پایان نامه اندازه گیری و هارمونیکا

 • شکل(3-2)
  در شکل (b3-1) ساختار ویژه مدهای لانگمیر اندازهگیری شده از رابطه (3-8) به همراه توزیع چگالی ترسیم شده است. شکل (c3-1) هم چگالی توان طیفی موج لانگمیر را نشان میدهد که منحنی مشکی مربوط به مشاهدات انجام شده به وسیله سفینه فضایی و قرمز مربوط به شکل موج های لانگمیر اندازهگیری شده از رابطه (3-8) با استفاده از پارامترهای ارائه شده در جدول (3-1) میباشد. ساختار موجهای نشان داده شده در شکل (3-1) تنها مربوط به ویژه مد مرتبه صفرام است. میتون مشاهده کرد که تقریباً شکل بسته موج جایگزیده که توسط سفینه استریو گزارش شده است مشابه شکل بستهموج تولید شده توسط معادله (3-8) است. برای مقایسه دقیقتر، در شکل (3-2) بستههای موج و طیف آنها با سه مد مرتبه پایین (2و1و0) ویژه مدها با دامنه نسبی 45% (0) ،50% (1) و 5% (2) توصیف شدهاند. از 1172 شکل موج لانگمیر به دام افتاده و ثبت شده توسط سفینه فضایی استریو از 1 ژانویه 2007 میلادی الی 31 جولای 2007 ، 204 رویداد به عنوان رویداد و با دامنه 1 میلی ولت بر متر شناسایی شدند . از بین این 204 رویداد ، 109 رویداد با ترکیبی از 3 مد مرتبه پایین (2و1و0) تابع هرمیتـ گاوسی به خوبی توصیف می شوند و 95 رویداد باقیمانده مربوط به مدهای مرتبه بالاتر (2) تابع هرمیت ـ گاوسی هستند. تقریباً 70% از رویدادهای دارای قطبش خطیو حدود 20% از رویدادها قطبش دو بعدی(دایروی، بیضوی و…) و 10% از آنها دارای قطبش پیچیدهتری هستند. رویدادهای دو بعدی و سه بعدی نشان دهنده تبدیل مد خطی یا غیر خطی می باشند[21]، که نیاز به توصیف چند بعدی دارند[14]. تابع هرمیتـ گاوسی(3-8) یک تابع پایه است که می تواند هر ساختار جایگزیده وشکل فضایی را دوباره ایجاد کنند به هرحال اکثر رویدادهای با سه مد مرتبه پایین و بقیه رویدادها به وسیله مد مرتبه سوم و چهارم از تابعهرمیت ویژه توابع الکترونی به خوبی توصیف می شوند [20]. در نتیجه میتوان گفت: بعضی از شدیدترین امواج لانگمیر جایگزیده را میتوان به عنوان ویژه مدهای جایگزیده یک بعدی در یک چاه چگالی سهموی توصیف کرد که ساختاری تقریباً مشابه رابطۀ (3-8) دارند.
  شکل(3-2):شکل موج لانگمیر اندازه گیری شده 2 [16].
  3-3 مکانیزم تابش از ویژه مدها
  همانطوریکه قبلأ اشاره شد، مکانیزمهای مختلفی برای تبدیل امواج لانگمیر به تابش الکترومغناطیسی وجود دارد، از جمله این مکانیزمها، برهم کنش غیر خطی موج ـ موج شامل امواج لانگمیر، یون صوتی و امواج الکترومغناطیسی میباشد. این فرایند تبدیل امواج لانگمیر غیرجایگزیده را به تابش الکترومغناطیسی توصیف میکند. دراینجا ما تابش آنتن از ویژه مدهای لانگمیر جایگزیده را در نظر می گیریم. تابش آنتن از جریانات جایگزیده اولین بار توسط پاپادوپلسو فرند [15]، برای کولاپس بستههای موج لانگمیر در حضور نیروی پاندرماتیو مورد بررسی قرار گرفت، امّا نتایج به دست آمده با مشاهدات انجام شده از شکل موجها مطابقت چندانی نداشت، لذا فرایندهای مختلفی بعد از آن پیشنهاد شدند که مرتبط با گسیل امواج الکترومغناطیسی از بستههای موج بودند در این میان برای حالتی که امواج لانگمیر در حال کولاپس نباشند معادله (3-8) نقطۀ شروعی برای بررسی مکانیزم تابش از ویژه مدهای لانگمیر را فراهم میکند. برای تعیین تابش گسیلیده در فرکانس2 به وسیله ویژه مدهای لانگمیر، دو جریان در نظر گرفته میشود، یک جریان خطی برای تابش و یک جریان غیر خطی ضعیفتر مربوط به تابش 2، که از حل معادلات پواسون و حرکت سیالی الکترون حاصل میشود. در فاصلۀ 1 فرکانس پلاسمائی الکترونی () در مقایسه با فرکانس سیکلوترونی () و فرکانس پلاسمائی یونی () بسار بزرگتر است بنابراین یونها تقریبأ ثابت و حرکت آنها نادیده گرفته شده و پلاسما به طور ضعیف مغناطیده میباشد. تحت این شرایط معادلات پیوستگی و حرکت برای الکترونها را میتوان به صورت زیر نوشت [23].
  (3-10)
  (3-11)
  در روابط بالا و به ترتیب واحد بار و جرم الکترون، میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی موج لانگمیر و و چگالی و سرعت الکترون است
  (3-12)
  (3-13)
  (3-14)
  (3-15)
  فرکانس و بردار موج لانگمیر است با حل معادلات پیوستگی و حرکت ، مرتبه اول سرعت و چگالی الکترون به صورت زیر میباشد.
  (3-16)
  (3-17)
  که در روابط بالا ، و زاویه بین سرعت الکترون و جهت میدان مغناطیسی است . در فاصله1،اندازه حدود 5 نانو تسلا، s-1 1053/1 میباشد با قرار دادن در عبارت بالا مقدار007/0 بدست میآید. بنابراین مرتبه اول سرعت الکترون یعنی را به صورت زیر میتوان تقریب زد .
  (3-18)
  توزیعنوسانی سرعت و چگالی الکترون ، یک چگالی جریان خطی بصورت ایجاد میکند که اختلال مرتبه اول سرعت الکترون و چگالی اولیه الکترون میباشد. با فرض اینکه یونها بخاطر جرم بالایشان ثابت باشند وفرکانس سیکلوترونی در مقایسه با فرکانس پلاسمائی خیلی کوچک باشد از اثرات میدان مغناطیسی چشم پوشی میشود و میتوان نشان داد که از حل معادلات پیوستگی و حرکت ، جریانی به شکل زیر در پلاسما انتشار مییابد .
  (3-19)
  لازم به ذکر است که در تعیین چگالی جریان خطی فوق فرض کردیم که میدان موج لانگمیرباشد [15]. با در نظر گرفتن چنین فرضی برای میدان ، یک جریان غیرخطی بصورت در محیط پلاسما تحریک میشود که با جایگذاری روابط (3-17) و (3-18) در آن شکل کلی این جریان غیر خطی بصورت زیر خواهد بود .
  (3-20)
  از طرفی دیگر با استفاده از معادله پواسون و پیوستگی میتوان شکل میدان الکتریکی را که وابسته به فرکانس 2 است بصورت زیر نوشت .
  (3-21)

  در روابط بالا ضریب گذردهی الکتریکی خلأ است. با توجه به اینکه جریان القائی ایجاد شده در فرکانس 2با زمان نوسان میکندمیتواند مستقیماً منجر به تابش موج الکترومغناطیسی در فرکانس2گردد. از طرفی چون فرکانس تشعشعی دو برابر فرکانس محیط پلاسما است براحتی میتواند از محیط پلاسما فرار کند و در محیط منتشر گردد. با استفاده از این جریانات و رابطه (3-8) میتوانیم میدانهای الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی مربوط به این تشعشعات امواج را در فاصله دور از چشمه و در نهایت توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی در فرکانس پایه و هارمونیکاولش را محاسبه کنیم.
  3-4 توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی در 2

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اندازه گیری و هارمونیکا بسته هستند

  پایان نامه گوشی تلفن همراه و تجزیه وتحلیل

 • (2-33)
  بنابراین با محاسبه چگالی جریان آنتن پلاسمائی و بکارگیری از آن درروابط بالا (معادلات ماکسول )، توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی در آنتنهای پلاسمائی حاصل میشود.
  2-4تشریح ساختارآنتن پلاسمائی
  شکل(2-1)ساختاریازآنتنپلاسماباتحریکموجسطحیکهشبیهسازیشدهرانشان میدهد آنتنپلاسمااز یکمحفظهکوارتزباشعاع۱۲میلیمتروطول۱۲۰۰میلیمتروضخامت۵/۰میلیمتردریکجعبهفلزیبهابعاد۴۰۰×۴۰۰×۴۰۰میلیمترتشکیل شدهاست. برای ایجاد موجسطحیازیکحلقهایمسیدورتادورمحفظهکوارتزاستفادهمیشودکهارتفاعوضخامتآنبهترتیب۲۵و20 میلیمتراست و بهفاصله۴میلیمترپایینترازضلعبالاییجعبهفلزیقراردارد.فرضمیکنیمکهمحفظهکوارتزازپلاسماییبافشار۴/۰میلیبارپرشده استکهمعادلبافرکانسبرخورد۵۰۰مگاهرتزاست.آنتنپلاسمابااتصالمغزی هم محور بهحلقهمسیوهادیبیرونیآنبهجعبهفلزیتحریکشده،حلقهمسیسببایجاد میدان الکتریکی شدیدیمیان خود وجعبهمیشود و درنتیجهبیشترخطوطمیدانتبدیلبه موجسطحیشده و سبب تولید و حفظ پلاسما میشود[1].
  شکل (2-2): ساختار آنتن پلاسمایی[1]
  2-5آنتنهای پلاسمایی معمولی:
  بهطورکلیآنتنهایپلاسمادونوعهستند: آنتنهاینیمهرسانایاهمانوضعیتساکن،مثلآنتنهایمدلو آنتنهایگازی،هردونوعاینآنتنهابرایاستفادهمناسبوقابلسوارشدندرمواضع معمول هستند.امّاآنتنهای نوعنیمهرساناووضعیتساکنموردتوجه واقبال بیشتری هستند.چراکهازساختارفشردهتریبرخورداربودهوضمناً بخشهایمتحرکندارند.همین ویژگیآنهارابرایاستفادهدر نسلجدیدیازwi-fiهای مافوقسریعمعروفبهwi-Gig جذابوپرکشش میسازد. ذکر این نکته خالیازلطفنیستکهاوجعملکردسرعتfi-wiهایموجوددر۵۴مگابایتداده بر ثانیهخلاصهمیشود،درحالیکهانتظارمیرودنسلجدیدمافوقسریعGig-wiاستانداردمرزهایبالاتر ی را تا 7گیگابایت برثانیهتجربهکند.اینهمانسرعتکافیبرایدانلودکردنیکبرنامه تلویزیونیدرظرف چندثانیهمحسوبمیشود.هرچندسامانهوایگیگنیازمندبسامدهای امواجرادیوییبالاترحدود60گیگاهرتزاست،که درمقاممقایسهبیشترازدامنه۴/ ۲گیگاهرتزیمورداستفادهازوایفایمعمولبهشمارمیرود.نکتهمهمیکهبایدموردتوجه قرارداد ایناست کهسیگنالهایرادیوییدرچنین بسامدهایی بهسرعتپراکندهو ازهمپاشیده میشوند.مگرآنکهسفتوسختمتمرکز شوند واین همان جایی است کهفناوریجدیدآنتن پلاسمائی سیلیکونی به صحنه میآید[17].
  2-6 آنتنهای پلاسمائی سیلیکونی:
  اینآنتنهایجدیدازهزاراندیودواقعروییکتراشهسیلیکونیتشکیلشدهاند. زمانیکهآنتنفعالشود،هریک ازدیودهابهتولیدابریازالکترونهایاهمانپلاسماباپهنایتقریبییک دهممیلیمترمیپردازد.نکتهجالباینجاستکهدرحضورچگالیبهقدرکافیبالاییازالکترونها هریکازابرهایا الکترون همانندیکآینهقادربهمنعکسساختنامواجرادیوییپربسامدخواهندبود. ویژگیدیگراین فناوری پلاسمایی به نحوۀ فعالیت و عملکرد دیودها و شکل ناحیهبازتابگرکه میتواندجهتمتمرکزساختنو هدایتشعاعیازامواجرادیوییتغییریابد[17].
  2-7 کاربرد آنتنهای پلاسمائی
  علیرغم آنکه درآنتنهای پلاسمایی نسبت به آنتنهای فلزی بایستی تجهیزاتی برای ایجاد و حفظ یونیزاسیونفراهمکنیم وهمچنین پیچیدگی طراحی آن بسیار زیاداست، این آنتنها دارای ویژگی مهمی هستند.از مزایای این آنتنها نسبت به نوع فلزی آن میتوان به بهرۀ بالا، نویز کم، وزن کوچکتر،کنترلپذیری الکترونیکی وسریع، پهنای باند بزرگتر و قابلیت اختفا در برابر امواج راداری با استفاده از قابلیت خاموش و روشن کردن سریع پلاسما اشاره کرد. به اعتقاد کارشناسان یکی از مزیتهای آنتنهای جدید پلاسمایی قطع و اندازه کوچک آن است که برای سوار شدن داخل یک گوشی تلفن همراه کفایت میکند. از طرفی باید توجه داشت که بسامدهای بالاتر به مفهوم طول موجهای کوتاهتر و از اینرو آنتنهای کوچکتر است واین مزیتی است که آنتنهای پلاسمایی سیلیکونی از آن بهره میبرند.در واقع این آنتنها در مقیاسهای کوچکتر ارزانتر تمام میشوند، زیرا که سیلیکون کمتری مورد نیاز خواهد بود. طراحان این فناوریبیسیم پلاسمایی ادعا میکنند، آنتنهای جدید هیچگونه موارد سلامت محور را مطرح نمیکنند و تحت پوشش استانداردهای ایمنی موجود قرار گرفتهاند. در واقع شعاع باریک و متمرکز حاصل از محیط پلاسمایی به معنای آن است که در مقایسه با آنتنهای همهسویی موجود از وضعیت سرریز تشعشع کمتری برخوردارند، از دیگر امتیازات آنتن جدید آن است که با بالا رفتن سرعت وای فای، آنتنهای پلاسمایی میتوانند امکان مطرح شدن خودروهایی با سامانههای رادار مینیاتوری کم هزینه را فراهم کنند که به نوبه خود رانندگان را در امری مثل اجتناب از وقوع تصادف یاری خواهد کرد. در واقع طول موجهای میلیمتری آنها میتوانند برای تامین دید لازم وکافی رانندگان رادر شرایط خاص آب و هوایی همانند مه یا باران مورد استفاده واقع شوند. علاوه براین نوع دیگری ازاینگونه آنتنها میتواند به امرشنیدن همزمان دادهای به روز شده حول محور ترافیک و اوضاع جادهها کمک کند، درحقیقت طولموجهای کوچک آنتنهای پلاسمایی درحکم چشم وگوش رانندگان در شرایط نامساعد محسوب میشود[17].
  فصل 3
  گسیل از ویژهمدهای جایگزیده در مدل آنتن
  3-1 مقدمه
  در این فصل به بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی از ویژهمدهای جایگزیده لانگمیر با استفاده از مدل آنتن میپردازیم. و به طور خاص برای بستههای موج لانگمیر برانگیخته که از مشاهدات تجربی اقتباس شدهاند. توان کل تشعشعی این ویژه مدها را در فرکانس گسیل پلاسمایی و هارمونیکهایش بدست میآوریم و در نهایت ارتباط توان گسیل شده را با پارامترهای پلاسمائی به طور عددی تجزیه وتحلیل خواهیم کرد.
  3- 2 ساختار ویژهمدهای لانگمیر
  همانطور که در فصل یک به طور مختصر بیان شد، مطالعات اولیهای که درمورد تشعشعات امواج الکترومغناطیسی از مدل آنتن انجام شد مربوط به تابش این امواج از بستههای موج در حال کولاپس بوده است. ولی بررسیها و مشاهدات اخیر که از یک سری از امواج لانگمیر با ساختار جایگزیدگی بالا موسوم بهها به عمل آمد، نشان داد که شدٌت این امواج جایگزیده در حدی نیست که کولاپس اتفاق بیافتد[15]. تجاپا[18]، ادعا کرد که رویدادهای ، مؤید کولاپس هستند، اما یک تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که کولاپس و بسیاری از فرایندهای جایگزیدگی در تشعشع امواج غیر محتمل هستند[27]. مشاهدات انجام شده از ساختار امواج لانگمیر در شفق قطبی این مطلب را تأیید نمود. در واقع نشان داده شد که هر موج جایگزیده میتواند امواج الکترومغناطیسی گسیل کند. بنابراین، این تحقیقات پایه و اساس مطالعات جدیدی شد که تابش امواج را به ویژه مدهای چاه چگالی نسبت دهد که شدتش به آستانه کولاپس نرسیده باشد . در همین راستااورگنو همکارانش [16]،با استفاده از مدل یک چاه چگالی سهموی توانستند ساختار ویژه مدهای لانگمیر را در حالت یک بعدی به دست آورند. و نشان دادند ساختار این ویژه مدها در باد خورشیدی با استفاده از چاه چگالی سهموی در یک بعد با شکل بستههای موج اندازهگیری شده توسط سفینههای فضایی و طیف نشان داده شده توسط آنها یکسان است. و نتایج تجربی و آزمایشگاهی نیز این یافتهها را تأیید می کند. آنها تحقیقات خود را برای تعیین ساختار ویژه مدهای لانگمیر با توزیع چاه چگالی به صورت شروع کردند. که در این رابطه توزیع اولیه چگالی الکترون و اختلال چگالی بهنجار شده نسبت به مقدار متوسط میباشد . در اینجا انحنای توزیع چاه چگالی است . در چارچوب مرجعی که با سرعت ثابت حرکت میکند، مستقل از است. بنابراین رابطه به شکل زیر ساده می شود.
  (3-1)
  همانطور که میدانیم معادلات جفت شده زاخاروف [19]، برهمکنش غیر خطی بین امواج لانگمیر و چاه چگالی را نشان میدهند. در معادلۀ اول زاخاروف تأثیرات توزیع چگالی روی تغییرات آهسته پوش میدانهای الکترواستاتیکی فرکانس بالا یعنیکه با رابطه پاشندگی توصیف میشود به صورت زیر نمایش داده میشود.
  (3-2)
  در رابطه بالا سرعت حرارتی الکترون به صورت (جرم الکترون)، فرکانس پلاسما اختلاف بین سرعت گروه و سرعت توزیع چگالی تعریف میشود. فرض میکنیم میدان پوش لانگمیر بصورت باشد[21]، که در اینجا حقیقی و و به ترتیب شیفت عدد موج و شیفت فرکانس میباشد، باجایگذاری و در رابطه (3-2) میتوانیم بخشهای حقیقی و موهومی رابطه بالا را به شکل زیر تفکیک کنیم.
  (3-3)
  (3-4)
  با انتگرالگیری ازمعادله (3-4) که بخش موهومی معادله اول زاخاروف است میتوان شیفت عدد موج را به صورت پیدا کرد با قرار دادن مقدار در بخش حقیقی معادله اول زاخاروف رابطه زیر را برای تغییرات دامنه پوش موج لانگمیر بدست میآوریم.
  (3-5)
  که در عبارت بالا وبه صورت زیر تعریف می شوند:
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه گوشی تلفن همراه و تجزیه وتحلیل بسته هستند

  پایان نامه پلاسمایی و معادله

 • از طرف دیگر برای امواجی که در یک محیط منتشر میشوند مهمترین ویژگی آن پاشندگی میباشد که برای محیطهای مختلف پاسخگوئی اجزاء محیط به میدانهای الکترومغناطیسی یا پاشندگی متفاوت میباشد رابطه پاشندگی امواج در خلاء ومحیط پلاسما به ترتیب به صورت زیر میباشد.
  (2-4)
  (2-5)(
  در روابط بالاضریب انعکاس و ضریب انتقال، عدد موج الکترومغناطیسی فرودی،عدد موج پلاسما (موج الکترو مغناطیسی در پلاسما ) سرعت نور و فرکانس موج الکترومغناطیسی فرودی است.اگر چگالی پلاسما خیلی زیاد باشد طوریکه دراین صورت طبق رابطۀ (2-4) انتشار نداریم. اما در چگالیهای خیلیکم پلاسما یعنی در حالتیکه فرکانس موج الکترومغناطیسی بسیار بزرگتر از فرکانس پلاسمایی است در این حالت در پلاسما، امکان انتشار موج الکترومغناطیسی وجود دارد.
  2-3-1 چگالی جریان درآنتن پلاسمائی
  با توجه با اینکه محیط پلاسما از مجموعه ای از ذرات باردار تشکیل شده است که به صورت اتفاقی در جهتهای مختلف حرکت دارند میتوانیم با در نظر گرفتن چگالی ذرات مثبت و منفی روابط زیر را برای چگالی بار و چگالی جریان تعریف کنیم.
  (2-6)
  (2-7)
  در روابط بالاومقدار چگالی حجمی بارمثبت ومنفی، واحد بار الکتریکی و وسرعت نسبی وابسته به بار مثبت ومنفی است. از طرف دیگر اثرات پتانسیل الکترواستاتیک ناشی از ذرات باردار را میتوان در معادله پواسون به شکل زیر نمایش داد.
  (2-8)
  از معادله پیوستگی می توانیم تغییرات چگالی را به دست آوریم اما برای هر جزء (مثبت ومنفی ) معادله پیوستگی را به صورت جدا می نویسیم. در اینصورت برای بارهای مثبت ومنفی این معادله به شکل زیر میباشد.
  (2-9)
  (2-10)
  با فرض اینکه برای یک سیستم خنثی پلاسمائیو وخیلی کوچک باشد و با جایگذاری چگالی جریان در روابط بالا،معادلات پیوستگی به شکل زیر تبدیل می شود:
  (2-11)
  (2-12)
  از طرفی معادله حرکت برای بارهای مثبت و منفی به ترتیب به قرار زیر است:
  (2-13)
  (2-14)
  در روابط بالا و به ترتیب ضریب میرایی مربوط به بارهای مثبت ومنفی است.اگر از دو طرف رابطه (2-7) چگالی جریان نسبت به زمان مشتق بگیریم خواهیم داشت:
  (2-15)
  (2-16)
  حال با فرض اینکه جرم یونها خیلی بیشتر از جرم الکترونها باشد از ترمصرف نظر میکنیم.برای پلاسماهای سرد،سرعت حرارتی الکترون نسبت به یونها خیلی بیشتر است بنابراین یونها را ثابت فرض میکنیم در این صورت برخوردهای ایجاد شده ومیرایی مربوط به ذرات الکترونی است. با فرض اینکه فرکانس برخورد الکترونباشد در اینصورت معادله حرکت به صورت زیر تغییر میکند.
  (2-17)
  با استفاده از رابطه فرکانس پلاسماییو جایگذاری آن در رابطه بالا، معادله زیر برای تغییرات چگالی جریان بدست میآید:
  (2-18)
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه پلاسمایی و معادله بسته هستند

  پایان نامه ساختار ساده و اندازه گیری

  شکل (1-2) : طرحی از گسیل رادیویی انفجارهای خورشیدی نوع [8].

 • از آنجاییکه فرکانس پلاسمایی الکترون طبق رابطه با چگالی الکترون رابطۀ مستقیم دارد بنابراین با کاهش چگالی، فرکانس پلاسما نیز کاهش مییابد. فرکانس تابش مشاهده شده در یک نقطه معلوم در فضا به صورت تابعی از زمان از مقادیر بالای (حدود 200) هنگامی که باریکه در نزدیکی خورشید قرار دارد تا مقادیر کم (حدود دهها کیلوهرتز ) تولید شده وقتی باریکه در نزدیکی زمین واقع است، کاهش مییابد[9]. مشاهدات مربوط به انفجارهای رادیویی به دو حالت مربوط می شوند: حالت اول مربوط به آشکارسازی امواجی با فرکانس بالاتر از 5 مگاهرتز روی سطح زمین است و حالت دوٌم،مشاهدات ماهواره ای از تولید گسیلهایی در فرکانسهای پایینتر از دهها کیلوهرتز و جریانهای الکترونی و امواج الکترونی پلاسما در محدودۀ بین2/14/0می باشد.گسیل های رادیویی انفجارهای نوع در ابتدا تنها از روی زمین قابل مشاهده و آشکارسازی بود زیرا از آنجایی که یونسفر زمین تابش های پایین تر از 5 مگاهرتز را منعکس میکند . تنها گسیل های نزدیک خورشید قابل آشکار سازی بودند. آشکارسازی انفجار رادیویی نوع خورشیدی مربوط به گسیلهای بالاتر از 5 مگا هرتز به وسیله اسپکتروگرافهای رادیویی دینامیکیامکان پذیر شده بود. وایلد [9]، فرضیه پلاسمایی را پیشنهاد کرد که در آن انفجار های رادیویی نوع به علت نوعی از اختلالات به وجود می آیدکه از تاج خورشیدی شروع می شود و تا موقعی که نوسانات پلاسمایی به سمت بیرون حرکت میکند وچگالی پلاسمایی کاهش مییابد به طور ناهموار حرکت میکند، با اندازهگیریسرعت سوق و فرضیه مدل چگالی الکترونی او پیشنهاد کرد سرعت اختلالات در حدود 3است. در ادامه وایلد با استفاده از تداخل سنج، از لحاظ تجربی نیز سرعت اختلالات را همان مقدار به دست آورد. انفجارهامعمولاً در گروههایی از 10 یا بیشتر به فاصله چند ثانیه اتفاق میافتد که در این گروههای انفجاری همتابشهای با فرکانس و هم فرکانسهای2 مشاهده شد. وجود هارمونیکهای قوی برای فرضیۀ اوٌلیه که الکترونهای تشدید شده در تولید انتشارات نوع نقش دارند، آشکار شدند که حدود 10 درصد ازکلٌ انفجارها را همین-2 تشکیل میدهند، یعنی در 10 درصد از کل انفجارها هم تابش فرکانسداریم و هم با فرکانس2. مشاهدات اخیر نشان داده است، که فرکانسهائی در حدود 25 تا 210 مگا هرتز وجود دارد که در آنها هارمونیک اول معمولاً از زیر 100 مگاهرتز و هماهنگ دوم از فرکانسهای500 مگاهرتز شروع میشود. وجود طیفی از فرکانسها در هر زمان به علت تغییرات چگالی پلاسمائی در هنگام انتشار باریکه الکترونی در آن لحظه است. تاحدود سال 1964 مطالعۀ خصوصیات کامل انفجارهای رادیویی در زیر 5 تا 10 مگا هرتز از گیرندههای رادیویی زمینی امکان پذیر نبود بخاطراینکه بیشترین چگالی الکترونی در لایه یونسفر زمین قرار دارد که این امر باعث بازتاب تشعشعات خارج از سطح زمین درارتفاعات پیرامون 300 کیلومتر میشود. اما در دهههای گذشته، مشاهدات ماهواره ای دانستههای ما را از خصوصیات انفجار های نوع و همچنین خصوصیاتی که وابسته به جریانات الکترونی وامواج لانگمیر در یک فاصلۀ شعاعی متفاوت از خورشید بین2/14/0 است را به طور فزایندهای افزایش دادهاند[9].
  با استفاده از سفینههای فضایی،مشاهدۀ گسیلهای فرکانس پایینتر میسٌر شد. شکل (1-1) مکان و موقعیت سفینههای فضایی برای مشاهده امواج الکترومغناطیسی مختلف را نیز نشان میدهدHelios1, Helios2 . در مدار خورشید وISEE, IMP6,8 در مدار زمین قرار دارند، که اطلاعات ارزشمندی دربارۀ طیف تابش، امواج لانگمیر و باریکه الکترونی در اختیار بشر قرار می دهند. در شکل (1-2) ما نتایج اندازه گیری باریکۀ الکترونی و امواج لانگمیر به وسیله ماهواره ISEEدر فاصله 200 برابر شعاع زمین از مرکز زمین را نشان میدهیم. در این شکل تابع توزیع سرعت الکترون در دو زمان مختلف ترسیم شده است. نقطه نشان دهنده تابع توزیع الکترونی پلاسمایی فضا قبل از رسیدن باریکه از خورشید و مربع مربوط به تابع توزیع ناشی از ناپایداری عکس میرایی لاندائو در نزدیکی 3 حدود 35 دقیقه بعد میباشد.
  شکل (1-3):نتایج اندازهگیری ماهوارهی ISEE-3 از باریکه الکترونی وامواج لانگمیر
  در طی انفجار رادیویی نوع، تابع توزیع سرعت الکترون قبل(•)و در طی عبور( ▪) از باریکه[8]
  1-7 مدلهای فیزیکی توصیف گسیل امواج
  همانطوریکه اشاره شد، بعضی از شدیدترین تشعشعات فرکانس رادیویی که در روی سطح زمین آشکارسازیشده است به واسطه برانگیختگی امواج الکترونی در برهمکنش باریکه الکترونی و پلاسمای بین سیارهای
  میباشدکه این تابشها، تابش پلاسمایی نیز نامیده می شود. زلانخوفو ژلزنیکو [10]، تئوری را مطرح کردند که امواج لانگمیر در حال تابشبه وسیله توزیع باریکه الکترونی ناپایدار به وجود میآیند. مشاهدات همزمان امواج لانگمیر و توزیع باریکه الکترونی ناپایدار در بادخورشیدی قویاً جنبههای اولیه این مدل را تأیید میکنند. جنبههای دیگراین مدل موضوع تحقیق باقی مانده است، مانند تعیین مکانیزمی که نوسان و دامنۀ امواج لانگمیر را کنترل میکند،همچنین فرایندی که در آن امواج لانگمیر الکترواستاتیک به صورت تابش الکترومغناطیسیدر،2 تبدیل میشود. مطالعات تئوری زیادی برای توصیف این مشاهدات انجام شده است که در نهایت برای توصیف این تشعشعات که اغلب در فرکانس پلاسمای الکترونی وهارمونیک دومش مشاهده شدهاند دو تئوری اساسی پیشنهاد شده است[11]، که عبارتند از: الف) تئوری توربولانس ضعیف ب) تئوری توربولانس قوی
  1-7-1 تشعشع در توربولانس ضعیف
  اگر در پلاسما طیف پیوستهای از نوسانات وجود داشته باشد، در این صورت پلاسما را متلاطم میگوییم. تلاطم یک پدید ه غیر خطی است. در محیط پلاسما توربولانس(تلاطم) را به دو دسته تقسیم میکنند. اگر دامنه ویا شدت امواج و برهمکنش بین آنها زیاد باشد توربولانس قوی و در غیر این صورت توربولانس ضعیف نامیده میشود. در توربولانس ضعیف شکل امواج به صورت ناهمدوس است و این پدیده را به روش اختلال میتوان توصیف کرد[2]. مکانیزمهای مطرح شده در تئوری توربولانس ضعیف برای تابش امواج الکترومغناطیسی عبارتند از[13] : برهمکنش غیر خطی موج – موج،تبدیل مد خطی.
  برهمکنش موج – موجیک مکانیزم متعارف گسیل امواج در پلاسما است. باریکههای الکترونی پرانرژی به وسیله ناپایداری ناشی از عکس میرایی لاندائو،امواج لانگمیر را تولید می کنند. این امواج الکترونی به واسطۀ واپاشی الکترواستاتیکی بصورت، امواج لانگمیر و یون صوتی را به وجود میآورند. امواج یون صوتی تولید شده، امواج لانگمیر اولیه را تحریک میکنند، تا تابش اصلی از طریق واپاشی الکترومغناطیسی تولید گردد. از طرف دیگر، امواج لانگمیر و با هم ترکیب میشوندو تابش هارمونیک دوم از طریق فرایندحاصل میگردد [10]. در مکانیزم تبدیل مد خطی، موج لانگمیری که به سمت جلو منتشر شده وارد محیطی میشود که تغییرات چگالی در حال افزایش است. هنگامی که چگالی موضعی به فرکانس موج لانگمیر نزدیک میشود موج تا حدٌی منعکس شده وبه موج لانگمیر از نوع دیگر تبدیل میشود و این موج لانگمیر جدید به طور مستقیم به موج الکترومغناطیسی با فرکانستبدیل میشود. بقیٌۀ امواج لانگمیر منتشر شده به سمت جلو و امواج لانگمیر منعکس شده با هم زنش انجام داده وامواج الکترومغناطیسی 2 را تولید میکنند[12].
  1-7-2- فرایند گسیل در توربولانس قوی
  اگر در محیط پلاسما تعداد زیادی بسته های موج همدوس، در میان زمینهای از امواج تخت وناهمدوس وجود داشته باشند پلاسما در حالت تلاطم قوی میباشد[3]. کولاپسبسته موج و ناپایداری مدولاسیون پدیده های غیرخطی هستند که در تئوری توربولانس قوی میتواند منجر به تولید تشعشعات الکترومغناطیسی شود. پدیدۀ کولاپس، یکی از مهمترین ویژگیهای توربولانس قوی در پلاسماست که شامل حضور بستههای موج همدوس با مقیاس طولی کوتاه و شدت زیاد است که در میان تلاطم امواج غیر همدوس با طول موج بلند وجود دارند. در این مکانیسم، امواج لانگمیروجریانات مرتبط به آنها به وسیله نیروی پاندرماتیو بسته موج در حال کولاپس، جایگزیده میشوند و جریانات در حال نوسان، همچون آنتن تابش میکنند وامواجالکترومغناطیسی را به طور مستقیم تولید میکنند[15]. در طیپدیدۀ کولاپس،کسر کوچکی از انرژی موج جایگزیده، در فرکانس پلاسما و هارمونیکهایش تابش میشود. در حالیکه اکثر انرژی حالت به دام افتاده، در نهایت با جفت شدگی با الکترونها و یونها در مراحل بعدی کولاپس اتلاف مییابند. با استفاده از مدل توربولانس قوی جنت وهمکارانش [13]، به طور عددی تابش الکترومغناطیسی را در ، به وسیلۀ کولاپس غیر خطی بسته های موج بررسی کرده و نشان دادند که یک مکانیسم جدیدی برای تابش الکترومغناطیسی الکترونهایی با سرعت حرارتی بالا در طی کولاپس وجود دارد که به کولاپس بستههای موج عرضی مربوط می شود. علاوه براین علی نژاد وهمکارانش [14]، مدل تحلیلی دو بعدی برای میدان های بستههای موج لانگمیر وعرضی درحال کولاپس ساختند که مرتبط با تشعشعات فضایی در فرکانس رادیویی بوده است. آنها ساختارهایی از ویژه توابع و چاههای چگالی، برای ویژه حالت های لانگمیر والکترومغناطیسیرا یافتندو ارتباطی بین مقیاسهای طولی این حالتها رابدست آوردند. در همین راستا آنها، گسیل امواج الکترومغناطیسی در فرکانس پلاسما و هارمونیکهایش از بستههای موج در حال کولاپس لانگمیر را بررسی کردند و انتقال انرژی بین حالتهای جایگزیده و تخت را با استفاده از تقریب آدیاباتیک به طور عددی بدست آوردند و نشان دادند که تابش امواج الکترومغناطیسی از بسته های موج در حال کولاپس، با گذشت زمان افزایش مییابد و آهنگ گسیل این امواج در فرکانس پلاسما، بیشتر از هارمونیک دوم آن میباشد، علاوه بر این، تحول چگالی انرژی در مراحل مختلف کولاپس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد، تا وقتی که در مراحل نهایی کولاپس انرژی امواج به دام افتاده در چاه چگالی، به طور کامل اتلاف نیابد، میزان تابش رشد قابل توجهی خواهد داشت. در این حالت، فرایند تابش در دو مرحله اتفاق میافتد که مرتبط با آهنگ گسیل در فرکانس پلاسما و هارمونیکش میباشد. در مرحله اولیه گسیل غالب در فرکانس پلاسما اتفاق میافتد. اما با گذشت زمان، آهنگ گذار در فرکانس پلاسما، همواره در طی کولاپس غالب است، ولی آهنگ گذار برای هارمونیکهای مختلف نزدیک نقطۀ توقٌف کولاپس، قابل مقایسهاند. این مسئله اساسأ به علت برهمکنش رو به عقب امواج الکترومغناطیسی نزدیک فرکانس پلاسما، با امواج لانگمیر میباشد.
