رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : تحلیل سلسله مراتبی

مقدار حاصله در رابطه زیر مقادیر Wi محاسبه می‌شود.
(2-19)
وزن نهایی هر گزینه در یک فرآیند سلسله مراتبی، از مجموع حاصل ضرب وزن هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر بدست می‌آید. مجموع امتیازهای به دست آمده برای هر گزینه از رابطه زیر حاصل می‌شود:
(2-20)

که در آن بیانگر میزان اهمیت نسبی گزینه ام به ازای شاخص و نشانگر اهمیت شاخص می‌باشد. همچنین لازم است که مقادیرگزینه‌ها و وزن شاخص‌ها نرمالیزه شود.
(2-21)
(2-22)

 
 
سپس بهترین گزینه انتخاب و یا گزینه‌ها اولویت‌بندی می‌شوند، بدین ترتیب که میانگین هر ردیف گزینه‌های رقیب در میانگین متناظر فاکتورها ضرب می‌شود. به عبارتی دیگر تک‌تک Wiهای رقیب در تک‌تک Wiهای متناظر با فاکتورها ضرب می‌شوند، نتیجه این محاسبه ریاضی چیزی جز میانگین وزنی برای هر گزینه رقیب نیست و در نهایت گزینه با بالاترین مقدار میانگین وزنی، بهترین گزینه است. گزینه‌های دیگر و یا تمام گزینه‌ها را با بهره گرفتن از همین رویه می‌توان اولویت‌بندی نمود.
2-7-3- محاسبه نرخ ناسازگاری
یکی از نقاط قوت روش AHP استفاده از نرخ ناسازگاری برای بررسی قابلیت اطمینانماتریس‌های مقایسه زوجی است. در حالت کلی می‌توان گفت که میزان قابل قبول ناسازگاری یک سیستم بستگی به تصمیم گیرنده دارد، اما ساعتی عدد 1/0 را به عنوان حد قابل قبول ارائه می نماید و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از 1/0 باشد، بهتر است در قضاوت‌ها تجدید نظر شود. شاخص ناسازگاری، شاخص ناسازگاری تصادفی و نرخ ناسازگاری سلسله مراتبی با توجه به روابط زیر محاسبه می‌شود.
(2-23)
(2-24)
(2-25)
که در این روابط شاخص ناسازگاری، شاخص ناسازگاری تصادفی، نرخ ناسازگاری، بزرگترین مقدار ویژه ماتریس و n اندازه ماتریس می‌باشد.
2-7-4 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
“توماس ساعتی” بنیان‌گذار روش AHP، چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارت است از:
اصل 1 (شرط معکوسی) : اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابرn باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل 2 (شرط همگنی): عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشد. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عملکرد B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.
اصل 3 (شرط وابستگی): هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی می‌تواند تا بالاترین سطح ادامه داشته باشد.
اصل 4 (شرط انتظارات): هر گاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد.

2-7-5 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مزایای استفاده از AHP در تصمیم‌گیری را می توان به شرح زیر برشمرد:
– مدون و سامانه دار کردن فرآیند بسیار ذهنی تصمیم‌گیری و در نتیجه تسهیل قضاوت صحیح و دقیق.
– برای حل مسایل پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نگرش سیستمی هر تحلیل جز به جزء را به صورت توأم بکار می‌برد.
-AHP اجزای یک سیستم را به صورت سلسله مراتبی سازماندهی می‌کند که این نوع تفکر در بعضی مواقع با تفکر انسان تطابق دارد.
– AHP منجر به برآورد وزن و رتبه هر کدام از گزینه ‌ها می‌شود.
– اگر چه AHP بر روی توافق گروهی اصرار و پافشاری ندارد ولی تلفیقی از قضاوت‌های گوناگون را می‌تواند ارائه نماید.
– AHP فرد را قادر می‌سازد که تعریف خود را از یک مسأله تصحیح کند و قضاوت و تصمیم خود را بهبود دهد.
– امکان تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج با بهره گرفتن از رایانه وجود دارد(توفیق، 1378).
2-7-6 معایب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

معایب و محدودیت‌های استفاده از AHP در تصمیم‌گیری را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
– این روش به صورت اساسی در تصمیم‌گیری‌های نزدیک به کار برده می‌شود.
– رتبه‌بندی AHP دقیق و صریح نیست.
– ارزیابی هدف، انتخاب ترجیحات تصمیم‌گیرنده، تأثیر زیادی بر روی نتیجه AHP دارد؛ اگر تصمیم غلط باشد تصمیم احتمالاً صحیح نخواهد بود.
– این روش مشکلات تصمیم‌گیری را با ساختار رده‌ای و سلسله مراتبی در نظر گرفته است، در حالی که در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیریها می‌توانند با ساختار بازخورد متقابل باشند ( نوروزی، 1379).

علاوه بر عیوب گفته شده، در سالهای اخیر ایرادات دیگری به AHP وارد شده است. که عده‌ای درصدد برطرف کردن عیوب، تلاش کرده‌اند. آنچه مسلم است AHP کلاسیک در حالت قطعی، اعتبار و اشتهار گذشته خود را از دست داده است و محققان کاربران این رشته روش های پیشرفته تر AHP را توصیه می‌نمایند (نوروزی، 1379).
2-8- روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
59
59
از آنجایی‌ که اهمیت نسبی تعیین شده توسط تصمیم‌گیرندگان در فرآیند AHP به صورت زبانی است، مبهم و نادقیق است. در چنین شرایطی نمی‌توان به عوامل موثر در تصمیم‌گیری بصورت تک‌ بعدی نگاه کرد و یا با در نظر گرفتن یک شاخص نسبت به آنها تصمیم‌گیری کرد. هرچند هدف از بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی به درستی نحوه تفکر انسانی را منعکس نمی‌کند. از طرفی دیگر به دلیل مقیاس نامتوازندر قضاوت‌ها و عدم قطعیت و نادقیق بودن مقایسه‌های زوجی همیشه مورد نکوهش قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیرندگان اغلب در قضاوت‌هایشان ترجیح می‌دهند از بیان زبانی به جای مقادیر عددی استفاده کنند. زیرا آن‌ها به علت طبیعت مقایسه‌های زوجی قادر نیستند به صراحت نظراتشان را در مورد برتری‌ها اعلام کنند. در چنین شرایطی بهترین راه‌حل این است که با در نظر گرفتن شرایط و اهداف متعدد، تصمیماتی را اتخاذ کرد تا بتوان به یک سطح نسبی مطلوب از اهداف دست یافت. این مسائل باعث شده است ماهیت تصمیم‌گیری‌ها از جزئی‌ترین امور تا پیچیده‌ترین آنها از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار باشند، در نتیجه بیشتر تصمیمات در یک محیط فازی اتخاذ شود. بنابراین با توجه به این‌که روش منطق فازی به منظور تصمیم‌گیری در محیط‌های نامطمئن و دارای ابهام زیاد مطرح شده است، استفاده از این روش می‌تواند ابهامات را کاهش داده و اثر بخشی تصمیمات را افزایش دهد. با توجه به موارد فوق و به منظور انتخاب دستگاه مناسب از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیاستفاده شده است. محققان زیادی مدل‌های AHP فازی مختلفی را توسعه داده‌اند.
2-8-1مراحل اصلی روش FAHP
مدل FAHP اولین بار توسط Chang (1996) معرفی شده است. گام‌های اصلی این روش به شرح زیر است ( 649-655، Chang, 1996):
الف) رسم نمودار سلسله مراتبی:
اولین قدم در FAHP ساختن نمودار سلسله مراتب مسأله است که معمولاً به ترتیب در آن هدف، معیارها (در صورت وجود زیرمعیارها) و گزینه‌ها نشان داده می‌شود است.
ب) تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه‌های زوجی:
گونه‌های مختلفی از اعداد فازی را می‌توان برای اخذ نظرات خبرگان مورد استفاده قرار داد، اما در این تحقیق برای سهولت محاسبات از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. در جدول 1-2 نمونه‌ای از اعداد فازی مثلثی تعریف و توابع عضویت آنها درج شده است.
پ) نظرسنجی از متخصصان:
در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در مورد پارامترهای موثر بر یک تصمیم بصورت کیفی یا در صورت امکان به طور کمی نظرسنجی به عمل می‌آید تا عناصر هر سطح را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی را با بهره گرفتن از اعداد فازی بیان کنند.
ت) تشکیل ماتریس مقایسه زوجی فازی:
ماتریس مقایسه زوجی با به کارگیری اعداد فازی به صورت زیر است:
جدول 2-7 نمونه‌ای از اعداد فازی تعریف شده در روش FAHP (Siler et al, 2005).
عدد فازی
تعریف
مقیاس فازی مثلثی
دامنه
تابع عضویت
بسیار با اهمیت
(7,9,9)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7≤x≤9
با اهمیت
(5,7,9)
7≤x≤9
5≤x≤7
اهمیت متوسط
(3,5,7)
5≤x≤7
3≤x≤5
کم اهمیت
(1,3,5)
3≤x≤5
1≤x≤3
اهمیت یکسان
(1,1,3)
1≤x≤3
دقیقاً مساوی
(1,1,1)


