پایان نامه درباره صنایع غذایی و ریخت شناسی


Widget not in any sidebars
هیدرولیز اسیدی از منابع بسیاری
قطر: 70-5 نانومتروطول:250-100 نانومتر(سلولزگیاهی) و 100 نانومترتاچندمیکرومتر(سلولزجلبک و باکتری)
باکتریال نانوسلولز
(BNC)
سلولز میکروبی و بیوسلولز
قندها و الکلهای با وزن مولکولی پایین
سنتز باکتریایی
قطر: 100-20 نانومترو با انواع شبکه‌هایمختلف نانوالیاف
اهمیت نانوکریستال سلولز از دیدگاه علمی به دلیل کاربرد مواد خام تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست است که باعث حرکت حیاتی توسعه نانوسلولزها در صنایع غذایی، نانوکامپوزیت ها و تجهیزات پزشکی شده است.
1-5 اهداف و ضرورت تحقیق
در سالهای اخیر، نگرانی عمومی در مورد افزایش پسماندهای پلاستیکی با منشا نفتی در محیط زیست افزایش یافته است. طبیعت نمیتواند این آلایندهها را تجزیه کند، این امر موجب شده بسیاری از کشورها اقدام به تولید پلاستیکهای قابل تجزیه (زیستی) کنند. بر اساس یک تخمین بیش از 100 میلیون تن پلاستیک هر ساله تولید میشود، که40 درصد از این مقدار به محلهای دفن زباله منتقل میشوند و چند صد هزار تن نیز به محیطهای دریایی ریخته میشوند (Kalia و همکاران، 2000). علاوه بر موارد فوق، تحقیقات نشان میدهدکه سالانه 270 میلیون تن نفت خام صرف تولید مواد پلاستیکی میگردد. با توجه به افزایش قیمت نفت و غیر قابل تجدید بودن این منبع، نیاز روز افزون به تولید پلاستیکهایی قابل تجزیه از منابع غیر نفتی و بدون زیان برای محیط زیست احساس میشود ( Sharmaو همکاران، 2007). از این رو امروزه تقاضا برای پلاستیکهای قابل تجزیه یکی از مهمترین اهداف برای تحقیقات پایه و کاربردی میباشد. پلی(وینیل الکل) بزرگ ترین پلیمر سنتزی قطبی تولید شده در دنیا از نظر فراوانی است که زیست تخریب پذیری در محیط زیست مهم ترین ویژگی آن است و پتانسیل بالایی برای جایگزینی پلیمرهای زیست تخریب ناپذیر( پلیپروپیلن و پلیاتیلن) و کاربرد قابل توجهی در صنعت بسته بندی، داروسازی و پزشکی دارد. استفاده از مواد در مقیاس نانو در ترکیب پلیمرهای مختلف با هدف بهبود ویژگیهای آنها موضوع تحقیقاتی جذابی است که در دهههای اخیر توجه بسیاری به خود جلب کرده است. نانوفیبر سلولز به دلیل دارا بودن خواص ویژه ای نظیر خواص مقاومتی بالا، تجدیدپذیری، زیستسازگاری و … مورد توجه محققان قرار گرفته است و دارای پتانسیل زیادی برای تقویت بایو کامپوزیت پلی(وینیل الکل) / نانو فیبر سلولز میباشد. این تحقیق با هدف بررسی ویژگیهای مکانیکی و ریختشناسی فیلم پلی(وینیل الکل) / نانو فیبر سلولز میباشد.
سوال تحقیق:
استفاده از درصدهای مختلف نانو فیبر سلولز چه تاثیری بر ویژگیهای مکانیکی و ریختشناسی پلیونیلالکل با درجه هیدرولیز 98 درصد دارد؟
فصل دوم
سابقه تحقیق
فصل2
مروری بر مطالعات انجام شده
مدائنی و همکاران، (1382)؛ مطالعه ای بر روی خواص ریخت شناسی و مکانیکی پلیوینیل الکل، اسید استیک و پلی-اتیلنگلیکول به روش رسوبگیری در اثر غوطهوری داشتهاند و گزارش کردهاند، اسید استیک در محلول پلیمر باعث بهبود قابل ملاحظه عملکرد غشا شده و کاهش ناخالصیها شده است. با افزایش غلظت اسید استیک در محلول پلیمر، میزان کاهش ناخالصیها و به عبارت دیگر نفوذپذیری غشا افزایش یافته است. از نظر خواص مکانیکی، وجود PEG باعث افزایش مقاومت مکانیکی غشا در برابر اعمال نیروهای پارگی و کششی شده است.
لیونبرگ و همکاران (2005) با ساختن نانوکامپوزیت‌های جدید حاصل از اختلاط نانوکریستال‌های سلولز و پلی‌پروپیلن‌اتکتیک، تاثیر سطح و خصوصیات پخش شدن را بررسی کردند. در این پژوهش، آن‌ها از سه نوع نانوکریستال سلولز با خصوصیات سطح مختلف؛ کلوخه‌شده بدون اصلاح سطح، کلوخه‌شده و پیوند زده‌شده با مالئیک پروپیلن و تیمار‌شده با سورفاکتانت، به‌عنوان فاز تقویت کننده در پلی‌پروپیلن‌اتکتیک استفاده کردند. فیلم قالب‌گیری شده در محلول تولوئن، بوسیله SEM ، DMAو آزمون کشش مورد بررسی قرارگرفت. مشخص شد که خصوصیات مکانیکی در دامنه خطی، در بالای Tg برای نانوکامپوزیت‌ها در مقایسه با پلی‌پروپیلن خالص افزایش چشمگیری داشت. این اثرات به تشکیل شبکه محکم با برهمکنش پرکننده/ پرکننده نسبت داده شد. بعلاوه مشخص شد که بر همکنش‌های بین پرکننده و ماتریس و کیفیت پخش نقش اصلی را در مورد خصوصیات مکانیکی دامنه غیر خطی بازی می کنند.
اکسمن و همکاران (2006) فرآیند ساخت نانوکامپوزیت‌های سلولز/ پلی لاکتیک اسید را مورد بررسی قراردادند. این پژوهشگران نانوکریستال‌های سلولز را با ماتریس پلی‌لاکتیک اسید مخلوط کردند. آن‌ها ابتدا MCC را با N،-N دی‌متیل‌استامید (DMAc) دارای کلرید لیتیم تیمار کردند تا ذرات میکروکریستالین سلولز واکشیده شده و تا حدودی پخش شوند. سپس سوسپانسیون حاصل را به داخل پلیمر مذاب در طی فرایند اکستروژن پمپ کردند. برای مطالعه خصوصیات نانوکامپوزیت حاصل، از تکنیک های مختلف میکروسکپی، آنالیز ترموگراویمتریک، تفرق اشعه X و تست‌های مکانیکی استفاده شد. نتایج نشان دادند که DMAc/LiCl می‌تواند به‌عنوان عامل واکشیده‌کننده/ جداسازنده برای MCC استفاده شود اما به نظر می رسد که باعث تخریب نانوکامپوزیت در دمای بالای فرآوری می‌شود. هنگامی‌که PEG به‌عنوان ماده افزودنی در فرآوری استفاده شد ساختار نانوکامپوزیت از نانوکریستال‌های تا حدودی پخش شده شکل گرفت. خصوصیات مکانیکی نانوکامپوزیت‌ها بهبود پیدا کرد و ازدیاد طول در مرحله شکست در مقایسه با مواد مرجع 0800/0 کاهش نشان داد.
Liu و Tang، (2007)؛ اقدام به ساخت فیلم با استفاده از PVA واستات سلولز نمودند. در این پژوهش فیلم با نسبتهای PVA خالص، AC خالص و فیلم ساخته شده PVAAC با درصد اختلاطهای مختلف تا 60 درصد AC ساخته شد. گزارش مقاومت مکانیکی نشان میدهد، با افزودن استات سلولز با درصدهای بیش از 40% مقاومت مکانیکی 50% و مدول یانگ بیش از 600% افزایش نموده است.
Roohani و همکاران، (2008)؛ خواص مکانیکی پلی وینیل الکل تقویت شده با نانو سلولز در پنج غلظت 0، 3،6،9و 12 درصد و چهار رطوبت 0، 35، 75و 98 درصد به روش ریختهگری قالبی را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند، افزایش رطوبت نسبی منجر به کاهش مدول کششی میشود در مقایسه با پلیونیلالکل خالص افزودن نانوکریستالسلولز موجب افزایش مدولکششی و تنشحدتسلیم شد. این افزایش در محدوده 0 تا 3% نانوکریستال بسیار چشمگیر است. همزمان با این افزایشها تغییرطولدرمرحله شکست نمونه ها از 5/29% برای پلیونیلالکل خالص به1/9% برای نانوکامپوزیت حاوی 12% نانوکریستال کاهش پیدا کرد .
Lu و همکاران، (2008)؛ خواص مکانیکی فیلم ساخته شده از نانو فیبر سلولز و پلیوینیل الکل به روش قالبگیری آنها به فیلم پلیوینیل الکل مقادیر 1، 5، 10، 15 درصد MFC اضافه کردند و گزارش کردند که مدول یانگ و مقاومت کششی فیلمهای ساخته شده با افزایش MFC به صورت قابل توجهی تا 10 درصد افزایش مییابد و با افزایش بیش از این مقدار مقاومتها تغییرات ناچیز دارند.
Majdzadeh و همکاران، (2010)؛ خواص مکانیکی فیلم حاصل از نشاسته و پلی وینیل الکل و نانو رس را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که خواص مکانیکی فیلم حاصل شده شامل مدول الاستیسیته و استحکام کششی با افزایش مقدار نانو رس از صفر درصد تا 40% همواره رو به افزایش است .
Hassan و همکاران(2010)، از درصد های مختلف (0-12) نانو سلولز برای تقویت لاستیک طبیعی استفاده کردند. نانو کامپوزیت تهیه شده مقاومت کششی و تغییر طول تا شکست را نسبت به پلیمر خالص افزایش داد. البته با افزایش درصد نانو سلولز تا 10 درصد مقاومت کششی افزایش و بعد از آن کاهش مقاومت کششی گزارش شد.

پایان نامه درباره صنایع غذایی و تخریب سلولز

شکل 1-4- ساختار ملکولی زنجیره سلولز(1) ، ساختار شماتیک سلولز در سلول چوبی (2)
Widget not in any sidebars

همان گونه که ذکر شد سلولز به دلیل داشتن ساختارمیکروفیبریلی در حد ابعاد نانو گزینه ای مناسب برای تولید همان گونه که ذکر شد سلولز به دلیل داشتن ساختارمیکروفیبریلی در حد ابعاد نانو گزینه ای مناسب برای تولید 1-2 آورده شده است. هر فیبر سلولزی متشکل از دستجات فیبری است که در این دستجات فیبرها قطری حدود 35-25 میکرون دارند. هر یک از این دستجات نیز از میکروفیبرهایی با قطر 1-1/0 میکرون ساخته شده اند. هر میکروفیبر نیز به نوبه خود از دستجات میکروفیبریلی یا نانوفیبر ساخته شده است که قطری حدود 70-10 10 نانومتر دارند. میکروفیبریل ها از زنجیرهای سلولزی (میسل) ساخته شده اند که این زنجیر ها با پیوند هیدروژنی به هم متصل هستند. در نهایت فیبریل ها کوچکترین جزء ساختاری دیواره سلولی هستند که در ساختار آنها مناطق کریستالین (منظم) و آمورف (نامنظم) تکرارشده اند. هر فیبریل از حدود 100 زنجیر گلوکان تشکیل شده است. همانطوریکه در شکل 3-1 نشان داده شده است میکروفیبریل های دیواره سلولی در قالبی از همی سلولز و لیگنین قرار دارند ( Wang و Sain ، 2007).
شکل 1-5- اجزا و ابعاد تقریبی ریزساختار الیاف سلولزی ساقه گیاهی
شکل 1-6- میکروفیبریل های سلولزی احاطه شده در قالب لیگنین و همی سلولز
1-4-2- نانو ذرات سلولز و خواص آنها
ذراتی که از سلولز در حد ابعاد نانو استخراج می شوند می توانند شامل نانوکریستال سلولز(NCC) و یا نانوفیبر (میکروفیبریل سلولز) باشند. تفاوت نانو فیبر و نانوکریستال ناشی از وجود مناطق کریستالین و آمورف آنها است. نانوکریستال سلولز ذراتی در حد ابعاد نانو هستند که مناطق آمورف آنها طی تیمار شیمیایی حذف شده و منحصرا دارای مناطق کریستالین هستند, در حالی که نانوفیبرها در ساختار خود علاوه بر مناطق کریستالین دارای مناطق آمورف نیز هستند و معمولأ توسط تیمارهای شیمیایی و مکانیکی تهیه می شوند .
1-4-2-1- نانو فیبر
نانوفیبر ها به ذراتی در حد ابعاد نانو که از سلولز مشتق شده و دارای مناطق کریستالین و آمورف هستند, اطلاق میشود. تاکنون مطالعات زیادی بر روی استخراج آن ها از منابع مختلف سلولزی انجام شده است. فرایند جداسازی نانوفیبرها ممکن است شامل تیمار مکانیکی, مکانیکی- شیمیایی و آنزیمی باشد. تیمار مکانیکی باعث جداسازی نانوفیبرها از دیواره سلولی می شود ولی این روش باعث تخریب سلولز و کاهش بازده می گردد. در مقابل روش شیمیایی- مکانیکی باعث استخراج نانوفیبرها از دیواره اولیه و ثانویه بدون تخریب سلولز می شود نانوفیبرها به دلیل داشتن ساختار کریستالی سلولز و پیوند هیدروژنی زنجیرها, خواص مکانیکی فوق العادهای از قبیل مدول الاستیسیته در حدود Gpa 138 و مقاومت خمشی در حدود Gpa 3 3 دارند. این مواد به دلیل خواص مقاومتی بالا و فراوانی به عنوان تقویت کننده در ترکیبات مختلف پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند (Zuluaga و همکاران ، 2009)
1-4-2-2- نانوکریستال سلولز
تاکنون از مواد لیگنوسلولزی متفاوتی به عنوان ماده اولیه برای تولید نانوکریستال سلولز استفاده شده است. بدین منظور اولین مرحله در تولید نانو کریستال سلولز حذف همی سلولز, لیگنین و ترکیبات اضافی دیواره سلولی است. با توجه به اینکه سلولز در ساختار خود دارای مناطق کریستالین (منظم) و آمورف (نامنظم) است, بنابر این تیمار شیمیایی هیدرولیز اسیدی روشی قابل قبول برای تولید نانوکریستال سلولز است که برای اولین بار توسط Ranby در سال (1994) گزارش شد.
حالت بلوری نانو سلولز توسط هیدرولیز اسیدی (Acidic Hydrolysis) فیبرهای سلولزی طبیعی با استفاده از محلول های غلیظ نمک معدنی و اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک بدست می آید. به دلیل خارج شدن بخشهای آمورف توسط هیدرولیز اسیدی نانو کریستال سلولز خواص خوبی (خواص مکانیکی بالا، سطح ویژه بالا، کریستالیته بالا و…) دارا میباشد، این ویژگیها نانو کریستال سلولز را مادهای جالب برای بسیاری از برنامه های کاربردی می سازد. در صنایع کاغذ و مقوا از نانوسلولز به دلیل اثر تقویتی قوی بر روی مواد کاغذ بهره می برند. در صنایع غذایی، پزشکی، آرایشی و دارویی این مواد به دلیل مصرف در ابرجاذبهای آب و فیلم های ضد باکتری کاربرد دارند، از جمله دیگر کاربرد های این مواد می توان به ساخت کامپوزیت ها، تجهیزات الکترونیکی، صنایع چوب و مواد ساختمانی، بازیافت نفت (در شکست زنجیرههای هیدروکربنی) وخودروسازی اشاره کرد(Xhanari و همکاران،2011).
جدول1-1 انواع نانو سلولز (Klemm و همکاران، 2011)
نانوسلولز
مشابه
منابع
روش تولید
میکروفیبریل سلولز (MFC)
نانو/ میکروفیبریل و نانوسلولزفیبریل شده
چوب، چغندرقند، سیب زمینی، کنف و کتان
لایه لایه شدگی خمیر چوب با فشار مکانیکی قبل و/یا بعد از فراوری شیمیایی یا آنزیمی
قطر: 60-5 نانومتر و طول چند میکرومتر
نانوکریستال سلولز
(NCC)
میکروسلولزهای سلولز میله مانند، کریستال منفرد کوچک
چوب، پنبه، کتان، کاه گندم، پوست درخت توت، سلولز جلبک و باکتریها

پایان نامه درباره علوم و فناوری نانو و تولید محصولات جدید

نوری، الکتریکی و مغناطیسی بهتر تولید کرد. به طور خلاصه, فناوری نانو به عنوان علوم و مهندسی مواد شامل
Widget not in any sidebars

طراحی, ساخت و کاربرد مواد و وسایلی که حداقل یک بعد از آنها در حد نانو است, تعریف شده است. فعالیت و
عملکرد فناوری نانو به زمینه, فعالیت و یا سیستم خاصی محدود نمیشود و می توان این فناوری را در تمام
علوم از جمله پزشکی, کشاورزی, علوم پایه, ژنتیک, هوافضا, الکترونیک, مواد و … به کار برد
1-1-3-استفاده از مواد لیگنوسلولزی در علوم و فناوری نانو
اساسا بسته به قابلیت دسترسی به علم و فناوری مورد نظر، هر ماده ای قابل تهیه در ابعاد نانو است. اما بعضی از
مواد به طور طبیعی دارای ریز ساختاری در حد ابعاد نانو هستند که یکی از این مواد که توسط طبیعت تولید میشود، سلولز است. امروزه فناوری نانو فرصتی مناسب برای استفاده از مواد لیگنوسلولزی جهت تولید محصولات جدید است. طی چند سال اخیر مطالعات و تحقیقات به منظور استفاده از منابع لیگنوسلولزی تجدیدشونده به منظور تولید نانوسلولز به دلایل زیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است :
1- دارای مصارف غیر غذایی هستند
2- به طور گسترده قابل دسترس هستند
3- دارای قیمت پایین هستند
4- دارای سطوح واکنش فعال برای اتصال گروههای خاص هستند
5- به علت تخریب پذیر بودن در طبیعت باعث کاهش بار آلودگی می شوند (Favier و همکاران، 1995؛Dufresne و همکاران، 1999 ؛ Moon و همکاران ، 2006)
بر اساس نظر (Wegner و همکاران ، 2006) ، سلولز به دلایل زیر دارای پتانسیل مناسبی جهت تهیه مواد نانو می باشد:
1- دارای ساختار میکروفیبریلی در حد ابعاد نانو است
2- در طبیعت به طور گسترده یافت می شود
3- بر خلاف مواد غیر آلی مثل (فلزات) تجدید شونده است
4- عمل آوری و استفاده ازآن به دلیل نرم و غیر ساینده بودن راحت است
5- مصرف انرژی در فرایند تولیدآن پایین است
6- دارای مقاومت و مدول کششی بالایی است
از موارد کاربرد نانوسلولز می توان به استفاده در پوشش دهی کاغذ و تولید کاغذهای با کیفیت بالا، در صنایع بسته بندی , تولید انواع نانو کامپوزیت ها (پلیمرهای تقویت شده با ذرات نانو)، در تولید مواد غذایی،آرایشی، لوازم پزشکی و کاربردهای الکترونیکی نام برد .(Leino،2008)
1-4- سلولز
سلولز فراوانترین بسپار طبیعی و قابل تجدید در طبیعت است. برآورد می شود که سالیانه در حدود 100 بیلیون تن سلولز در طبیعت تولید می شود . این بسپار در دامنه وسیعی از گونه های موجودات زنده از قبیل گیاهان, جانوران, باکتری ها و برخی آمیبها دیده میشود. در اغلب این موجودات سلولز نقش استحکامی ایفا می کند. سلولز به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جالب توجه , قابلیت دسترسی و قیمت پایین آن, به طور وسیعی هم در حالت طبیعی آن و هم به عنوان ماده اولیه برای تولید کاغذ, صنایع غذایی و به عنوان افزودنی در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان سلولز در بافت های مختلف گیاهی از حدود 98 درصد در پنبه تا 40-50 درصد در چوب متفاوت است(Osullivan، 1997).
1-4-1-ساختار و مرفولوژی سلولز
سلولز یک بسپار همگن خطی است که تکپار تشکیل دهنده آن 1-4-D-β گلوکوپیرانوز می باشد (شکل 1-1) ملکولهای β گلوکز نسبت به یکدیگر چرخش 180 درجه ای دارند. در حین برقراری اتصال بین دو مولکول β گلوکز ازOH متصل به کربن شماره 4 یک مولکول و OH کربن شماره 1 مولکول بعدی یک مولکول آب جدا می شود و پل اکسیژنی بین آنها برقرار می شود. پیوستن دو مولکول β – گلوکز موجب تشکیل یک مولکول سلوبیوز می شود. هر 5 مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی مکعبی شکل، بلور سلولز را بوجود م یآورند و از مجموعه بلورهای سلولز, رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل می شود.(Takashi،2007).
این زنجیر ها در طول سنتز به صورت میکروفیبریل سازماندهی می شوند. تعداد تکپار در هر زنجیر یا درجه پلیمریزاسیون (DP) بسته به گونه متفاوت است. در طبیعت زنجیرهای سلولزی بسته به منشاء دارای درجه پلیمریزاسیون گسترده ای در حد 1000 تا 30000 می باشند که طول زنجیره ای در حد 500 تا 1500 نانومتر را تشکیل می دهند (Ioelovich ، 2008). به عنوان مثال درجه پلیمرازسیون در سلولز چوب در حدود 6 تا 10هزار واحدگلوکوپیرانوز و در سلولز پنبه حدود 10 تا 15 هزار می باشد. در مولکول سلولز امکان برقراری پیوندهای هیدروژنی نیز وجود دارد. سلولز دارای پیوندهای هیدروژنی درون و بین ملکولی است که این پیوند ها از چرخش آزاد زنجیر های سلولزی جلوگیری می کنند. به همین دلیل بیشتر فیبرهای سلولزی دارای مدول کششی بالایی هستند, به طوری که میکروفیبریل سلولز دارای مقاومت بیشتر از فولاد و سختی بیشتر از آلومنیوم می باشد. مدول الاستیسیته و مقاومت کششی میکروفیبریل سلولز به ترتیب 145 و 7500 مگاپاسکال گزارش شده است (Eichhorn و همکاران،2001)

پایان نامه درباره پیشرفت تکنولوژی و علم و فناوری


Widget not in any sidebars

گروههای استیل باقی مانده یا درجه هیدرولیز آنها بستگی دارد. به لحاظ تئوری گریدهای به صورت جزیی هیدرولیز شده را میتوان به عنوان مخلوطی از پلیمرهای وینیلالکل و وینیلاستات در نظرگرفت. رابطه بین درجه هیدرولیز و خواص پلیمر منجر به تولید انواع (گریدهای)مختلفی از پلی(وینیل الکل) با خصوصیات متنوع میشود. این تنوع در خواص امکان استفاده از پلی(وینیل الکل) کاربردهای مختلفی را پدید میآورد. یکی از مهمترین کاربردهای این پلیمرها ، استفاده از آنها به عنوان ماتریس در نانوکامپوزیتهای زیست تجزیهپذیر میباشد.
1-2-نانو کامپوزیت
جامد چند فازی است که یک یا چند فاز آن ابعادی در اندازه نانو متر دارد. این امر موجب به منجر به خواص منحصر به فردی در مقایسه به کامپوزیت های مرسوم میشود. خواص بهبود یافته نانو کامپوزیت ها شامل خواص مکانیکی بهتر ، مقاومت شیمیایی بالاتر، کاهش نفوذ گازی، هدایت الکتریکی بالا در میزان کمتری از پر کننده ها در مقایسه با پر کننده های مرسوم و همچنین فرایند پذیری بهتر است. خواص نانوکامپوزیتها به طور قابل ملاحظهای به پرکنندهها بستگی دارد. امروزه نانو کامپوزیتها کاربردهای زیادی مانند کاربرد در مواد الکتریکی، صنعت خودرو، هواپیمایی، بسته بندی، حسگرها، محرکها، رهایی دارو و پوششها و رنگریزهها دارند. برخی نانو کامپوزیت ها که تخریب بیولوژیکی نمیشوند تهدیدی برای طبیعت به شمار میروند. در سالهای اخیر تحقیقات بر روی نانوکامپوزیتهای پلیمری بیولوژیکی که در محیط تجزیه میشوند گسترش یافته است، زیرا آنها ما را از سوختهای فسیلی بینیاز میکنند. در مقابل خواص منحصر به فرد نانوکامپوزیتها ، در ساخت آنها مشکلات فرایندی قابل توجهی وجود دارد که نقش تعیین کنندهای دارند. مهمترین مشکل فرایندی تهیه نانو کامپوزیتها عدم توزیع یکنواخت ذرات نانو در فاز زمینهای و کاهش خواص مکانیکی آن است. یکی از مهمترین روشهای پراکنش ذرات نانو در ماتریس پلیمری قالب ریزی محلول با استفاده از تبخیر حلال آلی یا آبی که به شرح زیر میباشد( Gilberto Siqueiraو همکاران، 2010).
تولید نانوکامپوزیت ها راه کار دیگری برای بهبود خواص کاربردی فیلم های زیست پلیمری است. نانوکامپوزیت ها به کامپوزیت های حاوی پرکننده های تقویت کننده گفته می شود که یکی از ذرات پرکننده آن دارای ابعاد نانومتر باشد. بر اساس شکل هندسی نانوپرکننده، نانوکامپوزیت ها را می توان به سه گروه زیر دسته بندی کرد :
1- کامپوزیت های تقویت شده با ورقه هایی با ضخامت در حد نانومتر مانند نانوخاک های رس
2- کامپوزیت های تقویت شده با لوله ها یا رشته ها ( Whiskers) با قطری در ابعاد نانومتر مانند نانولوله های کربنی، نانوبلور های سلولز و نانوبلور کیتین .
3- نانوکامپوزیت های تقویت شده با ذرات کروی در ابعاد نانومتر که در این گروه به اکسیدهای فلزات در اندازه نانومتر، سیلیکا و کربن می توان اشاره کرد.
1-2-1 قالب ریزی محلول با استفاده از تبخیر حلال آلی یا آبی
این روش متداولتر است و تشکیل شبکه بین ذرات نانو و پلیمر بهتر صورت میگیرد.
بر اساس پلیمر و حلال سه فرایند مختلف در این روش وجود دارد :
استفاده از حلالهای آبی
استفاده از روش امولیسیون
استفاده از حلالهای غیر آبی
شکل1-2 فرایند های پراکنش نانو سلولز در ماتریس پلیمری به روش قالب ریزی محلول Gilberto)و همکاران، 2010)
استفاده از حلالهای آبی:
در این روش حلال واسطه استفاده میشود و پلیمر زمینهای و نانو ذرات در آب حل شده و بعد از تبخیر آب فیلم بدست آمده نانو کامپوزیت سلولزی است.
این روش دو محدودیت دارد: 1- پلیمرهایی که در این روش استفاده میشوند محدود به پلیمرهای آب دوست میشوند. 2- بدلیل اینکه پلیمر آب دوست است ، خارج کردن آب از آن مشکل است که معمولا اینکار تحت شرایط آون خلا باید انجام شود (Gilberto و همکاران، 2010).
استفاده از روش امولسیون:
این روش برای پلیمرهای غیر قطبی مورد توجه است. در این روش نیز از آب به عنوان حلال واسطه استفاده می شود پلیمرهای غیر قطبی در این محیط آبی به صورت امولسیون در میآیند و نانو سلولز به صورت همگن در آب پخش میشود . بعد از تبخیر نانوسلولز میتواند در پلیمر پخش شود که پراکندگی در این روش به خوبی انجام نمیشود و در این روش بیشتر از پلیمرهای نیمه قطبی استفاده میشود (Favier و همکاران ، 1995).
استفاده از حلال های غیر آبی :
در این روش از حلال های آلی استفاده میشود، به همین دلیل پلیمر غیر قطبی پراکندگی بهتری دارند ولی نانو سلولز که ساختار آب دوست دارد نمیتواند براحتی در این محیط پخش شود. برای حل این مشکل اصلاح شیمیایی سطح نانو سلولز را برای کاهش انرژی سطحی و پراکنندگی بهتر پیشنهاد کردند. یکی از ویژیگیهای نانو بلورسلولز که به روش هیدرولیز اسیدی با استفاده از اسید سولفوریک بدست میآید، نشستن گروههای منفی سولفات بر روی گروههای هیدروکسیل نانو بلورسلولز است که باعث پراکندگی بهتر این ذرات میشود نیاز به اصلاح سطحی را کاهش میدهد (Oksman و همکاران، 2006).
1-3-فناوری نانو چیست ؟
فناوری نانو عبارت است از روش ها، سیستم ها، ابزارها، مواد و فرایندهایی که در مقیاس نانو( متر) باشند.هدف علم و فناوری نانو دستیابی به توانایی کنترل ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری از خواص و پدیده های حاصل از این بعد در مواد به وسیله ابزارها و سیستم های نوین است, به عبارت دیگر فناوری نانو مطالعه ذرات در مقیاس نانو برای کنترل خواص آن هاست.
از نظر مقیاس، یک نانو متر برابر قطر 10 اتم هیدروژن و یا 5 اتم سیلسیم می باشد. در مقالات و نوشته های عمومی واژه فناوری نانو گاهی به هر فرایند کوچک تر از اندازه های میکرون اطلاق میگردد. تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری های دیگر در مقیاس مواد و ساختار هایی است که مورد استفاده قرار میگیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست؛ بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار میگیرد، خواص مکانیکی، نوری, الکتریکی و مغناطیسی مواد کاملا متفاوت خواهد بود. (Havancsak و همکاران ،2003)
امروزه فناوری نانو یکی از راههای پیشرفت تکنولوژی و عاملی موثر در رشد اقتصادی کشورها شده است. با بهره گیری از این تکنیک و از طریق کنترل ذرات در حد ابعاد نانو متر می توان ذراتی با خواص شیمیایی, مکانیکی،

پایان نامه درباره آلودگی محیط زیست و توسعه پایدار


Widget not in any sidebars

در این پژوهش، خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیتهای حاصل از نانوفیبر سلولز وپلیمر پلیوینیلالکل مورد بررسی قرارگرفت. نانوکامپوزیتها از اختلاط پلیمر پلیوینیلالکل به عنوان ماتریس تجزیه شونده و سوسپانسیون نانوفیبرسلولز بهعنوان فاز تقویتکننده طبیعی تجزیه شونده تهیه شدند. نانوفیبرهای سلولز با روش سوپر آسیاب از مخلوط سوزنی برگان تهیه گردید. فیبرهای سلولزی با استفاده از میکرسکوپ نیروی اتمی AFM مورد ارزیابی قرار گرفتند و قطر آنها 10±32 نانومتر اندازهگیری شد. پلیمرهای پلیوینیلالکل به منظور تهیه محلول پلیمر در آب مقطر حل گردیدند. نانوکامپوزیتها پس از اختلاط محلول پلیمر با سوسپانسیون حاوی نانوفیبر سلولز، با روش قالبگیری محلول تهیه شدند. خواص مکانیکی در رطوبت 55% اندازه گیری شد و افزایش معنی داری با افزایش درصد نانو در مقاومت مکانیکی مشاهده گردید. نتایج خواص مکانیکی نشان داد، مدول یانگ و استحکام کششی را به ترتیب 97 و 80 درصد افزایش داده است. بررسی ریخت شناسی فیلمهای ساخته شده، به وسیله میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانیFE-SEM نشان داد سازگاری و سطح مشترک مناسب بین پلیمر و نانوفیبرهای سلولزی حاصل شده است. همچنین پراکنش مناسب نانوساختارهای سلولزی درپلیمر وجود داشت. در بررسی خواص زاویه تماس فیلمهای ساخته شده افزایش چشمگیری مشاهده نشد و بر اساس گروه بندی دانکن تفاوت معنی داری رویت نشد.
واژههای کلیدی: نانوکامپوزیت، نانوفیبر سلولز، پلیونیلالکل ، خواص مکانیکی
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-مقدمه
آلودگی محیط زیست و راههای مقابله با آن یکی از مسائلی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است و گرایش به سمت طبیعت امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی به چشم میخورد. اگر چه طبیعت توانایی خودپالایی آب و هوا را دارد ولی با افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح زندگی و رشد صنایع، سرعت آلوده سازی اغلب بیشتر از خودپالایی طبیعت میباشد. (نوشیروانی 1389)
تا قبل سال 1960 در کشورهای صنعتی توجه زیادی به آلودگی محیط زیست به عمل نمیآمد. در سال 1960 اولین زنگ خطر آلودگی هوا در لسآنجلس آمریکا زده شد. مه دود فتوشیمیایی در این مناطق باعث آبریزش چشم، سوزش گلو و خفگی گردید. از آن زمان به بعد با بررسی تغییرات به وقوع پیوسته در ترکیب اتمسفر و مسائلی همچون؛ نابودی لایه ازن، بارانهای اسید،محلول فتوشیمیایی و اثر گلخانهای تلاشهای فراوانی برای درک بهتر شیمی محیط زیست صورت گرفت و کمکم نیاز مبرم به کنترل آلودگی محیط زیست برای حفظ یک توسعه پایدار در جهان احساس گردید. (الماسی 1388)
پلاستیکهای مورد استفاده یکی از عوامل آلاینده محیطزیست یه شمار میآیند. این ترکیبات به دلیل دارا بودن ماهیت غیر زیست تخریب پذیر در محیط زیست باقی مانده و آلودگیهای زیست محیطی را موجب میشوند.
از سال 1970 و با وخیم شدن مشکل دفن زباله در سطح جهان استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر مطرح گردید که اولین موضوع در خصوص کیسههای زباله و مواد یکبار مصرف بود طوری که 30% از پلاستیکهای تولیدی برای مصارف یکبار مصرف میباشد و تنها 2% از آن بازیابی میگردد لذا پلیمرهای زیست تخریب پذیر بعنوان جایگزین مناسب پلاستیکهای رایج مطرح گردید. (نوشیروانی 1389)
برای حل این مشکل، پژوهشگران به فکر استفاده از ترکییبات زیست تخریب پذیر افتادهاند. ترکیباتی که به سادگی در محیطزیست تخریب شده و به چرخه کربن وارد شوند. بایوپلیمرها جایگزین مناسبی برای ترکیبات سنتزی به شمار میروند، آنها از منابع تجدید پذیر بدست میآیند و به وفور در طبیعت یافت میشوند.
1-1 پلیمرها و انواع آن
پلیمرها بزرگ مولکولهایی هستند که از تعداد زیادی واحدهای همسان تکراری به نام مونومر تشکیل شدهاند. پلیمرها به طور کلی دارای وزن مولکولی بیشتر از 5000 هستند. از دیر باز پلیمرها کارایی زیادی در زندگی انسان ها داشتند و امروزبه مهم ترین موضوع تحقیقات تبدیل گشتند.
پلیمرها را میتوان از نظر منشا تولید آن به دو دسته مصنوعی و طبیعی تقسیم کرد. پلیمرهای مصنوعی به طور عمده از منابع نفتی تهیه میشوند. تولید و مصرف پلیمرهای نفتی به طور تقریبی از اواسط قرن بیستم شروع شده و به طور فزایندهای پیشرفت کرده است. در شکل 1-1 روند افزایش مصرف این نوع پلیمرها طی دهههای مختلف نشان داده شده است(David teegarden، 2004).
شکل1-1-نمودار مصرف پلیمرهای پتروشیمیایی از سال 1950 تا 2010 (David teegarden، 2004).
این افزایش مصرف پلیمرهای مصنوعی (بر پایه نفت) به دلیل محدود بودن منابع نفتی ، تخریب پذیر نبودن در محیط زیست و آلودگی آن نگرانی های زیادی را بوجود آورده و باعث جلب نظر دانشمندان به سمت بررسی پلیمرهای طبیعی ( زیست تخریب پذیر) شده است.
پلیمرهای طبیعی در طبیعت توسط فعالیت طیف وسیعی از موجودات زنده مثل گیاهان ، جانوران و باکتری ها تولید می شوند. این مواد به سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به ریز واحد های سازنده خود تجزیه شده و در محیط زیست باقی نمیمانند. تولید و استفاده این پلیمرها در صنعت برای این منظور و با هدف داشتن صنعتی در خدمت توسعه پایدار و حفظ زیست بوم های طبیعی در دستور کار بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. چند نوع عمده از پلیمر های طبیعی را در جدول زیر می توانید ملاحظه کنید(David teegarden، 2004).
پلیمرهای زیست تخریب پذیر براساس اجزای تشکیل دهنده آن از نظر خاستگاه به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم میگردد.
1-1-1-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی
پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی به شش گروه تقسیم میشوند؛ پلیساکاریدها، مانند: نشاسته سلولز و پروتئینها، پلیاترهای تولید شده از میکروارگانیسمها یا گیاهان، مانند: پلیهیدروکسیالکانوآتها یا
پلیهیدروکسیبوتیرات، پلیاسترهای ساخته شده بر پایه منومر طبیعی نظیر پلیلاکتیکاسید.
1-1-2-پلیمرهای زیست تخریب پذیر سنتزی
پلیمرهای زیست تخریب پذیر زیادی وجود دارد که از مواد اولیه پتروشیمی تولید میشوند که میتوان از جمله آنها به پلیاسترهای آلیفاتیک زیر را نام برد:
پلیگلایکولیکاسید
پلیاسترهایآروماتیک یا ترکیب با پلیاسترهایآلیفاتیک
پلیوینیلالکلها

مقاله درباره عوامل موثر بر بهره وری و بهره وری نیروی انسانی

همانگونه که ذکر شد این پرسشنامه فقط بمنظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است ، لذا نیازی نیست که نام خود را در آن بنویسید .
Widget not in any sidebars

قبلاً از اینکه با صبر و حوصله و دقت سؤالات پرسشنامه را پاسخ می دهید سپاسگذارم.
بهره وری در صنعت به این معنی است که بتوانیم تعداد تولید و کیفیت آنرا افزایش داده و ضمن تقلیل هزینه ها و ضایعات ، کارکنانی راضی ، سالم و با روحیه داشته باشیم . بهره وری باعث می شود تا ما بتوانیم کارمان را از هر جهت بهتر از قبل به انجام برسانیم . بهره وری نیروی انسانی در گرو ایجاد شرایطی است که کارکنان در آن شرایط بتوانند بهتر و بیشتر از قبل کارکنند و نتایج مطلوبتری برای خود و سازمانشان بدست آورند . با توجه به تعاریفی که از بهره وری ذکر شد ، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید .
اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش
همانگونه که در بخش های قبلی اشاره شد به منظور تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان صنایع خودرو سازی کشور ابتدا به مطالعه نظری در متون مربوط به موضوع تحقیق پرداخته و با استفاده از این متون بیش از 15 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها شناسائی شد .
از آنجا که سازماندهی این عوامل در قالب یک پرسشنامه درجه بندی شده نمی توانست اطلاعات دقیق و مورد نیاز تحقیق را فراهم کند و بیم آن می رفت که پاسخ دهندگان پرسشنامه همه آنها را به عنوان عواملی که به هر ترتیب تا اندازه ای بر بهره وری آنها موثر است تاکید کنند لذا در صدد برآمدیم که عوامل مورد شناسایی را به نوعی با یکدیگر مقایسه کنیم و از این طریق پاسخ دهندگان را به تعمق و تفکر بیشتری در پاسخ به سؤالات واداریم .
پرسشنامه مقایسه ای این امتیاز را هم دارد که عوامل مورد نظر ، هر یک بصورت مجرد و مستقل از دیگر عوامل ارزیابی و قضاوت قرار نمی گیرند . ابتدا باید معترف شد از آنجا که عوامل مورد مقایسه همگی از متون و منابع معتبر استخراج شده اند لذا مقایسه و رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیر بر بهره وری کارکنان ، قدری مشکل است برای حل این مشکل تدابیری به شرح زیر اندیشیده و اجرا شد که می توان میزان اعتبار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه را افزایش دهد :
نمونه ها به تعداد بیش ازمعمول انتخاب شدند .
آن بخش از پرسشنامه ها که بدرستی تکمیل نشده بود و یا احتمال هر گونه خطا یا سوء برداشت در تکمیل آنها احساس شد از مجموعه مورد بررسی کنار گذاشته شد .
هر یک از عوامل پانزده گانه 3 بار در قالب سؤالات مختلف و با عوامل مختلف مقایسه شدند . این تدبیر هم پاسخ دهندگان را به دقت بیشتر وا میداشت و هم امکان تشخیص پرسشنامه هائی را که بدون دقت کافی و شناخت لازم تکمیل شده بود را فراهم میکرد .
از آنجا که در پرسشنامه مربوط به ایت تحقیق باید عوامل مذکور رتبه بندی شوند برای بررسی میزان اعتبار اعتبار پرسشنامه از روش آلفا کربناخ که مناسبترین روش برای پرسشنامه های رتبه ای است استفاده شده است .
در این روش پس از تکمیل پرسشنامه در مرحله مطالعه اولیه توسط تعدادی از افراد جامعه آماری که در این تحقیق تعداد 30 نفر بوده اند ، ابتدا واریانس پاسخ افراد به هر سؤال و واریانس پاسخ هر فرد به تمام سؤالات محاسبه شده و سپس از طریق فرمول زیر ضریب آلفا تعیین می شود .
7 – در این فرمول n تعداد سؤالات پرسشنامه ، st واریانس پاسخ های هر فرد به سؤالات و si واریانس پاسخ افراد به هر سؤال است .
این فرمول بنحوی طراحی شده است که هر میزان ضریب بدست آمده به یک نزدیک تر باشد نشاندهنده بالا بودن میزان اعتبار پرسشنامه است .
در تحقیق حاضر پس از انجام مرحله آزمایشی تکمیل پرسشنامه توسط 30 نفر از اعضاء جامعه آماری ، ضریب آلفا به شرح زیر بدست آمد :
8 – رقم بدست آمده نشانگر اعتبار نسبی پرسشنامه است .

مقاله درباره بهره وری کارکنان و دوره های آموزشی


Widget not in any sidebars
عادلانه بودن تشویق ها و پاداش ها و حتی الامکان بصورت نقدی بودن .
قابل رقابت بودن حقوق فرد با حقوق سازمان های مشابه .
سهامدار بودن کارکنان در محیط کار .
سهیم بودن کارکنان در منافع بهره وری .
عوامل مربوط به آموزش و آگاهی :
آگاهی و اطلاع از اهداف سازمان و برنامه های مدیران .
شرکت در دوره های آموزشی مرتبط .
استقرار یک نظام بازخورد به منظور اطلاع کارکنان از نتایج کارشان .
طی یکدوره کارآموزی قبل از آغاز کار
شرکت در دوره های رسمی آموزش (دبیرستان و دانشگاه )
همچنین از آنجا که ذهن انسان بطور معمول امکان مقایسه همزمان و همه جانبه عوامل زیادی را ندارد تصمیم گرفته شد تا عوامل مذکور در گروههای سه تائی در قالب هر سؤال با هم مقایسه شده و رتبه بندی شوند به این ترتیب که هر سؤال شامل یک عامل مربوط به انگیزه های مالی ، یک عامل مربوط به انگیزه های غیر مالی و یک عامل مربوط به آموزش باشد .
مهمترین ایرادی که بر اینگونه تقسیم بندی سؤالات وارد می باشد این است که عوامل مذکور در هر سؤال فقط با دو عامل مقایسه شده و رتبه بندی می شود و ارتباطی با عوامل مذکور در سایر سؤالات ندارد و این اشکال ممکن است از اعتبار نتایج حاصله بکاهد . برای رفع این اشکال تصمیم گرفته شد که از طریق ایجاد (حلقه های اتصال) امکان مقایسه همه عوامل فراهم آید . به این ترتیب تعداد سؤالات به 15 سؤال افزایش می یابد .
شیوه بکار گرفته شده در شکل زیر نمایش داده شده است :
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
این شیوه علاوه بر ایجاد امکان مقایسه همه عوامل از طریق حلقه های اتصال ، موجب می شود تا سؤالات مربوط به هر یک از گروههای انگیزه های مالی ، انگیزه های غیر مالی و آموزش به ترتیب در جایگاه عوامل اول ، دوم ، و سوم هر سؤال جابجا شوند و به این ترتیب در مجموع شانس مساوی برای انتخاب به عنوان مهمترین عامل را داشته باشند . همچنین با توجه با اینکه عوامل 15 گانه هر کدام 3 بار و هر بار با عوامل جدیدی مقایسه مس شوند پاسخ دهندگان ملزم به تفکر و تامل بیشتری شده و این امر نیز بر اعتبار نتایج حاصله می افزاید .
گزینه ها یا انتخاب های مربوط به پاسخ هر سرال در واقع 4 گانه است به این ترتیب که از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا با توجه به اهمیت و اولویت هر یک از عوامل در هر سرال به ترتیب به آنها رتبه 1 ، رتبه 2 و رتبه 3 و اگر عامل به هیچوجه بر بهره وری کاری آنها موثر نیست به آن رتبه صفر بدهند .
یک نمونه پرسشنامه تنظیم شده و بطور تصادفی توزیع شده در صفحات بعد ارائه شده است .
خواهر محترم
برادر ارجمند
با سلام
این پرسشنامه برای انجام یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است . در این تحقیق در نظر داریم تا روشن کنیم که چه عواملی می تواند بهره وری کارکنان شاغل در را بهبود بخشد .
جنابعالی از طریق مشارکت خود در پاسخ دقیق به سؤالات می توانید سهم بزرگی در انجام این تحقیق داشته باشید

مقاله درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و برنامه های بهبود بهره وری


Widget not in any sidebars

چگونگی نگرش به کار افرادی که با یکدیگر کار می کنند کلیدی برای گشایش شکل بهره وری است . کاملاً روشن است که عدم تعهد برای بهبود بهره وری یک مانع بسیار جدی است . نگرش ها خود منعکس کننده ترکیب عواملی نظیر انگیزه ، فرهنگ ، سیستم های مدیریت ، طبیعت کار و سیستم های ارزشی افراد است .
اصلاح فرهنگ سازمانی می تواند سهم مهمی در گشودن دشواری ها داشته باشد . تغییر در فرهنگ مبتنی بر این اساس است که طرح های افزایش ( بهبود ) بهره وری کجا بوجود می آیند و چگونه اجرا می شوند ، بنابراین لازمه انجام تغییرات در زمینه بالندگی سازمان عبارت است از ایجاد طرح های مشترک بین کارگران و مدیریت ، این امر متکی بر این فرض است که چنانچه افراد برقراری اهداف مشارکت داشته باشند نسبت به آن تعهد بیشتری احساس می کنند .
مهارت ها و توانمندی ها را می توان از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی ، انتخاب افراد ، بکارگماری و گردش شغلی و آموزش و بالندگی صحیح ارتقاء داد .
برنامه های بهبود بهره وری تنها زمانی موفق است که بر پایه کوشش های مشترک کارگران ، پرسنل فنی ، مدیران و اتحادیه های کارگری تهیه و اجرا گردد .
بهبود بهره وری سازمانی در سطح مدیریت شروع می شود ، زیرا این امر اساساً در حیطه مسئولیت مدیران است . موفقیت و شکست برنامه های بهره وری به نگرش ها ، راهبرد ، خط مشی و مهم تر از همه اقدام عملی مدیران بستگی دارد .
تحقیقات زیادی که اخیراً در مورد الگوهای مدیریت صورت گرفته است تأئید می کند که روش های مشارکتی و مرکز قرار دادن کارگر در افزایش بهره وری مؤثر بوده و سرپرستی آزاد منشانه نسبت به سرپرستی خود کامه به بهره وری بالاتر می انجامد .
فصل دوم ( ب )
یک بررسی در فلیپین نشان داد که 5/69 درصد کارگران تمایل داشتند که در طراحی مشاغل خود شرکت داده شوند . در حالیکه 5/77 درصد مایل بودند که قبل از تصمیم گیری در مورد شغلشان با آنان مشورت شود . در یک تحقیق در سنگاپور 73 درصد کارگران اظهار داشتند که مهمترین ویژگی رهبران عبارتست از قدرت درک و حساسیت ، توانائی در روحیه بخشیدن و شایستگی در سرمشق بودن ، قاطعیت ، توانائی در راهنمائی و هدایت افراد زیر دست .
مقوله مهم دیگر در استفاده مؤثر و بهره ور از نیروی انسانی « انگیزش » است . بررسی های انجام شده در برخی از کشورهای آسیائی نشان می دهد که با انگیزش صحیح در کارگران می توان بهره وری را به سهولت تا حد 90% در مؤسسات کوچک و متوسط افزایش داد . تنها راه تأمین همکاری کارگران آن است که آنها را در منافع حاصل از بهره وری چه بصورت مالی و چه به صورت غیر مالی سهیم نمائیم . قدردانی از کارگران و ایجاد احساس موفقیت و کوشش در آنان ، پاداش های مالی را تکمیل می کند .
ضروری است که یک جو ناشی از اطمینان ایجاد کرد و یک ارتباط دو جانبه باز بین مدیریت و کارکنان بوجود آورد . هر دو طرف باید بتوانند مسائل و عقائد خود را اظهار کنند و انگیزه کار گروهی در آنها بوجود آید . برای پیشنهاد ها و مسائل کارگران باید پاسخ مثبتی وجود داشته باشد .
هنگامی که طرح های بهبود بهره وری به اجرا در می آید باید برای تمام کارگران ، امنیت شغلی فراهم گردد .
برای اشتغال و پیشرفت باید فرصت های برابر بوجود آید و کارگران بدون تبعیض ارتقاء یابند . کارکرد فرد باید تنها معیار اصلی برای پیشرفت او باشد .
پاداش باید مطابق کارکرد به کارگران پرداخت شود از کمک آنها در موفقیت سازمان قدردانی به عمل آید این امر به مفهوم تسهیم برابر منافع بهره وری است .
باید از بهداشت ، ایمنی و رفاه تمام کارگران با فراهم آوردن محیط تمیز و ایمن و با اجرای خدمات بهداشتی حرفه ای مناسب حمایت کرد .
مهارت ها و قابلیت های کارگران با تدارک آموزش های حین کار و برنامه های آموزشی حرفه ای باید ارتقاء یابد . از سوی دیگر اثر بخشی برنامه های بهره وری به کیفیت نیروی کار و مدیران و علاقه آنها به کمک به بهبود بهره وری بستگی دارد . بعلاوه تجدید ساختار شغلی که شامل غنی کردن شغل و توسعه آن است یک راهبرد مطمئن برای بهبود ارضاء شغلی است و به تبع آن بر بهره وری تأثیر مثبت دارد .
نگرشی تحلیلی بر مدل های معرفی شده :
در صفحات قبل 22 مدل مشهور معتبر که به معرفی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها پرداخته بودند تبیین و تشریح شد .
همانگونه که در بخش های قبلی ذکر شد بهره وری نیروی انسانی در گرو توانائی های انسان است ، توانائی های بالفعل انسان و توانائی های بالقوه ای که می تواند به فعلیت در آید . به عبارت دیگر این بهره وری در گرو انرژی انسان است ، اعم از انرژی جسمانی و انرژی روانی ، که هر دو از نوع متغییر وابسته هستند و تحت تأثیر متغیرهای مستقل می توانند کاهش یا افزایش یابند و باز به عبارتی دیگر این بهره وری در گرو سه ویژگی اساسی در انسانهاست که عبارتند از :
1- دانستن 2- توانستن 3- خواستن
دانستن خصوصیتی است که تحت تأثیر مستقیم آموزش قرار دارد و بخشی از توانائی های بالقوه هر انسان را تشکیل می دهد . توانستن تا حدی در گرو انرژی جسمانی و تا حدی در گرو آموزش از طریق تجربه و ممارست است و بالاخره خواستن خصوصیتی است که به انرژی روانی انسان مرتبط است و با این متغیر ارتباط مستقیم دارد .
از سوی دیگر با استمداد از نظریه عمومی سیستم ها ، چنانچه مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را یک نظام شامل اجزاء متعامل بدانیم که هدف مشترکی را دنبال می کنند باید بر این نکته تأکید داشته باشیم که همانگونه که کل ، جمع جبری اجزاء نیست ، بهره وری را نیز نمی توان با توجه جداگانه و تجریدی به هر یک از عوامل مؤثر بر آن بدست آورد . در واقع چنانچه هر یک از عوامل سه گانه دانستن ( آموزش ) ، توانست ( انرژی جسمانی یا انگیزه های مالی ) و خواستن ( انرژی روانی یا انگیزه های غیر مالی ) را بصورت مجرد و فارغ از ارتباط آنها با سایر اجزاء این نظام در نظر بگیریم و حتی به بهترین وجه نسبت به تأمین آنها اقدام کنیم نباید انتظار داشته باشیم که بهره وری بالقوه نیروی انسانی به بهترین شکل ممکن تحقق یابد .
خاصیت سینرژی ( خاصیت کل ) در این مورد می تواند به فهم موضع کمک کند . طبق این خاصیت کل می تواند چیزی غیر از جمع جبری اجزاء باشد . کل می تواند کمتر و نا مطلوبتر از جمع اجزاء و یا بیشتر و مطلوبتر از آن باشد . آنچه در این میان مهم و تعیین کننده است چگونگی ترکیب اجزاء است . برای مثال می دانیم که ئیدروژن می سوزد و اکسیژن می سوزاند . اما اگر این دو عنصر را با ترکیب خاصی در آمیزیم آب بدست می آید که هیچ یک از این دو ویژگی را ندارد .

مقاله درباره عوامل مؤثر بر بهره وری و سازمان بین المللی کار


Widget not in any sidebars

مدل شماره 19 : ( زمردیان – اصغر 1371 )
یک استاد دیگر مشاغل به تدریس در آمریکا بر 5 عامل اصلی مؤثر بر بهره وری نیروی کار تأکید دارد که این عوامل عبارتند از :
احساس مالکیت کارکنان نسبت به سازمان – این احساس می تواند از طریق سهیم کردن کارکنان در تصمیم گیری ها بدست آید .
کار گروهی – کار باید بنحوی سازمان داده شود که امکان انجام آن به شکل گروهی وجود داشته باشد . انسان در گروه تکمیل می شود و احساس امنیت می کند .
ارتباطات باز – باز بودن نظام اطلاعاتی و دو سویه بودن ارتباطات سازمانی ، گردش چرخ – سازمان را روان می کند .
اختیار دادن به کارکنان .
باز خورد مداوم – کارکنان باید بطور مداوم از چگونگی ، نتایج و عواقب عملکرد خود مطلع شوند . این مکانیزم به آنها در اصلاح عملکرد کمک می کند و به آنها مجال رشد می دهد .
مدل شماره 20 : ( سید محمود حسینی سیاهپوش 1360 )
مروری اجمالی بر برخی از متون اسلامی نیز برداشت هایی از عوامل مؤثر بر بهره وری را به شرح زیر ممکن می سازد :
حضرت علی ( ع) فرموده است : حق مردم بر امام این است که بین آ«ها بیت المال را بطور مساوی تقسیم و به زیر دستان به عدالت رفتار کند .
پیامبر اکرم ( ص ) نیز فرموده اند : والی مسلمین باید بزرگسالان امت را اجلال کند و به ضعیفانشان رحم نماید . به آنها ضرر نرساند تا خوارشان نماید و فقیر و محتاجشان نکند تا کافرشان سازد و در خانه خود را به روی آنها نبندد .
از علی ( ع ) منقول است که « حق شما بر من عبارت است نصیحت و راهنمائی شدن و رساندن بی کم و کاست غنیمت و حقوق شما و تصمیم و آموزش به شما تا نادان نمانید .
بنابراین از این دیدگاه عوامل زیر را بعنوان عامل مؤثر بر بهره وری می توان بر شمرد .
استقرار عدالت و انصاف
مدیریت توام با رحمت و احترام
صداقت در ارتباطات
در دسترس بودن مدیر
تعلیم و آموزش
تأمین حداقل معاش
سیاست درهای باز مدیریت .
مدل شماره 21 : ( جوزف پرویونیکو ، 1990 )
این مدل توسط یکی از مشاورین ارشد سازمان بین المللی کار ارائه شده است . از نظر این محقق نیروی انسانی که از کیفیت بالا برخوردار است رفتار بهره ور دارد . این رفتار به نوبه خود نتیجه ترکیبات پیچیده اما کاملاً متمایز ویژگی های فردی ، سازمان و غیره است . مثل نگرش به کار ، دانش و مهارت و فرصت ها . بنابراین به منظور تغییر رفتار نیروی کار و بهره ورتر ساختن آن باید به روشی هماهنگ بر ویژگی های فوق تأثیر بگذاریم .

مقاله درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر بهره وری

مدیر باید به کارکنان توانای خود اختیار و قدرت دهد تا از طریق آن بتوانند توانائی های بالقوه خود را فعلیت بخشند .
مدل شماره 17 :
Widget not in any sidebars

تشکیلات ملی بهره وری ایران عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را ابتدا به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم می کند . عوامل بیرونی شامل منابع طبیعی ، تغییرات ساختاری اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی و همچنین نقش دولت است این گروه از عوامل خارج از اقتدار سازمانها است .
عوامل درونی خود به دو گروه عوامل سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شود .
عوامل درونی سخت افزاری شامل : مولد ، انرژی ، تکنولوژی و تجهیزات است .
عوامل درونی نرم افزاری که مستقیماً به بهره وری کارکنان مرتبط است عبارتند از :
شیوه مناسب مدیریت .
انگیزش کارکنان .
آموزش کارکنان .
شرایط مساعد و مناسب محیط کار .
حسن ارتباط نیروی کار و مدیر .
روش های بهینه انجام کار .
مدل شماره 18 : ( هیریوکی اتیامی ، 1992 )
یک استاد ژاپنی مقیم آمریکا که بررسی های تطبیقی جالبی در مورد شیوه مدیریت ژاپن و مدیریت غربی دارد و خود مبتکر فلسفه جدیدی در مدیریت منابع انسانی تحت عنوان « فلسفه مردم » است در بیان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی که از نظر او وجه تمایز دو شیوه فوق الذکر هم هست به چند نکته اشاره کرده است .
الگوی حاکمیت سازمان : منظور این است که سازمان متعلق به چه کسی است یا برای منافع چه کسانی فعالیت می کند . به عبارت دیگر اینکه در سازمان چه کسی کار می کند ، چه کسی تصمیم می گیرد و چه کسی بهره برداری می کند . یک مفهوم پذیرفته شده اما کمتر ابراز شده در میان کارکنان ژاپنی وجود دارد و آن این است که سازمان متعلق به کسانی است که در آن کار می کنند . البته منظور از کارکنان اعم است از مدیران و کارگران که به سازمان التزام و تعهد بلند مدت داشته و معیشت خود را از آن طریق تأمین می کنند . در واقع در این شیوه مدیریت ، عرضه کنندگان نیروی کار ( یعنی کارکنان ) مقدم بر عرضه کنندگان سرمایه ( یعنی سهامداران ) هستند و این امر یکی از مهمترین دلائل و عوامل سطح مطلوب بهره وری در شرکت های ژاپنی است .
الگوی مشارکت سازمان : سه طبقه از موضوعات است که در یک سازمان تسهیم و توزیع می شود . داده های سازمان ، ستاده های سازمان و فرآیند تصمیم گیری که واسطه بین داده و ستاده است .
اساسی ترین ستاده هر سازمان ارزش افزوده است که چگونگی توزیع آن را الگوی مشارکت ستاده می نامیم و سرانجام با مفهومی تحت عنوان الگوی مشارکت در تصمیم گیری ها روبرو هستیم .
در سیستم مدیریت غربی هر سه الگو متمرکز بوده و از یک قاعده پیروی می کند در شرکت های ژاپنی ارتباط بین این متغیر ها بی قاعده تر است برای مثال آنهائی که اختیار بیشتری دارند لزوماً حقوق بیشتری دریافت نمی کنند در مجموع در این شرکت ها الگوهای مشارکت نشان دهنده درجه بالائی از پراکندگی منابع و اختیارات است . در مدل مدیریت ژاپنی هر یک از این سه متغیر از درجه بالائی از استقلال برخوردارند . لذا از تمرکز اطلاعات ، ارزش افزوده و تصمیم گیری در دست جمعی معدود اجتناب می شود و مفهوم علامت و انصاف را در سازمان بویژه در میان کارکنان زنده و به بره وری می افزاید .
روابط بلند مدت نیروی کار با سازمان : در ژاپن روابط نیروی کار با سازمان بلند مدت و انحصاری است در واقع در این نوع رابطه هدف از تحقق سود ماکزیمم انفرادی به تحقق سود ماکزیمم دو جانبه تغییر یافته است . بنابراین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر این فلسفه عبارتست از :
کارکنان باید در اطلاعات ، ارزش افزوده و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند .
منافع کارکنان باید قبل از منافع سهامداران مورد توجه قرار گیرد .
روابط کارگر – کارفرما باید بلند مدت باشد .