تحقیق با موضوع ویژگی های جمعیت شناختی و تعاریف فرهنگ سازمانی

 • پاسخگویی : یعنی رغبت کمک به مشتری و فراهم کردن فوری خدمات.
  ضمانت و تضمین : یعنی دانش و نزاکت کارکنان و توانایی آنان در القای اعتماد به درستی خدمات.
  همدلی : یعنی توجه اختصاصی که شرکت برای مشتریان ویژه خود فراهم می آورد.
  محسوس ها : شامل وسایل فیزیکی، تجهیزات، ظاهر کارکنان و وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهری (رابی ، 1998).
  بابیارز (2003) بیان می کند که این مدل ابزارهای رسمی را برای شناسایی و تصحیح فاصله بین سطوح واقعی و آرمانی عملکرد فراهم می آورد.
  کاربرد عملی الگوی سروکوال نشان می دهد که توانایی بالایی نسبت به سایر مدل ها دارد که عبارت هستند از: امکان تطبیق ابعاد سروکوال با انواع محیط های خدماتی، پایایی و اعتبار بالای آن در مقایسه ادراک و انتظار مشتریان، اهمیت نسبی ابعاد پنج گانه آن در ادراک کیفیت خدمات، توانایی تحلیل بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، روانشناختی و سایر زمینهها (زوار، بهرنگی، عسکریان و نادری، 2007).
  2-1-14- تئوریهای مفهومی رضایت مشتری
  بر اساس تئوری بازاریابی و تجربه عملی، شرکتها بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان عملکردشان را بهبود دهند تا بتوانند در محیط کسب و کار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفاداری مشتری است و شرکتها با سهم زیادی از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهای بالاتر، رفتار توصیه ای مثبت و هزینه های جایگزینی کم، سود میبرند (بارون و همکاران، 2000). به علت نقش حیاتی رضایت مشتری و وفاداری، تجزیه و تحلیل ارتباط این متغیرها به طور کلی پذیرفته شده است و بایستی در بین شرکتها، صنایع، بخشها و ملل مقایسه گردند. با وجود اینکه ادبیات بازاریابی بر اهمیت بالقوه اعتماد برای وفاداری و رضایت مشتری تاکید دارد، ولی این عامل در شاخصهای ملی وجود ندارد (آیدین و همکاران، 2005).
  اعتماد عامل مهمی برای افزایش وفاداری مشتری است. به نظر میآید که اگر یک گروه به گروه دیگری اعتماد کند، نیات رفتاری مثبتی متقابلا ایجاد می شود. بنابراین، وقتی مشتری به مارک تجاری اعتماد می کند، مشتری احتمالا گرایش مثبتی نسبت به مارک تجاری نشان خواهد داد. برای اعتماد به مارک تجاری، مشتریان بایستی نه تنها پیامدهای مثبت را درک کنند بلکه آنها بایستی اعتقاد داشته باشند که این پیامدهای مثبت در آینده هم ادامه خواهد داشت. به هرحال شناخته شده است که پیامد مثبت از مارک تجاری موجب کسب رضایت خواهد شد. در نتیجه، بایستی رابطه مثبتی بین رضایت مشتری و اعتماد وجود داشته باشد (آیدین و همکارن، 2005)
  براساس مطالعه جانسون و همکاران (2001) داده های انتظارات مشتری بعد از خرید یا موقعی که رضایت سنجیده میشود، حاصل میگردد. آنچه واقعاً جمعآوری میشود درک مشتری از تصویر مارک تجاری شرکت است. ضمناً تصویر شرکت اکثرا از طریق تجربه مصرف اخیر یا رضایت مشتری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین تصویر شرکت بایستی پیامد رضایت مشتری باشد به جای محرک آن. تغییر عمده دیگر در مدل جانسون و همکاران (2001)، جایگزینی رفتار شکایتی با رسیدگی به شکایات می باشد. رسیدگی به شکایات بایستی تاثیر مثبت روی رضایت و وفاداری مشتری داشته باشد. شکایات خوب رسیده شده بایستی تاثیر مثبت و شکایات ضعیف رسیده شده بایستی تاثیر منفی روی رضایت داشته باشند. این مطلب در واقع ماهیت سیستمهای مدیریت شکایات را منعکس میکند.
  بر اساس مطالعه آیدین و اُزر (2005) و مطالعه جانسون و همکاران (2001) مدیریت شکایات قبل از بررسیهای صورت گرفته از مشتری اتفاق میافتد؛ بنابراین رسیدگی به شکایات مشتری بایستی بجای پیامد رضایت مشتری به عنوان محرک رضایت مشتری در نظر گرفته شود.
  پورتر (1988)، هزینههای جایگزینی را بعنوان هزینههای یکوقتی برای خریداران از جایگزین نمودن محصول یک عرضه کننده به عرضه کننده دیگری تعریف میکند. هزینههای جایگزینی شامل هزینههای مالی (هزینه پولی، هزینه از دست دادن منفعت)، هزینههای روانی (هرینه عدم اطمینان) و هزینه های طرز عمل (هزینه ارزیابی، هزینه یادگیری، هزینه راه اندازی) میباشد. براساس ادبیات هر چه رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت افزایش یابد هزینههای جایگزینی افزایش مییابد و هر چه هزینههای جایگزینی بیشتر گردد وفاداری مشتریان افزایش مییابد (آیدین، 2003).
  2-1-15- فرهنگ سازمانی
  فرهنگ سازمانی با آنکه سابقه طولانی دارد ولی موضوعی است که در سالهای اخیر در دانش مدیریت راه یافته است.
  فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها، باورها، درک، استنباط و شیوه های تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند، می دانند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود و می توان آن را در رفتار، زبان، اندیشه و اهداف اعضای سازمان مشاهده کرد و در روشها و قوانین ورویههای سازمان، تبلور آن را احساس کرد (نیازآذری و تقوایی یزدی، 1389، 27).
  در سالهای اخیر به دلیل توجه به بهبود کیفیت نظام های برزگ سازمانی ، فرهنگ سازمان نیز به عنوان سرچشمه ی همه ی توانایی ها و ناتوانی های سازمان ، توجه و تمرکز صاحب نظران علم مدیریت را به خود معطوف داشته است . توجه به فرهنگ سازمان از آن جهت که شخصیت سازمان را به صورت یکپارچه بنا می سازد . و تاثیر قوی بر رفتار اعضای سازمان دارد ، حائز اهمیت ویژه ای می باشد (اسپرم هورنی، 1996، به نقل از سوخته سرایی، 1389، 10).
  فرهنگ سازمانی بحث نسبتاً تازه ای در مطالعات علوم رفتاری می باشد که به شدت از سوی صاحبنظران این دانش مورد توجه قرار گرفته است . لذا در این پژوهش سعی شده است که کلیه ی مباحث ارائه شده در مبانی نظری به استناد مطالعات انجام گرفته از سوی صاحب نظران علم مدیریت به تحریر درآید .
  2-1-16- تعاریف فرهنگ سازمانی
  فرهنگ سازمانی دارای یک تعریف که همه ی صاحبنظران در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، نیست. در واقع به تعداد نویسندگان در این زمینه تعاریف متعدد و متفاوتی وجود دارد .
  استانلی دیویس فرهنگ سازمانی را الگوی ارزشها و باورهای مشترکی می شمارد که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد.
  فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی از فرضیات اساسی که به خوبی تعریف و بررسی شده و اعضاء جدید به عنوان روش صحیح ادراک، اندیشه و احساس در رابطه با مشکلاتشان آموخته می شود (شیفتر، 1987).
  رابینز (1991) فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف می کند : فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند. ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضاء سازمان مشاهده می گردد و نشان دهنده مشخصات ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمان ها جدا می سازد. لوییس نیز، فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از دریافتها و تفاهمهای مشترک که زبان و دیگر محملهای نهادی را برای بیان این تفاهمها ی مشترک به کار می گیرد، می داند.
  اورایلی فرهنگ سازمانی را یک نظام نظارت اجتماعی بالقوه می داند که در برابر نظام نظارت رسمی قرار دارد. هنری توسی فرهنگ سازمانی راه قالب ریزی شده اندیشیدن، احساس کردن و پاسخ دادن از آنگونه می دانند که در یک سازمان یا پاره بخشهای ان وجود دارد (طوسی، 1372، 11).
  جدول 2-2- انواع تعاریف فرهنگ سازمانی
  تعاریف منابع
  یک نظام اعتقادی که بین اعضای یک سازمان مشترک است. اسپندر
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع ویژگی های جمعیت شناختی و تعاریف فرهنگ سازمانی بسته هستند

  تحقیق با موضوع اندازه گیری رضایت مشتری و مدیریت کیفیت جامع

  الف) روشهای عینی: این روش ها از طریق اندازه گیری شاخصهایی که همبستگی قوی با رضایت مشتریان دارند، به طور غیر مستقیم به اندازه گیری رضایت مشتریان میپردازند. به علت شک و تردید در اعتبار و صحت این روشها، از این روشها کمتر استفاده میشود.
  ب) روشهای نظری یا مفهومی: در این روشها به طور مستقیم از نظرات مشتریان در اندازهگیری میزان رضایت مشتریان استفاده میشود. لذا این روشها اعتبار بیشتری نسبت به روشهای عینی دارند (کاوسی و سقائی، 1384).

