دسامبر 2, 2020
1 min read

۰.۲۶۹۹۱۸ -۰.۴۰۲۴۲۹۶ -۱.۳۸۴۴۷ ۰.۵۵۷۱۵۱ ۰.۳۱۰۳۵۲ ۰.۰۸۳۷۶۹ ۰.۳۱۲۴۱۵ عملکرد ۰.۱۲۹۵۶۸ -۰.۴۰۲۴۲۹۶ -۰.۹۹۰۹۲ ۰.۳۹۸۷۷۷ ۰.۲۲۲۱۳۲ ۰.۰۲۸۷۸۱ ۰.۱۰۷۳۳۹ استقلال منبع : یافته های...