درایه‌های ماتریس مقایسه زوجی حاوی اعداد فازی زیر است:
در صورتی‌که کمیته تصمیم‌گیرنده دارای چندین تصمیم‌گیرنده باشد، درایه‌های ماتریس مقایسه زوجی جامع که در روش FAHP به کار می‌رود، یک عدد فازی مثلثی است که مولفه اول آن حداقل نظرسنجی‌ها، مولفه دوم آن میانگین نظرسنجی‌ها و مولفه سوم آن حداکثر نظر سنجی‌ها است.
ث) محاسبه si برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی:
si یک عدد فازی مثلثی است که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
(2-26)
در این رابطه i بیان‌گر شماره سطر و j بیان‌گر شماره ستون است. اعداد فازی مثلثی ماتریس مقایسه زوجی هستند. مقادیر ، ، را می‌توان به ترتیب از روابط زیر محاسبه کرد:
(2-27)
(2-28)
(2-29)
در روابط بالا li، mi ، ui به ترتیب مولفه‌های اول تا سوم اعداد فازی هستند.
ج) محاسبه درجه بزرگی si ها نسبت به همدیگر:
چنانچه M1 = (l1, m1, u1) , M2 = (l2, m2, u2) دو عدد فازی مثلثی باشند، طبق شکل 5-3 درجه بزرگی M1 نسبت به M2 به صورت زیر تعریف می‌شود:
(2-30)
(2-31)
(2-32)
d مختصات بیشترین ارتفاع نقطه تقاطع D بین و که برای مقایسه M1 با M2 به کار می‌رود.
شکل 2-9درجه بزرگی دو عدد فازی نسبت به هم (Golindo et al, 2006).
از طرفی دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر به دست می‌آید:
(2-33)
چ) محاسبه وزن معیارها و گزینه‌ها در ماتریس‌ مقایسه زوجی:
برای محاسبه وزن معیارها و گزینه‌ها از رابطه زیر استفاده می‌شود:
(2-34)