 • 2-1-13- مدلهای اندازه گیری رضایت مشتری
  2-1-13-1- مدل کانو
  کانو، در سال ١٩٨۴ برداشت جالبی از عوامل مؤثر بر رضایت و نا‌رضایتی مشتری به عمل آورده و چارچوبی برای شناخت این عوامل و اثر آنها بر رضایت مشتری را معرفی کرده ‌است. این روش نسبتاً ساده، بیشتر در مقوله‌های مدیریت کیفیت جامع کاربرد دارد. در این مدل، عوامل مؤثر با ایده گرفتن از تئوری دو فاکتوری سلامت هرزبرگ، به سه دسته عوامل اساسی (باید‌ها)، یک بعدی یا عملکردی و جذاب تقسیم می‌‌شوند. ویژگی‌های اساسی، حداقل های لازم هستند و نبود آنها، نا‌رضایتی شدید ایجاد می‌کند ولی وجود آنها الزام بدیهی است و باعث رضایت نمی‌شود. ویژگی‌های عملکردی، در صورت وجود نسبت به سطح موجودیت آنها باعث رضایت یا نا‌رضایتی می‌شوند. ویژگی‌های جذاب، اگر نباشند نا‌رضایتی ایجاد نمی‌کنند اما وجود آنها باعث مسرور شدن مشتری می‌شود (المر و همکاران، 1996؛ به نقل ازحیرتی، 1386). شکل 2-1 مدل کانو را نشان می‌دهد.

  شکل2-1- مدل کانو (حیرتی، 1386)
  کاربردهای مدل کانو
  مدل کانو موارد زیر را نیز در بر دارد:
  رضایت مشتریان بزرگترین ارتباط و وابستگی را به این مدل دارد؛
  این مدل بیشترین سهم را در بودجه تحقیقاتی دارد؛
  باعث افزایش و رشد خواسته ها و نیازهای مشتریان می شود؛
  باعث تعدیل رقابت بین سازمان ها می شود؛
  موفقیت در این مدل بستگی به اجرای صحیح و تعریف درست شاخص ها دارد.
  مزایای مدل کانو
  ارتباط بهتر با مشتریان؛
  فهمیدن و درک مشتریان و نیازهای مشتریان؛
  رضایت نهایی مشتریان (کاوسی و سقائی، 1384).
  2-1-13-2- مدل فورنل
  این مدل، یکی از جالبترین ‌مدلهای رضایت مشتری است. این مدل اولین بار در سال ١٩٨٩ در سوئد، تحت نام «فشارسنج سوئدی» توسط فورنل طراحی شده است. ویژگی و شاخصهی مهم این مدل جامعیت آن، امکان استفاده از آن جهت ارزیابی کیفیت در یک مقیاس وسیع و امکان مرتبط ساختن کیفیت با رفتار مشتری می باشد. پس از سوئد این مدل در آمریکا بسیار مورد توجه قرار گرفت، سپس محققان اروپایی نیز از این مدل تبعیت کرده و آن را مورد استفاده قرار داده اند، در حال حاضر فقط در شاخص های رضایتمندی با یکدیگرتفاوت دارند. این مدل یک مدل مفهومی است و تأکید بر محاسبات همگن سازی شاخص های انتظاری مشتریان و ایجاد قضاوت بر اساس سیستم شهودی یا احساسی مصرف کنندگان و مشتریان دارد.
  عوامل زیادی همانند وفاداری مشتری، شکایت مشتری، استنباط مشتری از کیفیت عملکرد و انتظارات مشتری بر رضایت مشتری تأثیر گذار است که در این مدل به صورت روابط علت و معلولی مورد توجه و بررسی قرار می گیرند. برخی از این عوامل به عنوان عامل اصلی رضایت مشتری و برای برخی دیگر مجموعه ای از خصوصیات اولیه یا خصوصیات ضروری در نظر گرفته می شود (ملکی و دارابی، 1387).

  شکل 2-2- ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد (ملکی و دارابی، 1387)
  2-1-13-3- مدل سروکوال
  یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین مدلها برای سنجش رضایت مشتریان، مدل سروکوال است که در اوایل دهه 80 میلادی توسط پاراسورامن، زایت آمل و بری معرفی شد. در این مدل رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده سنجیده می شود. این مدل بر اساس این پیش فرض تدوین شده است که رضایتمندی در وضعیتی حاصل می شود که انتظارات مشتریان در دیدگاه کیفیت خدمات در نظر گرفته شوند. براساس این مدل، خدمات ارائه شده در موسسات در قالب پنج بعد زیر مورد اندازه گیری قرار می گیرد:
  قابلیت اطمینان : توانایی انجام خدمات تعهد شده با دقت کامل و قابل اطمینان.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع اندازه گیری رضایت مشتری و مدیریت کیفیت جامع بسته هستند

  تحقیق با موضوع مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان و مدیریت کیفیت فراگیر

 • – تعیین و تعریف دقیق احتیاجات مشتری؛
  – مشارکت مشتری در اولین زمان ممکن؛
  – تعیین انتظارات مصرف کننده (مشتری) از خدمات.
  اگر قرار باشد یک خدمت با کیفیت ارائه شود، توازن بین انتظارات مشتری و آنچه را که میتـــوان عرضه کرد، ضروری است (هاندرسون ، 2001، 145).
  به طورکلی نیازها و توقعات مشتریان بیشتر حول محورهای زیر است:
  – نیازهای مشتریان داخلی: ارائه به موقع کار؛ دریافت کار با کیفیت قابل قبول؛ انجام کارگروهی؛ وجود ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب.
  – نیازهای مشتریان خارجی: تحویل به موقع محصول یا خدمت؛ قیمت مناسب در مقابل محصولات یا خدمات مشابه (رقابتی)؛ کیفیت قابل قبول و مورد اطمینان؛ تحویل یا دریافت محصول و خدمات مطابق با نیاز (نه مشابه آن)؛ خدمات مناسب و قابل قبول بعداز فروش (پورحسین، 1377).
  برای برآوردن نیازهای مشتریان ضرورت دارد که این نیازها را به مشخصات محصول یا خدمت تبدیل و تفسیر کنیم. تکنیک (کیو .اف.دی) ، یک تکنیک ویژه به همین منظور است (پم پرساد، 2001).
  2-1-10- رضایت مشتری
  امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیــزی است که به رقابت در سطح جهانی برمی گردد. چنانکه در جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج چیزی حدود 30 درصد از کل امتیازها را میزان رضایت مشتریان تعیین می کند. در این میان مدیریت کیفیت فراگیر نیز از این مهم غافل نبوده، در بطن خود نوعی نگرانی را در برآوردن هرچه بیشتر نیازها و انتظارات مشتریان تا سرحد رضایت کامل آنها به همراه دارد (جعفری و فهیمی، 1379، 53).
  رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمانها محسوب میشود که نمود جهتگیریها به سمت ارضای خواستههای مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصولات، خدمات را نشان میدهد. به نظر ژوران رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس میکند که ویژگیهای محصول منطبق بر احساسات اوست. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری میشود (کاووسی و سقایی، 1384).
  در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز میکند. لینگفیلد ، رضایت مشتری را از لحاظ روان شناختی، احساسی میداند که در نتیجه مقایسه بین محصولات دریافت شده با نیازها و خواستههای مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول حاصل میشود (شفیعا، 1380).
  رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.
  2-1-11- مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان
  – کاهش مستمر هزینه ها و کوتاه شدن زمان چرخه های کاری به دلیل استفاده موثر از منابع؛
  – بهبود نتایج عملیات و سازگار و قابل پیش بینی شدن این نتایج (توصیه های بهبود)؛
  – ایجاد امکان پرداختن به فرصتهای متمرکز و اولویت بندی شده برای انجام عملیات بهبود؛
  – افزایش توانایی ایجاد ارزش برای هر دو طرف؛
  – انتقال اهمیت تامین خواسته های مشتری و همچنین الزامات قانونی و مقررات به سازمان؛
  – پایه گذاری خط مشی کیفیت (مقصودی، 1382، 260).
  رضایت مشتری حاصل یک سیستم سه قسمتی است که عبارتند از:
  1- عملکردها (فرایندهای) موسسه؛
  2- کارکنان موسسه که ارائه دهنده محصول یا خدمت هستند؛
  3- انتظارات مشتری.
  اثربخشی این سیستم سه قسمتی بستگی به ادغام مناسب این قسمتها با یکدیگر دارد. منطقه مشترک بین سه قسمت بیانگر رضایت مشتری است (سوئیف رز، 1998).
  2-1-12- روشهای اندازهگیری رضایت مشتری
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان و مدیریت کیفیت فراگیر بسته هستند

  تحقیق با موضوع نظریه هوش چندگانه و تجزیه و تحلیل شغل

 • 2- هوش زبانی: استعداد یادگیری و استفاده از زبان (گفتاری و نوشتاری).
  3- هوش موسیقی (هنری): استعداد شناسایی، ترکیب و اجرای موسیقی.
  4- هوش بدنی-حرکتی: استعداد استفاده هماهنگ از ذهن و بدن برای اجرای حرکات فیزیکی.
  5- هوش فضایی: استعداد تشخیص الگوها و استفاده از آنها.
  6- هوش بین شخصی: استعداد درک، برقراری ارتباط و همکاری با دیگران.
  7- هوش درون شخصی: استعداد خود شناسی و خود تنظیمی در افراد.
  8- هوش طبیعت گرا: استعداد همنوایی با محیط بیرون.
  9- هوش اخلاقی (وجدانی)، ارزیابی کننده معماها و پیچیدگیهای اخلاقی است. برخی افراد در رشتههایی همانند پزشکی در مواردی که در مورد مرگ و زندگی بیمار خود تصمیم می گیرند دارای این هوش خواهند بود. افسران پلیس نیز ممکن است در هنگام تعارض بین اینکه آیا به فرد متهمی که در حال فرار است تیراندازی کند و جان انبوهی از افراد دیگر را نجات دهد یا نه؟ با هوش اخلاقی مواجه خواهند بود. مدیران سازمان ها هم در بسیاری از موارد که با تصمیم هایی که به کار زیر دستان مربوط می شود به نوعی نیازمند هوش اخلاقی و وجدان کاری هستند (آرمسترانگ، 1385).
  چه کسی فرد صلاحیت داری برای استخدام در شغل خاصی است؟ تئوری هوش چندگانه میتواند به این سوال با تجزیه و تحلیل شغل بوسیله تهیه فهرست سلسله مراتبی از نیازمندی های شغل پاسخ دهد. اغلب مشاغل نیازمند تمرکز بیشتری بر نواحی قوت با توانایی ثانویه و سومین دارند. برای مثال، کارکنان از اینکه کارمندانی با توانایی فضایی و حرکتی بالا برای شغلی مونتاژگر استخدام شوند متعجب نمیشوند، زیرا این گونه مشاغل نیازمند سرعت، مشاهده و زبردستی است.
  گاهی اوقات هوش را به عنوان توانایی برای مدیریت کردن پیچیدگیهای شناختی تعریف میکنند. این جنبه از تعریف هوش، بین هوش و استدلال تمایز قایل است اما در فرهنگ وبستر هوش را هم توانایی برای شناخت و همچنین استدلال ماهرانه می داند (اصلانخانی و همکاران، 1387).
  2-1-7- تشریح نظریه هوش چندگانه گاردنر
  هاوارد گاردنر هفت نوع جداگانه هوش در زمینه آموزشی را بررسی کرده است که به گفته روانشناسان، تنها سه نوع از آنها درتستهای هوش موجود منظور شده انداین هفت نوع هوش عبارتنداز:
  1- هوش کلامی یا هوش زبانی: این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان. بنابراین، با کلمات سروکار دارد. این نوع هوش از مهارتهای شنیداری تکامل یافتهای برخوردارند و معمولا سخنوران برجستهای به شمار میآیند. آنها به جای تصاویر، با کلمات فکر میکنند. مهارتهای آنها شامل موارد زیر است: گوش دادن، درک قالب و معنی کلمهها، یادآوری اطلاعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن دیدگاهها و تحلیل کاربرد زبان. در بین داستان سرایان، روزنامه نگاران، وکلا، معلمین و سیاستمداران این هوش در اولویت قرار دارد. این هوش، اساس توانایی در اطلاع رسانی موثر، ترغیب کردن، مباحثه، تدریس و سرگرم نمودن است. کودکانی که در این زمینه با هوشاند، در بازی با کلمات و اداکردن جملاتی که ادا کردنشان مشکل است (مانند جملاتی که با یک صدا، با تکرار یک حرف و مانند آن ساخته میشود : مانند قوری گل قرمزی)، مهارت فراوان دارند.
  2- هوش وابسته به منطق و ریاضی: هوش منطقی یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد. بنابراین این نوع هوش، به معنای توانایی مغز در کار با اعداد و ترتیبهای منطقی است. کسانی که هوش وابسته به منطق و ریاضی بالا دارند سعی میکنند احساسات درونی، رویاها، روابط با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درک کنند. آنها به صورت مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر میکنند و از این طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار میکنند. آنها همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند، سوالهای زیاد میپرسند و دوست دارند آزمایش کنند. این قبیل افراد از این مهارتها برخوردارند: تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، مسئله حل کردن، درک و بررسی خود، آگاهی از احساسات درونی، تمایلات و رویاها، ارزیابی الگوهای فکری خود، با خود استدلال و فکر کردن، درک نقش خود در روابط با دیگران، تقسیمبندی و طبقهبندی اطلاعات، کارکردن با مفاهیم انتزاعی برای درک رابطهشان با یکدیگر، به کار بردن زنجیره طولانی از استدلالها برای پیشرفت، انجام آزمایشهای کنترل شده، سوال و کنجکاوی در مورد پدیدههای طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی و کارکردن با شکلهای هندسی. کودکان دارای این الویت هوشی، در درک رابطه علت و معلول، الگوهای عددی و بحث منطقی بسیار موفقاند که به خصوص این آخری، در مواجهه با والدین بسیار مفید است. این نوع هوش در بین دانشمندان، حسابداران، برنامه نویسان کامپیوتر، ریاضیدانان و سازندگان نرم افزار در الویت قرار دارد.
  3- هوش مربوط به امور فضایی وحجمی یا هوش دیداری: این هوش قابلیت تصور و تجسم ذهنی را به وجود میآورد و نتیجه آن توانایی درک پدیده های بصری است. افراد دارای این هوش، گرایش دارند که با تصاویر فکر کنند و برای به دست آوردن اطلاعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند. آنها از نگاه کردن به نقشهها، نمودارها و تصاویر و دیدن فیلم خوششان میآید. آنها از این مهارتها برخوردارند: ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درک نمودارها و شکلها، حس جهت شناسی خوب، طراحی، نقاشی، ساختن استعارهها و تمثیلهای تصویری (احتمالا از طریق هنرهای تجسمی)‌، دست کاری کردن تصاویر، ساختن، تعمیرکردن، طراحی وسایل علمی و تفسیر تصاویر دیداری. کودکان دارای این نوع هوش در توجه به جزئیات بصری و توانایی ترسیم تصاویر دو بعدی و سه بعدی، بسیار موفقاند و به نظر میرسد که جلوتر از سن خود عمل میکنند. یک جنبه مهم از این هوش، توانایی کودک در ترجمه تصاویر ذهنی است، به صورتی که برای همه قابل درک باشد. افراد دارای هوش دیداری بالا به مشاغلی از قبیل عکاسی، دریانوردی، مجسمه سازی، هنرهای تجسمی، اختراع، اکتشاف، ‌معماری، طراحی داخلی، مکانیک، مهندسی و …. روی میآورند.
  4- هوش موسیقیایی یا هوش ریتمیک: این هوش یعنی توانایی تولید و درک موسیقی. در این مورد، با توانایی درک وایجاد ریتم وملودی سروکار داریم. کسانی که از هوش موسیقیایی بالا برخوردارند، با استفاده از صداها، ‌ریتمها و الگوهای موسیقی فکر میکنند. آنها بلافاصله به موسیقی عکسالعمل نشان میدهند. خیلی از آنان به صداهای محیطی (مانند صدای زنگ، ‌صدای چکه کردن آب یا جیرجیرک) ‌حساساند. یکی از روشهای شناسایی هوش موسیقیایی این است که کودک بتواند دو قطعه موسیقی نسبتاً مشابه را از یکدیگر تشخیص دهد. مهارتهای ناشی از هوش موسیقیایی عبارتند از: آواز خواندن، ‌سوت زدن، نواختن آلات موسیقی، تشخیص الگوهای آهنگین، آهنگ سازی، به یادآوردن ملودیها و درک ساختار و ریتم موسیقی. افراد دارای هوش موسیقیایی میتوانند موسیقیدان، خواننده یا آهنگساز بشوند. در مورد بزرگسالان، برخوردار بودن از هوش موسیقیایی، به جای تبدیل شدن به حرفه مشخص، به بخشی از مسیر زندگی و آموختن او مبدل میگردد.
  5- ‌هوش مربوط به حرکات جسمی یا هوش بدنی جنبشی: این هوش یعنی توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا. دارندگان این نوع هوش خودشان را از طریق حرکت بیان میکنند. آنها درک خوبی از حس تعادلی و هماهنگی دست و چشم دارند (به عنوان مثال در بازی با توپ یا استفاده از تیرهای تعادل مهارت دارند). آنان از طریق تعامل با فضای اطرافشان قادر به یادآوری اطلاعاتاند. گاردنر در مورد این افراد به مطلبی جالب اشاره کرده است: افراد دارای چنین هوشی، بسیار مستعد داشتن واکنشهای غریزی شجاعانهاند. کودکانی که در آموختن دروس عملی موفقاند، از این نوع هوش برخوردارند. مهارتهای ناشی از این هوش عبارتند از: ‌انجام حرکات موزون، هماهنگی بدنی، ورزش، استفاده از زبان بدن، هنرپیشگی، تقلید حرکات، استفاده از دستهایشان برای ساختن یا خلق کردن (صنایع دستی) و ابراز احساسات از طریق بدن. افراد دارای این نوع هوش مایلاند ورزشکار، معلم تربیت بدنی، هنر پیشه، آتش نشان، صنعتگر، مکانیک، نجار یا جراح شوند.
  6- ‌هوش درون نگر یا درون فردی: این هوش یعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود. کسانی که از این نوع هوش برخوردارند سعی میکنند احساسات درونی، رویاها، روابط با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درک کنند. کودکان دارای این نوع هوش، قادرند حواس خود را شناسایی کرده، درجات مختلف یک احساس به خصوص را تشخیص دهند. توانایی درک و پذیرفتن خود، ‌هوش و ادراکی است که دارنده آن در زمان بزرگسالی از داشتن آن خشنود شده، ‌قدر آن را خواهد دانست. هوش درون نگر برانگیزنده خودکاوی، انضباط نفس، استقلال فراوان و تمایل به داشتن اهداف واضح و مشخص است که البته همه این موارد نباید با هم و لزوماً در یک نفر بروز کند. مهارتهای افراد دارای هوش درون نگر بالا شامل موارد زیر است: ‌تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی از احساسات درونی، تمایلات و رویاها، ارزیابی الگوهای فکری خود، با خود استدلال و فکر کردن و درک نقش خود در روابط با دیگران. چنین افرادی ممکن است پژوهشگر، نظریه پرداز یا فیلسوف شوند.
  7- هوش میان فردی: هوش میان فردی یعنی توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران. بنابراین، این نوع هوش درباره ارتباط با دیگران است. به نظر گاردنر، این هوش به استعداد ترسیم الگویی دقیق و واقعی از خود فرد و توانایی استفاده ثمربخش از آن الگو در طول زندگی اشاره دارد. افراد دارای چنین هوشی سعی میکنند امور را از دیدگاه آدمهای دیگر ببینند تا بفهمند آنها چگونه میاندیشند و احساس میکنند. آنها معمولا توانایی خارقالعادهای در درک احساسات، مقاصد و انگیزهها دارند. آنها سازمان دهندههای خیلی خوبیاند، ‌هر چند بعضی وقتها به دخالت متوسل میشوند. آنها سعی میکنند که در گروه آرامش برقرار کنن و همکاران را تشویق کنند. این قبیل افراد، هم از مهارتهای کلامی (مثل حرف زدن) ‌و هم از مهارتهای غیر کلامی (مانند تماس چشمی، ‌زبان بدن) ‌استفاده میکنند تا کانالهای ارتباطی را با دیگران برقرار کنند. به نظر گاردنر هسته هوش بین فردی، توانایی درک و ارائه پاسخ مناسب به روحیات، خلق وخو، انگیزهها و خواستهای افراد دیگر است. او میگوید: کلید خودشناسی ،‌همان آگاهی داشتن از احساسات شخصی خود و توانایی متمایز کردن آنها و استفاده از آنها برای هدایت رفتار خویش است. افراددارای هوش میان فردی میتوانند یک همشهری مهربان باشند یا از توانایی خود در کنترل دیگران و پیشگیری از کلاهبرداری و امثال آن استفاده کنند. باید اشاره کنیم که هیچ روش واقعی برای آزمودن و تشخیص این نوع هوش در افراد وجود ندارد. کسانی که از این هوش در سطح بالایی برخوردارند میتوانند مشاور، فروشنده، سیاستمدار یا تاجر شوند. شایان ذکراست که نظامهای آموزشی و اجتماعی، اصولا بر هوش کلامی و ریاضی توجه دارند و سایر انواع هوش را مدنظر قرار نمیدهند (آرمسترانگ، 1385).
  2-1-8- مفهوم مشتری
  مشتریان، مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (برنیکرهوف و درسلر، 1377، 33).
  در مجموع میتوان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد: مشتریان خارجی و داخلی. مشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده، محصولات و یا خدمات آن را میخرند. در برابر مشتریان خارجی، هر سازمانی تعدادی مشتری داخلی نیز دارد که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند. در تمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان همواره یک مشتری داخلی وجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت میکند و در عوض محصول یا خدمتی را ارائه میدهد (جعفری و فهیمی، 1379، 54).
  با گردهم آوردن کارکنان به عنوان مشتری و عرضه کننده در کنار یکدیگر، موانع سنتی بین واحدهای سازمان شکسته شده و هر یک از کارکنان چیزی را به همکار خود عرضه میکند که به موجب آن یکی به عنوان عرضه کننده داخلی و دیگری به عنوان مشتری داخلی عمل میکند. تقویت این ارتباط به ایجاد یک شبکه ارتباطات بین عرضه کننده – مشتری منجر میشود که در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خارجی تاثیر بسزایی دارد (پم پرساد ، 2001).
  2-1-9- نیازهای مشتری
  چهار جنبه از نیازهای مشتریان عبارتند از:
  – آگاهی از نتایج (اهداف استفاده از خدمات) و وسایل یا راههای رسیدن به نتایج؛
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع نظریه هوش چندگانه و تجزیه و تحلیل شغل بسته هستند

  تحقیق با موضوع نظریه هوش چندگانه و راهبردهای یادگیری

  با افول روانشناسی رفتارگرایی و ظهور روان‌شناسی شناختی، به ویژه رویکرد سازنده‌نگر در یادگیری، دانش‌آموز نه به عنوان دریافت کننده محض اطلاعات، بلکه به عنوان آفریننده ساختارهای شناختی خویش تلقی می‌شود. او باید ضمن دریافت اطلاعات، آنها را پردازش کند، به تجربه‌های پیشین مرتبط سازد، آموخته‌هایش را سازمان دهد و آنها را برای حل کردن مسائل واقعی زندگی و انواع مسائل پیچیده در موقعیتهای تازه به کار ببرد (فراندو ، 2010).
  نسل آینده در دنیایی زندگی خواهد کرد که به شیوه تفکر دقیق و پیچیده‌تری نیاز خواهد داشت تا با برخورداری از سیالی اندیشه و مهارتهای اساسی، خود را با شرایط همواره متحول زمان، سازگار کند. برای اینکه اهداف نظام آموزشی تحقق یابد، باید اصول زیر را که برگرفته از نظریه گاردنر (2004) است، مورد توجه قرار داد: بر خلاف دیدگاه سنتی درباره هوش، یادگیری تنها از راه به کارگیری تواناییهای شناختی به دست نمیآید، بلکه دیگر انواع هوش نیز که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت، در فرایند یادگیری نقش اساسی دارند.

 • – افراد در فرایند یادگیری، پردازش اطلاعات و حل کردن مسئله، برحسب نوع و سطح تواناییهای هوشی خود از راهبردهای متفاوت استفاده می‌کنند.
  – برای اینکه معلم بتواند برای دانش‌آموزان تجارب مناسب یادگیری فراهم کند، باید استعدادهای آنان را به درستی بسنجد، سپس آنان را راهنمایی کند تا با به کاربستن حداکثر ظرفیت هوش و استعداد خود در جهت هدفهای آموزشی بکوشند.
  دستیابی به اصول بالا مستلزم آن است که در سنجش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به جای تأکید محض بر هوش کلامی ـ زبانی و ریاضی ـ منطقی ـ که به سبب تفاوتهای فردی و گروهی دانش‌آموزان در الگوهای متفاوت هوش چندگانه گاردنر ناعادلانه است‌ـ نیازها، الگوهای هوشی و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان براساس نظریه هوش چندگانه مورد توجه قرار گیرد (فارنهام ، 2009).
  2-1-5- هوش چندگانه
  این تئوری از هوش انسان، توسط روانشناسی به نام گاردنر بنا نهاده شده است، که نشان میدهد حداقل هفت روش برای درک و فهم جهان در افراد وجود دارد (گاردنر، 1993). گاردنر هر کدام از این روشها را یک «هوش» متمایز (مجموعهای از مهارتها است که افراد برای حل و دریافت مسائل و مشکلات واقعی که با آنها مواجه میشوند از آنها پیروی میکنند) نامیده است. بای (1999) دو هوش دیگر (برون گرایی و طبیعت گرایی) را به این مجموعه اضافه نموده است (رپیسادرا ، 2003).
  در تئوری گاردنر هفت نوع متفاوتی از هوش ذکر شده است. اما، همانند شاخصهای تیپ شخصیتی مایر و بریگز ، که ابزاری را ایجاد نمودهاند که در آن 16 نوع شخصیتی متفاوت را در افراد شناسایی میکند، ابزار الگوهای هوش چندگانه نیز ترکیبی از دو یا چند هوش را با یکدیگر گروهبندی مینمایند.
  2-1-6- هوش چندگانه گاردنر
  تغییر بستر فلسفی در این دوران (دوران پست مدرن) که دهههای 1950 به این سو را دربر میگیرد بسیاری از حوزههای اندیشه و دانش را دستخوش دگرگونی ساخت. توجه به پیچیدگی امور و پرهیز از سادهسازی واقعیت در این دوران سبب شد تعاریفی چند وجهی (توجه به امور از زوایای مختلف) در همه زمینهها با اتخاذ رویکردی جامع نسبت به رویههای قبلی جایگزین دیدگاههای دوران قبل گردد. این تغییر رویه در حوزههای علوم اجتماعی توجه به بستر فرهنگی جوامع را در تحقیقات مد نظر قرار داد. بازتاب این تغییرات در حوزههای روانشناسی توجه به هوش از منظری متفاوت بود که از تعاریف مرسوم و تعیین بهره هوشی فاصله گرفت. ترسیم هوش در افق جدید با توجه به بستر متفاوت فرهنگی جوامع، امری پویا و سیال تعبیر شد. هوارد گاردنر برچنین زمینهای نظریه هوش چندگانه خود را در سال 1983 در کتابی با عنوان چارچوب بندی اندیشه: نظریه هوش چندگانه منتشر نمود.گاردنر در پاسخ به این امر که چه چیزی او را به مطالعه هوش علاقهمند نمود بیان میدارد که با خواندن کتابی از اریکسون مجذوب اندیشههای او در مقابله با کلیسای کاتولیک شد و چون اریکسون یک روانشناس بود او نیز به روانشناسی علاقهمند گردید. همچنین بیان میکند مهمترین عاملی که او را علاقهمند به تحقیق در مورد یادگیری نمود توجه به افرادی بود که دچار آسیب مغزی شده بودند، زیرا این افراد با از دست دادن یک قابلیت ضمن اینکه به طرق مختلف در پی بازسازی قوای از دست داده بر میآمدند، استعدادهای جدیدی را از خود بروز میدادند. گاردنر در صورت بندی جدید، هوش را مجموعهای از مهارتها و تواناییها برای حل مشکلات یا ساختن محصولاتی دانست که بر زمینه و بستر فرهنگی مشخص رشد مییابد و از طریق تعیین نیمرخ هوشی مشخص میگردد. هم گاردنر و هم استنبرگ معتقدند که هوش در فرهنگهای مختلف به شیوههای متفاوتی ظاهر میشود برای مثال در فرهنگ امریکا هوش فضایی احتمالاً در نقاشی، مجسمه سازی یا هندسه نشان داده میشود، اما در میان مردم کیکویو در کشور کنیا این هوش ممکن است در توانایی اشخاص در تشخیص دادن حیوانهای مختلف و شناسایی دامهای خود از سایر دامها باشد (سیف، 1387).
  گاردنر با در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی و قابلیتهای انسان، چند نوع هوش را شناسایی کرد، زیرا برای همه آنها شاخصهایی در نظر گرفته بود. از نظر او تعیین ضریب هوشی ضمن بیتوجهی به بستر فرهنگی به سنجش استعداد زبانی، منطق ریاضی و تجسم فضایی محدود میگردد. همچنین ضریب هوشی درباره دیگر قسمتهای هوش ازقبیل خلاقیت، تفکر اجتماعی و پایبندی به اخلاق اطلاعاتی ارائه نمیکند.
  با این حال گاردنر معتقد است بهرهگیری از آزمونهای مربوط به تعیین ضریب هوشی ضروری است زیرا به بهترین وجهی دانشآموزانی را که به خوبی مطالب را میفهمند و یا میتوانند از فکر خود خوب استفاده کنند مشخص میکند، اما تشخیص افراد خلاق، جدی و کنجکاو که انگیزه کافی و توانایی حل مسائل را دارند فقط از این طریق میسر نیست. همچنین مشکل دیگر تعیین ضریب هوشی این است که به نظر میآید بالاترین ظرفیت ذهنی شخصی را مشخص میسازد در حالیکه برخی از تواناییهای هوش به دلیل نبود بستر مناسب، هرگز رشد و تحقق نمییابند. گاردنر در کتاب خود (نظری هوش چندگانه) عنوان نمود که برخی افراد در بسیاری از روشها سرآمد هستند و او این امر را با نوع شناسی خود از هفت تیپ متفاوت هوش چندگانه بیان نموده است؛ شامل، منطقی، منطقی-ریاضی، فضایی- تصویری، موسیقی، جنبشی- حرکتی، درون فردی و بین فردی (گاردنر، 2004).
  بای در سال 1999 هوشهای طبیعتگرا و برونگرا را به هوشهای قبلی افزوده است. عامل کلیدی تئوری هوشهای چندگانه این است که افراد زمانی که اطلاعات به روشی ارائه میشود که با هوش و سبک یادگیری شان متناسبتر است، آنها بهتر یاد میگیرند. بنابراین درک شیوههای متفاوت یادگیری و میزان قوت و ضعف هوش چندگانه افراد میتواند به آموزش دهندگان، والدین، اساتید و کارفرماها برای بهبود فرایند آموزشی دانشجویان و یا کارگرانشان کمک کند (پارکر و همکاران، 2004).
  گاردنر (2004) بیان نموده است که چون تغییر هوش منطقی-ریاضی (IQ) بسیار مشکل است، ما نباید برای تغییر دادن آن تلاش کنیم. بلکه بایستی همۀ تلاش مان را برای دستیابی به آن چیزی که قابل تغییر است اختصاص دهیم. طبق نظر گاردنر (1996) تئوری هوش چندگانه دو ادعا مکملی را عنوان نموده است. ابتدا، همه موجودات انسانی هشت یا نُه هوش اساسی دارند. مثلاً مدارس حقوق به طور خاص بر هوشهای منطقی- ریاضی و زبان شناختی تمرکز دارند. اما هوشهای دیگر، که از هوش موسیقیایی تا طبیعت گرایی طبقهبندی میشوند نیز مهم هستند. ادعای دوم این بوده است که هیچ دو نفری از افراد، حتی دوقولوهای همسان، دقیقاً نیم رخ شبیه به هم از قوتها و ضعف ها ندارند. قوت در یک هوش (مثلاً موسیقی) میتواند موجب پیشبینی قوت و ضعف در هوش دیگر (مثلاً درون فردی یا جنبشی- حرکتی) شود. این نُه هوش عبارتند از:
  1- هوش زبانشناختی (هوش کلمه ای)
  2- هوش منطقی-ریاضی (هوش منطقی/ اعدادی)
  3- هوش فضایی (هوش تصویری)
  4- هوش حرکتی- جنبشی (هوش بدنی)
  5- هوش موسیقیایی (هوش هنری)
  6- هوش درونفردی (هوش شخصی)
  7- هوش بینفردی (هوش مردمی)
  8- هوش طبیعتگرا (هوش طبیعی)
  9- هوش وجودی (هوش مربوط به زندگی) (آرمسترانگ، 1999).
  نکته قابل توجه این است که دهمین هوش هم با عنوان هوش اخلاقی (توسعه وجدان) در حال مطرح شدن میباشد.
  مثال های منتخبی از هر کدام از هوشها در ذیل آمده است که به فهم موضوع کمک خواهد نمود.
  1- هوش منطقی- ریاضی: استعداد استدلال قیاسی، تحلیل و حل مساله، محاسبه ریاضی.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع نظریه هوش چندگانه و راهبردهای یادگیری بسته هستند

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع و ЗТ

  МПжб 4-9 ИیЗдђС егИУКђی Иیд гیТЗд КВЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж Уд гی ИЗФП.

 • МПжб4-9: егИУКђی Иیд гیТЗд КВЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж Уд
  гКЫیСеЗ ЦСیИ егИУКђی УШН гЪдی ПЗСی
  гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж Уд
  35/0 18/0
  егЗдШжС �е ПС МПжб ЭжЮ гбЗНЩе гی ђСПП еС ЌдП ЦСیИ егИУКђی ЃیСУжд ИیЗдђС СЗИШе ЦЪیЭ ж гЛИК Иیд гКЫیС гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ ) ж Уд ВТгжПдی еЗ ЗУК ЗгЗ Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(18/P= ) гЪдی ПЗС дیУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ СП гی ђСПП.
  ЭСЦیе 4 : Иیд гیТЗд КВЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе СЗИШе жМжП ПЗСП.
  МПжб 4-10 ИیЗдђС егИУКђی Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе гی ИЗФП.
  МПжб4-10: егИУКђی Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی
  гКЫیСеЗ ЦСیИ егИУКђی УШН гЪдی ПЗСی
  гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе
  52/0 04/0
  егЗдШжС �е ПС МПжб ЭжЮ гбЗНЩе гی ђСПП ЦСیИ егИУКђی ЗУЃیСгд ИیЗдђС СЗИШе КЗ НПжПی Южی ж гЛИК Иیд гКЫیС гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی(КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ ) ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе ВТгжПдی еЗ ЗУК Ие Зیд гЪдЗ �е ВТгжПдی еЗیی �е жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе Вд еЗ ПС УШН ИЗбЗКСی ЮСЗС ПЗФКе ЗУКЎ КГЛیС ЃРیСی ОжП ЃдПЗСе Вд еЗ ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی дیТ ИیФКС ИжПе ЗУК. Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(04/P= ) гЪдی ПЗС ЗУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ КГییП гی ђСПП.
  ЭСЦیе 5 : гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ИС НУИ жМжП ШбЗЮ ПС ОЗджЗПе гКЭЗжК ЗУК.
  ПС МПжб 4-11Ў гیЗдђیд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ) джМжЗдЗд ИТе�ЗС ИС НУИ жМжП ШбЗЮ ПС ОЗджЗПе Вд еЗ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ ВТгжд tИЗ нЯПнђС гЮЗнУе ФПе ЗУК.
  МПжб4-11: гЮЗнУе гнЗдђнд ОжПЃдПЗСе ( КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ђСже ђжЗе ИЗ ђСже ВТгЗیФ) ИС НУИ жМжП ШбЗЮ ПС ОЗджЗПе
  жМжП ШбЗЮ ПС ОЗджЗПе КЪПЗП гнЗдђнд ЗдНСЗЭ ЗУКЗдПЗСП ПСМе ВТЗПی гЮПЗС T УШН гЪднПЗСн
  Ибی 10 2/13 9/22 14 78/0 45/0
  ОیС 6 3/2 04/33
  еС ЌдП Иیд гیЗдђیд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ) джМжЗдЗд ИТе�ЗС ی �е ИЌе ШбЗЮ ИжПе ЗдП ж джМжЗдЗдی �е ИЌе ШбЗЮ дИжПе ЗдП Ў ЗОКбЗЭ гФЗеПе гی ђСПП ЗгЗ ЗОКбЗЭ гФЗеПе ФПе ИС ЗУЗУ ВТгжд t ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(45/P= ) гЪдی ПЗС дیУК .ИдЗИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮЎ СП гی ђСПП.
  ЭХб ЃдМг
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع و ЗТ بسته هستند

