رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد کیفیت حسابرسی

می پردازد.
در واقع هدف محقق از دیدگاه ها، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات خود در نمونه انتخابی به جمعیت اصلی می باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش (آمار توصیفی و آمار استنباطی) صورت گرفته است:
الف) آمار توصیفی: شامل ارائه جداول فراوانی، درصد فراوانی، نمودار های ستونی، دایره ای می باشد.
ب) آمار استنباطی: در این پژوهش برای تحلیل پرسش های تحقیق از آزمون فرض های آماری شامل آزمون نسبت استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از ضریب همبستگی آنالیز یک سویه استفاده شده است. این ضریب همبستگی که آنرا با R نشان می دهند، شاخص آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. این شاخص شدت و جهت (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد و همیشه مقداری بین 1 تا 1- است. در حالتی که همبستگی خطی مورد بحث است چنانچه ضریب همبستگی برابر با صفر شد، یا اصلا بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد یا اینکه همبستگی خطی وجود ندارد.
برای یک مجموعه n تایی از دوتایی های (Xn , Yn) و … و(X2 , Y2) و(X1 , Y1) فرمول محاسبه ضریب همبستگی به صورت زیر است:
در این مطالعه برای تعیین میزان همبستگی بین متغیر وابسته با هرکدام از متغیر های مستقل(کیفیت حسابرسی، تخصص و دوره تصدی) از شاخص ضریب همبستگی استفاده می شود.
3-7 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با بهره گرفتن از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است.
1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
2. شرکت طی سال های 1386 تا 1390، تغییر سال مالی نداده باشد.
3. شرکت تا پایان سال مالی 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
4. معاملات سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی طولانی در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
5. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی،جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
6. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد (وفایی پور، 1390).
3-8 نمونه آماری
با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوریی داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 10 صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
3-9 تعریف عملیاتی متغیر ها
3-9-1 متغیر های مستقل
3-9-1-1 کیفیت حسابرسی
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (1981) دیویدسون و نئو (1993) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق و…) مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار و…) و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، 1391).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
3-9-1-2 تخصص حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، 1391).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
3-9-1-3 دوره تصدی حسابرسی
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است.
در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
3-9-2 متغیر وابسته
هزینه سرمایه:
مورن و پولسن هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند. بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را
بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس و باتر ورث 2003). در این پژوهش هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
WACC = (KD×) + (KE×)
که در اینجا:
KD = هزینه مورد انتظار بدهی دراز مدت
و KE = هزینه مورد انتظار سهام عادی
و E= حقوق صاحبان سهام شرکت
وD= بیانگر میزان بدهی شرکت می باشد.
در این پژوهش هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه آماری به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی در طی سال محاسبه می شود (احمدپور، 1389).
و نیز برای محاسبه هزینه مورد انتظار سهام عادی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در فصل سوم به تفصیل متغیر های تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، نمونه ی مورد بررسی، روش تحقیق، نحوه گردآوری داده ها و نیز مدل های مورد استفاده در تحقیق ارائه شده است. اطلاعات تحقیق حاضر شامل داده های مورد نیاز برای آزمون هر یک از فرضیه ها از نرم افزار ره آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها استخراج شد و پس از آماده سازی داده ها در جدول های نرم افزار اکسل اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهشی توسط نرم افزار آماری spss شد.
4-2 جامعه آماری و ویژگی های آن
داده های جمع آوری شده در این تحقیق شامل اطلاعات موجود در صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در نرم افزار ره آورد نوین برای 120 شرکت در 10 صنعت مختلف می باشد.
نمودار شماره (4-1) فراوانی و درصد شرکت های مورد بررسی در تحقیق بر اساس نوع صنعت را در قالب نمودار میله ای نشان می دهد.
نمودار شماره (4-1)

به منظور “تعیین رابطه  بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه های سرمایه  درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعات مربوط به 120 شرکت در 5 سال (از سال 86 تا 90 )، از سازمان های ذیربط دریافت و پس از بررسی، کنترل و محاسبه متغیر های لازم، به محیط spss انتقال، تجزیه و تحلیل لازم انجام گردید.
به رغم اینکه متغیر “سال” در اهداف پژوهش به عنوان یک متغیر مطرح نبوده است، لیکن به دلیل تاثیر سنوات یاد شده بر متغیر های مورد مطالعه، به منظور تحلیل دادها، در ابتدا به بررسی میزان تاثیر این متغیر مداخله گر بر متغیر های پژوهش پرداخته شد، که نتایج حاصله به شرح زیر ارائه می شود.
الف – وضعیت متغیرها در سالهای مطالعه
برای تعیین وضعیت متغیرها در سالهای مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یکسویه کمک گرفته شد.
در جدول 4-1 وضعیت میانگین متغیر ها در سالهای مورد مطالعه، مشاهده می شود:
جدول 4-1 بیانگر میانگین، انحراف استاندارد، متغیر های هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی مربوط به شرکت های مورد مطالعه در دوره پژوهش می باشد.
جدول 4-1 آماره توصیفی
سال
 
