف فضاهای شهری و روستایی در اینگونه کشورها شده است. ( شمس آبادی ، 1375 ص 15-14 )
  هر کشور و جامعه ای با توجه به ویژگی فرهنگی و اقتصادی خاص خود مسیر حرکت و اهداف خاصی برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی انتخاب می نماید که توسعه روستایی متکی به آن باشد و تدوین برنامه های توسعه روستایی بایستی برمبنای اهداف توسعه ملی شکل گیرد .
  در روند تغییر مسئله تک کشتی و جایگزین کشت محصولات کشت دوم و اثرات آن در سرانه اقتصادی خانوارهای روستایی و تامین غذا برای جامعه محدوده ای از عوامل مثل محیط و انسان نقش دارد . نقش انسان بعنوان یک عامل برنامه ریز جهت رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب چه از نظر اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و سیاسی باعث بهبود و ارتقای کمی و کیفی سطح زندگی جامعه روستایی می شود و تلفیق دانش بومی و دانش جدید از طریق آموزش و ترویج باعث ایجاد شیوه های نوین زراعت ، باغداری ، دامداری و صنعت و خدمات می شود. در جهت گذار از مراحلی مثل تامین هزینه زندگی ، افزایش رفاه اجتماعی خانوار روستایی و افزایش بهره وری نیروی کار که همه در تلاش هستند تا وضعیت اقتصادی مطلوبی بر اقتصاد خانوارها حاکم شود و برای برآوردن اهداف ذکر شده باید نسبت به تدوین برنامه ای عمل نمود تا تمامی بخش ها در نظر گرفته شود چون پویایی اقتصاد خانوارهای روستایی فقط از طریق فعالیت های تمام بخش های اقتصادی حاصل می شود لذا در این طریق شناسائی توانهای طبیعی و انسانی و جلب مشارکت مردمی و استفاده بهینه از تجربیات و دانش بومی روستائیان در کنار فناوریها و اطلاعات جدید علمی می تواند کمک زیادی به افزایش سرانه اقتصادی روستائیان گردد .
  به این ترتیب می توان برنامه ریزی توسعه اقتصاد خانوار روستایی را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف زیر در نظر گرفت :
  1- رشد چشمگیر اقتصادی
  2- برخورداری از دانش فنی قابل توجه
  3- برقراری تعادل مکانی – فضایی سطوح مختلف محلی ، منطقه ای و ملی
  4- دستیابی به رفاه اجتماعی – اقتصادی و رشد فرهنگی افراد و گروهها .
  5- تکاپو در جهت مدرن سازی مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعی – اقتصادی.
  شاید هنوز تعریف مهاتما گاندی از توسعه روستایی تنها تعریفی باشد که تمامی جنبه های مذکور را در خود پوشیده دارد . او توسعه روستایی را به سادگی ، تبدیل روستاها به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسانی معرفی می کرد . مسلماً این تعریف عام و کلی است و اهداف خاص برنامه ریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه های گوناگون اجتماعی روستا تبیین شود . این هدفها باید به تجدید سازمان ، فعالیت ها، افزایش درآمدها ، گسترش رفاه ، برقراری نظم و ترتیب فضایی و نهایتا بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستایی منتهی گردد .( سعیدی ،1377 ص 157-153 )
  2-11-1. مفاهیم گوناگون توسعه روستایی
  از دهه 1970 به بعد مفاهیم بسیار متعددی از توسعه روستایی ارائه گردیده است لذا به صورت خلاصه بیان می شود .
  2-11-2 . توسعه اجتماعی
  اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و هدف آن ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد یک جامعه است.
  2-11-3 . توسعه فرهنگی
  مفهوم این توسعه از اوایل دهه 1980 به بعد از طرف سازمان یونسکو مطرح شد . منظور از توسعه فرهنگی ، دگرگونی است که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی ( تمدن ) در یک جامعه معین صورت می گیرد و بر اثر آن جامعه کنترل موثری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند . در این تراکم برگشت ناپذیر ، معارف ، فنون ، دانش و تکنیک به عناصری که از پیش وجود داشته و از آن مشتق شده ، افزوده می شود . اصولاً جریان پیشرفت اقتصادی در حوزه فرهنگی منعکس می شود و فعالیت فرهنگی انگیزه زندگی اقتصادی است .
  2-11-4. توسعه سیاسی
  از مفاهیمی است که بعد از جنگ دوم جهانی مطرح شده است . توسعه سیاسی فرآیندی است که زمینه لازم را برای نهادینه کردن تشکیل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است و در کشورها ی در حال توسعه ، جایگاه خاصی دارد . .(صدرالاشرفی، 1367،ص331)
  2-11-5 . توسعه انسانی
  اولین بار توسط سازمان ملل در سال 1990 تحت عنوان توسعه انسانی در سطح جهان مطرح شد و روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد . توسعه انسانی یعنی برخورداری از زندگی طولانی ، همراه با تندرستی ، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است .(صدرالاشرفی،1367 ،ص332)
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بهره وری نیروی کار بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع کشاورزی و اقتصاد و بهره وری کشاورزی

  1- تامین نیروی انسانی بخشهای دیگر اقتصادی
  2- تامین غذا

 • 3- ارزآوری
  4- ایجاد سرمایه و پس انداز
  5- بازار مصرف مناسب برای تولید محصولات صنعتی (مواد اولیه ومصرف کننده مواد صنعتی )
  همچنین پیوند بین صنعت و کشاورزی هر چه بیشتر باشد قوی تر و بالعکس. مشکل عمده بخش کشاورزی در طی دوره های مختلف صنعت در زیر ساخت ها ی بخش کشاورزی و مسئله مالکیت زمین ها و خرد شدن اراضی و همچنین افزایش تعداد بهره برداران و وجود دلالان در زمان فروش محصول می باشد .( روتان،1378،ص43)
  2-9. اهمیت توسعه روستایی
  نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی و سیاسی در مقیاس محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ، نابرابری فزاینده ، رشد سریع جمعیت ، بیکاری ، مهاجرت ، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است . به نظر مایکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند . بلکه به این علت است که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت ، بهبود محیط روستایی است که این امر با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش هایی که برای توسعه ملی صورت می گیرد امکان پذیر است. همچنین توسعه روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن در روستاها و خود کفا ساختن آنها در روند توسعه اقتصادی و جوامع روستایی تعریف شده است. در همین راستا از توسعه اقتصادی روستایی به عنوان عنصری حیاتی برای توسعه ملی و راه حل نهایی مشکل بیکاری و تراکم جمعیت شهری یاد می شود که در عمل به بهبود سطح زندگی روستاییان در ابعاد مختلف درآمد ، اشتغال ، آموزش بهداشت ، تغذیه ، مسکن و گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع روند پیشرفت در طول زمان می انجامد. مایکل تودارو در مورد توسعه اقتصادی روستایی می گوید: توسعه روستایی باید در چارچوب تحولات ساختهای اقتصادی و اجتماعی نهادها و روابط فزاینده در مورد مناطق روستایی مورد بررسی قرار گیرد . هدفهای توسعه روستایی می تواند عموماً به رشد کشاورزی و اقتصادی محدود شود ، هدفهای فوق را باید بر حسب توسعه هدف گذاری کرد که از طریق مشارکت جهانی نیمی از افراد فقیر بتوانند تا سال 2015 از شرایط یاد شده خارج شوند. اعضای اسکاب نیز در سال 1997 متعهد شدند که اقدامات لازم برای ریشه کن کردن فقر را تا سال 2010 انجام دهند. در ایران نیز برای مبارزه با فقر در قالب برنامه های توسعه طرح ساماندهی اقتصادی پیش بینی هایی صورت گرفته و چندین بار لایحه فقر زدائی تهیه و تنظیم شده که این تلاشها در نهایت به اقدامی موفق منجر نشده است. از طرفی نتایج مطالعات انجام گرفته در سال های اخیر به حوضه های تصمیم گیری راه یافته ولی سیاست های اتخاذ شده نمودی عینی در سطح ملی همانند آنچه در کشورهای چین ، مالزی ، کره جنوبی صورت گرفته پیدا نکرده است . شاید ثمره تمامی تلاش های گذشته در شرایط کنونی ظهور و تاسیس وزارت خانه ای جدید به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد و از اینکه این وزارت خانه برای مبارزه با فقر و نابرابری در جوامع شهری و روستایی کشور در سطحی قابل قبول چه اقداماتی و برنامه هایی در دست خواهد داشت ، نیازمند گذشت زمان است و انتظار بر این است که با آغاز کار تحول اساسی در وضعیت رفاهی جامعه روی دهد .(تودارو ، 1365، ص35)
  2-10. مدلهای توسعه کشاورزی
  2-10-1. مدل بهره برداری از زمین
  سابقه تاریخی مربوطه به قرن 18و19 در اروپای غربی و امریکای شمالی مهمترین عامل توسعه زمین بوده است . پربیش معتقد بود بخش کشاورزی در ارتباط با تولید مواد اولیه در کشورهای جهان سوم تاثیر دارد ولی این کشورها در تولید مواد اولیه و فروش آنها تحت تاثیر بازارهای بین المللی هستند که مدام کشاورزان در حال ضرر کردن می باشند. از آنجایی که قدرت کشاورز ، زمین است یعنی اگر کشاورزی زمین نداشته باشد یا کم داشته باشد بهمان اندازه از قدرت برخوردار است و نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی بر اساس تئوری سین های اقتصادی بر این عقیده می باشد که در نظام یک کشور به نحوی بر بخش های اقتصادی ویژه تاکید دارند که کشاورزی نقشی در روند توسعه بصورت جزئی و کلان و همچنین بصورت استراتژیکی در نظام تغذیه و نظام اقتصادی دارد و بر اساس این مدل ، زمین تا حدی قابل توسعه است ولی بعلت رشد جمعیت امکان پذیر نمی باشد و تنها چاره آن بهره برداری مطلوب از زمین می باشد یعنی چنانچه برنامه ریزی مدونی برای کشت های مختلف در اقلیم های مختلف صورت گیرد از یک زمین در سال میتوان 2 یا 3 محصول برداشت نمود که هم در نظام تغذیه و هم در نظام اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.( آشیر، 1377،ص125)
  2-10-2 . مدل اشاعه:
  اشاعه روش های بهتر کشاورزی ، حتی در جوامع قبل از تجدد ، یکی از منابع اصلی رشد بهره وری بوده است. مدل اشاعه ، شالوده فکری بسیاری از تلاشهای تحقیق وترویج در اقتصاد مدیریت وتولید زراعی را فراهم آورد. تحولاتی که به طراحی برنامه های فعال تحقیق وترویج مدیریت مزرعه منجر شد، زمانی رخ داد که پایگاههای پژوهشی تجربی به رشد بهره وری کشاورزی کمک چندانی نکردند. ( همان،ص125)
  کمک بیشتر به اشاعه مؤثرتر تکنولوژی شناخته شده را پژوهش های جامعه شناسان روستایی در باره فراگرد اشاعه دامن زد و مدل هایی تکامل یافت که بررابطه میان میزان اشاعه وخصوصیات شخصیتی وموقعیت های آموزشی عاملان زراعی تأکید داشت .( همان ،ص125)
  2-10-3. مدل نهاده پر بازده:
  اشتیاق شدید در پذیرش مدل نهاده پربازده ، وتبدیل آن به یک مکتب اقتصادی مرهون گسترش مطالعاتی است که نرخ بالای بازده گذاری های عمومی در تحقیقات کشاورزی را گزارش می کردند . هم چنین مرهون تلاش هایی بود که برای توسعه گونه های مختلف غله پر بازده مناسب برای مناطق گرمسیر به عمل می آمد. نهاده های جدید پربازده را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد:
  1)ظرفیت موسسأت پژوهشی بخش های خصوصی وعمومی برای ایجاد دانش فنی جدید
  2) ظرفیت بخش های صنعتی برای توسعه ، تولید وبازار رسانی نهاده های فنی جدید
  3) ظرفیت زارعان در کسب دانش جدید وبکار بستن مؤثر نهاده های جدید (همان ، ص127)
  2-10-4. مدل موقعیت
  این مدل در زمینه جغرافیایی کاربرد زیادی دارد و بر اثر تقاضای محصولات کشاورزی بخصوص از مراکز مصرف و شهری و به موفقیت عوامل تولید در زمینه توسعه کشاورزی خیلی توجه می کند و دقیقا نظریه فون تونن منطبق با این مدل است . اساس نظریه بر این اصل است که مراکز مصرف چگونه می تواند روی درجه فشردگی کشت و نوع محصول اثر بگذارد . (ورنون، روتان، 1378،ص51)
  2-10-5. مدل انتشار
  مدل انتشار امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ، بخش نوآوری و دستیابی به تکنولوژی های جدید و یافته های علمی از طریق مرکز یا خاستگاه اصلی انتشارممکن است از یک کشور یا شهر به کشور یا شهر دیگر از یک آزمایشگاه به سایر نقاط پخش شود که این نشر بر اثر جابجایی و انبساطی صورت می گیرد و مدل کشت محصولات کشت دوم نیز به همین صورت بوده است که اول از یک خانواده در سطح روستا اقدام شده و بر حسب جایگاه اقتصادی که دارد کم کم به بیشتر روستاها و از آنجا به شهرستانهای مختلف در استان منتشر شده است. دیده می شود که ابتدا کند و بتدریج سریعتر شده است و بر حسب اینکه اطلاع رسانی هر چه عمیق تر صورت بگیرد زمینه نوآوری در فعالیت های کشاورزی سریعتر خواهد بود . (همان،ص52)
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع کشاورزی و اقتصاد و بهره وری کشاورزی بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

  فعالیت اقتصادی روستاها شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که میزان اشتغال، تولید و درآمد در هر یک از این فعالیت ها در مناطق و روستاهای مختلف، متفاوت است. کشاورزی در اکثر روستاها، مهمترین بخش اقتصادی روستایی است که ضمن جذب بیشترین تعدادشاغلین روستایی، بیشترین میزان درآمد روستاها را تامین می کند. زیرا مجموعه فعالیت های کشاورزی عبارتند از : زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، جنگل داری و جنگل کاری، پرورش آبزیان، صید و شکار، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم.
  2-3-1. زراعت :

 • مراد از زراعت کاشت و داشت و برداشت گیاهان یک ساله است که به حسب منطقه و عوامل مختلف طبیعی و انسانی حاکم بر آن متفاوت است. بی تردید در اقتصاد بسته آغازین و حتی در مراحل بعدی هر خانواده و به طور کلی جامعه روستایی ناگزیر بوده و ترجیح می داده است که نخست به کشت یا کشتهایی اصلی که مستقیما با حیات وی در رابطه است روی آورد و چون شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور ما با کشت غلات هماهنگ است، غلات هم به عنوان قوت غالب و هم به عنوان کشت غالب در اکثر قریب به اتفاق نقاط روستایی کشور ما رایج است. به این ترتیب باید انتظار داشت که در اکثر نقاط روستایی، کشت غله در مجموع اقتصاد آن رکنی اصلی و عمده بوده، یکی از ارکان پنجگانه اقتصاد آن باشد.کار کشت غلات از آن نظر اهمیت دارد که جامعه روستا به مدد آن می تواند حداقل تامین غذایی یک سال خود را داشته باشد. از طرف دیگر در فصول سرد سال که امکان کشت بسیاری از محصولات علاوه بر بازار محلی مصرف که از داخل خانوار زارع شروع شده و به کل جامعه محلی و ملی گسترش می یابد، نقش اساسی در تناوب کشت دارد. غلات به حسب منطقه می تواند گندم و جو و برنج و حتی ذرت و ارزن باشد که در ایران بیشتر گندم است. در گذشته در بعضی مناطق وقتی تامین غله برای روستائیان دچار مشکل می شد، با استفاده از دیگر تولیدات خود به شرط نزدیکی با منطق غله کاری که اضافه تولید داشتند، سریعا داد و ستدی – هر چند در سطح ابتدایی- پیدا می شد و حیات اقتصادی و استقرار روستا ادامه می یافت. امروزه نیز بازار ضمانت شده آن توسط دولت و نیاز خوراکی همسایگان کشور زمینه مناسبی جهت توسعه و کشت این محصولات بوجود آورده است. ( حسینی ابری، 1380،223-219)
  2-3-2. باغداری :
  ایجاد باغ و بهربرداری از آن، نشانه یک مرحله از تحول بسیار چشمگیر و بیان کننده تکامل در اقتصاد زراعی و روستایی است. باغداری نشانه تملک خصوصی و ورود به مرحله اقتصاد تجاری بوده است. در مناطق نیمه خشک و خشکف مفهوم باغ نشانه آبادی کامل و واقعی است. ایجاد باغ نه تنها نوعی تعدیل در محیط طبیعی کم گیاه با اقلیم خشک است، بلک اقدامی جهت رفع پاره ای از کمبود های غذایی است. همچنین در بعضی نواحی باغات میوه و نخلستانها در فضای زیرین خود سایه اندازی کرده و محیطی که تابش خورشید را می کاهد فراهم می سازند که برای سبزیکاری بکار گرفته می شود. در بعضی مناطق حتی سایه انداز درختان میوه را به کاشت علوفه تخیصص می دهند. میوه و سبزی تنها از جهت احتیاجات روستایی حائز اهمیت نیستند، بلکه هر جا راهی مناسب وجود داشته باشد، صدور این دو محصول درآمد مهمی را عاید روستایی می سازد. به همین دلیل معمولا روستاییان مجاور بزرگراهها و شهر های بزرگ به شرط داشتن استعداد طبیعی اولیه بیشتر به باغداری می پردازند. ساکنان نقاطی که به طور طبیعی اراضی آنها جز برای احداث باغ نمی تواند بکار گرفته شود اگر فاقد راه باشند، به سمت تهیه خشکبار روی می آورند اما به هر حال در مناطقی که ضعف شبکه راههای فرعی در آنها وجود دارد، درآمد روستایی از باغداری کاهش فوق العاده می یابد؛در حالی که منطقه خود مستعد پرورش درختان میوه است و هر زمان که امکان مختری ایجاد شود، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به غرس نهال و ایجاد قلمستان روی آورند.به هر حال باغداری در اقتصاد روستایی کشوری چون ایران، نقش یک فعالیت و درآمد مکمل را دارد؛ مگر در مواردی که اراضی روستایی به وسیله تکنیک جدید و سرمایه گذاریهای تازه و روشهای عقلانی مورد بهره برداری قرار گرفته باشد. هم اکنون روستاهایی داریم که تولید میوه و باغداری تنها نوع معیشت آنهاست که در این صورت روستا دیگر انواع معیشت خود را فدای باغداری کرده است . اگر چه کشت درختان میوه و بهره برداری از آنها یکی از ارکان اقتصادی روستاها را تشکیل می دهد؛ با این وجود نوع درخت، سطح زیر کشت و میزان برداشت در مناطق مختلف روستایی کشور متفاوت است. باغداری بر خلاف زراعت، در گذشته نشانی از تملک زارعان بر زمین به حساب می آمده واطلاح حق ریشه ( نسق ) دقیقا در این زمینه بکار رفته است و برای اینکه صاحبان نسق در روستا ریشه پیدا نکنند، مالکان، اراضی آنان را از درختکاری در اراضی خود منع می کردند و باغات عموما به مالکان تعلق داشت. توزیع باغات با توجه به ویژگیهای جغرافیایی آنها در زمره مناطق مناطق مختلف کشور قرار می گیرد. در سالهای اخیر، به خصوص بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی به علت محرز شدن مالکیت روستائیان در اکثر مناطق کشور و با رشد سریع جمعیت و ایجاد بازار های نسبتا خوب برای فروش محصولات باغی ، احداث باغات رواج بیشتری یافته است؛ بویژه احداث باغات مکانیزه که اغلب خارج از فضاهای روستاست.تولید محصولات باغی با توجه به گوناگونی محصول آنها و ارتباطی که باغداری با زراعت و کشاورزی داردف جزو مکمل اقتصاد روستایی به شمار می رود، زیرا فعالیتهای زراعی و باغی با دامداری و دامپروری و صنایع تبدیلی به گونه ای محسوس مرتبط است. لذا به منظور توسعه درآمد خانوار روستایی اتخاذ سیاستهای مربوط به افزایش محصولات زراعی و باغی قابل توصیه است. ( همان منبع، 227-224)
  یکی دیگر از انواع کشاورزی تجاری، باغداری بازاری می باشد. این باغداران در زمینه کشت متمرکز میوه جات، سبزیجات و تاکستانها تخصص دارند و نگهداری از دام در بین آنها مرسوم نیست. اصولا هر مزرعه و یا ناحیه کشاورزی بر روی تولید یک محصول مثل انگور قرمز، انگور معمولی، کشمش، پرتقال، سیب، کاهو و یا سیب زمینی تمرکز داشته و تولید محصول صرفا به منظور فروش در بازار بوده و استفاده از آن برای هر خانواده زارع، مورد نظر نمی باشند. نواحی کشاورزی باغداری تجاری یا بازاری از چهره های عمومی و غالب در اکثر کشورهای صنعتی بوده و در نزدیکی مراکز عمده شهری واقع شده اند. این مزارع، تولید کننده عصاره انگور، کشمش، مرکبات، سیب، گوجه فرنگی و اسفناج می باشند. ( خالدی ،1384 ، ص 276)
  2-3-3. دامداری:
  از گذشته های دور دامداری در ایران همواره همپای کشاورزی و به عنوان رکن مکمل معیشت روستایی متداول بوده است. بررسی منابع تاریخ اقتصادی روستاهای ایران نشان می دهد که دامداریها در این سرزمین هم به عنوان بازوی مهم اقتصادی و معیشتی و هم به عنوان یکی از اجزای اصلی ساخت تمدن و قدرت این جامعه محسوب می شده است، زیرا دامها هم تامین کننده خوراک، هم به عنوان نیروی محرکه در کشاورزی، حمل ونقل، ابزار جنگی و ارتباط دهنده تمدنها و هم تامین کنندهبخش مهمی از مواد اولیه صنعتی بوده اند و در همه احوال از انسان روستایی و حتی شهری در ایران جدا نبوده اند و این امر سابقه ای همزمان با یکجانشینی در این سرزمین دارداز عمق تاریخ تا کنون دامداری همواره هم به صورت مکمل زندگی روستایی و هم به عنوان معیشتی مستقل وجود داشته است، حتی در بعضی از مناطق دامداری بر کشاورزی غلبه داشته است. به هر صورت در سرزمین ایران و زندگی روستایی، دام همواره حایز اهمیت فراوان و نیز از ارکان اصلی اقتصادی به شمار می رفته است. اهمیت دام تا نیمه دوم قرن حاضر و حتی تا زمان اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و جنگلها پا بر جا بود. اما پس از اصلاحات ارضی به دنبال تخریب و انهدام مراتع از یک سو و رقابت تولیدات دامی ممالک سرمایه ای و رکود اقتصاد دامداری روستایی کشور از سوی دیگر، کم کم مورد بی توجهی قرار گرفت و در حالی که در گذشته سرانه تعداد دام روستایی همواره رقم بالایی را نشان می داد، امروزه دامداری روستایی سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را بر عهده ندارد دامداری روستایی در آبادیها و نقاط روستایی ایران متداول است؛ به این صورت که خانواده در محدوده وضع مالی و وسعت اراضی زراعی خود به تامین مقداری علوفه اعم از مرتعی و دست کاشت و پس چر زراعی، اقدام به نگهداری تعدادی دام و طیور می کند. دام روستایی معمولا در طول روز در مراتع و مزارع می چرد و ب هنگام باز می گردد. در فصل زمستانروستائیان دام خود را در آغل نگهداری کرده و در درجه اول با علفهای خشک آنها را سیر می کنند. تولید عمده دام و مرغان روستایی در بخشهای خشک و نیمه خشک کشور، بیشتر به مصرف خانواده و در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب عمدتا به منظور فروش به بازار صورت می گیرد. ( حسینی ابری، 1380، ص 227 – 235)
  2-4. انواع سیستم کشاورزی :
  در کشت سنتی، مزارع ثابت و دائمی هستند. زارعان به نگهداری دام بیشتری پرداخته و از آنها برای تهیه غذا، بجای شکار و ماهیگیری استفاده می کنند و در حد زیادی به معیشت مزرعه داری خود وابستگی دارند. تکنیک زراعت در این سیستم نیز ابتدایی است و زمین را شخم می زنند . کشاورزان معیشتی سنتی، اکثر نهاده هایی را که در مزارع خود مورد استفاده قرار می دهند، خود تولید می کنند. بذر لازم برای کشت بعدی از برداشت محصول جاری بدست می آید. دامها کود دامی مورد نیاز را فراهم می آورند. نیروی انسان و نیروی کششی دامها تمامی نیروی مورد نیاز را تامین می کنند و دامها با استفاده از گیاهان علوفه ای که در مزرعه کشت می شوند، تغذیه می شوند. در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.( خالدی ، 1384،ص 263 – 273 )
  2-4-1. کشاورزی از نظر تجاری و معیشتی :
  برخی تفاوتهایی بین کشاورزی سنتی و کشاورزی مدرن وجود دارد. از این میان، درجه تجاری شدن در رده اهمیت قرار دارد، اما تعیین یا برآورد دامنه و وسعت کشاورزی معیشتی، کار سهل و ساده ای نیست. کشاورزانی که محصولات خویش را به خارج از مزرعه نفروشند به ندرت یافت می شوند. از طرف دیگر کشاورزانی که هدف اصلی آنها تامین غذا و سایر مایحتاج خانواده های خود بوده و دستیابی به پول نقد برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد، در اکثر مناطق قاره آسیا، مناطق حاره آفریقا و بخشهایی از آمریکای جنوبی پراکنده اند، این کشاورزان را می توان تحت عنوان کشاورزان نیمه معیشتی توصیف کرد.در نواحی گرمسیری آفریقا، سه چهارم و حتی بیشتر محصولات زراعی ودر هندوستان دو سوم محصولات غلات در داخل مزارع مصرف می شوند. در کشو چین در دهه هفتاد میلادی، چهار پنجم کل محصولات غذایی توسط افرادی که در تولید آن دخیل بودند به مصرف می رسید، اگر چه این نسبت از آن زمان تا کنون کاهش یافته است. کشاورزی آمریکای لاتین از درجه تجاری بیشتری برخوردار است. برای تقریبا بعضی از جمعیت کشاورزی این کشورها اولین هدف از کشت و پرورش گیاهان زراعی تامین غذا و مایحتاج خود و خانواده خود می باشد، اما تولیدات مزارع کوچک این کشاورزان خرده پا در تامین مواد غذایی بازار های خانگی و برخی گیاهان زراعی صادراتی، سهیم می باشند. کشورهای پیشرفته ی امروزی نیز در گذشته دارای نوعی اقتصاد کشاورزی نیمه معیشتی بودند؛ اما امروزه قریب به تمامی محصولات غذایی کشورهای پیشرفته در خارج از مزرعه به فروش رسیده و مصرف می شوند؛ کشاورزان تجاری همانند افراد غیر کشاورز، مواد غذایی مورد نیاز خویش را از فروشگاهها خریداری می کنند. عوامل متعددی در بیان درجه تجاری شدن مورد استفاده قرار می گیرند. اولا، تعداد جمعیت شهر نشین، جایی که هیچ یک از افراد در تولید غذای خویش نقشی ندارند،اندازه بازار را برای کشاورزی مشخص می کنند. امروزه نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی کمتر از5 درصد بوده و اکثر افراد مجبور به غذای خویش می باشند. دومین عامل، اندازه مزرعه است که بخش اعظم مزارع جهت تامین معاش خانوار مورد استفاده قرار می گیرد، بدین ترتیب مقدار ناچیزی از محصول برای فروش به بازار عرضه می شود.
  عامل سوم: موقعیت مکانی است، جایی که مزارع در فاصله دوری از شهر ها واقع بوده و هزینه حمل و نقل محصول به بازار عرضه زیاد باشد، یافتن مبنای شخصی برای فروش گیاهان زراعی با فراورده های دامی دشوار است مگر آنکه محصولات به ازای واحد وزن از ارزش بسیار زیادی برخوردار باشند. علیرغم تغییرات صورت گرفته در روشها و ابزار کشاورزی،در بسیاری از مناطق جهان کشاورزی هنوز شکل معیشتی دارد. (( در کشاورزی و دامداری معیشتی کشاورزان تولید گیاهان زراعی و دام را اصولا جهت تامین معاش خویش انجام داده و مقدار کمی از آن در بازار محلی به فروش می رسد. از آنجایی که پولی بدین ترتیب نصیب کشاورزان نمی شود، آنها نمی توانند از عهده خرید ماشین آلات مدرن و گران و نژادهای خوب دامی، برآیند آنها حتی قادر نیستند تا بهترین بذرهای بدست آمده از محصول خود را برای کشت مجدد جهت دستیابی به بهترین عملکرد، نگهداری نمایند. وجود عناصر معیشتی زراعی هنوز هم در برخی نواحی کشت مخلوط معیشتی به چشم می خورد. بدین ترتیب استفاده از روشهای سنتی کشاورزی بیش از این که یک استثنا باشد یک قانون است )).( سینک و دیلون، 1374،ص 473)
  تحول در روشها و ابزار مورد استفاده در کشاورزی در تمامی نقاط کره زمین در یک مقطع زمانی صورت نگرفت و تحولاتی که در قرن نوزدهم آغاز شد فقط در قسمت هایی از قاره اروپا بود که بعد از آن بتدریج به سایر مناطق جهان گسترش پیدا کرد.بطوریکه امروزه اغلب نقاط جهان کم و بیش از روشهای علمی و ابزار ماشینی در کشاورزی استفاده می کنند، هر چند که در بسیاری از مناطق استفاده از ابزار فقط کار کشاورزی را تسهیل کرده و تحول ساختاری در روش ها دیده نمی شود و در بسیاری از مناطق جهان همچون قسمت هایی از آفریقا ابزار کشاورزی با هزاران سال تغییر قابل توجهی نداشته است و در برخی از گروههایی که هنوز به روشهای کاملا ابتدایی زندگی می کنند، هیچ گونه تحول در فعالیت های کشاورزی همچون سایر جنبه های زندگی نسبت به هزاران سال قبل دیده نمی شود و کشاورزی آنان کاملا ابتدایی و بدوی است. اما در کشور ما کشاورزی از حالت ابتدایی خارج شده است و هر چند در مراحل مختلف تولید ماشین های کشاورزی و در برخی موارد از روشهای علمی نیز استفاده می شود، ولی واقعیت این است که کشاورزی در کشور ما مدرن و علمی نیست. (( کشاورزی ایرانی سنتی است . بدین معنا که اینگونه کشاورزی، حاصل تجربیات و آزمون های چندین هزار ساله مردم عادی و دانشوران ما و یگر کشورهای جهان است، بر خلاف ظاهر، پیچیده و نا شناخته است. کشاورزی سنتی اگر چه نسبت به کشاورزی تجاری از ابزار های ساده تری استفاده می کند، اما به همان نسبت دارای مهارت ها و فنونی پیچیده است )). ( فرهادی، 1380، ص 250 و 251)
  2-5. اقتصاد روستایی
  اقتصاد روستایی نیازمند به متنوع سازی است. در متنوع سازی اقتصاد روستا باید از انواع فعالیت ها بویژه فعالیت کشاورزی و صنایع وابسته به آن سود برد زیرا مشارکت کشاورزی و توسعه روستایی مشارکت چند جانبه است و هدف اولیه آن را باید در افزایش تولید و بهره وری روستایی جستجو نمود . صنایع روستایی وابسته به کشاورزی مستقیما می تواند به پیشرفت کشاورزی از طریق تولید و تامین نهاده های افزایش دهنده تولیدات کشاورزی کمک کند. صنایع روستایی می تواند وسیله ای برای بسیج نیروی کار روستایی از طریق تامین فرصت های شغلی اضافی در زمینه صنایع دستی و کارگاهی، فرآوری تولیدات کشاورزی و فعالیت های خدماتی و تولیدی دیگری که وابسته به بازارهای شهری هستند باشد. در این خصوص به جهت بهره برداری بهتر و مطلوب از زمین و در فصل بیکاری غیر از کشت گندم و جو نسبت به کشت محصولات کشت دوم مثل سویا که هم در بالا بردن تولید و درآمد سرانه اقتصادی خانوار روستایی نقش موثری دارد ، هم در تامین پروتئین تغذیه انسانی و همچنین در حاصلخیزی زمین نقش موثری را ایجاد می نماید. تولید محصولات کشت دوم به منظور پاسخگویی به نیاز بازارهای روستایی ، نقش موثر دیگری در جهت ارتقای سطح زندگی روستائیان دارد.
  همچنین امکانات بیشتر برای بروز خلاقیتهای هدایتگرانه ، شناخت و آگاهی نسبت به افقهای وسیع تر زندگی، مهارتهای فنی بالاتر و امکانات بیشتر برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم از پیامدهای طبیعی و گسترش زمینه فعالیت های اقتصادی در درون روستا است. ( مطیعی لنگرودی ، 1382، ص10)
  2-6. توسعه کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد خانوار روستایی
  بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور ما بشمار می آید . حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی و درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و نزدیک به 80 درصد نیازهای غذایی از طریق بخش کشاورزی ایجاد می شود ، گر چه در نیم قرن اخیر در دهه های 60-1330 استراتژی توسعه صنعتی در کشور دنبال می شد ، اما گستردگی فعالیت های کشاورزی و ادغام طبیعی با اقتصاد سنتی و فعالیت های معیشتی اکثریت مردم جامعه از یک سو و نبود برنامه ریزی صحیح جهت تحقق این استراتژی از سوی دیگر موجب شده است که به رغم کوششهای مربوط به نوسازی اقتصادی از طریق گسترش فعالیت های صنعتی، بخش کشاورزی همچنان نقش حیاتی خود را در اقتصاد کشور حفظ کند. در دو دهه گذشته استقبال عمومی مسئولان نظام ، مجلس و دولت به توسعه کشاورزی و بهبود وضع روستاها موجب شده که بخش کشاورزی اهمیت بیشتری در مجموعه اقتصاد کشور بدست آورد . بروز جنگ تحمیلی و حصر اقتصادی کشور در برخی زمینه ها به شکوفائی بیشتر قابلیت های اقتصادی و تولید بخش منجر شده و اهمیت بیشتری پیدانموده است ولی به رغم پیشرفت بخش کشاورزی هنوز دهقانان ما از امنیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و رشد سرمایه گذاری در این بخش مطلوب نبوده است . ( سلطانی، 1373، ص28)
  2-7. توسعه اقتصادی
  توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی ، فرایندی است در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستائیان که تلاش می کند در آنها توان ، قدرت و اختیار بهره گیری از قابلیت ها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا بواسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مناسب تر و مطلوب تر تغییر دهند . تحقق چنین توسعه ای نیاز مند دگرگونی در ساختارهای نهادی ، فنی ، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی ها شخصیتی روستائیان شود . تحقیق این امر می تواند موجب پاسخگویی به نیازهای اساسی روستائیان ، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت اتکا به نفس و آزادی انتخاب و عاملیت روستائیان باشد .( همان، ص29)
  2-8. فعالیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی
  در فعالیتهای اقتصادی یک جامعه روستایی بیشترین بخش که نقش آفرینی می نماید کشاورزی است . علاوه بر آنکه خود کشاورزی دارای نقشهای پنهان زیادی است . از جمله :
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع کشورهای توسعه یافته و شرایط زیست محیطی

  1-7. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی
  شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافیایی از ‘3 ْ49 تا ’31 ْ49 و عرض جغرافیایی ’15 ْ37 تا ‘3 ْ37 در غرب استان گیلان قرار دارد. مساحت این شهرستان633 کیلومتر مربع می باشد که 3/4 درصد پهنه این استان را تشکیل می دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان های بندرانزلی و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان های فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود است. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386)

  2-1.پیشینه تحقیق


 • بطور کلی مطالعات و تحقیقات زیادی درسطح دنیا از جمله کشورهای چین ، هندوستان، ژاپن، فرانسه ،برزیل، کره و…انجام گرفته است.و همچنین پژوهشهایی توسط سازمانهای جهانی از جمله سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O )دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دامی(O.I.E)و به ویژه درلیون فرانسه درسال 1371 درانستیتوی ملی تحقیقاتی کشاورزی،برروی نژادها،بیماریها،چگونگی پرورش و نقش اقتصادی کرم ابریشم انجام گرفته است.(اصلانی،1375،صص18-22).درایران نیز مطالعاتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و وزارت کشاورزی(معاونت امورواحدهای تولیدی و صنعت)انجام شده است
  خمامی زاده ، (1375) ، درکتاب صنعت نوغان درایران،درمورد گونه های کرم ابریشم،وضعیت ابریشم ایران وگیلان،مشکلات صنعت ابریشم،صنایع دستی وابسته به پیله کرم ابریشم،اهمیت بازرگانی ابریشم و بیماریهای کرم ابریشم را به رشته تحریر درآورده است.
  اصلانی ، (1375)، در کتاب خود تحت عنوان کرم ابریشم و بیماریهای آن،درمورد تکنولوژی جدید پرورش کرم ابریشم ،بیماریهای کرم ابریشـــم و روش پیشگیری آنهــا صحبت کرده است.
  نعمت نژاد، ،(1376) ،درکتاب خود تحت عنوان پرورش کرم ابریشم و مسائل مهم آزمایشگاهی آن ،درمورد توتستان ،مشخصات کرم ابریشم،بیماریهای کرم ابریشم،ژنتیک کرم ابریشم و پرورش کرم ابریشم همچنین وضعیت جغرافیایی و وضغیت اقلیمی درخت توت و کرم ابریشم بیاناتی داشته است.
  اعتباری ،(1368)، در کتاب خود تحت عنوان اصول نوغانداری،درمورد روشهای تولید نهال توت،عوامل مهم درزندگی ونمو درخت توت،روش های پرورش کرم ابریشم و برداشت پیله اشاراتی داشته است.
  ناظر عدل ،( 1368)، در کتاب خود تحت عنوان نگهداری کرم ابریشم، درمورد پرورش کرم ابریشم از نظر اقتصادی،درمورد توتستان،زمان پرورش کرم ابریشم که 6و حداکثر 8هفته طول می کشدو همچنین تاریخچه پرورش کرم ابریشم توضیح داده است.
  دراستان گیلان نیز مطالعاتی توسط شرکت پرورش کرم ابریشم و مدیریت جهاد کشاورزی گیلان انجام گرفته و مقالات مختلفی درفصلنامه پژوهشی ،فرهنگی،اجتماعی فرهنگ گیلان توسط دکتر نیمروزی با عنوان بررسی تاریخی صنعت تولید ابریشم دراستان گیلان که درمورد ابریشم خام گیلان درعهد صفویه و مهمترین محصول صادراتی به اروپا که سالانه 2800 عدل ابریشم خام صادر می شده است و همچنین شرایط محیطی و اقلیمی مناسب برای تولید ابریشم خام نوشته شده است.
  خدیوی فرد،( 1376) ، در کتاب خود تحت عنوان (( تاریخچه ابریشم درگیلان)) درمورد تاریخچه پیدایش کرم ابریشم،راه ابریشم، ابریشم درزمانهای مختلف(دوره اشکانی،اسلامی،مغول،تیموری، صفوی، افشاریه، زندیه، قاجاریه وجمهوری اسلامی)بحث کرده است و همچنین یک طرح پژوهشی ،کاربردی درمورد بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران توسط میر حسینی در سال 1379 به انجام رسید که مجری آن دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا- شرکت سهامی کرم ابریشم ایران- بود که دراین طرح 5گروه ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران موردآزمون قرارگرفته است که پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی آنها برآورد شده است و ارزیابی آنها براساس مجموع استعداد اقتصادی آنها صورت گرفته است.
  وهمچنین طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان بررسی خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران توسط میرحسنی و ویشگاهی در سال1380 به منظور استفاده از توارث صفات کیفی 5واریته کرم ابریشم جهت استفاده از ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم بومی کشور انجام شده است.
  طرح ارزیابی تاثیر دما ورطوبت برعملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط میرحسینی و مواج پور در سال 1380 انجام شد. در این طرح، پرورش کرم ابریشم بعنوان یک حشره صنعتی مفید و خونسرد درپرورش های خارج از استانداردهای محیطی مناسب و دستیابی به حداکثر ظرفیتهای مطلوب و تاثیر میکروکلیما وعواملی شامل دما و رطوبت و همچنین پرورش و عملکرد انواع آمیخته های تجاری تولید شده درایران مورد بررسی قرار گرفته است.
  طرح بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به بیماری موسکاردین سفید توسط علیرضا صیداوی ،محمدرضا غلامی و محمدرضا بیابانی به منظور بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید با استفاده ازهفده لاین کرم ابریشم کشور درقالب طرح کاملاٌ تصادفی و نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام شد و در طرح بررسی روند مرگ و میر لاروهای بیست هیبرید کرم ابریشم دراثر ابتلا به بیماری گراسری توسط محمد رضا غلامی ،محمدرضا بیابانی و علیرضا صیداوی به منظور بررسی روند ابتلا به بیماری گراسری و مرگ و میر ناشی از آن در هیبریدهای کرم ابریشم، از تعداد زیادی لارو ابریشم استفاده شد که پس از ایجاد آلودگی مصنوعی درابتدای سن چهارم لاروی، کلیه لاروهای بالغ یک بار دیگر بطور یکنواخت تحت دستور العمل مشابه تا پایان مرحله تنیدن پیله پرورش یافتند.
  2-2. کشاورزی :
  کشاورزی را پرورش هدف دار دامها و گیاهان زراعی جهت تامین احتیاجات انسانی تعریف کرده اند. بنابراین واژه (( هدف دار )) ،شکارچیان و گرد آورندگان مواد غذایی که گیاهان و حیوانات را برای تغذیه به کار می برند و خود آنها را اهلی کرده اند، مستثنا می کند. اگر چه در طبقه بندی های اقتصادی،امور جنگل داری و شیلات را نیز جز کشاورزی قلمداد می کنند.اگر کشاورزی متنوع است، پیچیده نیز هست و باید مشخص گردد که جغرافیدانان سعی در توصیف و بیان چه ویژگیهایی ا زفرآیند تولید کشاورزی را دارد. با این وجود،متغیر های زیادی وجود دارد که تنوع را شدت می بخشد. ( گریگ، ،1382 ، 5-4)
  در کشورهای در حال توسعه تولیدات کشاورزی اغلب در روستا یا در نزدیکی آن مصرف می شود، در جایی که در کشورهای پیشرفته کشاورزان آنچه را تولید می کنند، به فروش می رسانند. دلیلی که چرا کشاورزی دنیا متغیر است به فرهنگ و محیط زیست ارتباطدارد.عناصر محیط زیست، از جمله آب و هوا، خاک و توپوگرافی محدودیت های گسترده ای در عملیات کشاورزی بوجود می آوردو کشاورزان بری تغییر محیط زیست در گوناگونی روشها قدرت انتخاب دارند.کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که به تنوع محلی بسیار زیاد زیست محیطی و شرایط فرهنگی بستگی دارد. کشاورزان با افزایش دانش خود در زمینه تناوب زراعی و شیوه های کشت به موفقیت های زیاد نایل شده اند.البته الگوهای گستردهآب و هوایی و شرایط محلی خاک بر تولید محصولات گیاهی یک ناحیه اثر می گذارد، به هر حال، در هر جامعه کشاورزی،شناخت علمی آنها از شرایط زیست محیطی و برخی فن آوری ها برای تغیر چشم انداز جامعه عمل پوشانده اند .این که کشاورزان با محیط طبیعی خود چگونه عمل می کنند،بر طبق اعمال روزانه، قابلیت دسترسی به فن آوری و دیگرآداب فرهنگی متغیر است. آنها عملیات کشاورزی را بر پایه آگاهی انتخاب می کنند،زیرا یک جامعه ممکن است از برخیمواد غذایی با ارزش زیاد حفاظت کند، در حالیکه دیگران از این امر اجتناب می کنند. کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به عنوان دادو ستد بزرگ، در کشورهای در حال توسعه از اجزای عمده تجارت بین المللی به حساب می آید.( خالدی، 1384 ص 161 )
  2-3. اقتصاد کشاورزی :
  موقعیت اقتصادی هر سرزمین، وابسته به کارکرد بخشهای اقتصادی آن سرزمین ( کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) است.این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه قدرت تولیدی سرزمین شکل می گیرد. امکان آن وجود دارد که هر سرزمینی، در زمینه ای خاص،از قدرت تولیدی مناسب و پر توان برخوردار باشد. لذا توجه به توان تولیدی و کارآرا کردن آن، زمینه های مناسبی را برای بهره وریهای اقتصادی بوجود می آورد.نگرشی در کارکرد بخشهای اقتصادی ، حاکی از موقعیت مناسب بخش کشاورزیدر اقتصاد ایران است. زیرا کشاورزی توانسته است از نظر اشتغال زایی، تامین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص ملی،تامین نیازهای مصرفی جمعیت و همچنین تامین ارز، موقعیت مطلوبتری را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کسب نماید. ( مطیعی لنگرودی ،1381، ، ص 81 و82)
  برای تولید انواع محصولات کشاورزی باید منابع مختلفی را مورد استفاده قرار داد. نحوه استفاده از این منابع در ایجاد ارزش اقتصادی انواع تولیدات موثر است. به علاوه کارآیی را که انواع تولیدات در زمینه مصرف، تامین درآمد برای تولید کننده، تامین ارز و غیره دارا می باشند،در ایجاد ارزش اقتصادی برای آنها نقش دارند . بنابراین ارزش اقتصادی انواع محصولات کشاورزی به عوامل تامین نیازهای مصرفی داخلی، تامین درآمد بیشتر برای جامعه روستایی و ناحیه، نقش محصول در ایجاد اشتغال و بکارگیری بهینه منابع و عوامل تولید وابسته است.
  رفتار اقتصادی کشاورزان در کشورهای پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، بگونه ای که با توجه به تئوریهای اقتصادیمی توان اقدامات آنها را توصیف و پیش بینی کرد. اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درامد را بر حداکثر سود ترجیح میدهند، اما این به مفهوم بی اعتبارساختن اصول کلی تئوی اقتصادی نیست. با این وجود،تئوری اقتصادی ساخته و پرداخته ذهن غربی هاست و در توضیح رفتار کشاورزان تحت سیطره نظامهای اقتصاد دولتی کشورهای سوسیالیستی، محدود عمل کرده است. مهمتر اینکه، فرضیه به حداکثر رسانیدن سود که به عنوان هدف اصلی اقتصاد معیشتی اکثر کشورهای در حال توسعه، مطرح است، احتمالا نیاز به اصلاح و تعدیل دارد. (گریگ، 1382 ، ص108 و 109)
  – انواع فعالیتهای کشاورزی :
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع کشورهای توسعه یافته و شرایط زیست محیطی بسته هستند

  مقاله رایگان با موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی و خانوارهای روستایی

 • 1-1.بیان مسئله
  توسعه بخش کشاورزی و روند بهبود زندگی روستائیان باید یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای هماهنگ بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح شود. توسعه بخش کشاورزی و روستایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا این بخش و نیروی انسانی شاغل در آن مسئول تامین مواد غذایی و مواد مورد نیاز برای جمعت فزاینده کشور است. لذا لازم است جامعه روستایی جایگاهی شایسته در کل فرایند توسعه بازیابد و بتواند نیازهای غذایی , و برخی مواد اولیه صنایع را که امروزه به عنوان عامل حیاتی در سرنوشت کشور است و با بهره گیری ازمنابع تولید داخلی تامین نماید. تحقق این امر برای رفع موانع و بهبود شرایط کار و زندگی در بخش روستایی است و به طور یقین نیل به این هدف نیز جز از طریق بکار گرفتن یک نظام برنامه ریزی مناسب مقدور نیست که در ایران از زمان های قدیم انجام می گرفته و تا امروز نیز بسیاری از کشاورزان روستایی از این طریق امرار معاش می کردند. شهرستان صومعه سرا با دارا بودن 142 نقطه روستایی در موقعیت جلگه ای قرار دارد. فعالیت غالب در روستاهای شهرستان صومعه سرا کشاورزی مبتنی بر زراعت برنج است. در سالهای اخیر صنوبر کاری نیز رونق بسیار یافته است و در این تحولات ، پرورش کرم ابریشم که در گذشته نقش بسزایی در اقتصاد روستاهای این شهرستان داشته است نقش خود را تا اندازه زیادی از دست داده ولی علی رغم آن تعداد قابل توجهی از خانوارهای روستایی به این فعالیت اشتغال دارند. این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی تحولات این فعالیت اقتصادی در سالهای اخیر علل این تغییرات را شناسایی کرده و ضمن تعیین نقش این فعالیت در اقتصاد روستاهای شهرستان راهکارهایی برای توسعه آن ارائه نماید و به این سوال اصلی تحقیق پاسخ دهد که تا چه اندازه کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا تاثیر گذار است.
