منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، دادگستری

بسته می‌شود و مردم با سهل‌ترین راه می‌توانند از حکم صادره خویش اعاده دادرسی بکنند»۱۰۹. در رابطه با مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی، نظر دیگری که در این رابطه ارائه شده بدین شرح... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، اجرای مجازات

صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»۹۶. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض

نمیباشد. علی الاصول بازداشت ایشان به جهت عجز ایشان از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌باشد و این امر ارتباطی به عدم تعویق اجرای حکم ندارد۸۴. در رویه عملی شعب دیوان عالی کشور در خصوص... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتبار امر مختوم

تعقیب، موقوفی تعقیب است. (البته لازم به ذکر است در اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی منع و موقوفی تعقیب تحت شرایطی مشمول... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری

حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری

اسنادی در دست است که طرز اعاده دادرسی در آن دوره را کاملاً روشن می‌نمایند. هر چند گفته شده است که حقوق دوره ساسانیان از مذهب اقتباس شده و رؤسای مذهبی مقرراتی برای رسیدگی به امور کشور... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امور حکمی

این‌چنین تبیین گردیده: «اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای عدالت، اعتبار امر مختوم

رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»۲۰. ۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم

مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود». تبصره ۵- «آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره تجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی، اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور

رسیدگی به اعتراض مورد تأیید قرار گرفته، از مصادیق ماده ۱۸ اصلاحی می‌باشند. ۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء در قوانین آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری دو طریق اعتراض به منظور تجدید نظر... ادامه