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ВТгжд و ж

 • МгЪ 8
  ٪50 8
  ٪50 16
  ٪100
  4-2- КНбнб нЗЭКееЗ ИС ЗУЗУ ВгЗС ЗУКдИЗШн
  ПС Знд ИОФ еС нЯ ЗТ ЭСЦیЗК КНЮیЮ СЗ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ КЯднЯеЗн ВгЗС ЗУКдИЗШн гЗддП ВТгжд t ж ЦСЗیИ егИУКђی (ЃیСУжд ж ЗУЃیСгд ) гжСП ИССУн ЮСЗС гнПенг.
  ЭСЦیе 1 : гФЗжСе ђСжеی Ие СжФ гСЗМЪ гНжСی гжМИ КЮжیК ОжПЃдПЗСе джЗМжЗдЗд ИТе�ЗС гی ФжП.
  ПС МПжб 4-7Ў гیЗдђیд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд )ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ж ВТгЗیФ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ ВТгжд tИЗ нЯПнђС гЮЗнУе ФПе ЗУК.
  МПжб4-7: гЮЗнУе гнЗдђнд КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ОжП ЃдПЗСе ђСже ђжЗе ИЗ ђСже ВТгЗیФ
  ђСж е еЗ КЪПЗП гнЗдђнд ЗдНСЗЭ ЗУКЗдПЗСП ПСМе ВТЗПی гЮПЗС T УШН гЪднПЗСн
  ВТгЗیФ 16 1/27 3/24 14 7/3- 003/0
  ђжЗе یЗ ФЗеП 16 9/8 7/13
  егЗдШжС �е ПС МПжб ЭжЮ гбЗНЩе гی ђСПП ВТгжд t ЗОКбЗЭ гЪднПЗСн Инд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд )ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ж ВТгЗیФ ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(003/P= ) дФЗд гнПеП.ИдЗИСЗндЎ ИЗ КжМе Ие гیЗдђیд КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ж ЃیФ ВТгжд ОжПЃдПЗСе ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ж ВТгЗیФ гی КжЗд ђЭК �е гیЗдђیд КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ОжПЃдПЗСе ВТгжПдی еЗ ђСже ВТгЗیФ ( гФЗжСе ФПе) ПС гЮЗیУе ИЗ ђСже ђжЗе (гФЗжСе дФПе) ИیФКС ЗУК یЗ Ие ЪИЗСК ПیђС джМжЗдЗд ИТе�ЗСی �е КНК гФЗжСе ЮСЗС ђСЭКе ЗдП ПС гЮЗیУе ИЗ джМжЗдЗд ИТе�ЗСی �е гФЗжСе дФПе ЗдПЎ ОжПЃдПЗСе Южی КСی ПЗФКе ЗдП. ИдЗИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮЎ гжСП КГییП ЮСЗС гی ђیСП.
  ЭСЦیе 2 : Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж УШН УжЗП СЗИШе жМжП ПЗСП.
  МПжб 4-8 ИیЗдђС егИУКђی Иیд гیТЗд КВЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж УШН УжЗП гی ИЗФП.
  МПжб4-8: егИУКђی Иیд гیТЗд КЗЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСМЪ гНжСی ж УШН УжЗП
  гКЫیСеЗ ЦСیИ егИУКђی УШН гЪдی ПЗСی
  гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж УШН УжЗП
  12/0- 7/0
  егЗдШжС �е ПС МПжб ЭжЮ гбЗНЩе гی ђСПП еС ЌдП ЦСیИ егИУКђی ЗУЃیСгд ИیЗдђС СЗИШе ИУیЗС ЦЪیЭ ж гЪ�жУ Иیд гКЫیС гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی(КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ) ж УШН УжЗП ВТгжПдی еЗ ЗУК ЗгЗ Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(7/P= ) гЪдی ПЗС дیУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ СП гی ђСПП.
  ЭСЦیе 3 : Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж Уд СЗИШе жМжП ПЗСП.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ВТгжд و ж بسته هستند

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع гی و ж

  гСНбе ЌеЗСг : ЗЪгЗб ЃРیСФЎ ПС� жегПбی дУИК Ие гСЗМЪ ПСгСНбе Ужг гжМИ гی ФжП �е гСЗМЪ Ие гСНбе ЌеЗСг ИСУП жЗНУЗУЗК ОжП СЗИیЗд �дП жИЗ ЗдП�ی З�СЗеЎ КСУ жЪПг ЗЪКгЗП ВдеЗ СЗ ИЃРیСП. гСЗМЪ Ие �ФЭیЗКی СЗМЪ Ие ОжПФ дЗ Жб гی
  ВیП жгНИК ж�ЗСВیی ИСОی ЗТЭЪЗбیК еЗیФ СЗ гжСП УДЗб ЮСЗС гی ПеП.
  КгЗیТЗНУЗУЗК Ие гЮПЗСИیФКСی ЗдМЗг гی ђیСП жКЦЗПеЗ ИССУی гی ФждП. гСЗМЪ ОжП СЗ дیТ ПСЗیМЗП гФ�бЗК гУЖжб гی ЃдПЗСП жИЗ гФЗжС СжЗИШی ИСЗУЗУ ЗНУЗУЗК ИСЮСЗС гی �дП.

 • гСНбе ЃдМг : ПС Зیд гСНбе ЗНУЗУЗК ВТЗПЗде жПСЪیд НЗб ИЗ КЪМИ ИیЗд гی ФждП ЗђСЌе ЪПг ЗЪКгЗП жКСУ еджТ КЗ ЗдПЗТе Зی жМжП ПЗСП жбی ЗНУЗУЗК КЮСیИЗр Ие ШжС �Згб ЗСЗЖе ж ИیЗд гی ФждП. ЗНУЗУЗКЎгЪЗдی жгЭежг ИЗ ПЮК ИیФКСی ЗТ ی�ПیђС гКгЗیТ гی ФждП.ЭСП ЗНУЗУЗКФ СЗ гی ЃРیСП жВдеЗ СЗ гКЪбЮ Ие ОжПФ гی ПЗдПЎ КМСИیПд СЗ ВЫЗТгی �дП жгУКЮیгЗр ИЗ КЦЗПеЗ гжЗМе гی ФжП .гСЗМЪ гУЖжбیК гФ�бФ СЗ гی ЃРیСП жИе еУКی ЗСђЗдیТгی ОжП дТПی�КС гی ФжП.
  гСНбе ФФг : Зیд гСНбе �ЗгбЗр гФОХ ЗУК. ЗНУЗУЗКی �е ЮИбЗр ПС ПСжд ЗЭСЗП ИжП НЗб Ие ШжСВдی Ие КМСИе ПСгی ВیП жгСЗМЪ дКЗیМ Вд СЗ Ие ОжИی гی ИیддП ЭСП ИЗ ЗНУЗУ ж ИЗ КМСИе ОжПФ Вд ШжСی �е еУК де Вдђжде �е жНФКТЗ жКСУ ВжС ИжП гжЗМе гی ФжП. ИПیд гЪдی �е гСЗМЪ гег З�джд ИЗ КМСИе жЗНУЗУФ ТдПђی гی �дП жВдђжде �е Вд СЗ ЗНУЗУ гی �дП. ПСдКیМе егђЗдی ИЗ КМСИیЗК �е гی ОжЗеП Ие �ЗСгی ИдППЎ гСЗМЪ КЫییСЗК ЗНУЗУЗК СЗ гی ЃРیСПЎ ВдеЗ СЗ гКЪбЮ Ие ОжПФ гی ПЗдПЎ Ие ЭСЗیдП �бی ЗСђЗдیТгی ОжیФ ЗЪКгЗП гی �дП жИе СЗНКی ИЗ гУЗЖб ПСждی жИیСждی гжЗМе гی ФжП.
  СжФеЗی ВгЗСی КНбیб ПЗПееЗ
  ИЪП ЗТ ЃЗیЗд یЗЭКд �ЗС МгЪВжСی ЗШбЗЪЗК ж НРЭ ЃСУФдЗгееЗی дЗЮХ ж ИیМжЗИЎ УСЗдМЗг �ЗС КжХیЭ ж КНбیб ВгЗСی ИС Сжی٣٢ дУОе ЃСУФдЗге (١۶ЃСУФдЗге ПС гСНбе ЃیФ ВТгжд ж ١۶ ЃСУФдЗге ПС гСНбе ЃУ ВТгжд ) ЗдМЗг ђСЭК. ИС Зیд ЗУЗУЎ ЃСУФдЗгееЗ гМППЗр ФгЗСеђРЗСی ФПе ж ЗШбЗЪЗК еС �ПЗг ЗТ ВдеЗ �ПђРЗСی ђСПнП .�П еЗی ПЗПе ФПе Ие УДЗбЗК ЃСУФдЗге еЗ жЗСП �ЗгЃیжКС ФПе ж ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ ИУКе н дСгЗЭТЗС �ЗгЃیжКСی гЪСжЭ Ие (SPSS) ПС гНیШ жیдПжТ КНбیб ФПе ЗУК. ПС КНбیб ПЗПееЗЎ ЗИКПЗ жیЋђی еЗی ЭСПی ВТгжПдی еЗ ж ег Ќдیд ОжПЃдПЗСе Иیд Пж ђСже ВТгЗیФ ж ђжЗе ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ СжФ еЗی ВгЗС КжХнЭн гЗддП МПЗжб ی� ж Пж ИЪПی КжТیЪ ЭСЗжЗдی гШбЮ Ў ПСХП ЭСЗжЗдی Ў гیЗдђیд ж ЗдНСЗЭ ЗУКЗдПЗСП ИССУی ж КжХیЭ ФПе ЗдП УЃУ ЭСЦیЗК КНЮیЮ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ СжФ еЗی ВгЗС ЗУКдИЗШی гЗддП ВТгжд Кی ж ЦСЗیИ егИУКђی (ЃیСУжд ж ЗУЃیСгд ) ИССУی ФПе ЗдП.
  ЭХб ЌеЗСг
  یЗЭКе еЗی КНЮیЮ жКМТیе жКНбیб ВдеЗ
  ПС Знд ЭХб ПЗПееЗн МгЪВжСн ФПе ПС Пж ИОФ гжСП КНбнб ЮСЗС гнђнСдПЎ ПС ИОФ дОУК ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ КЯднЯеЗн ВгЗС КжХнЭн жнЋђнеЗн МгЪнК гжСП гШЗбЪе ИССУн ОжЗеП ФП.ПС ИОФ Пжг ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ КЯднЯеЗн ВгЗС ЗУКдИЗШн еС нЯ ЗТ ЭСЦیЗК ЃЋжеФ гжСП ИССУн ЮСЗС гнђнСП.
  ۴-١- ИССУн жнЋђнеЗн МгЪнК гжСП гШЗбЪе ИС ЗУЗУ ВгЗС КжХнЭн
  ЮИб ЗТ КНбнб ПЗПееЗЎ МеК ФдЗОК ИнФКС МЗгЪе гжСП гШЗбЪе Ие КжХнЭ еС нЯ ЗТ гКЫнСеЗ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ КЯднЯеЗн ВгЗС КжХнЭн гЗддП МПЗжб ی� ж Пж ИЪПн КжТнЪ
  ЭСЗжЗдн гШбЮ Ў ПСХП ЭСЗжЗдی Ў гیЗдђیд ж ЗдНСЗЭ ЗУКЗдПЗСП Ие КСКнИ ТнС гнЃСПЗТнг:
  4-١-١- КжТнЪ ЭСЗжЗдی ВТгжПдی еЗ ИСНУИ Уд Вд еЗ
  МПжб ۴-١ ИнЗдђС КжТнЪ ЭСЗжЗдн ВТгжПдی еЗ ИС НУИ Уд Вд еЗ гی ИЗФП. ИС ЗУЗУ ПЗПе еЗی МПжб ТیС гی КжЗд ђЭК �е Уд ٨/١٨ПСХП ЗТ �б ЃЗУОђжیЗд ١٣УЗб Ў ٣/۶ПСХП ١۴УЗб ٨/١٨ПСХП ١۵УЗб Ў ٣/۶ПСХП ١۶УЗб ж ۵٠ПСХП ١٧УЗб гی ИЗФП. гیЗдђیд ж ЗдНСЗЭ ЗУКЗдПЗСП Уд ВТгжПдی еЗ Ие КСКیИ ۶/١۵ж ۶/١УЗб гی ИЗФП.

  МПжб ۴-١: КжТнЪ ЭСЗжЗдی ВТгжПдی еЗ ИС НУИ Уд Вд еЗ
  Уд ЭСЗжЗдی (КЪПЗП) ПСХП
  ١٣УЗб ٣ ٪٨/١۸
  ١۴УЗб ١ ٪٣/۶
  ١۵УЗб ٣ ٪٨/١٨

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع гی و ж بسته هستند

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع гی و Ие

 • 2) ФОХ дОУК гСЗМЪ یЪдی �УЗдی �е ПСНЗбК дЗегЗедђی СжЗдی ЮСЗС ПЗСП жВУیИ ЃРیС жгЦШСИ ЗУК.
  3) ФОХ ПжгЎ یЪдی гФЗжС �Уی ЗУК �е ПСМСیЗд ПСгЗд ПСгЮЗг гПП�ЗС Ъгб гی �дП жегЗедђی жУЗТђЗСی СжЗдی ж жНПК ИОФی ФОХیК ПЗСП жИПжд еیЌ ђжде КЩЗеС жХНде УЗТی ПСМСیЗд СжЗд ПСгЗдی ФС�К гی �дП ђСЌе гг�д ЗУК гФЗжС ОЗСМ ЗТ МбУе ПСгЗд гФ�бЗКی ПЗФКе ИЗФП жбی ПС МСیЗд ПСгЗд ИЗیП НКгЗр ХЗПЮЗде Ъгб �дП жЗТ еСђжде дЗегЗедђی ФОХیКی жСЭКЗСی гИСЗ ИЗФП.
  4) гФЗжС дУИК Ие гСЗМЪ ЗНКСЗг жКжМе гЛИК жЫیСФСШی ЗИСЗТ гی ПЗСП жеیЌ ђжде ФСШی СЗИСЗی ЃРیСФ жЮИжб гСЗМЪ ПСдЩСдгی ђیСП.
  5) гФЗжСПС� егПбЗде Зی ЗЪгЗб гی �дП жИЗ ПСдЩСђСЭКд НЗбК ПСждی гСЗМЪ ИЗ Зж
  Ие ђЭКђжгی дФیдП. Ие ЪИЗСК ПیђСЎгФЗжС ПдیЗی ПСждی гСЗМЪ СЗ Вд ШжСی �е еУК ЗНУЗУ ж КМСИе гی �дП ж Зیд КМСИе СЗ Ие гСЗМЪ ЗдКЮЗб гی ПеП.
  6) ЗНКСЗг ж КжМе гЛИК ЫیСФСШی дУИК Ие гСЗМЪЗд жПС� егПбЗде гФЗжС ЗТ гСЗМЪЗд ИЗیП Ие гیТЗд НПЗЮб Ие гСЗМЪЗд ЗдКЮЗб یЗИП КЗ ИПیд жУیбе гСЗМЪ ЗНУЗУ �дП �е гжСП ЃРیСФ жПС� ЮСЗС ђСЭКе ЗУК. Зیд МСیЗд ЌیТی дیУК �е ЭЮШ гФЗжС Вд СЗ ЗНУЗУ �дП Иб�е ИЗیП гСЗМЪ дیТ Ие Вд дЗЖб ВیП.
  ФСЗیШ ЗیМЗП СЗИШе
  ИСЗی ЭСЗег ВжСПд Зیд ФСЗیШ СЪЗیК ЌдП д�Ке ЦСжСی ЗУК:
  1) ИжМжП ВгПд ВТЗПی �Згб ПСЗИСЗТ ЗНУЗУЗК жСЭКЗС.
  2) ЗСКИЗШ یЗЭКд ђЭКЗСжСЭКЗСгСЗМЪЗд ИЗ ЗНУЗУЗК жСЭКЗСгФЗжС.
  3) КФОیХ ХНیН ЗНУЗУЗК жЗПСЗ� Ие жУیбе гСЗМЪЗд.
  4) ИСгСЗМЪЗд гЪбжг гی ФжП �е гФ�б Зж дЗФی ЗТдЗегЗедђی гжМжП Иیд КМЗСИ жгЭежг ОжП ЗУК.
  5) Ие гЭежг ОжП УЗТгЗд гМППی гی ПедП жВд СЗ ИЗ КМЗСИ ОжیФ егЗедђ гی �дП �е ПС дКیМе НЗбКеЗی ПЭЗЪی ж гЮПгЗКی ПСег Ф�УКе гی ФжП.
  6) КжМе гЛИК жЫیСФСШی СЗ КМСИе гی �дП жгی ВгжТП �е дУИК Ие ОжПФ КжМе гЛИК ЫیСФСШی СЗ дیТ ЗЪгЗб �дП.
  7) ОжП СЗгС�ТжгНжСЗСТФیЗИی ОжیФКдی ЮСЗС гی ПеП ж�гКС ИСЗУЗУ ЭСЗیдП ЗСТФ ђРЗСی ЗСђЗдیТгی ЗСТФیЗИی гی �дП ж Ъ�У ЗбЪгб дФЗд гی ПеП. (ФЭیЪ ВИЗПی 1375)
  8) КЫییС ФОХیКЎ КНжб ЗТ НЗбК ЪПг ЗдЪШЗЭ Ие УیбЗд жЗТ ЗیУКЗیی Ие ЃжیЗیی ЗУК ПСМСیЗд ПСгЗд жПСЭСЗیдП КЫییСФОХیКЎ еЭК ИОФ СЭКЗСی СЗ гی КжЗд ПС гСЗМЪЗд гФЗеПе �СП. (ФЭیЪ ВИЗПی 1381)
  гСЗНб гФЗжСе ђСжеی гСЗМЪ гНжСی
  гСНбе Зжб : ђЭКђж КЮСیИЗр УШНی жЩЗеСی ЗУК жی� джЪ ЪПг КгЗیб Ие ЗдКЮЗб ЗШбЗЪЗК ПС гСЗМЪ ПیПе гی ФжП. гСЗМЪ ПСЗیд гСНбе КгЗیЗی Ие ЗСКИЗШ ИЗ ОжП дПЗСП жЗСКИЗШФ ЭЮШ ПС НПЪжЗгб ОЗСМی ЗдМЗг гی ЃРیСП. гСЗМЪ ЗНУЗУЗК ж ЪжЗгб ФОХی СЗ Ие ОжПФ ЗУдЗП дгی ПеП жОжП СЗ гЗб� ВдеЗ дгی ПЗдП.
  ПС Зیд гСНбе еیЌ гФ�б жیЗ ЗیСЗПی КХжС дгی ФжП. ПСКгЗیб Ие КЫییС жМжП дПЗСП жПС Зیд гСНбе ПЗжШбИ ЗПЗге ПСгЗд дیУК.
  гСНбе Пжг : ЗђС ПС гСНбе Зжб ФСی�ی ЭСЗег ВжСیг �е гСЗМЪ ВгЗПе ЃРیСФ ПСгЗд ФжП жег�ЗСی СЗ ВЫЗТ �дПЎ ПСЗیд ХжСК ИیЗд гжЦжЪЗК ПСИЗСе ЪжЗгб ОЗСМی ЗТ«ОжП» ВЫЗТ гی ФжП. гФ�бЗК Ие гдЗИЪ жЪжЗгб ОЗСМی ЗУдЗП ПЗПе дгی ФжПЪгб КМСИیПд ПСђРФКе ЗдМЗг гی ФжП жИе СЭКЗСжЗНУЗУЗК Ие гЮПЗС�гی гЪдی жгЭежг ФОХ ПЗПе гی ФжП гг�д ЗУК гСЗМЪ ПСЌдیд УШНی ОжПФ ПЗжШбИЗде ИСЗی КЫییС гСЗМЪе �дП. жбی гЪгжбЗр Вд СЗ ЗПЗге дгی ПеП жیЗ ЃیФСЭК �гی ПСМСیЗд ПСгЗд НЗХб гی ВیП.
  гСНбе Ужг : гЮЗжгК �ЗеФ гی یЗИП жгСЗМЪ ПСИЗСе ОжП жКМСИیЗК жЗИУКе Ие ИНЛ гی ЃСПЗТП.ЗНУЗУЗКЎ гЪЗдی жгЭЗеیг ФОХی ЗЩеЗС гی ФждП жгУЖжбیК ИУیЗС�гی ИСЗی ВдеЗ ЗТШСЭ гСЗМЪ ЃРیСЭКе гی ФжП З�ЛС ПСгЗдеЗ ЗТЌдیд гСНбе Зی ВЫЗТгی ФждП.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع гی و Ие بسته هستند

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع Ие و гی

 • дгжде ђیСی ی�ی ЗТгИЗНЛ ЗУЗУی СжФ Ъбгی ЗУК жПСШСН СیТی жЗМСЗی ЃЋжеФ КМСИی жИеСе ИСПЗСی ЗТ дКЗیМ Вд ЗегیК ЭСЗжЗд ПЗСП. (г� ђжђЗд ۱۹۹۸)
  ПС Зیд ЃЋжеФ дгжде ђیСی Ие Фیже КХЗПЭی ЗдМЗг ђСЭК یЪдی ЗТ �бیе �УЗдی �е Ие гС�ТгФЗжСе �Зджд гСЗМЪе �СПе ИжПдП ۱۶дЭС Ие Фیже КХЗПЭی жИе ХжСК ЮСЪе �Фی ЗдКОЗИ ФПдП жУЃУ Зیд ۱۶дЭС Ие СжФ КХЗПЭی Ие ПжђСже ВТгЗیФ ж�дКСб КЮУیг ФПдП жВТгжд ОжПЃдПЗСе СЗМСТ Сжی ВдеЗ ЗМСЗ ФП.
  дгжде ВгЗСی
  дгжде ВгЗСی ПС Зیд ЃЋжеФ ۱۶ дЭС джМжЗд ИТе�ЗС ИжПдП �е ПСПжђСже 8 дЭСе Ие ЪджЗд ђСже ђжЗе жВТгЗیФ ЮСЗС ђСЭКдП.
  ЗИТЗС КНЮیЮ
  ЗИТЗСКНЮیЮ ВТгжд ОжПЃдПЗСе СЗМСТжгФЗжСе ђСжеی ПСЗیд КНЮیЮ Ие ЪджЗд ЗИТЗС КНЮیЮ КЪییд ђСПیП.
  ПУКжСЗбЪгб ЗМСЗیی ВТгжд
  ИСЗی ЗМСЗی Зیд ВТгжд ЗИКПЗ ИСђ ОжП жЗЮЪی ЃЗУО ПЗПе ОжЗеП ФП.КжЦیНЗК ОжЗУКе ФПе ПСЗیд ИСђ Ие ФСН ТیСгی ИЗФП:
  ИЗ КжМе Ие ХЭЗК ТیС ОжП СЗ ЗТдЩСеСХЭК Ќђжде гی ИیдیПї ЗТ дгСе еЗی ۱КЗ ٧ СЗ ИСЗی ОжП гдЩжС дгЗییП жПСМЗی гдЗУИ ЪбЗгК ИђРЗСیП.ЃУ ЗТВд ЗТВТгжПдی ОжЗУКе гی ФжП �е Ие ИСђ ОжПВСгЗдی ЃЗУО ђжیП.
  гжЗСП гШСН ФПе ПСЗیд ИСђ Ие ФСН ТیС ЗУК:
  З�джд ПбКЗд гی ОжЗеП Ќђжде ИЗФیПї Ие ЪИЗСК ПیђС ФОХ ЗیПе Вб ФгЗ �е ПжУК ПЗСیП гЗддП ЗжИЗФیП ПЗСЗی Ќе ОХЗیХی ИЗФП.ОХЗیХ Зیд ФОХ СЗ ИЗ дгСе еЗی ۱КЗ ٧ ПСМе ИдПی �дیП.
  СжЗیی
  ЗТ ВдМЗЖی�е СЗМСТЗТ Зжбیд ЃیФђЗгЗд ИНЛ«ОжПЃдПЗСе» ПСПдیЗی СжЗд ФдЗУی ЗУК жИЗ КжМе Ие Зیд�е ОжП ЗжКеیе �ддПе Зیд ВТгжд ЗУК гی КжЗд ЗУКПбЗб �СП �е Кеیе жКПжیд Зیд ВТгжд КжУШ ЃیФђЗг Зیд деЦК ПС МеЗд ПЗСЗی СжЗیی ИЗФП. یЪдی жЗЮЪЗр гی КжЗдП ОжПЃдПЗСе СЗ ИУдМП. (ЭЗСУЗдی ١٣٧۴ Ие дЮб ЗТ гНгПждП ١٣٨١)
  егЌдیд СЗМСТ ПС гСЗНб гیТЗд �СПд Зیд ВТгжд ФЗОХеЗی ВгЗСی Вд СЗ гНЗУИе �СП Ие Зیд КСКیИ Вд СЗ ВТгждی СжЗУЗОКеЎ ИдЗИСЗیд гی КжЗд Ие یЗЭКе еЗی Зیд ВТгжд З�КЭЗ �СП . ЗУПЗббеیЎ гжУжیЎیЗПђЗСی ( ١٣٧٢) дЮб ЗТ СЦЗیی ИЗИдПСی (١٣٧۶) жЃСУФдЗге дђСФ Ие ОжП СЗ ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ ЦСیИ егИУКђی ЃیСУжд гНЗУИе дгжПдП �е ИЗ ۵٧٪ПС УШН ٠٠١⁄٠гЪдی ПЗС дФЗд ПЗПе ФПе ж дФЗде егИУКђی Южی Иیд гЮیЗУеЗ ЗУК.
  ЃЗیЗیی
  ИСЗی КЪییд гیТЗд ЃЗیЗیی ОжП ЃдПЗСе СЗМСТЎ гжУжی ЃжС (١٣٧۵) ПС ی� ђСже ٣٠ дЭСی егИУКђی Иیд дгСе еЗی УДЗбеЗی ЭСП ИЗ УДЗбеЗی ТжМ СЗ ИС ЗУЗУ ђФКЗжСی ЃیСУжд Ие ЪджЗд егИУКђی ПСждی ВТгжд гНЗУИе �СП ж ЦСیИ егИУКђی ۶٧⁄٠СЗ Ие ПУК ВжСП . ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ СжФ ЗУЃیСгд ИСЗжд Ў ЦСیИ ЃЗیЗیی �б ВТгжд ИЗ ٨۰⁄٠ ИжП . НгТе бжیی(١٣٧۶) ИЗ СжФ ИЗТВТгЗیی ЦСیИ егИУКђی۶٠⁄٠СЗ Ие ПУК ВжСП �е ПСУШН١٪ гЪдی ПЗС гی ИЗФП .
  ЭСЗیдП ПСгЗд
  ПСгЗд гПЗОбе ПС ЪПг егЗедђی еЗیی ЗУК �е гیЗд КМСИе ђС ЭСП жгЭежг «ОжП» یЗ дЭУ Зж СО ПЗПе ЗУК . дЩСیе ЗУЗУی гСЗМЪ гНжСی СЗ гی КжЗд Ие Ф�б ЭСЦیе УЗПе ی «ЗђС- ЃУ» ИیЗд �СП. Зیд ЭСЦیе гДیП Вд ЗУК �е ЗђС ФСЗیШ ОЗХی ПС МбУе ПСгЗд ИСЮСЗС ФжП ВдђЗе дКЗیМ жКЫییСЗК гШбжИ ж ОЗХی ПС СЭКЗС гСЗМЪ ЩЗеС ОжЗеП ФП . Ие ЗЪКЮЗП СЗМСТ ИСЗی Вд�е ПСгЗд ХжСК ИђیСП ИЗیП ЭСЗیдП ПЭЗЪی Зж ЪжЦ ж гЪ�жУ ФжП Ие ШжСی �е гСЗМЪ ЮЗПС ИЗФП КМЗСИ КеПیП �ддПе СЗ ПС ВђЗеی ОжیФ Ие ПСУКی гКМбی ж ВдеЗ СЗ МРИ УЗОК «ОжП» �дП .
  ИСЗی СУیПд Ие Зیд еПЭ ИЗیП ФСЗیШ ЗСТФی �ЗеФ یЗИП жКжМе ж ЗНКСЗг гЛИК ЫیС ФСШی ИЗیП Мжی гИКдی ИСПС� егПбЗде ИжМжП ВжСП. ПС� егПбЗде гжМИ КЦЪیЭ жСЭЪ ФСЗیШ ЗСТФ гی ФжП ж ПСЪжЦ КжМе ж ЗНКСЗг гЛИК жЫیСФСШی ЭСП СЗ дУИК Ие ОжПФ ЗЭТЗیФ гی ПеП . жЮКی �е ПС� егПбЗде жМжП ПЗФКе ИЗФП жФСЗیШ ЗСТФ ЗТ гیЗд СЭКе ИЗФП КеПیП �ЗеФ гی یЗИП ж ЭСЗیдП ПЭЗЪ гЪ�жУ гی ФжП ж ПСдКیМе КМЗСИ Ие ПСУКی ПСВђЗеی ЭСП гКМбی гی ФждП жМТБ УЗОК дЭУ Зж ЮСЗС гی ђیСдП. (ФЭیЪ ВИЗПی ١٣٧۵)
  ИСШИЮ ВдЌе ђЭКе ФП СЗМСТИе ИیЗд дЩСیЎВд ЌیТی СЗ КПжیд �СПе ЗУК �е ФСЗیШ бЗТг ж�ЗЭی КЫییС ПСгЗдی ФОХیК гی дЗгП ЗУЗУ КМЗСИ ИЗбیдی ж КНЮیЮ СЗМСТ жег�ЗСЗдФ ФФ ФСШ СЗ �е ИСЗی ЗیМЗП КЫییСЗК УЗТдПе ПС ОжП бЗТг ЗУК ЗСЗЖе ФПе ЗдП. Зیд ФФ ФСШ ЪИЗСКдП ЗТ:
  1) НЦжС ЌдП ФОХ �е ПСКгЗУ СжЗдی ИЗ ی�ПیђС ЮСЗС ПЗФКе ИЗФдП.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع Ие و гی بسته هستند