دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

اینجانب خلیل غنی بُد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی در
تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ از پایان نامۀ خود تحت عنوان ” رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز” با کسب
نمره ۹۴/۱۷ و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . .) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویۀ موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲) این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و. . . از پایان نامه داشته باشم، از حوزۀ معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: خلیل غنی بُد
تــاریــخ و امضاء: / /۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته: مدیریت گرایش: آموزشی

عنوان:
رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

استاد راهنما:
دکتر عبادالله احمدی

نگارش:
خلیل غنیبُد

تابستان ۱۳۹۴

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M. A)

نام و نام خانوادگی دانشجو: خلیل غنی بُد در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ رشته: مدیریت آموزشی از پایان نامه خود با عنوان: رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

با درجه بسیار خوب و نمره ۹۴/۱۷ دفاع نموده است.

نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری سمت امضاء اعضای هیات داوری

۱ – دکتر عباداله احمدی استاد راهنما

۲ – دکتر مجید برزگر استاد داور

۳ – دکتر احمد رضا اوجی استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

تقدیم به
همسر مهربانم سر کار خانم صادقی و فرزندان نازنینم آرش، یسنا و امیر عباس دوست داشتنی که در پیمودن درجات علمی اینجانب نهایت همکاری را داشته‌اند.
و آنانکه فروغ نگاهشان و گرمی‌کلامشان سرمایهی جاودانه‌ی زندگی من است

سپاسگزاری
به مصداق” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ” بسی شایسته است از استادان فرهیخته و فرزانه جناب آقای
دکتر عباداله احمدی و سایر اساتید محترم دانشگاه ازاد مرودشت که سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کار ساز و سازنده بارور ساختند، تقدیر و تشکر کنم.
همچنین از خانواده دلسوز و مهربانم که ارامش روحی و آسایش فکری مرا فراهم نمودند تا با حمایتهای همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی را به نحو احسن به اتمام برسانم، سپاسگزاری نمایم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ۳
بیان مساله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
هدف کلی ۸
اهداف جزئی ۸
فرضیه کلی ۹
فرضیه‌های جزئی ۹
تعاریف عملیاتی و مفهومی ۹
تعاریف مفهومی متغییر‌ها ۹
تعاریف عملیاتی متغییر‌ها ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۲
مبانی نظری بهره‌وری ۱۲
مفهوم بهره‌وری ۱۲
بهره‌وری جزئی ۱۳
بهره‌وری کلی عوامل تولید ۱۴
بهره‌وری کلی ۱۴
سابقه و تاریخچه بهره‌وری ۱۴
شاخصهای بهره‌وری ۱۵
منافع و فواید بهره‌وری ۱۶
عوامل موثر برای افزایش سطح بهره‌وری ۱۶
رویکردهای بهره‌وری ۱۸
تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو ) ۱۹
استفاده از مدل اچیو ۱۹
نظریه چند عاملی بهره‌وری ۲۰
الگوی سوتر مایستر ۲۱
مدل شپارد ۲۲
مدل رابرت. ال.شوک ۲۲
مدل ژوزف پوتنی ۲۴
مدل کمپانی نیسان موتورز ۲۴
عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره‌وری ۲۵
عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره‌وری ۲۵
عوامل برون سازمانی موثر در بهره‌وری: ۲۵
مبانی نظری تصمیم‌گیری ۲۶
تاریخچه تصمیم‌گیری ۲۶
تصمیم‌گیری چیست ؟ ۲۷
مفاهیم و تعاریف در تصمیم‌گیری ۲۸
انواع تصمیم‌گیری ۲۹
عوامل اتخاذ تصمیم ۳۰
محیط و فضای تصمیم ۳۰
اثرات حجم اطلاعات
بر تصمیم‌گیری ۳۰
تصمیم سازی ۳۱
شجاعت در تصمیم‌گیری ۳۲
مبانی نظری خشنودگی شغلی ۳۳
مفهوم رضایت شغلی ۳۳
تعاریف رضایت شغلی ۳۴
نظریه‌های رضایت شغلی ۳۶
مفهوم انگیزش ۳۸
رابطه انگیزش و رضایت شغلی ۳۹
نگرش‌های مدیریت نسبت به انگیزش ۳۹
نظریه‌های مهم انگیزش ۴۰
تئوری دو عاملی هرزبرگ ۴۲
تئوری جذابیت انتظار ۴۲
تئوری برابری ۴۳
تئوری ای- آر جی ۴۴
نظریه مک کله لند ۴۴
تحقیقات پیشین ۴۵
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۵
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۶

فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش ۴۹
جامعه آماری ۴۹
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۹
ابزار جمع آوری داده‌ها ۴۹
روش‌ها آماری مورد استفاده ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
یافته های پژوهش ۵۴
الف) داده های توصیفی ۵۴
ب) یافته های استنباطی ۵۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش ۶۰
بحث و نتیجه گیری ۶۰
محدودیت‌های پژوهشی ۶۶
پیشنهاد‌های تحقیق ۶۶
منابع و ماخذ ۶۸
پیوست ۷۵

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سبک های تصمیم گیری ۵۴
جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری ۵۴
جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات خشنودی شغلی ۵۵
جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی ۵۵
جدول ۴-۵: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری ۵۶
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی ۵۶
جدول۴-۷: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان ۵۷
جدول۴-۸: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی به روش همزمان ۵۸

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین مهارت‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیرازبوده است.روش تحقیق همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز که شامل ۲۵۰ نفر بود.نمونه آماری بر طبق جدول مورگان شامل ۱۵۲ نفر بوده است.ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بهره‌وری، سبک‌های تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی بوده است.جهت تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد ) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شده است نتایج پس از تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی بهره‌وری می‌باشد.سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی خشنودی شغلی می‌باشد.

واژگان کلیدی: مهارت‌های تصمیم‌گیری، خشنودی شغلی، بهره‌وری کارکنان

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
در عصر حاضر بهره‌وری ارزشمند‌ترین جایگاه را در نزد مدیران دارد وهمه درجستجوی بهره‌وری افزون ترند ودستاوردهای جدید علم مدیریت، نیل به بهره‌وری بالا درسازمان‌ها را مرهون توسعه‌ی منابع انسانی می‌داند. ازطرفی از آنجا که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهد و بین سرمایه انسانی و بهره‌وری رابطه‌ای مستقیم وجود دارد لذا می‌توان نیروی انسانی را مهمترین عامل در افزایش بهره‌وری در سازمان به شمارآورد. بنابراین لازمه دستیابی به هدفهای سازمان و ارتقاء بهره‌وری مدیریت موثر این منبع باارزش است.اما ازآنجایی که بهره‌وری مقوله‌ای انتزاعی نبوده و لزوما باید جنبه کاربردی داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقا آن خواهد داشت و از این منظر، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و رضایت شغلی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. امروزه اهمیت بهره‌ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‌ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‌ورى جهانى تا بهره‌ورى فردى را شامل مى‏شود.على‏رغم اهمیت و گستره بهره‌ورى، مفهوم بهره‌ورى براى بسیارى از مدیران روشن و مشخص نیست و غالبا آن را به دیدگاههاى ذهنى خود محدود مى‏کنند.همان طور که سینک اظهار داشته است:«با اینکه بهره‌ورى متداولترین بحث محافل مدیریتى عصر حاضر محسوب مى‏شود، متأسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پى برده شده است» (الوانی و احمدی، ‌۱۳۸۰). در واقع، از مهمترین اهداف کلی که دولتها و سازمانها دنبال میکنند، میتوان به بهره‌وری پایدار، و خشنودی شغلی اشاره کرد. بنابراین بهبود بهره‌وری به عنوان یک استراتژی به خصوص در نظام آموزش عالی که دستخوش تغییرات سریع محیطی می‌باشد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.لمبرت (۲۰۰۴) عوامل زیادی را مؤثر بر بهره‌وری سازمانی و خشنودی شغلی می‌داند که از جمله‌ی آن می‌توان به نیروی انسا
نی توانمند و کارا اشاره نمود. در واقع نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی بهره‌وری فعالیت‌های سازمانی می‌باشد که نیازمند توسعه در تمام ابعاد رفتاری و اجتماعی می‌باشد.امروزه نوشته‌های صاحبنظران مدیریت مبین این واقعیت است که تصمیم‌گیری با مقوله مدیریت بسیار نزدیک و در بعضی جاها برابر با آن است، در این راستا، مدیریت را به معنای فرایند تصمیم‌گیری به منظور تأمین هدفهای سازمانی به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر می‌داند (ایران نژاد، ۲۰۰۱).
کونتز( ۲۰۰۰)، معتقد است که وجود طرح، برنامه، سیاست و خط مشی منوط به وجود تصمیم‌گیری است. دراین زمینه ماندی و همکارانش ( ۱۹۹۱)، معتقدند که مهارت در تصمیم‌گیری، مهمترین ویژگی است که مدیر لایق و برجسته را از مدیر معمولی و متوسط جدا می‌سازد. به طور کلی می‌توان گفت که تصمیم‌گیری هسته مرکزی برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مقوله تصمیم‌گیری انجام و الگوها و طبقه بندی‌های متعددی در رابطه با سبک‌های تصمیم‌گیری توسط صاحبنظران ارائه شده است اولیویرا ( ۲۰۰۷). تفاوت طبقه بندی‌ها به دلیل این است که هر کدام، عوامل فردی، سازمانی و محیطی مختلفی را بر رفتار افراد در هنگام تصمیم‌گیری موثر می‌دانند تاتم ( ۲۰۰۳). بنابراین سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری و خشنودی شغلی در کاکنان است که می‌بایست به آن توجه نمود.

بیان مساله
بهره‌وری ازجمله عواملی است که بقاء و دوام سازمانها را در دنیایی پر رقابت فعلی تضمین میکند. حاکم شدن فرهنگ بهره‌وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان میشود و دائماً توانها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می شود و بدون اضافه کردن فنآوری و نیروی انسانی جدید میتوان از امکانات، شرایط، توان و قابلیت نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خلاقیت در جهت تحقق اهداف سازمان حداکثر بهره را برد. بهره‌وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن فنآوری، تدوین دستور کار و صدور بخشنامه حاصل نمیشود بلکه انسان محور هر نوع بهره‌وری فردی- اجتماعی و سازمانی است (هنری و همکاران، ۱۳۸۹).بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره‌وری این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می‌کند. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز می‌توانیم کاری را انجام دهیم و فردا بهتر از امروز، این هدف علاوه بر آن مستلزم کوشش‌های مستمر برای انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایط در حال تغییر و به‌کار بردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *