ژانویه 28, 2021

توزیع شده

1 min read

در کتاب هان و کرامبر روش‌های خوشه‌بندی به پنج دسته تقسیم شده است: روش‌های بخش‌بندی، روش‌های سلسله‌مراتبی، روش‌های مبتنی بر...