دانلود پایان نامه درمورد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و درمان شناختی- رفتاری

 • آیزنک‌، مایکل‌ (1987) روانشناسی‌ شادی‌. ترجمه‌ مهرداد فیروزبخت‌، خشار بخشی ‌(1375) چاپ‌ اول‌ انتشارات‌ بدر.
  احمدی، احمد (1383). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی زناشویی و میزان رضایت مندی زناشویی در شهر اصفهان، اولین گنگرهی سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران (30- 28) اردیبهشت، تهران :دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده ی خانواده.
  احمدی، وحید (1390). طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خود شیفته در دانشجویان دانشگاه چمران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  اعتمادی.، عذرا.، نوابی نژاد، شکوه.، احمدی،سیداحمد.، و فرزاد، ولی اله (1385). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاور در شهر اصفهان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی. دوره 2 ( 1و2)69-88، تابستان1385.
  ایمانی، محسن (1381). بررسی ابعاد تربیتی و روان شناختی دوران عقد. انجمن اولیاءو مربیان، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
  بخشی، حمید؛ اسدپور، محمد و خدادادی زاده، علی (1386). ارتباط رضایت از رابطه زناشویی با افسردگی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره ی یازدهم، شماره دوم، صص.43-37.
  بهادر ی نژاد، مهدی‌ (1375) شادی‌ و زندگی‌، تهران، نشر اوحدی‌.
  بهرامی، بدری السادات (1379).‌ مقایسه اثر بخشی شیوه روان درمانی گروهی با روش تحلیل روانی و شناخت درمانی بر روی ناسازگاری زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی .
  پاتو، مژگان، حقیقت، فرشته و حسن آبادی، حمیدرضا (1391). بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 4، صص 563-544.
  تبریزی، مصطفی (1383). بررسی مقایسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها ،‌شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نا رضایتی زناشویی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی .
  ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، شهره و هومن، عباس (1387). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
  حسین‌ ثابت‌، فریده‌ (1386). تعیین‌ اثر بخشی‌ آموزش‌ صبر بر اضطراب‌، افسردگی‌ وشادکامی‌ پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ دانشکده‌ روانشناسی‌.
  حسینی، زهرا (1391). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی بر رضایت زناشویی با میانجی گری شیوه های حل تعارض در زنان کارمند متأهل اداره های دولتی شهرستان ماهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
  حسینی، زهره (1382). بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش رضامندی زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: علامه ظباطبایی.
  خجسته مهر، رضا (1384). بررسی ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای اجتماعی،سبکهای دلبستگی و ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز. پایان نامه دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
  خزعلی، مریم(1376). خانواده و فرهنگ عمومی. تهران: انتشارات پیوند.
  خوشکام، سمیرا (1385). بررسى تأثیر آموزش برنامه ارتباط بر بهبود روابط و سلامت روانى زوجین شهر اصفهان. پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشکده علوم تربیتى و روان‏شناسى.
  ذولفقاری، داود و تبریزی، سمیرا (1390). در پژوهشی با عنوان مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغل با تاکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین. خانواده پژوهی، 7(4)، ص 433-421.
  رضازاده، محمدرضا (1381). رابطه ی مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان. دو فصلنامه روان شناسی معاصر، دوره ی سوم، شماره اول، صص.50-43.
  رفیعی بندری، فرحناز(1383). تأثیر آموزش های شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین مستقر در خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  رمضانی، فریدون (1390). مقایسه کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار. همایش منطقه ای سلامت روان.
  ریاحی‌مدار، مرضیه (1385)، بررسی رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی کارکنان شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و درمان شناختی- رفتاری بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد برنامه ارتباط زوجین و برای خرده مقیاس ها

 • نمونه گیری د راین تحقیق به صورت خوشه ای چند مرحله ای است. نمونه زنان متاهل شاغل (50 نفر) از ادرات دولتی انتخاب خواهند شدبه این صورت که از ادارات دولتی موجود دو اداره به صورت تصادفی انتخاب خواهد شد و زنان متاهل پرسشنامه ها را پاسخ خواهند داد. زنان خانه دار نیز 50 نفر، به این صورت که در ابتدا شهر هرسین به چند محله تقسیم می شود، پس از آن از هر محله چند خیابان به عنوان خوشه انتخاب می شوند، در هر خیابان چند کوچه به عنوان نمونه انتخاب شده، سپس به طور تصادفی پژوهشگر از قسمت شمالی کوچه اولین پلاک مسکونی را انتخاب و پرسش نامه ها تکمیل می شوند، سپس دو پلاک بعد از آن حذف و سومین پلاک مجدداً پرسش نامه را تکمیل خواهند نمود. و به همین ترتیب تا تکمیل تمامی پرسش نامه به نسبت حجم نمونه ادامه خواهد یافت.
  روش جمع آوری اطلاعات و ابزار پژوهش :
  برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه استفاده خواهد شد که عبارتند از :
  الف- پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین: این پرسشنامه توسط خوشکام (1385) با استفاده از چهارچوب نظری میل، ناتالی و واکمن (برنامه ارتباط زوجین، 1975) طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 33 سوال در چهار حیطه می باشد. حیطه اول با نام توجه کردن به خود داری 5 گزاره، حیطه دوم توجه کردن به همسر دارای 7 گزاره، حیطه سوم برنامه ریزی برای حل مشکلات شامل 6 گزاره و حیطه چهارم سبک های ارتباطی شامل 15 گزاره است. نمره فرد در این پرسشنامه ازطریق جمع نمرات گزینه ها به دست می آید و گزینه های 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 به طور معکوس نمره گذاری می شود. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر نمره 165 می باشد. پاسخ به سوالات به صورت 6 گزینه ای (اصلاً، بسیار کم، کم، تا اندازه ای، زیاد، بسیار زیاد) می باشد نمره بیشتر فرد در این آزمون نشانگر کیفیت ارتباط زناشویی بالاتر در او می باشد. ضریب اعتبار پرسشنامه 90/0 گزارش شده است (خوشکام، 1385).
  ب- پرسشنامه رضایت زناشویی(انریچ): پرسشنامه انریچ یک ابزار 115 سوالی است و از 14 مقیاس تشگیل شده است برای هر یک از سوالهای این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است گزینه ها از خیلی زیاد تا هیچوقت اختیار شده است نمره گذارس سوالها به صورت 0،1،2،3،4،5 است نمره بالاتر نشانه رضایتمندی بیشتر زناشویی است، ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن(1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی 9/0و برای رضایت زناشویی 81/0 مسائل شخصیتی 73/0 و ارتباط 68/0 و حل تعارض 75/0 و رابطه جنسی 76/0 گزارش شده است، همچنین در پژوهش مهدویان(1376) ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی (به فاصله یک هفته) برای گروه مردان93/0 و برای گروه زنان 94/0 و برای گروه زنان و مردان 94/0 به دست آمد.(آقایی و همکاران،1383).
  ج- پرسشنامه شادکامی آکسفورد: پرسشنامه شادکامی آکسفورد:
  آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته شده است.21عبارت از عبارات این پرسشنامه ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.
  ویژگی های روانسنجی
  الف)خارجی
  آرگایل وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 90/0وپایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 78/0گزارش کرده اند.روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها43/0محاسبه شدهمچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت،رضایت ونبود عاطفه منفی دانسته شده،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن(32/0)،باشاخصرضایت از زندگی(57/0)وبا پرسشنامه افسردگی بک(52/0-)محاسبه شد.
  در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس(1386)به منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(OHIآرگایل2001)اجرا شد،نمونه ای متشکل از142 مرد و227 زن از بین کلیه کارمندان ودانشجویان ساکن تهران با میانگین سنی 24سال و11ماه ودامنه سنی 18-53سال از مناطق 5،11،18،2شهر تهران (بر پایه چهار بخش غرب،مرکز،جنوب وشمال)وشهرستانهای کرج،شهریار واسلامشهر انتخاب شدند.
  افراد انتخاب شده فهرست شادکامی آکسفورد،پرسشنامه شخصیتی آیزنک وفهرست افسردگی بک را تکمیل کردند.بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان دادکه تمام 29گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند.آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با91/0بود.همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک وزیر مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به ترتیب برابر با48/0-،45/0و39/0-بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید می کرد.نتایج تحلیل عاملی با استخراج 5عامل:رضایت از زندگی،حرمت خود،بهزیستی فاعلی،رضایت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 1در مجموع 7/49%واریانس کل را تبیین کنند.میانگین نمره های آزمودنی های ایرانی در فهرست شادکامی آکسفورد(07/42)با یافته های پژوهش آرگایل(6/35=M)متفاوت بود.
  یافته های پژوهش نشان دادند کهOHIبرای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی وپایایی مناسب برخوردار است.
  در پژوهشی که توسط علی پور و نوربالا (1378)با نمونه ای متشکل از 101نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت.ضریب همسانی درونی برای گروه مردان وزنان به ترتیب برابر 94/0و9/0واعتبار باز آزمایی پس از7هفته 78/0 وضریب پایایی باز آزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه 25 نفری 79/0به دست آمد.اما از آنجایی که در پژوهش علی پور ونور بالا(1378)برای بررسی OHIتنها از دانشجویان دانشگاههای تهران وبا حجم نمونه کم(101نفر)استفاده شده بود.بنابراین پژوهش دیگری توسط دکتر احمد علی پور ومژگان آگاه هریس(1386)برای بررسی اعتبار وپایایی فرم تجدید نظر شده 29گزاره ای OHIبا استفاده از حجم نمونه بیشتر ونمونه آماری گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر OHIارتباط نمره های حاصل از فهرست مذکور با ریختهای شخصیتی آیزنک ونمره های افسردگی بک نیز مشخص شود.
  روش نمره گذاری
  این آزمون شامل 29عبارت چهار گزینه ای است که نمره گذاری گزینه های هر عبارت به ترتیب عبارت است از:
  الف:0 ب:1 ج:2 د:3
  بدین ترتیب بالاترین نمره ای که آزمودنی می تواند در این مقیاس کسب کند،87است که بیانگر بالاترین حد شادکامی بوده وکمترین نمره اینن مقیاس0است که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی وافسردگی فرد است.نمره بهنجار این آزمون بین 40 تا 42است.
  روش تجزیه و تحلیل داده ها :
  در این تحقیق با استفاده از نرم افزارSpss، داده ها را در دو سطح توصیفی و استنباطی بررسی می کنیم که ضمن کدگذاری و ورود داده ها به برنامه مذکور از انواع میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و برای توصیف دادهها استفاده میشود. برای مقایسه بین متغیرها در افراد شاغل و خانه دار با توجه به سطح سنجش متغیرهای از تحلیل واریانس چندمتغیری (manova) و آزمون t مستقل استفاده خواهد شد، همچنین برای بررسی رابطه متغیرها در دو گروه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهدشد.
  منابع
  آرگیل‌، مایکل‌ (1996)، روانشناسی‌ شادی.‌ چاپ‌ دوم‌، ترجمه‌ مسعود گوهری‌ و همکاران ‌(1383) اصفهان‌ انتشارات‌ جهاد دانشگاهی‌، اصفهان.‌
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد برنامه ارتباط زوجین و برای خرده مقیاس ها بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی و دلبستگی دوسوگرا

  دیباجی فروشانی، امامیپور و محمودی(1388) دریافتند که سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی دوسوگرا، پیشبینی کنندهی رضایتمندی زناشویی است. سبک دلبستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی، رابطه مثبت و سبک دوسوگرا با رضایتمندی زناشویی رابطهی منفی دارد.
  نظری و سلیمانیان (1386) تحقیقی به منظور بررسی و مقایسه مشکلات زناشویی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل انجام دادند. نمونه تحقیق شامل 100 آزمودنی (50 زن و 50 مرد) که مشمول زوج های هر دو شاغل می شوند و 100 آزمودنی (50 زن و 50 مرد) که مشمول زوج های یکی شاغل می شدند، بود. نتایج پژوهش نشان داد که زوج های هر دو شاغل در مقیاس آشفتگی کلی تفاوت معناداری با زوج های یکی شاغل دارند در مقیاس آشفتگی این زوج ها بیشتر از زوج های یکی شاغل است. در مقیاس زمان با هم بودن نتایج نشان داد که زوج های هر دو شاغل نسبت به زوج های یکی شاغل وقت کمتری صرف یکدیگر می کنند و این تفاوت در سطح P<0.01 تایید شد. در مقیاس جهت گیری نقش نتایج نشان داد که میزان نارضایتی و تعارض مربوط به نقش جنسیتی در گروه هر دو شاغل بطور معناداری P<0.05 بیشتر از گروه یکی شاغل است. در مقیاس تعارض با فرزندان نتایج نشان داد که زوج های یکی شاغل بطور معناداری P<0.01 نسبت به زوج های هر دو شاغل دچار مشکلات بیشتری هستند. در مقیاس اختلاف بر سر تربیت فرزندان میزان نارضایتی در زوج های یکی شاغل بطور معناداری P<0.01 بیشتر از زوج های هر دو شاغل است. مقایسه رضایت کلی زناشویی زوج های هر دو شاغل و یکی شاغل نشان داد، زوج های یکی شاغل از رضایت کمتری نسبت به زوج های هر دو شاغل برخوردارند. در سایر مقیاس های رضایت زناشویی یعنی ارتباط عاطفی، ارتباط جهت مساله، پرخاشگری، مسایل مالی، مسایل جنسی، مشکلات مربوط به خانواده اصلی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید.

 • حمیدی (1386) در مطالعهای با عنوان بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری دریافت بین سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
  بخشی، اسدپور، خدادادیزاده (1386) در پژوهشی باعنوان ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجها نشان دادند که بین میزان افسردگی و رضایت از روابط زناشویی آنها رابطهی عکس وجود دارد، یعنی؛ هرچه میزان افسردگی در دو جنس زن و مرد بیشتر باشد میزان رضایت زناشویی در آنها کمتر است.
  مولوی، آتش پور و نوربخش (1384) در پژوهشی با عنوان مقایسه سبک زندگی ، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه به این نتیجه رسید که بین دو گروه زنان معلم و خانه‌دار فقط زمینه شادکامی (02/0=p، 056/0 =r، 47/5=F) تفاوت معناداری را وجود دارد،‌به این معنا که میزان شادکامی زنان خانه دار بیش از شادکامی معلمان بود.
  ادیب راد(1384)تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق وناراضی از زندگی زناشویی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک انجام داده که نتیجه آن تفاوت معنی دار بین شیوه تفکر و خرده مقیاسهای مخالفت،‌انتطار ذهن خوانی و تغییر ناپذیری همسر نشان داد،این نتیجه با دیدگاه الیس که تأثیر شیوه تفکر برارتباطات را مورد تأیید قرار می دهدوهمچنین با تحقیق سلیمانیان (1373) و پژوهش پانیز (1381) همخوانی دارد،این بدان معنی است که باورهاو الگوهای تفکر غلط وارتباطات نامناسب می تواند پیش گویی کننده دلزدگی وعدم رضایت مندی زناشویی باشد. لذا می توان این گونه نتیجه گرفت که باتغییر و اصلاح باورهاوالگوهای تفکر غلط زوجین از طریق مداخلات درمانی می توان رضایت زناشویی آنان راافزایش داد.
  نجاتیان (1383)در تحقیقی به بررسی رابطه رضایت زناشویی با رضایت از روابط جنسی زوجین پرداخته است نتیجه تحقیق نشان داد که بین رضایت زناشویی و رابطه جنسی همبستگی مثبت معنی داری وجود داردبه عبارت دیگر افزایش رضایت زوجین از رابطه جنسیشان بر رضایت از زندگی تاثیر مثبت دارد ( به نقل ازمهرآبادی،1385،ص67).
  احمدی(1383)در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین و مقایسهی دو روش مداخلهی تغییر شیوهی زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، 1000 زوج را با استفاده از آزمون انریچ بررسی کرد. نتیجه تحقیق نشان داد که روش مداخله تغییر شیوه زندگی و حل مشکلات خانوادگی موجب کاهش میزان ناسازگاری زوجین میشود.
  عرفانی و اکرمی (1378)در تحقیقی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی زوجین بر صمیمیت و رضایت مندی آنها را موردبررسی ومطالعه قرار دادندنمونه تحقیق 30 زوج بودند که در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شده وآموزش روی گروه کنترل در 10 جلسه یک ساعته انجام گردید نتیجه تحقیق نشان دادکه آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین برافزایش صمیمیت و رضایت مندی آنان تاثیر دارد ( به نقل ازاحمدی،1385،ص17).
  تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
  اجسی و جنکوز (2011، به نقل از کوچکی، 1391) در پژوهشی که بر روی 142 دانشجوی مقطع کارشناسی به منظور بررسی اثر سبکهای دلبستگی، مهارتهای حل مسأله و مهارتهای ارتباطی بر رضایت از رابطه انجام دادند، یافتند که سبکهای دلبستگی اثر معناداری بر روی انسجام و رضایت دو جانبه از رابطه دارد و نیز نتایج نشان دادند که سبکهای دلبستگی و مهارتهای حل مسأله اثری تعاملی بر میزان گرایش به سمت تعارض در رابطه دارند.
  جارویس و همکارانش(2005؛ به نقل از اعتمادی، 1385) معتقدند آموزش مهارت‌های ارتباطی به فرد می‌آموزد که چطور به طور سازنده ای به حل مسایل بپردازد و همچنین کومستاک و استرزیزویک (1990؛ به نقل از ویلموت و هاکر،2000) عقیده دارند،” این بود یا نبود تعارض نیست که”کیفیت ازدواج” را تعیین می‌کند بلکه طرز اداره موقعیتهای تعارض آمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می‌کند”، همخوانی دارد.
  فینی (1999) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین دلبستگی و روشهای حل تعارض و رضایت زناشویی نشان داد ایمنی دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشت.
  در پژوهشی که توسط فریمن (1998) بر روی 147 مرد و زن مسیحی با هدف بررسی رابطه بین تفکرات ساختاری و طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان پیش بین رضایت زناشویی و سازگاری بین فردی انجام گرفت نتایج نشان داد که مردان در تفکرات ساختاری نمرات بالاتری نسبت به زنان کسب کردند و زنان نمرات بالاتری در طرحوارههای ناسازگار اولیه به دست آورند. طرحوارههای ناسازگار اولیه پیشبین قوی رضایت زناشویی در بین زنان بود. به طور کلی نتایج نشان دهندهی رابطهی معنادار بسیار قوی در بین متغیرها بود، به این معنا که طرحوارههای ناسازگار اولیه و تفکرات ساختاری پیشبین قوی سازگاری بین فردی است.
  کینائن و همکاران در تحقیقی با آموزش به 157 دانشجو میزان ارتباط کلامی و ابراز احساسات آنها را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد زوجهایی که رضایت و سازگاری بیشتری داشتند بیش از زوجهای ناسازگارافکار،احساسات و انتظارات یکدیگر را میپذیرفتند. در این گروه حتی احساسات نامطلوب هم بیان میشد و به اندازه احساسات مطلوب مورد توجه قرار میگرفت، زوجها برای احساسات یکدیگر اهمیت قائل میشدند . در مقایسه با این گروه زوجهای ناسازگار به طور معنیداری ار برقراری ارتباط کلامی امتناع میکردند و حاضر نبودند هیچ نوع از احساسات خود راابراز کنند (به نقل از رفیعی بندری،1383،ص 41).
  لین ترنر (1991)با انجام تحقیقی که در6کلاس آموزش ارتباط زناشویی زوجین که با شرکت 88 نفر تشکیل دادهبودند معلوم شد که مهم ترین عامل برای زنان ، نه برای مردان در رضایت در ارتباط شان این بود که بین آنها گفتگوی خوبی جریان داشته باشد .همچنین نشان داد که مجموعه ای از احساسات مثبت مانند بیان همدلانه و مناسب احساسات ، توانش ادراکی با رضایت زناشویی همبستگی دارد. به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از دین، وضعیت اقتصادی، درآمد خانواده و همچنین جنسیت هرفرداین آموزش باعث بالا رفتن رضایت زناشویی زوجین به میزان فوق العادهای میشود(به نقل ازرفیعی بندری، 1383).