بنابراین بردار وزن معیارها و گزینه‌ها از رابطه زیر استفاده می‌شود:
(2-35)
=(d (A1), d (A2)… d (An))T Ai (i = 1, 2,. . .,n)
ح) محاسبه بردار وزن نهائی:
برای محاسبه بردار وزن نهائی باید بردار وزن محاسبه شده در مرحله قبل را نرمالیز کرد، بنابراین:
(2-36)
W= (d (A1), d (A2)… d (An))T
2-8-2 مروری بر ادبیات فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی(FAHP)
روشها و کاربردهای زیادی از AHP فازی توسط نویسندگان متعدد پیشنهاد شده است. ون لورهان و پدریس اولین مطالعاتی که اصول منطق فازیرا در AHP بکار گرفته می شد پیشنهاد دادند. باکلی اعداد فازی ذوزنقه ایبرای بیان ارزیابی تصمیم گیرندگان از گزینه ها نسبت به هر معیار ابداع کرد. چانگ روش جدیدی جهت انجام AHP فازی با بهره گرفتن از اعداد مثلثی فازی برای مقایسات زوجی معرفی کرد.( Leung,.., & Cao, 2000,102-113). یک تعریف سازگار فازی همراه با رعایت انحراف تلرانس پیشنهاد دادند. ضرورتا اهمیت نسبی نسبت های فازی به انحراف تلورانس اجازه میدهد تا به عنوان محدودیت ارزش، عضویت اولویت محلی فرمول بندی شود. (Chou, & Liang,2001,375-392) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی با ترکیب تئوری مجموعه فازی، AHP و مفهوم آنتروپی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای کشتیرانی پیشنهاد دادBozdag,) Kahraman & Ruan, 2003,13-29 ) چهار روش تصمیم گیری چند هدفه فازی مختلف برای حل بهترین سیستم تولید یکپارچه کامپیوتریپیشنهاد داد. یکی از این روشها AHP فازی است و دیگر روش ها عبارتند از روش وزن دهی اهداف یاگر، رویکرد بلین وروش ارزیابی ترکیبی فازی.
(چانگ و همکاران(Chang., Cheng, & Wang, 2003, 213-230 متدولوژی ارزیابی عملکرد فرودگاه ها را ارائه دادند. آنها از مدل آماری خاکستریدر انتخاب معیارها و از روش AHP فازی در تعیین وزن معیارها استفاده کردند. نهایتاً آنها ترکیب فازی و رویکرد TOPSIS را برای رتبه بندی عملکرد فرودگاه به کار گرفتند. (کهرمان و همکاران(Kahraman, C., Cebeci, . از AHP فازی برای انتخاب بهترین شرکت تامین کننده که بیشترین مطلوبیت را برای معیارهای انتخاب شده فراهم می کند استفاده کردند (هسیه و همکاران (Hsieh , Lu, S.., & Tzeng, یک رویکرد چندمعیاره فازی را برای انتخاب برنامه ریزی و طراحی گزینه ها در ساختمان های عمومی شرکت ارائه کردند. روش AHP فازی جهت تعیین وزن دهی برای ارزیابی معیار میان تصمیم گیرندگان است. (میخاییلوف و تسوتینف(Mikhailov, & Tsvetinov, 2004,23-33 تعدیل فازی جدید AHP برای ارزیابی خدمات بکار بردند. روش اولویت دهی فازی پیشنهاد شده از قضاوت های مقایسات زوجی فازی به نسبت ارزش های عددی دقیق نسبت های مقایسات استفاده می کند و مسئله ی اولویت بندی اولیه فازی به برنامه ریزی غیرخطی تغییر شکل می دهد . تانگ و همکاران Tang, & Beynon. , 2005, 207-230)) مدل چند هدفه برای مسئله توزیع کامپیوتر نوت بوک در تایوان را پیشنهاد دادند. مدل آنها شامل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی بود. تویسوز و کهرمان (Tuysuz, & Kahraman, 2006,559-584) ابزاری تحلیلی جهت ارزیابی ریسک پروژه های تحت اطلاعات ناکافی و مبهم ابداع کردند. آنها از AHP فازی جهت ارزیابی ریسک پروژه فناوری اطلاعات یک شرکت ترکیه ای استفاده کردند. آیاگ و اوزدمیر(Ayag,O zdemir,2006,179-190) رویکردی هوشمند برپایه AHP فازی برای ارزیابی گزینه های ابزار ماشین پیشنهاد داد. آنها ابتدا ازAHP فازی برای وزن و گزینه تحت شاخص های چندگانه استفاده کرده سپس تحلیل حاشیه سود/ زیان با بهره گرفتن از نمره AHP فازی و هزینه تدارکات هرگزینه را انجام دادند. چان و کومار( Chan, & Kumar, 2007,417-431) مدلی برای ایجاد چارچوبی سازمانی جهت انتخاب تامین کننده جهانی با در نظر گرفتن عوامل ریسک فراهم کردند. آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی در انتخاب تامین کننده جهانی استفاده کردند. (لی و همکارانLee, Chen, & Chang, 2008,96-107 ) رویکردی برپای
ه AHP فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی بخش IT صنعت تولید در تایوان ابداع کردند.1-Integrated manufacturing system
2-Weighted goals method
3-Fuzzy synthetic evaluation
4-Gray
1-Integrated manufacturing system
2-Weighted goals method
3-Fuzzy synthetic evaluation
4-Gray

عبدی ,1-15) Abdi, 2009) از AHP فازی جهت ارزیابی ماشین های قابل پیکرسازی استفاده کرد. تانگ رویکردی جهت تخصیص بودجه برای یک شرکت هوافضا با بهره گرفتن از AHP فازی و شبکه عصبی مصنوعی(ANN) معرفی کرد. (میکاییل و همکاران (Mikaeil, Naghadehi, رویکردی نوین جهت رتبه بندی نفوذپذیری دستگاه ماشین حفار تونل در شرایط سنگ سخت پیشنهاد دادند.( ارتوگرل و کاراکوسوگلو (Ertugrul, & Karakasoglu, 2009,702-715 مدلی را با تلفیق کارت امتیازی متوازن، AHP فازی و TOPSIS برای ارزیابی شرکتهای سیمان ترکیه به کار گرفتند (ترفی و همکاران (Torfi, Farahani & Rezapour, 2009 از یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی با استفاده

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید