می 12, 2021

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی- قسمت 16

البته باید توجه داشت آنچه که در مؤثر واقع شدن این اوامر برای افزایش و گسترش مشارکت زنان در جامعه اهمیت دارد این است که ضرورت حضور فعالانه و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان در فرهنگ عمومی جامعه وارد شود و در قالب یک باور فرهنگی درآید و از طرف دیگر زمینه های انحرافات، باورهای غلط و منفی، برداشتهای شخصی و سلیقه ای نسبت به فرایند مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در اجتماع از بین برود و این مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه نهادینه شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین اگر در سایه این عوامل، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه افزایش یافت، با توجه به اینکه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله ساموئل هانتیگتن یکی از لوازم توسعه جامعه را مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد جامعه می دانند،(15) پس می توان نتیجه گرفت که افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به مفهوم افزایش سهم آنها در فراگرد توسعه جامعه است.
هیچ مكتبی به اندازه اسلام نسبت به هویت واقعی زن و تغییر نگرش و تبیین قوانین حقوقی و انسانی كه در سرنوشت زنان تأثیر مثبت داشته باشد، اهتمام نورزیده است. نظام حقوق زن در اسلام بر اساس تساوی حقوق زن و مرد است، نه تشابه. در اسلام، برای افراد بشر از جمله میان جنس زن و جنس مرد، برابری در حقوق مطرح است. اما در برخی جاها ممكن است احكام زن با احكام مرد متفاوت باشد، همچنان كه طبیعت زن با طبیعت مرد در برخی از خصوصیات متفاوت است.
واقعیت این است كه امروزه مسئله زنان، با غوغای بحث ها و جنبش های فمینیستی همراه شده كه برای ارائة یک الگوی دینی باید به دور از این غوغاها به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخت. با بررسی این دیدگاه ها و رویكردها كه مبتنی بر قرآن، سنت و تجربة بشری در حوزة اسلامی بود می توان اذعان كرد كه حضور زنان در حوزة مسئولی تهای اجتماعی نه تنها مورد تقاضای قشر زنان است بلكه اقدامی مثبت و مفید نیز است.
به واقع، در اسلام زن و مرد از حقوق مساوی اما متفاوت برخوردارند، نقش مادری و تربیت فرزند از ارزش والایی برخوردار است، درعین حال، حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و تناسب شغل مطلوب و احیاناً واجب است و تلاش فقها و حقوق دانان اسلامی بر این است تا با در نظر گرفتن عنصر زمان و مكان و با رعایت معیارها و اصول صحیح ضابطه مند استنباط، در جهت فهم متون دینی تلاش بیشتری نموده و راهكارهای علمی تر و به روزتری را در جهت تضمین حقوق اجتماعی زنان ارائه كنند.
تجربة پیگیری برابری زنان و مردان و حضور همگام با مردان در صحنه های اجتماعی به خوبی نتایج خود را در جوامع توسعه یافتة غربی نشان داده است كه فوری ترین نتایج آن تزلزل و فروپاشی بنیاد خانواده، گسترش فساد در جامعه، ایجاد اختلاف و ناسازگاری بین مرد و زن، تشدید بحران عدم تفاهم انسان ها و افزایش احساس تنهایی زنان در محیط خانواده و جامعه بوده است.
با عنایت به مخاطرات نگاه افراطی به ضرورت مشاركت اجتماعی زنان در جوامع پیشرفته غربی، هرگونه مشاركت اجتماعی زنان زمانی مؤثر و كارساز خواهد بود كه زن از عفت برخوردار باشند. در بیان دانشمندان علم اخلاق، عفت به معنای اطاعت نفس از نیروی عقل است، به گونه ای كه فرد هرگز در رفتار و عملكرد خویش- روابط
اجتماعی- از خواهش های نفسانی فرمان نمی برد. در واقع، تأكید بر عفت در مبحث حضور اجتماعی بدین دلیل است كه عفت در روابط با دیگران معنا پیدا می كند، به طوری كه اگر زن در ارتباط با دیگران از گوهر عفت بی نصیب باشد، به واسطة مسئولیت مادر بودنش كه یكی از ویژگی های انحصاری اوست، جامعه انسانی را آلوده می كند؛ به عبارت دیگر، از مسیر آلوده ساختن روابط اجتماعی، آدمی را از بهره مندی از نسل پاك برای همیشه محروم می كند. چون او مادر هستی است و آن گاه كه مادر هستی به انحراف آلوده شود، راه برخورداری از نسل پاك مسدود می گردد.
بنابراین، با رجوع به قرآن و سنت اسلامی می توان با رعایت ارزش های دینی و در حوزة روابط زن و مرد، اهتمام به حقوق شوهر، توجه به نیاز « عفت » انسانی، حفظ كودكان به آسایش و عطوفت مادر در زمان بارداری و دورة شیرخوارگی، و با در نظر گرفتن كارهای مورد علاقة زنان در پهنة زندگی اجتماعی و كارآمدی و علاقمندی های زن در واگذاری مشاغل اجتماعی، زمینه را برای حضور فعال زنان در حوزة مسئولیت های اجتماعی فراهم آورد.
اساساً ارائة الگویی مناسب دینی برای حضور اجتماعی زنان باید مبتنی بر اصول زیر باشد:
– تفاوت های تكوینی زن و مرد؛
– اشتراك زن و مرد در انسانیت؛
– زن و مرد دو موجود مكمل یكدیگر؛
– خانواده ركن اساسی اجتماع؛
– محوریت اخلاق و معنویت.
با عنایت به این اصول، زنان جامعه اسلامی با برخورداری از خودآگاهی اجتماعی، شناخت نقش و مسئولیت خویش و تقویت علاقه مندی خود به جامعه و قانون پذیری می توانند ضمن زدودن باورهای منفی و غلط نسبت به زنان، با بهره گیری از تعالیم و باورهای دینی، مشاركت اجتماعی فعال داشته و سهمی اساسی در توسعة همه جانبة جامعه خود داشته باشند. نمونة عملی این تجربه در طول سه دهة حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران (البته با افراط و تفریط هایی)هویدا شد. اما چارچوب نظری و علمی حضرت امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری(دام ظله)در خصوص نحوة مشاركت اجتماعی زنان یک مسیر متعادل و به دور از افراط و تفریط بوده و هست.
5-2- پیشنهادات :