هزینه سرمایه
کیفیت حسابرسی
تخصص حسابرس
دوره تصدی
86
میانگین
15.27
0.29
0.27
1.00
انحراف استاندارد
1.20
0.46
0.33
0.00
87
میانگین
18.18
0.28
0.25
1.80
انحراف استاندارد
0.65
0.45
0.31
0.40
88
میانگین
17.03
0.26
0.23
2.57
انحراف استاندارد
4.35
0.44
0.28
0.73
89
میانگین
50.04
0.24
0.21
2.98
انحراف استاندارد
47.42
0.43
0.26
1.24
90
میانگین
48.15
0.25
0.20
3.56
انحراف استاندارد
39.02
0.43
0.25
1.62
جمع کلی
میانگین
29.73
0.26
0.23
2.38
انحراف استاندارد
31.70
0.44
0.29
1.33
درنگاه اولیه به جدول فوق مشاهده می شود، میانگین ها در سال های مورد مطالعه باهم تفاوت دارند (جهشی عمده در متغیر هزینه سرمایه در سال 1389 ایجاد شده است).
در ادامه اقدام به آزمون آنالیز واریانس متغیرها به منظور بررسی تاثیرات سال بر متغیرهای پژوهشی گردید جدول 4-2 بیانگر آزمون آنالیز واریانس یک سویه به منظور بررسی اثر سال برمتغیرها است.
جدول 4-2 جدول تجزیه واریانس یک طرفه
 
 
مجموع مربعات
درجه آزادی df
میانگین مربعات
F
Sig.
هزینه سرمایه
بین سال ها
150668.92
4
37667.23
49.674
* 0.000
داخل سال ها
451178.80
595
758.28
 
 
کل
601847.72
599
 
 
 
کیفیت حسابرسی
Between Groups
0.20
4
0.05
0.256
0.906
Within Groups
115.51
592
0.20
 
 
Total
115.71
596
 
 
 
تخصص حسابرس
Between Groups
0.36
4
0.09
1.091
0.36
Within Groups
49.09
595
0.08
 
 
Total
49.45
599
 
 
 
دوره تصدی
Between Groups
478.43
4
119.61
124.328
* 0.000
Within Groups
569.52
592
0.96
 
 
Total
1047.95
596
 
 
 
در جدول شماره4-2 مشاهده می شود، آزمون آنالیز واریانس، با توجه به sig بدست آمده اثر سال های مطالعه را بر “هزینه سرم
ایه و” دوره تصدی ” قوی و معنی دار (sig=0.000<0.05) می باشد، همچنین روند سالهای مزبور بر"کیفیت حسابرسی " و "تخصص حسابرس " تاثیر معنی داری را نشان نمی دهد (sig>0.05).
در ادامه با بهره گرفتن از آزمون های تعقیبی، اقدام به تعیین سال های مشابه از لحاظ تاثیر برمتغیرها می شود.
جدول 4-3 ادامه آزمون آنالیز واریانس به منظور پیدا نمودن سال های مشابه به لحاظ تاثیر بر متغیر هزینه سرمایه می باشد در این جدول مشاهده می شود، سال های مورد مطالعه از لحاظ تاثیر بر “هزینه سرمایه” به دو گروه تفکیک می شوند، گروه اول هزینه سرمایه کمتر (سالهای 86 ،87 و88) و گروه دوم (سالهای 89 و 90) هزینه سرمایه بالاتراست.
جدول 4-3
سال
تعداد

Subset for alpha = .05
1
2
86
120
15.27
 
88
120
17.03
 
87
120
18.18
 
90
120
 
48.15
89

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

120
 
50.04
Sig.
 
0.925
0.984
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 120.000.
جدول 4-4 بیانگر ادامه آزمون آنالیز واریانس به منظور پیدا نمودن سال های مشابه به لحاظ تاثیر بر متغیر کیفیت حسابرسی می باشد. در این جدول مشاهده می شود، سال های مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر متغیر “کیفیت حسابرسی” نداشته، و سالهای مورد مطالعه به لحاظ تاثیر بر متغیر کیفیت حسابرسی در یک گروه قرار می گیرند.
جدول 4-4
سال
تعداد
Subset for alpha = .05
1
89
120
0.24

 
 
90
120
0.25
88
120
0.26
87
120
0.28
86
120
0.29
Sig.
0.906
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 119.388.
b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
جدول 4-5 بیانگر ادامه آزمون آنالیز واریانس به منظور پیدا نمودن سال های مشابه به لحاظ تاثیر بر تخصص حسابرس می باشد. در این جدول هم مشاهده می شود، سال های مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر متغیر “تخصص حسابرس” نداشته و سالهای مورد مطالعه از این لحاظ در یک گروه قرار می گیرند.
جدول 4-5
سال
تعداد
Subset for alpha = .05
1
90
120
0.20
89
120
0.21
88
120
0.23
87
120
0.25
86
120
0.27
Sig.
 
0.479
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 120.000.
جدول4-6 بیانگر ادامه آزمون آنالیز واریانس به منظور پیدا نمودن سال های مشابه به لحاظ تاثیر بر دوره تصدی می باشد. در این جدول مشاهده می شود، سال های مورد مطالعه از لحاظ تاثیر بر “دوره تصدی” کاملا متفاوت بوده و سالهای مورد مطالعه از این لحاظ به 5 گروه متمایز تفکیک می شوند.
جدول 4-6
سال
تعداد
Subset for alpha = .05
1
2
3
4
5
86
120
1
 
 
 
 
87
120
 
1.8
 
 
 
88
120
 
 
2.5667
 
 
89
120
 
 
 
2.9833
 
90
120
 
 
 
 
3.5556
Sig.
 
1
1
1
1
1
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 119.388.
b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
ب – اثر موسسات حسابرسی بر متغیرهای مطالعه
متغیر های سه گانه مورد مطالعه بر اساس اینکه حسابرسی شرکت نمونه توسط کدام موسسه حسابرسی انجام شوند، نتایج متفاوتی دارند، لیکن با توجه به تنوع موسسات حسابرسی و عدم کفایت نمونه برای هر موسسه، پژوهشگر صرفا به درج وضعیت متغیر ها بر اساس اطلاعات موجود موسسات حسابرسی قناعت نموده و اثر سایر عوامل این موسسات حسابرسی را به تحقیقات آینده موکول می نماید.
جدول 4-7 بیانگر میانگین، انحراف

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید