اکسیدروی

نمیباشد.

۴-۵- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات خاک پس از برداشت گیاه لوبیا
۴-۵-۱- pH خاک پس از برداشت گیاه
با توجه به جدول ۴-۲۸ تیمار نوع اکسیدروی بر pH خاک معنیدار نشد (p?0/05) (پیوست ۵). میتوان نتیجه گرفت احتمالاً اندازه ذرات اکسیدروی در تغییر pH خاک بیتأثیر بوده است.

جدول ۴-۲۸. اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر pH خاک
نوع اکسیدروی
pH
نانو
۴۳/۷a
معمولی
۴۲/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنیدار نمیباشد.

تیمار قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک (جدول ۴-۲۹) معنیدار نشد (p?0/05) (پیوست۵).
جدول ۴-۲۹. اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک
تیمار قارچ
pH
بدون حضور
۴۱/۷a
حضور
۴۲/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

تیمار سطوح اکسیدروی بر pH خاک معنیدار نشد (p?0/05) (پیوست ۵) (جدول ۴-۳۰).
جدول ۴-۳۰. اثر سطوح اکسیدروی بر pH خاک
مقادیر اکسیدروی (mg/kg)
pH
۰
۳۴/۷b
۵۰
۴۲/۷a
۱۰۰
۴۱/۷a
۲۰۰
۴۲/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک (جدول ۴-۳۱) معنیدار نشد (p?0/05) (پیوست ۵). بین تیمارهای هر دو نوع اکسیدروی با و بدون قارچ تفاوتی مشاهده نشد.
جدول ۴-۳۱. اثر متقابل نوع اکسیدروی و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک
تیمار قارچ
نوع اکسیدروی
pH
بدون حضور
نانو
۴۱/۷a

معمولی
۴۱/۷a
حضور
نانو
۴۲/۷a

معمولی
۴۱/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنیدار نمیباشد.

اثر متقابل نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر pH خاک (جدول ۴-۳۲) معنیدار نشد (p?0.05) (پیوست۵).
جدول۴-۳۲. اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و سطوح آنها بر pH خاک
نوع اکسیدروی
سطوح اکسیدروی(mg/kg)
pH
نانو
صفر
۳۲/۷b

۵۰
۴۳/۷a

۱۰۰
۴۳/۷a

۲۰۰
۴۳/۷a
معمولی
صفر
۳۱/۷b

۵۰
۴۲/۷a

۱۰۰
۴۲/۷a

۲۰۰
۴۳/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسیدروی بر pH خاک (جدول۴-۳۳) معنیدار نشد (p?0.05) (پیوست ۵). کاربرد قارچ نسبت به تیمارهای بدون قارچ تغییر محسوسی در pH خاک نداشت و معنیدار نبود.
جدول ۴-۳۳. اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و مقادیر آنها بر pH خاک
تیمار قارچ
سطوح اکسیدروی
(mg/kg)
pH

بدون حضور
صفر
۳۸/۷a

۵۰
۴۶/۷a

۱۰۰
۴۵/۷a

۲۰۰
۴۱/۷a

حضور
صفر
۳۶/۷a

۵۰
۴۰/۷a

۱۰۰
۴۰/۷a

۲۰۰
۴۵/۷a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنیدار نمیباشد.

اثر متقابل نوع اکسیدروی، سطوح آنها و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک (جدول ۴-۳۴) معنیدار نشد (p?0.05) (پیوست۵).

جدول ۴-۳۴. اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس، نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر pH خاک
تیمار قارچ
نوع اکسیدروی

سطوح اکسیدروی
(mg/kg)
pH

نانو
صفر
۳۹/۷ab

۵۰
۵۰/۷a

۱۰۰
۴۱/۷ab
بدون حضور

۲۰۰
۴۴/۷ab

معمولی
صفر
۳۶/۷ab

۵۰
۴۲/۷ab

۱۰۰
۵۰/۷a

۲۰۰
۳۸/۷ab

نانو
صفر
۳۲/۷b

۵۰
۴۰/۷ab

۱۰۰
۳۷/۷ab
حضور

۲۰۰
۵۰/۷a

معمولی
صفر
۴۰/۷ab

۵۰
۳۹/۷ab

۱۰۰
۴۴/۷ab

۲۰۰
۴۰/۷ab
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنیدار نمیباشد.

۴-۵-۲- هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از برداشت گیاه
با توجه به جدول ۴-۳۵ تیمار نوع اکسیدروی بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). هدایت الکتریکی خاک در تیمار اکسیدروی نانو نسبت به اکسیدروی معمولی کمتر شده که احتمالاً به دلیل جذب بیشتر روی توسط گیاه در تیمار اکسیدروی نانو بوده که منجر به افزایش عملکرد دانه و به دنبال آن افزایش جذب املاح توسط گیاه و کاهش EC خاک تیمار اکسیدروی نانو را نسبت به تیمار اکسیدروی معمولی موجب شده است (جدول ۴-۳۵). گزارش شده که در اثر کاهش وزن خشک اندام هوایی گیاه جذب عناصر از محلول خاک کاهش یافته که نهایتا منجر به افزایش هدایت الکتریکی خاک شده است (کوکر و چنی، ۲۰۰۰).
جدول ۴-۳۵. اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر EC خاک
نوع اکسیدروی
EC(dS/m)
نانو
۳۱/۳b
معمولی
۷۵/۳a
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

تیمار قارچ گلوموس اینترارادیسس بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). کاربرد قارچ موجب کاهش معنیداری در هدایت الکتریکی خاک شد (جدول ۴-۳۶).
جدول ۴-۳۶. اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر EC خاک
تیمار
قارچ
EC(dS/m)
بدون حضور
۸۴/۳a
حضور
۲۵/۳b
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

تیمار سطوح اکسیدروی بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). متناسب با افزایش سطوح اکسیدروی از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم هدایت الکتریکی خاک کاهش داشت (جدول ۴-۳۷).

جدول ۴-۳۷. اثر سطوح اکسیدروی بر EC خاک
سطوح اکسیدروی (mg/kg)
EC(dS/m)
۰
۲۱/۳b
۵۰
۸۳/۳a
۱۰۰
۷۴/۳a
۲۰۰
۳۶/۳b
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

اثر متقابل بین نوع اکسیدروی و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). کاربرد اکسیدروی معمولی بدون قارچ بیشترین هدایت الکتریکی (۱۵/۴) را ایجاد نموده (جدول ۴-۳۸) که احتمالاً به دلیل افزایش عملکرد دانه در تیمار اکسیدروی نانو نسبت به اکسیدروی معمولی است که موجب جذب بیشتر عناصر غذایی در گیاه در تیمار اکسیدروی نانو شده است.
جدول ۴-۳۸. اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر EC خاک
تیمار قارچ
نوع اکسیدروی
EC(dS/m)
بدون حضور
نانو
۵۲/۳b

معمولی
۱۵/۴a
حضور
نانو
۱۱/۳c

معمولی
۴۱/۳b
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنیدار نمیباشد.

اثر متقابل بین تیمارهای قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسیدروی بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). در تیمارهای قارچ گلوموس اینترارادیسس متناسب با افزایش سطوح اکسیدروی نسبت به تیمارهای بدون قارچ، هدایت الکتریکی خاک کاهش داشت. بیشترین هدایت الکتریکی خاک (۸۵/۴) مربوط به تیمار بدون قارچ با سطح ۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم بود (جدول ۴-۳۹).
جدول ۴-۳۹. اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسید روی بر EC خاک
قارچ
سطوح اکسیدروی
(mg/kg)
EC(dS/m)

صفر
۴b
بدون حضور
۵۰
۵۸/۴a

۱۰۰
۱۱/۴b

۲۰۰
۷۳/۲d

صفر
۵۲/۲d
حضور
۵۰
۲۷/۳c

۱۰۰
۴۶/۳c

۲۰۰
۹۳/۳b
اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار نمیباشد.

اثر متقابل نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار شد (p?0.05). در هر دو نوع اکسیدروی متناسب با افزایش سطوح آنها، هدایت الکتریکی خاک در ابتدا افزایش و سپس در سطح ۲۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم کاهش یافت. هدایت الکتریکی در تیمارهای اکسیدروی نانو نسبت به اکسیدروی معمولی کمتر بود. بیشترین افزایش هدایت الکتریکی (۲۲/۴) در تیمار اکسیدروی معمولی ۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد که نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنیداری داشت (جدول ۴-۴۰).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *