تعریف قرارداد آتی و انواع آن از دیدگاه روانشناختی

قرارداد آتی بند اول : تعریف قرارداد آتی قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند، بفروشد و... ادامه