  روش پژوهش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که کیفیت رابطه ، رضایت زناشویی و شادمانی زنان متاهل شاغل و خانه دار را مقایسه خواهد نمود.
  جامعه آماری
  جامعۀ پژوهشی در بر گیرندۀ کلیه زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر هرسین است که در سال 93 در این شهر مشغول کار و زندگی می باشند .
  نمونه و روش نمونه گیری :

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی و دلبستگی دوسوگرا بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد سبک دلبستگی ناایمن و دلبستگی اجتنابی

 • 5ـ کاهش‌ احساسات‌ منفی‌
  6ـ توقف‌ ناراحتی‌ (گریز از نگرانی‌)
  7ـ پرورش‌ شخصیت‌ سالم‌
  8ـ اولویت‌ دادن‌ و ارزش‌ قایل‌ شدن‌ برای‌ شادمانی‌
  شش‌ جزء رفتاری‌ برنامه‌ فوردایس‌ عبارتنداز: (فوردایس‌، 1983):
  1ـ افزایش‌ فعالیت‌
  2ـ افزایش‌ ارتباط‌ اجتماعی‌
  3ـ تقویت‌ روابط‌ نزدیک‌ (ایجاد صمیمت‌ بیشتر)
  4ـ پرورش‌ شخصیت‌ اجتماعی‌
  5ـ خلاقیت‌ و درگیر شدن‌ در کارهای‌ پرمعنا
  6ـ خود بودن‌
  مقوله‌های‌ شادمانی‌:
  شادمانی‌ یکی‌ از متغیرهایی‌ است‌ که‌ در سالهای‌ اخیر در حوزه‌ شخصیت‌ روانشناسی‌سلامت‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و یکی‌ از مهمترین‌ نیازهای‌ روانی‌ بشر است‌ که‌ تاثیرعمده‌ای‌ بر شکل‌گیری‌ شخصیت‌ و سلامت‌ روان‌ دارد. اهمیت‌ مطالعه‌ شادمانی‌ به‌ حدی‌است‌ که‌ برخی‌ از پژوهشگران‌ و نظریه‌ پردازان‌ افسردگی‌ از جمله‌ سیلگمن‌ (1999) معتقدند به‌ جای‌ توجه‌ به‌ افسردگی‌ به‌ شادمانی‌ توجه‌ شود.
  مقوله‌های‌ تشکیل‌ دهنده‌ شادمانی‌ را عواملی‌ مثل‌ رضایت‌ کلی‌ از زندگی‌،، رضایت‌ ازمقوله‌های‌ خاص‌ زندگی‌، وجود عواطف‌ مثبت‌ فراوان‌، خلق‌ و عواطف‌ خوشایند و فقدان‌نسبی‌ عواطف‌ منفی‌، خلق‌ و عواطف‌ ناخوشایند، تشکیل‌ می‌دهد. عواطف‌ مثبت‌ را می‌توان‌به‌ مفاهیمی‌ مانند خوشی‌، وجد، رضایت‌، غرور محبت‌ و شور تقسیم‌بندی‌ کرد. عواطف‌منفی‌ را نیز می‌توان‌ به‌ مفاهیمی‌ مانند احساس‌ گناه‌، شرم‌، غمگینی‌، اضطراب‌، نگرانی‌،خشم‌، استرس‌ افسردگی‌ و حسادت‌ طبقه‌بندی‌ کرد. (ادینگون‌ و شومن‌، 2002). به‌ اعتقادآرگیل‌ وهمکاران‌ 2001 شادمانی‌ 3 جزء اساسی‌ دارد: «هیجان‌ مثبت‌» «رضایت‌ از زندگی‌ ونبود هیجانات‌ منفی‌ از جمله‌ افسردگی‌ و اضطراب‌». آنها دریافتند که‌ روابط‌ مثبت‌بادیگران‌، هدفمند بودن‌ زندگی‌، رشد شخصیتی‌، دوست‌ داشتن‌ دیگران‌ و زندگی‌ ازاجزاءشادمانی‌ هستند. آرگیل‌ (1990، به نقل از گوهری، 1383 ) معتقد است‌ نبود افسردگی‌ شرط‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌شادمانی‌ است‌.
  او نشان‌ داده‌ است‌ که‌ به‌ برونگرایی‌ بهترین‌ پیش‌بینی‌ کننده‌ شادمانی‌ است‌ و شادمانی‌نقطه‌ مقابل‌ افسردگی‌ است‌. پژوهش‌های‌ بسیاری‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ افسردگی‌ با ضعف‌ایمنی بدن‌ ارتباط‌ دارد (علی‌ پور و همکاران‌، 1379). کودکان‌ ناشنوا به‌ دلیل‌ انزوا و دورشدن‌ از روابط‌ اجتماعی‌ مستعد افسردگی‌ هستند، ولی‌ با آموزش‌های درست‌ مثل‌ آموزش‌روشهای‌ درست‌ فکر کردن‌، ایجاد روابط‌ اجتماعی‌ بیشتر وانجام‌ فعالیتهای‌ حرکتی‌می‌توان‌ از این‌ افسردگی‌ پیش‌گیری‌ کرد.
  تحقیقات انجام شده
  تحقیقات انجام شده درایران
  صادق پور، حجت خواه و عبدی، محبی و یاوری (1391) در پژوهشی با عنوان مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت روان در زنان شاغل وغیرشاغل مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهرکنگاور به این نتیجه رسیدند که میانگین تعارض زناشویی در زنان شاغل به طور معناداری نسبت به زنان غیرشاغل پایین تر است و بین زنان شاغل و غیر شاغل از نظر تعارضات زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد، از نظر سلامت روان بینزنان شاغل و غیرشاغل تفاوتی وجود ندارد.، همچنین بین سلامت روان و تعارض زناشویی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
  ذولفقاری و تبریزی (1390) در پژوهشی با عنوان مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغل با تاکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین، به این نتیجه رسیدند که میانگین رضایت کلی زناشویی در گروه منزلت شغلی همسان زوجین (182) از گروه های منزلت شغلی ناهمسان زوجین (54/117و47/154) بیشتر است.
  رمضانی (1390) در پژوهشی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار در بعد اجتماعی و خانوادگی تفاوت معنی داری وجود دارد تفاوت کیفیت زندگی زنان شاغل آرایشگر و معلم در بعد اجتماعی زنان آرایشگر و پرستار در بعد خانوادگی و در زنان معلم و پرستار در بعد اقتصادی معنی داری شد همچنین تفاوت بین کیفیت زندگی زنان آرایشگر و خانه دار و زنان پرستار و خانه دار در بعد خانوادگی و بین کیفیت زندگی زنان معلم و خانه دار در بعد اجتماعی و خانوادگی معنی دار شد.
  در پژوهش مردانی حموله و حیدری (1389) تحت عنوان ارتباط خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایتزناشویی در کارکنان بیمارستان نشان داده شد که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایتزناشویی رابطه معنی دار و مثبت مشاهده شده و از طرفی یکی دیگر از یافتهها رابطه منفی و معنادار بین سبک دلبستگی ناایمن و رضایت زناشویی بوده است.
  حافظی و جامعینژاد (1389) نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطهی مثبت معنیداری و بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با رضایتزناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد سبک دلبستگی ناایمن و دلبستگی اجتنابی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد نظریه های شادمانی و عنصر شناختی

 • ـ خوش‌ بینی‌ و خیرخواهی‌:
  خوش‌ بینی‌ و خیرخواهی‌ شیوه‌های‌ کسب‌ سریع‌ شادی‌ هستند. درهمه‌ موقعیتهای‌ زندگی‌باید به‌ نکات‌ مثبت‌ توجه‌ کرد. خوش‌ بینی‌ نقش‌ مهمی‌ در سلامت‌ جسمانی‌ ما ایفا می‌کند.
  ـ رضایت‌ و خشنودی‌:
  رضایت‌ یعنی‌ خشنود و خرسند بودن‌ از آنچه‌ که‌ هستیم‌ و آنچه‌ که‌ در این‌ زمان‌ و مکان‌ بر سر ما می‌آید نتیجه‌ اعمال‌، افکار و خواسته‌های‌ ما در گذشته‌ است‌ که‌ نظام‌ آفرینش‌ در کمال‌ عشق‌ و محبت‌ برایم‌ فراهم‌ کرده‌ است‌. ناخشنودی‌ بیماری‌ شایع‌ و و همه‌گیر جامعه‌انسانی‌ است‌ و بصورت‌ عادت‌ در گفتارافراد آشکار می‌شود.
  ـ سپاسگزاری‌:
  افرادی‌ که‌ دائماً از خداوند قدردانی‌ می‌کنند بسیار شادهستند. زیرا همه‌ دستاوردهای‌زندگیشان‌ را حاصل‌ فعالیت‌ و کمک‌ و سخاوت‌ خداوند می‌دانند به‌ ازای‌ هرکمبودی‌ که‌ درزندگی‌ احساس‌ می‌کنیم‌، دهها و شاید صدها مزیت‌ وجود دارند.
  ـ گذشت‌ و بخشایش‌ :
  اهمیت‌ گذشت‌ و بخشایش‌ در خانواده‌ ( بویژه‌ بین‌ زوجها ) بیش از هرجای‌ دیگر احساس‌می‌شود.
  در اکثر جوامع‌ دنیا میانگین‌ عمر زنان‌ بیشتر از مردان‌ است‌. معتقدم‌ یکی‌ از دلایل‌ این‌ امراستفاده‌ از خصلت‌ گذشت و بخشایش‌ از طرف‌ زنان‌ می‌باشد.
  ـ تکریم‌ و احترام‌ به‌ محیط‌ زیست‌ و تمامی‌ موجودات‌:
  یکی‌ از علائم‌ و پیامدهای‌ عشق‌، احترام‌ و تکریم‌ به‌ همه‌ موجودات‌ است‌. تکریم‌ و احترام‌ به‌سایر موجودات‌، شادی‌ و سرور ما را افزایش‌ می‌دهد وما را به‌ احساس‌ تحسین‌ نظام‌آفرینش‌ و سپاسگزاری‌ از آن‌ رهنمون‌ می‌کند.
  ـ زندگی‌ متعادل‌ ومحدود کردن‌ خواسته‌ها:
  تعریف‌ زندگی‌ متعادل‌ دشوار است‌. این‌ شیوه‌ زندگی‌ درکشورهای‌ مختلف‌ و در دوره‌های‌ زمانی‌ متفاوت ،‌ متغیر است‌. هر فرد باید خودش‌ تشخیص‌ بدهد که‌ آیا زندگیش‌ متعادل‌است‌ یا نه‌. وقتی‌ که‌ گرایش‌ اعتقاد و باورهای‌ خود را تغییر دهیم‌ و سعی‌ کنیم‌ تا شادی‌خود را از راههایی‌ غیر از ثروت‌، شهرت‌، قدرت‌ و مقام‌ اجتماعی‌ بدست‌ آوریم‌ متعادل‌زیستن‌ دشوار نخواهد بود (آیزنک، به نقل از فیروزبخت، 1370).
  نظریه های شادمانی:
  دکتر مایکل‌ فوردایس‌ استاد دانشکده‌های‌ روانشناسی‌ و به‌ عنوان‌ پیش‌ قدم‌ تحقیقات‌ وتئوری‌ پرداز شادمانی‌ در جهان‌ شناخته‌ می‌شود. به‌ مدت‌ 33 سال‌ استاد روانشناسی‌،مدیر تکنیک‌ در حوزه‌ مشاوره‌ خصوصی‌ و مولف‌ مقاله‌های‌ متعدد، آزمون‌های‌روانشناسی‌ بوده‌ است‌. کارهای‌ اخیرش‌ درحوزه‌ تکنیک‌های‌ افزایش‌ شادمانی‌ است‌ که‌نتایج‌ آن‌ پایه‌ و اساس‌ روان‌شناسی‌ شادمانی‌ است‌. آزمون‌ها و مواد شادمانی‌ دکترفوردایس‌ اخیراً در کلنیک‌ها و کلاس‌های‌ تحقیقاتی سراسر دنیا مورد استفاده‌ قرار می گیرد و کارش‌ توجه‌ زیادی‌ را در رسانه‌های‌ عمومی‌ به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌. در حال‌ حاضر دکترفوردایس‌ در ایالت‌ فلوریدا زندگی‌ و تدریس‌ ‌ می‌کند. با او میشود به‌ آدرس‌ زیر تماس‌ برقرار کرد (عبدی مالیدره، 1385).
  ـ مدل‌ شناختی‌ – رفتاری‌ فوردایس‌
  فوردایس‌ (1983) برنامه‌ای‌ برای‌ افزایش‌ شادمانی‌ افراد جامعه‌ ایجاد کرده‌ است‌ که‌ شامل‌14 عنصر است‌. این‌ برنامه‌ هشت‌ عنصر شناختی‌ و شش‌ عنصر رفتاری‌ دارد. وی‌ معتقداست‌ باآموزش‌ این‌ اجزاء به‌ افراد توانسته‌ است‌ بر شادمانی‌ آنان‌ بیافزاید.
  هشت‌ جزء شناختی‌ برنامه‌ فوردایس‌ عبارتنداز (فوردایس‌، 1983):
  1ـ کاهش‌ سطح‌ توقعات‌ و آرزوها
  2ـ ایجاد تفکر مثبت‌ و خوش‌ بینانه‌
  3ـ برنامه‌ریزی‌ امور
  4ـ تمرکز بر زمان‌ حال‌
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد نظریه های شادمانی و عنصر شناختی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد فیزیولوژی و برونگرایی

  اکثر افراد در هنگام‌ اشتغال‌ به‌ کار، خوشحال‌تر هستند و از لحاظ‌ سلامت‌ جسمی‌ و روانی‌در وضع‌ بهتری‌ قرار دارند. اگر درمحل‌ کار حمایت‌ اجتماعی‌ وجود داشته‌ باشد، فشارروانی‌ کمتر خواهد بود، سلامت‌ جسمی‌ نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد (عبدی‌ مالیدره، ‌1385).

 • 12ـ تفاوت های فردی:
  تفاوتهای‌ فردی‌ در تجربه‌ شادی‌ ممکن‌ است‌ تا اندازه‌ای‌ براساس‌ یکی‌ از سه عامل‌ عمده‌ زیرباشد که‌ توسط‌ باس 2000 مشخص‌ شده‌اند:
  الف )ویژگیهای‌ شخصیتی‌: مولفه‌های‌ شخصیتی‌ موجود برای‌ توصیف‌ ابعاد مهم‌ رفتار وتجربه‌ محدودند و نیمرخ‌های‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ خاص‌ با شادکامی‌ رابطه‌ دارند.
  ب )مبنای‌ ژنتیکی‌: شواهد قوی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ 50 درصد از پراکندگی‌ در ویژگیهای‌ مهم‌شخصیتی‌ مثل‌ برونگرایی‌ و روانژندی‌ را می‌توان‌ براساس‌ عوامل‌ ژنیتکی‌ توجیه‌ کرد.
  ج )ویژگیهای‌ محیطی‌: علیرغم‌ این‌ حقیقت‌ که‌ نقطه‌ تنظیم‌ شادکامی‌ از طریق‌ ژنتیک‌ از پیش‌تعیین‌ شده‌ است‌، محیط‌ فرهنگی‌ می‌تواند باعث‌ تسهیل‌ احساس‌ بهزیستی‌ شده‌ و آنرامحدود سازد (‌ ریاحی‌ مدار، 1385).
  چهار صفت‌ درونی‌ افراد شادکام‌:
  چهار صفت‌ درونی‌، افراد شادمانی‌ را مشخص‌ می‌سازد: عزت‌ نفس‌، احساس‌ کنترل‌ فردی‌،خوش‌ بینی‌ و برون‌ گرایی‌ افراد شادکام‌ معتقدند که‌ افکار خوبی‌ دارند ، افرادی‌ اخلاقی‌اندو قادر به‌ پیشرفت‌ هستند (میرز ، 1993، به‌ نقل‌ از حسین‌ ثابت،‌ 1386). افراد شادکام‌بطور معمول‌ احساس‌ کنترل‌ شخصی‌ دارند وبهتر با استرس‌ها مقابله‌ می‌کنند، معمولاًخوشبین‌اند و زمانیکه‌ عهده‌دار امری‌ می‌شوند انتظار موفقیت‌ دارند. آنان‌ همچنین‌ برون‌گرا هستند ترجیح‌ می‌دهند با مردم‌ باشند (منبع‌ قبلی‌).
  شادمانی‌ در لحظه‌ حال‌
  شادمانی‌ زمانی‌ اتفاق‌ می‌افتد که‌ اجازه‌ دهید ذهن‌تان‌ آرامش‌ پیدا کند. شادمانی‌ مارا قادر می‌سازد که‌ اطلاعات‌ را به‌ گونه‌ای‌جدید و خلاقانه‌ بینید و قادرتان‌ می‌سازد به‌ جای‌ کلنجار رفتن‌ با پستی‌ و بلندیهای‌ زندگی‌از آنها لذت‌ ببریم‌ و در ظاهر شدن‌ خرد و عقل‌ سلیم‌ به‌ ما کمک‌ میکند.
  ـ شادمانی‌ هنگامی‌ که‌ منشاء آن‌ را در بیرون‌ ازوجود خود قرار دهیم‌ رخ‌ نمی‌دهد. وقتی ‌متوجه‌ شدیم‌ که‌ شادمانی‌ احساسی‌ بیش‌ نیست‌، هنگامی‌ که‌ آن‌ را در درون‌ یافتیدمی‌توانید به‌ گسترش‌ و پایداری‌ آن‌ در خود کمک‌ کنی‌.د
  وقتی‌ درحالت‌ احساسی‌ مثبت‌ باشیم‌ آنچه‌ زمانی‌ ضروری‌ وخشم‌ آور جلوه‌ می‌کرد،اکنون‌ دیگر چندان‌ مهم‌ به‌ نظر نمی‌رسد و زیباییهای‌ ساده‌ زندگی‌ را تاکنون‌ بدیهی‌می‌کردیم‌. وقتی‌ شادمانی‌ هدف‌ شما باشد بی‌توجهی‌ به‌ آنچه‌ در اطرافمان‌ می‌گذرد آن‌ را احسامی‌کنیم‌. شادمانی‌ همین‌ اکنون‌ است‌. زندگی‌ لباسی‌ نیست‌ که‌ برای‌ زمانی‌ درآینده‌آماده‌اش‌ کرده‌ باشید همین‌ جا و همین‌ اکنون‌ است‌ (کارلسون‌، ریچارد ، 1961، به‌ نقل‌ از پرویز شریفی‌ درآمدی،‌ 1380).
  فواید شادمانی‌
  شادی‌ میزان‌ گلبولهای‌ سفید پس‌ از تغذیه‌ را افزایش‌ می‌دهد ، پس‌ شادی‌ حصاری‌ در برابر هجوم‌ بیماریها است‌. همچین‌ به‌ عقیده‌ واشه‌ 1972 ( به‌ نقل‌ از آجودانی‌ 1373 ) فواید روانی‌ شادی‌ کمتر از فواید جسمانی‌ آن‌نیست‌، بطوریکه‌ باعث‌ می‌شود انسان‌، احساس‌ قدرت‌ و سبکی‌ کند و احساسات‌ مبهم‌ ودردناک‌ سردردهای‌ گنگ‌ و گاهگاهی‌، احساس‌ تنبلی‌ وخیالات‌ بی‌پایان‌، نگرانی های‌ ناشی ازخود خواهی‌ و… را از بین‌ می برد (فروم 1980، ترجمه‌ تبریزی،‌ 1360).
  داچر ( به نقل از بهادری نژاد، 1375) گزارش‌ می‌کند: ما اکنون می‌پذیریم‌ که‌ انسان‌ می‌توانداز راه‌ نگرشها و افکارش ‌باریکترین‌ و دقیقترین‌ جنبه‌های‌ بیوشیمیایی‌ و فیزیولوژیایی‌ جسم‌ خود را تنظیم‌ کند. درپاسخ‌ به‌ مسئله‌ بیماری‌های‌ ژنتیکی‌،داچر می‌گوید:
  هرچند عوامل‌ ژنتیکی‌ از مهار و کنترل‌ ما خارج‌ هستند ولی‌ بیماریهای‌ ژنتیکی‌ نیز بستگی ‌زیادی‌ به‌ اعتقادات‌ و روش‌ زندگی‌ ما دارند (بهادری‌ نژاد، 1375).
  شادکامی‌ می‌تواند انسان‌ را برای‌ ادامه‌ زندگی‌ به‌ راه‌های‌ مثبت ‌تر رهنمون‌ کند ، زیراهیجان‌ مثبت‌ ناشی‌ از شادکامی‌ منجر به‌ مساله‌ گشایی‌ موفق‌ و تامل‌ بیشتر در زندگی ‌می‌شود. همچنین‌ شادکامی‌ اثرات‌ مثبتی‌ بر ادراک‌، شناخت‌ و تعامل‌ اجتماعی‌ دارد و درافزایش‌ خلاقیت‌ و عمر طولانی‌ نیز موثر است‌. (کار 2004، ترجمه‌ شریفی و ثنایی، 1385 ).
  هشت راه مطمئن‌ برای‌ افزایش‌ شادمانی‌
  ـ امید:
  امید یکی‌ ازویژگیهای‌ زندگی‌ است‌ که‌ ما را به‌ جستجوی‌ فردای‌ بهتر وامی‌دارد.امید یعنی‌ انتظار موفقیت‌ و آینده‌ بهتر، یعنی‌ دلایلی‌ برای‌ زیستن‌ ، وقتی امید در دل‌ و ذهن‌ وجود داشته‌باشد ، شادی‌ و سرور در زندگی‌ حضور خواهند داشت‌.
  ـ پیشرفت‌ و مورد قدردانی‌ قرار گرفتن‌:
  همه‌ انسانها هنگامی‌ که‌ با صرف‌ وقت‌ و انرژی‌ در کاری‌ موفق‌ می‌شوند احساس‌ پیشرفت ‌کرده‌ شاد می‌شوند‌. زندگی‌ بدون‌ موفقیت‌ و احساس‌ پیشرفت‌ بسیار کسل‌ کننده‌ است‌.همه‌ نیازمندند، که‌ کار کنند‌ ولی‌ برآوردن‌ این‌ نیاز نباید فقط‌ برای‌ کسب‌ درآمد باشد. بلکه‌باید باعث‌ تکامل‌، پیشرفت‌، موفقیت‌ و مفید بودن‌ شود.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد فیزیولوژی و برونگرایی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد کار و شغل و فیزیولوژی

 • اولین‌ پژوهش‌ تجربی‌ درمورد شادمانی‌ در 1912 در بین‌ دانش‌آموزان‌ انگلیسی‌ در یک‌مدرسه‌ پسرانه‌ انجام‌ شد. دراین‌ مطالعه‌ بر سطح‌ لذت‌ دانش‌آمزان‌ تمرکز شد. بعدازجنگ‌ جهانی‌ دوم‌ تعداد پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ شادمانی‌ افزایش‌ یافت‌ و در این‌ پژوهش‌هاتوجه‌ از سطح‌ لذت‌ به‌ میزان‌ کلی‌ شادمانی‌ تغییر کرد ( ون‌هون ‌، 1984)
  از 1960 به‌ بعد پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ شادمانی‌ کلی‌ به‌ شدت‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ در واقع‌در دهه‌ 1960 سازمان‌های‌ همایشی‌ آمریکا کار خود را درمورد سنجش‌ میزان‌ شادمانی ‌افراد آغاز کردند، این‌ کار به‌ چند پژوهش‌ کلاسکی‌ منجر شد (آرجیل‌ ، 2003)
  ـ دیدگاههای‌ نظری‌ در مورد شادمانی‌:
  1ـ نظریه‌ فیزیولوژیک‌:
  طبق‌ این‌ نظریه‌ خلق مثبت‌ به‌ وسیله‌ انتقال‌ دهنده‌های‌ عصبی‌ هماننددو پایین‌ و سروتونین‌ ایجاد می‌شود، پس این‌ حالت‌ می‌تواند توسط‌ دارو ایجاد شود.تمرینات‌ ورزشی‌ و تحرک‌ منجر به‌ فعالیت‌ آندروفین‌ها و در نتیجه‌ ایجاد خلق‌ مثبت‌ می‌شود (عابدی،‌ 1381).
  2ـ نظریه‌ ارتباطات‌ و فعالیت‌ اجتماعی‌:
  برون‌ گرایان‌ شادند چرا که‌ ارتباط‌ اجتماعیشان‌ بیشتر است‌ و فعالیت‌ اجتماعی‌ بیشتری‌دارند.
  3) نظریه‌ ارضا آنی‌ نیازها
  شواهدی‌ که از این‌ نظریه‌ حمایت‌ می‌کند وجود دارد. پول‌ مردم‌ را شادمان‌می‌سازد مشروط‌ به‌ اینکه‌ خیلی‌ فقیر باشند، همچنین‌ داشتن‌ خانه‌، شغل‌، همسر وسلامتی منابع‌ دیگر شادمانی‌ است‌ معهذا اثرات‌ این‌ متغیرها برای‌ بیشتر مردم‌ بسیار کم‌است‌. علت‌ اینکه‌ ما با این‌ عوامل‌ رضایت‌ کمی‌ به‌ دست‌ می‌آوریم‌ به‌ عوامل‌ شناختی‌مختلفی‌ مانند مقایسه‌ با گذشته‌ یا با دیگران‌ بستگی‌ دارد. ولی‌ منابع‌ مهمتری‌ برای‌شادمانی‌ وجود دارد که‌ به‌ نظر می‌رسد هیچ‌ کدام‌ از این‌ نیازها را برآورده‌ نمی‌سازد، مثل‌موسیقی‌، مذهب‌ و تفریح‌ (عابدی،‌ 1381).
  همبسته‌های‌ شادمانی‌:
  رابطه‌ بین‌ شادی‌ با موارد زیادی‌ در تحقیقات‌ متعدد مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌برخی‌ از آنها عبارتنداز:
  1) حالت‌ احساسی‌؛ شادمانی‌ بستگی‌ زیادی‌ به‌ عواطف‌ مثبت‌ دارد و در عین‌ حال‌ مستلزم‌ عدم‌حضور عواطف‌ منفی‌ نیز هست‌.
  2) ژن‌ شادی‌: دارنده‌ این‌ ژن‌ بسیار مستعد و برخورداری‌ از عواطف‌ مثبت‌ و نسبت‌ به‌عواطف‌ منفی‌ مصون‌ است‌.
  3ـ هوش‌: دلایل‌ متعددی‌ وجود دارد مبنی‌ بر این‌ ادعا که‌افراد باهوش‌تر، شادترند شایدچون‌ هوش‌ در جامعه‌ ارزش‌ و اهمیت‌ بسیار دارد و آنها که با‌ هوش‌ترند موفق‌ ترند.
  4ـ سن‌:اگر چه‌ مسن‌ترها به‌ اندازه‌ افراد جوان‌ شاد نیستند، ولی‌ ممکن‌ است‌ همین‌ باعث ‌شود، به غلط‌ نتیجه‌ بگیریم‌ که‌ همه‌ مزایای‌ زندگی‌ مختص‌ دوران‌ جوانی‌ است‌، در حالیکه‌گاهی‌ خشنودی‌ و رضایت‌ از زندگی‌ طی‌ دوران‌ بزرگسالی‌ افزایش‌ می‌یابد.
  5ـ رضایت‌ شغلی‌: رضایت‌ شغلی‌ با رضایت‌ فرد اززندگی‌ رابطه‌ دارد.
  6ـ موقعیت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌: برادبرن ( به نقل از آرگیل، 1996 )‌ در تحقیقات‌ خود دو عامل‌ را بعنوان‌جنبه‌های‌ رفتاری‌ ، که بیشترین‌ رابطه‌ را با عواطف‌ مثبت‌ دارند مطرح‌ کرده‌: 1ـ مردم‌ آمیزی‌(اموری‌ مانند یافتن‌ دوستان‌ جدید، ملاقات‌ افراد جدید، فعالیت‌ در سازمانهای‌ اجتماعی‌ و..و 2ـ تازگی‌ تجارب‌ (انجام‌ کارهای‌ جدیدکه‌ قبلاً انجام‌ نداده‌ایم‌ یا دست‌ کم‌ مدتهاست‌ به‌سراغشان‌ نرفته‌ایم‌ (ریاحی‌مدار، 1385).
  7ـ تحصیلات‌: بسیاری‌ از مطالعات‌ انجام شده‌ در آمریکا دریافتند که‌ میزانی‌ ازهمبستگی‌ بین‌خوشبختی‌ و تحصیلات‌ وجود دارد. دینرو همکاران‌ (1984) در تحلیل‌ خود دریافتند که‌تحصیلات‌، روی‌ میزان‌ خوشبختی‌ افراد تاثیر می‌گذارد، تحصیلات‌ با تحت‌ تاثیر قراردادن‌شغل‌ ایفای‌ نقش‌ می‌کند. تحصیلات‌ برخوشبختی‌ افراد، بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌ آنها اثرمثبت‌ دارد. این‌ امر از طریق‌ بدست‌ آوردن‌ شغل‌ رضایت‌ بخش‌، افزایش‌ کنترل‌ و دستیابی‌بهتر به‌ ازدواج‌ و سایر حمایت‌های‌ اجتماعی‌ می‌باشد (آرگایل‌،1996، ترجمه‌ گوهری‌ و همکاران، 1383).
  8ـ تفریح‌: تفریح‌ می‌تواند افراد را شادکند، فایده‌ اساسی‌ تفریح‌ اثر فوری‌ آن‌ بر عاطفه‌ مثبت‌است‌.
  9ـ شخصیت‌: تحقیقات‌ نشان‌ داده‌اند که‌ برون‌ گرایی‌ با خوشبختی‌ و به‌ طور خاص‌ با عاطفه‌مثبت‌ همسبتگی‌ دارد. شادی‌برون‌گرایی‌ تا اندازه‌ای‌ ناشی‌ از لذت‌ متقابل‌ اجتماعی‌ بادوستان‌ میباشد که‌ برون‌گرایی‌ از آن‌ لذت‌ بیشتری‌ می‌برند. زیرا آنها دارای‌ مهارت‌اجتماعی‌ قوی‌تری‌ می‌باشند که‌ آنها را قادر به‌ برقراری‌ ارتباط‌ اجتماعی‌ می‌سازد (آرگیل‌،1996، ترجمه‌ گوهری‌ و همکاران‌، 1383).
  10ـ جنسیت‌: مهمترین‌ تفاوت‌ احساسی‌ بین‌ زن‌ و مرد این‌ است‌ که‌ زنان‌ تغییرپذیری ‌بیشتری‌ دارند، یعنی‌ هم‌ عاطفه‌ مثبت‌ و هم‌ عاطفه‌ منفی‌ بیشتری‌ دارند. زنان‌ 50% بیشتر ازاضطراب‌ در روان‌ رنجوری‌ رنج‌ می‌برند و هیجان‌ منفی‌ بیشتری‌ درزندگی‌ روزمره‌ دارندو 2 برابر مردان‌ دچار افسردگی‌ می‌شوند. زنان‌ جوان‌ کمی‌ شادتر از مردان‌ جوان‌ هستند ، ولی‌ زنان‌ مسن‌ کمتر از مردان‌ مسن‌ شادند (آیزنک‌، ترجمه‌ فیروز بخت،‌ 1375).
  11ـ کار و شغل‌
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد کار و شغل و فیزیولوژی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد تعریف شادمانی و عشق و محبت

 • شادمانی‌
  شادی‌ آتش‌ مقدسی‌ است‌ که‌ هدف‌ ما را گرم‌ و ذکاوت‌ ما را روشن‌ نگاه‌ می‌دارد.(هلن‌ کلر به نقل از بهادری نژاد 1375 ).انسان‌ برای‌ شادزیستن‌ خلق‌ شده‌ و تمام‌ لوازم‌ شادزیستن‌ را نیز در اختیار دارد. اکثرمردم‌ توافق‌ دارند که‌ شادی‌ آرامش‌ خاطر و رضایت‌ باطن‌ است‌. شادی‌ آن‌ کیفیت‌ زندگی‌است‌ که‌ همه‌ آرزوی‌ یافتنش‌ را دارند و هرکس‌ می‌داند که‌ از آن‌ برخوردار است‌ یا نه‌.عوامل‌ موثر بر شادی‌ را به‌ 3 گروه‌ اصلی‌، یکی‌ مثبت‌ و دو تای‌ دیگر منفی‌ تقسیم‌ می‌کنند.گروه‌ مثبت‌ مستقیماً به‌ افزایش‌ شادی‌ کمک‌ می‌کند در حالیکه‌ 2 گروه‌ دیگر از شادی‌ وخوشحالی‌ انسان‌ کاسته‌، بر رنج‌، غم‌، ناراحتی‌ و افسردگی‌ او می‌افزایند.
  گروه‌ مثبت‌ شادی‌:
  1ـ عشق و محبت‌
  2ـ امید به‌ آیند
  3ـ پیشرفت‌ و موفقیت‌ در کار
  4ـ خوش‌ بینی‌
  5ـ خیرخواهی‌
  6ـ سپاسگزاری‌
  7ـ رضایت‌
  8ـ گذشت‌
  9ـ مورد قدردانی‌ قرار گرفتن‌
  دو گروه‌ مخالف‌ شادی‌ عبارتنداز: گروه‌ ناراحتیهای‌ جسمانی‌ و گروه‌ ناراحتیهای‌ عاطفی‌ یاروانی‌
  گروه‌ ناراحتیهای‌ جسمانی‌ ازاین‌ قرارند:
  1ـ گرسنگی‌ و سوء تغذیه‌ 2ـ درد و بیماری‌ و سایر ناراحتیهای‌ جسمانی‌ ( بهادری‌ نژاد، 1375 )
  تعریف شادمانی‌
  مفهوم‌: واژه‌ شادمانی‌ چندین‌ مفهوم‌ متفاوت‌ را به‌ ذهن‌ متبادر می‌کند (برای مثال‌ شادی‌، خشنودی‌، لذت‌ و خوشایندی‌ و..) از این رو تعدادی‌ از روان‌شناسان‌ به‌ اصطلاح‌ خوشبختی‌ذهنی‌ اشاره‌ می‌کنند که در برگیرنده‌ انواع‌ ارزشیابیها است‌ که‌ فرداز خود و زندگی‌ اش‌ به‌ عمل‌ می‌آورد (داینر ، 2002)
  شادمانی‌ احساسی‌ است‌ که‌ همه‌ خواهان‌ آن هستند اما تعداد کمی‌ ازما به‌ آن‌ دست‌ می‌یابیم‌،نشانه‌ مشخصه‌ چنین‌ احساسی‌ قدردانی‌،احساس‌ درونی‌، احساس‌ رضایت‌ و علاقه‌ به‌خود ودیگران‌ است‌ (کارلسون‌ ، ترجمه‌ شریفی‌ 1380).
  مک‌ گیل‌ (به نقل‌ از آیزنک‌ 1990) معتقد است‌ شادی‌ حالتی‌ پایدار است‌ که‌ فرد میان‌ امیال‌ارضا شده‌ و کل‌ امیال‌ خودمطلوب‌ترین‌ نسبت‌ را می‌یابد، به‌ شرط‌ آنکه‌ امیال‌ ارضا شده‌ به‌طور غیرمنتظره‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد، یعنی‌ ما از مصاحبت‌ با خودی‌ که‌ انتظار دیدن‌ وی‌ رانداشته‌ایم‌ شاد می‌شویم‌.
  شادی‌ و شادمانی‌ همانند خوشبختی‌ امری‌ نسبی‌ است‌. اکثر مردم چیزهایی‌ را که‌ با آن ‌برخورد می‌کنند به‌ صورت‌ بد یا خوب‌ مورد ارزشیابی‌ قرار می‌دهند.
  ون‌ هون‌ 1984 معتقد است‌ واژه‌ شادمانی‌ به‌ پدیده‌ای‌ تجربی‌ اشاره‌ می‌کند، به‌ زعم‌ وی‌شادمانی‌ کلی‌ به‌ صورت‌ زیر تعریف‌ می‌شود: میزانی‌ که‌ یک‌ فرد در مورد کیفیت‌ کلی‌مطلوبیت‌ زندگیش‌ قضاوت‌ می‌کند.
  تاریخچه‌ شادمانی‌:
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد تعریف شادمانی و عشق و محبت بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد رضایت مندی زناشویی و اختلافات خانوادگی

  در جوامع مختلف تفاوت سنی تأثیرات متفاوتی بر رضایت زناشویی زوجین دارد مثلاً در آمریکا تفاوت سنی رابطهی منفی با رضایت زناشویی دارد درحالیکه در ژاپن بالعکس است (کامو ،1991،به نقل از مهر آبادی،1385).
  4- تحصیلات : به نظر شاملو تفاوت میان سطح تحصیلی و طبقاتی یکی از عوامل مهم اختلافات خانوادگی است (شاملو،1369).

 • زمانی که تحصیلات زوجین با هم اختلا ف زیادی دارد و منطبق بر یکدیگر نیست احتمال طلاق بیشتر می گرد د، تحقیقات نشان داده است زنان تحصیلکرده از نظر جدایی و طلاق بیشتر در معرض خطر هستند تا زمانی که تحصیلات کمتری دارند در حالی که مردانی که تحصیلات بالاتری دارند از ثبات و کیفیت زناشویی بالاتری در مقایسه با مردان کم سواد برخوردارند (وایت ، 1990، به نقل از مهرآبادی،1385) .
  اشتغال: راس و همکارانش (1985) دربارهی تأثیر اشتغال زن روی روابط خانوادگی تحقیقی انجام داد ند که هر د و همسر زمانی که موقعیت شغلی زن بر اساس تمایلشان بود کمتر افسرده بود ند و چنانچه شغل زن د ر خارج از خانه با موافقت همسرش باشد و مردان نیز به همسرا ن شاغل خود د ر کارهای خانه کمک کنند اشتغال زن نمی تواند روی نوع روابط خانواد گی تأثیرمنفی بگذارد به طورخلاصه می توان گفت درآمد کم ، ‌شغل نامناسب و تحصیلات پایین برای مردان از عوامل خطر ساز مشکلات ازدواج خواهد بود(ویلسون و مدورا ،1998، به نقل از بهرامی،1379) .
  2- مسائل عقیدتی- مذهبی : بوساردبول در یک مقالهی زناشویی دربارهی ایمان مینویسد: زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی میانجامد و تنها با اراد هی استوار از آن پرهیز کرد ( بوساردبول ، 1975 ، به نقل از احمدی، 1383).
  نتایج تحقیقات فراوانی نشان می دهد که تناسب در اعتقادات مذهبی ، ایمان و تقوا ، تفاهم اخلاقی، سطح فرهنگی و اجتماعی و روابط اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر در موفقیت زند گی زناشویی ثابت شده است (فتحی آشتیانی و احمدی، 1383) .
  3- فرزندان: تحقیقات فراوانی دربارهی تأثیر داشتن فرزند بررضایت زناشویی انجام شده است . لانگرست بر اساس تحقیقی که بر روی رضایت زناشویی زنان کشیش انجام داده نشان داد که رضایت زناشویی تحت تأثیر اشتغال همسر قرار نداشت ولیکن داشتن فرزند در رضایت زناشویی مؤثر بود ( لانگرست ،1994، به نقل از فرحبخش، 1383).
  در زمینهی کاهش رضایت زناشویی در مراحل تولد و تربیت فرزندان وینچ و همکارانش معتقد ند در خلال مرحلهی تولد و تربیت فرزندان تا زمان ترک خانه توسط فرزندان ، زنان کاهش قابل توجهی را در رضایت زناشویی و سطح بالایی از احساسات منفی نسبت به تعاملات زناشویی نشان می دهند. این اطلاعات نشان می دهد که تجربیات تولد و تربیت کود ک بر میزان رضایت زناشویی زنان تأثیر منفی دارد (وینچ وهمکاران، 1974، به نقل از تبریزی،1383).
  ب-عوامل ارتباطی:
  اکثر روان شناسان خانواده بر اهمیت برقراری ارتباط و مهارتهای ارتباطی در زند گی زناشویی زوجین صحه گذاشتند و به نظر می رسد عوامل ارتباطی (تعاملی) تأثیر بیشتری از عوامل زمینهای داشته باشد . پژوهشهای فراوانی نشان می دهد که رفتارهای مخرب و منفی در ارتباطات زن و شوهر باعث تعارض و نارضایتی زناشویی می گرد د (گردون و همکاران،1999،به نقل ازفرحبخش، 1383) .
  اینک به عوامل ارتباطی بین زن و شوهر که در رضایت زناشویی تأثیر می گذارند می پردازیم:
  پذیرش و احترام متقابل: نتایج تحقیقات ویگنز و همکاران (1983) حاکی است که زوجینی که درک و پذیرش افکار و احساسات یکد یگر را داشتهاند در زندگی از رضایت زناشویی بیشتری برخوردارند . ویگنز و همکاران بر نقش میزان د رک همسر در تعیین رضایت زناشویی تأکید می کنند و خاطر نشان می سازند زوج‌هایی که از شیوههای متقابل که ارتباط آنها را سهولت می بخشد و فهم آنها در خصوص احساسات و عواطف یکدیگر بهبود می بخشد استفاده می کنند به احتمال زیاد رضایت بیشتری از زند گی زناشویی خود دارند (ویگنزوهمکاران،1983، به نقل از بهرامی،1379).
  بک نیز معتقد است عدم درک متقابل یکی از نخستین عوامل اختلاف در ازد واج است و نشانههای آن را اغلب د ر عباراتی نظیر «نمی فهمم که چرا چنین رفتاری دارد» مشاهده می کنیم پس اگر خواستههای همسر درک شوند و آنها را به طریقی برآورد ه کند می تواند به بهبود روابط زناشویی کمک نماید (قراچه داغی، 1369).
  2-ارتباط صمیمانه : بررسیها نشان می دهد که مهارتهای ارتباطی با متغیرهایی چون ادراک برابری و مساوات در ارتباط ، رشد ارتباطی، نزدیکی و وابستگی، حل منطقی تعارضات و تنشهای موجود در گفتگو و بالاخره تعهد و اطمینان نسبت به یکد یگر مربوط می شود و مهارت ارتباطی دیگر انعطاف پذیری است . زوجین سازگار در مواجهه با مشکلات تمایل دارند به سمت سازش و کاهش تعارضات حرکت کنند و از یکد یگر کمک بگیرند و رهبری و مد یریت خانواده را تقسیم کنند و در تصمیم گیریها به هم متصل شوند که تمامی اینها ناشی از انعطاف پذ یری است و از دیگر جنبههای صمیمیت می توان به ، به هم پیوستگی رفتاری ، ارضای نیازها و تعلق و وابستگی اشاره نمود( کاناری و استفورد ، 1992، کاسلو و رابینسون ،1996، به نقل از احمدی،1383) .
  3-عشق وعلاقهی متقابل: عشق در رابطهی بین زوجین شامل ابراز احساسات مثبت، توجه و مراقبت ، همدلی و مهربانی، حمایت و قدردانی میباشد.کارلسون (1999) دربارهی اهمیت عشق درزند گی معتقد است که محبت به پیوند زناشویی خرسندی و شاد مانی می بخشد و برای تداوم زندگی مشترک امری ضروری است، اگرچه فقدان عشق موجب زوال خانواده نمی شود ولیکن عشق و علا قه برای خوشبختی خانوادگی ضروری است چون که همزسیتی وروابط بدون کامیابی زوجین وبدون محبت بادشواریهاواختلال درروابط ودرنهایت تزلزل در نهادخانواده منجرمی شود (هالنگشید ،1951،به نقل از احمدی،1383).
  2-رابطهی جنسی: شاد کا می کلی زناشویی با رضایت مندجنسی رابطه دارد . زوجهای شاد کام نسبت به زن و شوهرهای ناشاد از زند گی جنسی خود خشنود ترند (هانت ،1974،به نقل از ساپینگتون ،به نقل از حسین شاهی برواتی،1384) .
  زوجهای شاد کام نسبت به زوجهای ناشاد ارتباط جنسی بیشتری دارند ، با این حال برخی از زن و شوهرها بدون آن که هیچ گونه زند گی فعالی از لحاظ جنسی داشته باشند ، از رضایت مندی زناشویی قابل توجهی برخوردارند. برخی نیز که از زند گی جنسی خود لذت می برند از زند گی زناشویی خود ناراضی هستند و کاهش تعداد دفعات ارتباط جنسی به طور حتمی باعث کاهش خشنودی زنا شویی نمی گردد (تاوریس و سد، 1977،به نقل ازساپینگتون ،1384).
  جدول 2-2 عوامل مرتبط بارضایت زناشویی
  عامل زندگی زناشویی خوشایند زندگی زناشویی ناخوشایند
  پیشینهی خانوادگی شباهت زن و شوهر در مرتبهاجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، مذهب و سن تفاوت خیلی زیاد زن و شوهر در مرتبه اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، مذهب و سن
  سن ازدواج بعد ا ز20 سالگی قبل از 20 سالگی
  طول مدت رابطهی عاشقانه حد اقل 6 ماه کمتر از 6 ماه
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد رضایت مندی زناشویی و اختلافات خانوادگی بسته هستند

  دانلود پایان نامه درمورد عوامل مؤثر در رضایت زناشویی و نظریهی یادگیری اجتماعی

  1-ازدواج موفق براساس مادیات صورت نگرفته است.
  2-یک زوج موفق از گفتن دروغ خودداری می کند .

 • 3-واقع نگری منجر به رضایت از زندگی زناشویی می شود.
  4-همسران موفق فعالانه در جهت درک و ارضای نیازهای مهم یکد یگر می کوشند .
  5-زوجهای موفق اختلاف بین خودرادرزمانی کوتاه وبا روشهای مناسب رفع می کنند.
  6-پذیرا بودن و سازگاری موفقیت و رضایت مندی زناشویی را به دنبال دارد .
  7-صرف وقت برا ی با هم بودن نیز موجب می گردد تا خانوادههای سعادت مند برنامههای خود را به گونهای طراحی کنند که اوقات و زمان کافی را برای با هم بودن بگذ رانند و از تفرق و تکروی در اوقات فراغت خود پرهیز کنند .
  8-همکاری شوهر و قدرت تصمیم گیری از جمله موارد دیگری است که به خصوص در زنان شاغل موجب رضایت مندی آنان از زندگی زناشویی می گردد.سخن آخر اینکه کولاپینتو (1991) نیز عقیده دارد خانوادهی کارآمد ،‌ خانوادهای است که با وجود تغییرات و تحولات درونی و بیرونی بتواند به موقع و به طور شایسته ای از عهده ایجاد اصلاحات لازم در کارکردها و ساختار برآید . او ملاک کارآیی خانواده را نبودن فشار روانی ، تعارض و مشکل در آن نمی داند ، بلکه در این می بیند که خانواده تا چه حد در تحقق وظایف و کارکردهایش توانایی نشان می د هند (خزعلی،1376) .
  ملاک دیگری که باید مد نظر زوجین باشد این است که حاصل ارتباط آنها با یکد یگر دست یافتن به رضایت مندی باشد . احساس رضایت مندی زمانی حاصل می شود که طرفین با یکدیگر سازگار باشند.در تعریف سازگاری گفتهاند: « وقتی که روابط بین دو فرد و یا دو گروه به گونهای تنظیم شود که به رضایت طرفین منجر شود به آن سازگاری گویند» (ایمانی،1381) .
  عوامل مؤثربررضایت وسازگاری زناشویی دردومقولهکلی دسته بندی می شود:
  الف – عوامل زمینهای: شامل شرایط خانوادگی، سطح تحصیلات، سن ازدواج، فرزندان، طول ازدواج،‌اشتغال، ‌مسائل عقیدتی- مذهبی، کیفیت ازدواج والدین،‌نوع جامعه و طبقهی اجتماعی .
  ب – عوامل ارتباطی : شامل پذیرش و احترام متقابل، توجه و مراقبت ، همد لی و مهربانی، تعهد و وفاداری، رابطه با خویشان واقوام همکاری زوجین وکمک به یکدیگر،کیفیت گذرا ندن اوقات فراغت، روابط جنسی، درک متقابل، سهیم شدن زوجین در تصمیم گیریها و اقتصاد،‌ابراز احساسات و محبت و رابطه صمیمی، حمایت و قدردانی، چگونگی ارتباط قبل ازازدواج، داشتن انتظارات واقعی وداشتن مهارت های حل مشکل میباشد (احمدی،1383).
  الف – عوامل زمینهای:
  1- شرایط خانوادگی: شرایط خانوادگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی اشاره به کیفیت ازدواج والدین ،‌کیفیت رابطهی والد ین و فرزندان و کیفیت محیط خانواد گی دارد. خشنودی و رضایت زناشویی بیشتر در زوجینی دیده میشود که والد ینشان نسبت به یکد یگر وفادار ماندهاند. در مقابل زوجینی که والد ینشان از هم جدا شد هاند احتمال بیشتری دارد که آنان نیز در ازدواجشان دچار مشکل شوند. زوجینی که در زمینه خانوادگی مشکل زا بود هاند بیشتر تمایل داشتندکه مشکلات دوران کودکی شان رابه ازدواج فعلی منعکس کنند (لاندیس ،1975،به نقل ازمهرآبادی،‌1385) .
  اینکه انسان بسیاری ازالگوهای رفتاری خود را از والدین و دیگران می آموزد اساس نظریهی یادگیری اجتماعی است . نظریه یادگیری اجتماعی بر این باور است احتمالاً یک فرد نحوه تعامل و ارتباط با همسرش را از پدر و مادر به عنوان الگویی مؤثر میآموزد . بسیاری از این رفتارها،عادات و عقاید الگوبرداری شده مربوط به روابط زن و شوهر تا قبل از ازدواج در درون فرد مکنون و پوشیده باقی می مانند و در موقعیتی که انگیزه لازم فراهم شود مجال بروز مییابند (پریوین ،1988،مهرآبادی، 1385).
  ریشههای روابط در خانواده مانند روابط خوب با پدر ومادربا موفقیت و رضایت مندی زناشویی مرتبط بوده است ،‌بر همین اساس مشخص شد که زنان دارای پدر با خصوصیات گرم و پرورش دهنده به شوهران خود اعتماد بیشتری و زنان دارای پدران منزوی و سرد به شوهران خود کمتراعتماد داشتند به همین شکل مردان دارای مادران سرد و یا ناپایدار در شیوههای برقراری روابط همسرانشان را مضطرب می کنند و ارتباط آنها ممکن است مشکلا تی را در پی داشته باشد (ملازاده،1382).
  وابلنت و دیس (1989) در تحقیقی دریافتندکه ابرازعقاید واحساسات درخانواد ه اصلی هر دو زوج با رضایت زناشویی در زنان همبستگی بالایی دارد (لارنسون و کرامر ،1994،وابلنت و دیس، 1989،به نقل ازفرحبخش،1383).
  2- نوع جامعه و طبقه: جین (1988) اشاره می کند در گذشته اگر دو نفر با هم ازدواج می کردند تا آخر عمر با هم زند گی می کرد ند خواه با هم تفاهم داشتند یا نداشتند . در حال حاضر نیز برخی جوامع دارای ارزشهای سنتی هستند هنوز این وضعیت ادامه دارد، مثلاً در در جامعهی سنتی هند به ویژه در مناطقی که ارزشهای مذهبی حاکم است حدود 81% ازدواجها ، ‌ازدواج هایی است که شروع آن ها عاشقانه نبوده است در حالیکه94%این ازدواج ها بسیارموفق گزارش شده است. این درحا لی است که در جوامع به اصطلاح مدرن میزان طلاق به50% میرسد (به نقل از احمدی،1383) .
  برخی جوامع زمینههایی را برای ناسازگاری زوجین فراهم میآورندبه عنوان مثال جوامع بزرگتر طلاق را راحت ترمی پذیرند و در این جوامع محد ود یت طلاق کمتر است و زوجین به سهولت بیشتر مسیر طلاق را طی می کنند و کمتر به فکر چارهاندیشی و حل تعارضات برمیآیند،از سویی دیگر در این جوامع روابط خارج از ازدواج دارای استرسهای کمتری از ازدواج می باشد و در نتیجه میزان تقید به تعهدات زناشویی کاهش می یابد. از دیگر عوامل محیطی – اجتماعی میتوان به تغییرات اقتصادی جامعه به ویژه به اشتغال زنان اشاره کرد و اینکه گرایشهای فمینیستی و تساوی نگری فرصتهای اشتغال زنان افزایش یافته و آنان برای حمایت مالی کمتر وابسته به ازدواج و شوهر هستند (ناکونزی و راجرز ،1995، به نقل از مهرآبادی، 1385) .
  3- سن ازدواج :اغلب پژوهشگران سن را به عنوان مهمترین عوامل رضایت زناشویی به حساب میآورند دربعضی جوامع دیدهشده است که زوجین جوانتر از آن بودهاند که درباره همسر انتخاب درستی داشته باشند و نمیتوانند با هم جور شوند و نیازهای فردی بر نیازهای بین فردی ترجیح داده میشود به همین خاطر تعداد زیادی از افرادی که دچار ناسازگاری و شکست در ازدواج میشوند ازدواج خود را به عنوان یک اشتباه جوانی و طلاق را به عنوان تغییر برای پایان زندگی و شروع دیگری در نظر میگیرند (نیولون ،2000،به نقل از مهرآبادی،1385،ص67) .
  بوس و ادوارد نیز معتقدند که میزان سن در زمان ازدواج عامل مهمی در ثبات و پایداری ازدواج است و محققان دریافتهاند که میزان بالایی ازناپایداری در ازدواج در زوجینی است که زود ازدواج می کنند. این افراد در آمادگی برای نقش متأهلی ضعیف هستند همچنین در سنین خیلی بالا نیز نتایج مشابهی دارد زیرا نقشهای آنها در طول دورهی مجردی رشد یافته و ثبات پیدا کرده است و فاقد انعطاف پذ یری برای سازگاری بانقش متأهلی هستند. گروه اخیردرانتخاب همسر دچار مشکل میشوندکه بازعاملی برای تأخیردرازدواجشان می گردد (به نقل از فرح بخش، 1383).
  تجانس در ویژگیهای اجتماعی و سنی از عوامل نگهدارند هی ازدواج است . به گفتهی کارلسون (1999) چون انتظارات و شیوه نگرش افراد در سنین مختلف فرق می کند افرادی که اختلاف سنی دارند فرهنگ و اند یشه متفاوت نیز دارند لذا تفاوت وسیع سنی ، تفاوت وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه آورده و در بقای زندگی و رضایت زناشویی تأثیر خواهد گذاشت (به نقل از مهرآبادی، 1385).
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درمورد عوامل مؤثر در رضایت زناشویی و نظریهی یادگیری اجتماعی بسته هستند