  علاوه براین، مطالعات اولیهای که درمورد تشعشعات امواج الکترومغناطیسی از مدل آنتن انجام شد مربوط به تابش این امواج از بسته های موج در حال کولاپس بوده است. اما بررسی ها ومشاهدات اخیر که از یک سری از امواج لانگمیر با ساختار جایگزیدگی بالا بعمل آمد، نشان دادکه شدت این امواج جایگزیده در حدی نیست که کولاپس اتفاق بیافتد [15]. در واقع در این تحقیقات نشان داده شد که هر موج جایگزیدهای میتواند امواج الکترومغناطیسی گسیل کند. بنابراین، این تحقیقات اساس مطالعات جدیدی شد که تابش امواج را به ویژه مدهایچاه چگالی نسبت میدهد که شدتش به آستانه کولاپس نرسیده باشد. در همین راستا اورگن و همکارانش[16]، با استفاده از مدلیک چاه چگالی سهموی توانستند، ساختار ویژه مدهای لانگمیر را در حالتیک بعدی به دست آورند. در فصل سوم به تفصیل به مکانیزم گسیل امواج به وسیلۀ مدل آنتن خواهیم پرداخت.
  فصل 2
  آنتن پلاسمائی
  2-1 مقدمه
  ازآغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسیبرایجوامع انسانها داشته است. در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت میگرفت. با افزایش مسافات لازم ابزارهای مختلفی مانند طبلها،بوقها وغیره ارائه شدند.برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری وعلائم دودی در روز وآتش در شب به کار برده شدند.البته ابزارهای مخابرات نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده می کردند، تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیویی به کار برده شده است.آنتن رادیویی یک قطعه اساسی در هرسیستم رادیویی میباشد، یک آنتن رادیویی ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیویی را فراهم میسازد.در واقع آنتن یک ابزار الکتریکیاست که جریان الکتریکی را به امواج رادیویی (درحالت فرستندگی)و موج رادیویی را به جریان الکتریکی (در حالت گیرندگی) تبدیل میکند.بنابراین اطلاعات بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه بین نقاط ومحلهای مختلف انتقال مییابد. مبنای نظری آنتنها بر معادلات ماکسول استوار است. جیمزکلارک ماکسول (1831-1879) در سال1864درحضور انجمن سلطنتی انگلیس نظریه خود را مبنی براینکه نور وامواج الکترومغناطیس پدیدههای فیزیکی یکسانی هستند،ارائه داد. همچنین پیشبینیکردکه نورواختلالات الکترومغناطیسی را میتوانبه صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد. فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتزدر سال 1886توانست صدق ادعا وپیشبینی ماکسول را مبنی بر اینکه پدیدههای الکترومغناطیسی میتوانند در هوا منتشر شوند، را اثبات کند.توسعه آنتنها در سالهای اولیه به علت عدم وجودودر دسترس نبودن مولدهای سیگنال محدود بود. در حدودسالهای 1920 ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول تشدید ) مانند دو قطبی نیم موج امکان یافت. در این فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد واندازههای فیزیکی مختلففراهم شد. آنتنهای سیمی از قدیمیترین وهنوز هم متداولترین انواع آنتنها هستند، تقریبأ هر شکل وترکیب یا آرایشی از سیم ها یک کاربرد مفید تشعشعی دارد. آنتنهای سیمی را می توان از سیم های توپر یا از هادیهای لولههای تو خالیساخت، اینآنتنها مفهوم نسبتاً ساده، ساختار ساده و ساخت آسانی را داشته وهزینه بسیار کمی نیز در بردارند.
  شکل (2-1): آنتن پلاسمائی [29]
  2- 2 آنتن پلاسمائی
  آنتن پلاسمائی نوعی آنتن رادیویی است که در آن اجزاء تابندهی فلزی با اجزاء پلاسمائی جایگزین شدهاند[19].آنتنهای پلاسمائی آنتنهایی هستند که به جای استفاده از رسانا برای سطح گسیلنده تابش از محیط پلاسمائی استفاده می شود. چون پلاسما شامل ذرات یونی والکترونی است که حضور این ذرات باردار باعث میشود که پلاسما به یک رسانای خیلی خوب تبدیل گردد وعلاوه براین چنانچه یک پتانسیل خارجی به پلاسما اعمال شود،پلاسماطوری خود را بازآرایی میکند که اثرات پتانسیل خارجی را خنثی کند واین خود باعث شتاب گرفتن ذرات باردار و گسیل امواج میشود . آنتنها باید به گونهای کارآمد باشند که بخش اعظم قدرت سیگنال را به موج الکترومغناطیسی تبدیل کنند تا به صورت انعکاس درآنتن هدر نرود. در فناوری آنتنهای پلاسمایی ،گاز یونیزه به کار رفته و در یک تیوپ احاطه شده است وبه عنوان بخش هادی درآنتن در نظر گرفته میشود. این اصلیترین تغییر نسبت به آنتنهای معمولی است که در آنها یک سیم فلزی نقش هدایت کننده را ایفا میکند. گاز یونیزه، عنصر هادی کارآمد با مزایای متعدد است. از آنجا که گاز تنها در هنگام ارسال یا دریافت سیگنال یونیزه می شود، تأثیرات مبتنی بر طراحی آنتنهای سیمی حذف میشود. آنتنهای پلاسمایی اجازه انتقال پالسهایی را با پهنای بسیار کم میدهد که درمخابرات دیجیتال ومدرن و رادار اهمیت بسیار دارند. این گونه آنتنها بسیار کوچکند و از لحاظ دوباره پیکربندی از لحاظ فرکانس، جهت تشعشع، پهنای باند قابلیت دینامیکی بالایی دارند. فناوری آنتنهای پلاسمایی باعث شد آنتنهایی با ضریب کیفیت بالاتر، اندازه کوچکتر و سبکتر نسبت به آنتنهای سیمی به وجود آیند. براساس مطالعات اولیه، آنتنهای پلاسمایی وآنتنهای سیمی مسی کاربردهای یکسان دارند در آنتنهای پلاسمائی جریانهای الکتریکی در گسترهای از فرکانس وسیع تا 20 گیگا هرتز به کار میروند و در آن از گازهای گوناگون از جمله نئون، آرگون، کریپتون و زنون استفاده می شود.آنتن پلاسمایی از لولهی عایقی تشکیل شده که به وسیله یک گاز با فشار پایین پر شده است.گاز درون لوله می تواند با اعمال توان یونیده گردد در اینصورت بعد از یونیزاسیون رسانائی ایجاد میشود که امکان ارسال یا دریافت موج الکترومغناطیسی رادارد. اما وقتی گاز درون لوله یونیزه نیست، لوله آنتن پلاسما، تبدیل به لوله دیالکتریک بدون خاصیت ارسال یا دریافت موج الکترومغناطیسی میشود.