  1-2- اهمیت و ضرورت
  با توجه به اینکه فعالیت کشاورزی بخش مهمی از فعالیتهای جامعه را تشکیل می دهد زیرا که امنیت غذایی جامعه به عهده بخش کشاورزی است از طرفی بخش اعظمی از جمعیت را روستائیان تشکیل می دهد که از این طریق امرار معاش می کنند و از طرفی محدود بودن فرصتهای شغلی در روستا ضرورت توجه به بخش کشاورزی را ضروری می نماید بنابر این پرداختن به بحث کشاورزی اهمیت خاصی دارد و همچنین با توجه به اینکه شهرستان صومعه سرا در گذشته یکی از تولید کنندگان عمده در بخش پرورش کرم ابریشم بوده است و در حال حاضر نیز این فعالیت در این شهرستان انجام می شود بنابر این پرداختن به مسئله اثرات اقتصادی پرورش کرم ابریشم در این تحقیق ضرورت دارد .
  1-3- اهداف تحقیق
  هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:
  1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی
  2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا
  3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا
  1-4- پرسش های تحقیق
  پرسش های این تحقیق عبارتند از:
  1- چه عواملی بر نوسان تولید کرم ابریشم تاثیرگذار است؟
  2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا از نظر اقتصادی چه جایگاهی دارد؟
  1-5.فرضیه های تحقیق
  با توجه به اهداف و پرسش های تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر طرح شده است:
  1- میزان تقاضا مهمترین عامل در نوسان تولید کرم ابریشم است.
  2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا برای تولید کننده ها یک منبع درآمد جانبی بشمار می رود.
  1-6.تعریف واژه ها و مفاهیم
  کرم ابریشم: کرم ابریشم حشره ای از راسته بالپولکداران و خانواده Bombycidae است و نام علمی آن Bombyx mori می باشد. مراحل زندگی اش شامل چهار مرحله تخم ، لارو، شفیره و حشره کامل بوده و از حشرات با دگردیسی کامل محسوب می شود که لاروها تنها از برگ توت تغذیه می کنند(AnonymousT-2002). به طور کلی زندگی کرم ابریشم از تخم نوغان شروع و به تخـم ختـــم می شود و هــدف از پرورش کــرم ابــریشـــم به دست آوردن پیلــه می باشد(Ntaanu-2008).
  اقتصاد روستا
  اقتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر است بحث نموده و راه و روش اداره، طرق استفاده و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و مشکلات بیان نماید (آسایش، 1381 ،ص15).
  نقش : نقش به معنی بررسی اثرات هر چیز می باشد در این پایان نامه منظور از نقش میزان تاثیر گذاری کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهایی روستایی شهرستان صومعه سرا است.
  پرورش : منظور از پرورش دادن در بحث کشاورزی این است که یک گیاه یا حشره را از مرحله تخمک گذاری تا مرحله نهایی مراقبت و مراحل نهایی را طی می کند و در نهایت از آن بهره برداری اقتصادی می نماید.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای مقاله رایگان با موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی و خانوارهای روستایی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و نظریه یادگیری اجتماعی

  ستیر، ویرجینیا (1987). آدم سازی. ترجمه بهروز بیرشک (1384). چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.

 • شاملو، سعید (1369). بهداشت روانی. چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
  شهبازی، مسعود (1384). رابطه هوش هیجانی و ابراز وجود با رضایت زناشویی در معلمان متاهل آموزش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان با کنترل سالهای ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  صادق پور، آتوسا، حجت خواه، محسن، عبدی، کیکاووس، محبی، مصطفی و یاوری، محمود (1391). عنوان مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت روان در زنان شاغل وغیرشاغل مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهرکنگاور. اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده.دانشگاه کردستان.
  عابدی، محمدرضا (1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و شناختی رفتاری شادمانی فودالین بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده علامه طباطبایی، دانشکده رواشناسی.
  عبدی مالیدره، فاطمه (1385). اثر بخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران، شهرستان قائم شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی.
  علی‌پور، احمد و نوربالا، احمد علی (1378). بررسی مقدمات پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم شماره 1 و 2.
  عیدی، رقیه؛ خانجانی، زینب (1385). بررسی رضایت زناشویی در سبکهای مختلف دلبستگی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره 2و3، صص191 -165.
  عیسی نژاد، امید، احمدی، سیداحمد و اعتمادی، عذرا (1388). اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری. 1، ص 16-9.
  فرحبخش، کیومرث (1383). مقایسه میزان اثر بخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس ، گلاسروترکیبی ازآنها درکاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی .
  فقیرپور، مقصود (1383). مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی. رشت: نشر سازمان بهزیستی گیلان.
  کار،آلان‌ (2004). روانشناسی‌ مثبت‌، علم‌ شادمانی‌ و نیرومندی‌های‌ انسان‌، ترجمه‌ حسن‌پاشا شریفی‌ و باقر ثنایی‌ (1385)، تهران، انتشارات سخن.
  کارلسون‌، ریچارد (1996). زندگی‌ شادمانه،‌ ترجمه‌ پرویز شریفی‌ درآمدی‌ (1380)، تهران‌، روانسنجی‌.
  کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری، سید علی؛ نظری، هدایت و هرمزی، کوروش (1381). شیوع اختلال های افسردگی در جمعیت شهر تهران در سال 1379. مجله ی دانشکده ی پزشکی، شماره ی پنجم، صص.399-393.
  کوچکی، رحیم (1391). بررسی مدل پیشنهادی اثر سبکهای دلبستگی بر کیفیت زناشویی با میانجیگری اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در والدین دانشآموزان دبیرستانی شهر همدان. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره. اهواز، دانشگاه شهید چمران.
  گاتمن، جان، مروخای (1384).‌ هفت اصل برای زندگی زناشویی کارآمد، مترجمان نسرین مصباح، سپیده معتمدی وحمید پیروی. تهران: انتشارات ایتا،
  ملا زاده، جواد (1382). بررسی ویژگیهای شخصیتی در رابطه با عوامل تنیدگیزای زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم .
  مهرآبادی، احمد (1385). بررسی اثر بخشی خانواده درمانی استراتژیک بر رضایت مندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان زرندیه. پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  میر خشتی، فرشته (1375). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
  موسوی، اشرف السادات (1383). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگی زناشویی. طرح تحقیقی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ریاست جمهوری.
  مولوی، حسین، آتش پور، حمید و نوربخش، اعظم (1384). مقایسه سبک زندگی ، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ص 62-37.
  نظری، محمد علی، سلیمانیان، علی اکبر (1386). بررسی و مقایسه مشکلات زناشویی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل. مجله پژوهشهای مشاوره، 24، ص 103-124.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و نظریه یادگیری اجتماعی بسته هستند