 1. تخصیص اعتبار جهت انجام کاراهی پژوهشی تخصصی در حوزه ی مسائل و مشکلات بانوان.
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

  >

 2. تدوین شناسنامه آماری بانوان شهرستان
 3. برنامه ریزی آموزش های فرهنگی لازم در سطح شهرستان به ویژه در بحث مهارت های زندگی، همسرداری، تربیت فرزند، توانمند سازی زنان ، کارآفرینی ، خود باوری در زنان و دختران ، حجاب و عفاف، آشنایی زنان با حقوق شهروندی و حقوق زن در اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری محافل انس با قرآن با حضور چهره های برجسته کشوری و بین المللی با بهره گیری از توان واحدهای از توان فرهنگی استانی و کشوری
 4. اجرای برنامه های انگیزشی و خود باوری در مناطق شهری و روستایی
 5. تقویت آموزش های لازم جهت مهارت های زندگی
 6. تقویت آموزش های پیش و پس از ازدواج

7-ایجاد صندوق های اعطای تهسیلات جهت حمایت از بانوان در راستای خود اشتغالی
منابع
– ابراهیمی- علی (1343* اصول سرپرستی و مدیریت سازمان های فرهنگی اجتماعی – انتشارات مبنای خرد
– اکبری، مرتضی(1347) حضور زن در تاریخ ایران، مرتضی اکبری، فقه
– احمد کسروی تبریزی ، تاریخ مشروطه ی ایران،تهران، امیرکبیر، چاپ پانزدهم،۱۳۶۹،ص۶۹٫
– بشری دلریش،زن در دوره ی قاجار، ص۱۸۰٫
– تهیه کننده اداره مطالعات زنان و خانواده (1387)کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان – نشر دفتر نشر معارف
– رستگارخالد، امیر(1343) خانواده – کار- جنسیت، سیده فاطمه محبی- روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان
– عبد الحسین ناهید، زنان ایران در جنبش مشروطه ، تبریز، احیا،۱۳۶۰،ص۵۵٫
– سفیری، خدیجه، ایمانیان ، سارا(1334) جامعه شناسی جنسیت، خدیجه سفری و سارا ایمانیان، جامعه شناسان
– فلیس، جیلسر(1941) م- زن در برابر زن، ساغر عقیلی، فریده همتی،لیوسا
– فانیا، پروانه (1344) زنان ایران و چشم انداز توسعه
– مطهری، مرتضی (1299-1358) نظام حقوق زن در اسلام ، صدرا
– مطهری، مرتضی (1381) نظام حقوق زن در اسلام ، صدرا
– نحوی، سید سیف الله، نقش خانواده در پیشگیری انحرافات – ناشر نورالسجاد
– ن. خ، ن، (سال) عنوان کتاب، مترجم، انتشارات
– ناظم الاسلام کرمانی،تاریخ بیداری ایرانیان،تهران،آگاه ،نوین،چاپ چهارم۱۳۶۲،ص۶۲٫۶۳٫
پرسشنامه:
1- آیا با مشارکت زنان در عرصه اجتماعی موافقید و تاثیری در اقتصاد خانواده می تواند داشته باشد؟
عکس مرتبط با اقتصاد

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

2- به نظر شما مشارکت مردم در تولید و فرهنگ و ارتقاء و تسهیل و تعادل فرهنگی و اجتماعی می تواند موثر باشد؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

3- آیا به حقوق اجتماعی مشترک بین زن و مرد موافقید؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

4- آیا به کار زن در بیرون از منزل موافقید؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

5- اسلام درمورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد و از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می داند؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

6- به نظر شما عوامل فرهنگی – اجتماعی در خانواده می تواند در تحقق عقاید و نگرش یک جامعه موثر باشد؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

7- به نظر شما مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانواده می تواند ناشی از موانع فرهنگی – اجتماعی باشد؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف

8- آیا مشارکت زن در محیط بیرون از خانه برروی رشد خانواده تاثیرگذاراست؟

 1. کاملا موافق 2- موافق 3- بی نظر 4- مخالف کاملا مخالف