دسامبر 4, 2020

مدل‌سازی

1 min read

کاربرد داده‌کاوی در CRMداده‌های مربوط به مشتریان و تکنولوژی اطلاعات، زیر ساخت‌هایی هستند که هر استراتژی موفق CRM بر پایه...

1 min read

در کتاب هان و کرامبر روش‌های خوشه‌بندی به پنج دسته تقسیم شده است: روش‌های بخش‌بندی، روش‌های سلسله‌مراتبی، روش‌های مبتنی بر...

1 min read

اگرچه عبارت داده‌کاوی اغلب به عنوان کشف دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی فرآیند کشف دانش مفهومی گسترده‌تر دارد که...