آوریل 17, 2021

سازمان تجارت جهانی

3 min read

کمیته حقوق تجارت بین الملل، مدیریت پژوهش های اقتصادی بین الملل، سمینار بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی، تهران،‌موسسه...

1 min read

۱-جهانی شدن ورشد مستمردرسطح تجارت بین المللی؛۲-افزایش آگاهی بین المللی از اینکه به کار گیری تشریفات مرزی منسوخ شده وناکارا...