  یکی از مهمترین خصوصیات آنتن پلاسما، قابلیت تنظیم فرکانس عملیاتی آن با تغییر چگالی الکترونی پلاسما است[2]. به دلیل اینکه پلاسما فقط برای فرکانس های پایینتر از فرکانس پلاسما به عنوان رسانا عمل میکند و برای فرکانس بالاتر بازتاب کنندهی فیزیکی برای موج الکترومغناطیسی است، پس با تغییر فرکانس پلاسما یعنی بازهی فرکانس عملیاتی آنتن پلاسما تغییر می کند.در رابطه فرکانس پلاسما،چگالی الکترون پلاسما در هر سانتیمترمکعب و جرم الکترون است [18]. به دلیل بالا و ثابت بودن چگالی الکترونی فلزات، فرکانس پلاسمایی فلزات مقداری ثابت ودر محدودهی طیف پرتواست. بنابراین قابلیت تغییر فرکانس عملیاتی با تغییر چگالی الکترونی در آنتنهای فلزی معمولی وجود ندارد[3].
  2-3 مبنای نظری آنتن پلاسمائی
  در برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با پلاسما، بخشی از انرژی موج فرودی از داخل محیط عبور میکند وبخش دیگر میتواند با توجه به چگالی محیط پلاسما بازتاب گردد. ضریب انتقال وبازتاب امواج الکترومغناطیسیورودی در یک صفحه قائم پلاسما به شکل زیر تعریف میشود[3].
  (2-2)
  (2-3)
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ساختار ساده و اندازه گیری بسته هستند

  پایان نامه رهیافتهای نظری و نیروهای خارجی

 • سرعت حرارتی الکترون ve
  جرم الکترون me
  چگالی بار ρ
  چگالی جریان J
  سرعت نور c
  فصل 1
  تابش در محیط پلاسما
  مقدمه
  پلاسما مجموعهای از اتمهای خنثی و ذرات بارداربا تعداد مساوی حاملین بار مثبت ومنفی آزاد را شامل می شود. وجود تقریبی تعداد یکسانی از بار با علامتهای متفاوت در یک عنصر حجمی ضمانت میکند که پلاسمادر حالت ایستا، شبه خنثی باشد. به طور متوسط جلوۀ خارجی یک پلاسما، خنثی بودن الکتریکی آن است. برای اینکه بتوان ذرهای راآزاد فرض کرد، میباید انرژی پتانسیل نوعی آن، ناشی از نزدیکترین همسایهاش به مراتب کوچکتر از انرژی جنبشی آن باشد.فقط در این صورت است که حرکت ذره مادامیکه برخوردهای مستقیمی رخ ندهند، عملاً از تأثیر ذرات باردار دیگر، واقع در همسایگی خود مصون می ماند. بنابراین یک پلاسمای نوعی، عبارت از یک گاز داغ و به شدت یونیده است. در حالیکه تنها معدودی از پلاسماهای خنثی مانند شعلهها، یا جرقههای برق آسمانی را می توان در نزدیکی سطح زمین یافت.انواع مختلفی از پلاسماها در کیهان مشاهده میشوند طوریکه بیش از 99درصد کل مواد شناخته شده در جهان در حالت پلاسما هستند.
  1- 2 معیارهای پلاسما
  برای اینکه پلاسما در حالت ایستا، رفتاری شبه خنثی داشته باشد، چنین عنصر حجمی باید به حدکافی بزرگ باشد تا به تعداد کافی از ذرات را در برگیرد. ودر عین حال میباید در مقایسه با طولهای مشخصه برای تغییرات ماکروسکپی مانند چگالی ودما، به اندازه کافی کوچک باشد. در عنصر حجمی میباید میدانهای بار فضایی میکروسکپی ناشی از حاملین بار منفرد همدیگر را خنثی کنند،تا بدین ترتیت خنثیبودن ماکروسکپی بار فراهم شود. چون اثر حفاظ نتیجهای از رفتار جمعی ذراتدر داخل یک کرۀ دبای(کرهای که شعاع آن به اندازه طول دیای است) است، لذا لازم است که کرۀ مزبور شامل تعداد کافی از ذرات باردار باشدو فقط وقتی معتبر است که ذرات در ابر بار به تعداد کافی وجود داشته باشند بنابراین، علاوه بر شرط کوچک بودن شعاع کرۀ دبای،رفتار جمعی ایجاب میکند که تعداد ذرات در کرۀ دبای خیلی زیاد باشد. از طرفی دیگر، بسامد نوسان نوعی در یک پلاسمای کاملاً یونیده همان فرکانس پلاسمای الکترونی است، اگر شبه خنثایی پلاسما توسط برخی نیروهای خارجی مختل شود، الکترونها که تحرک بیشتری نسبت به یونهای به مراتب سنگینتر دارند، برای برگرداندن خنثائیت بار شتاب میگیرند آنها بنا بر لختی خود حول موضع تعادل به حرکت رفت و برگشتی پرداخته ودر نتیجه حول یونهائی با جرم بیشتر به سرعت به نوسان در میآیند. برخی پلاسماها مانند یونسفر زمین کاملاً یونیده نیستند، دراینها تعداد قابل توجهی ذرات خنثی داریم و اگر ذرات باردار برخوردهایی با ذرات خنثی داشته باشند، الکترونها وادار به اخذ تعادل با ذرات خنثی خواهند شد و محیط مذکور دیگر نمی تواند به صورت پلاسما رفتار کند بلکه به صورت خنثی در خواهد آمد. برای اینکه الکترونها از برخورد با ذرات خنثی بیتأثیرباقی بمانند ، می باید زمان متوسط بین دو برخورد الکترون ـ ذره خنثی، بزرگتر از عکس بسامدپلاسمایی باشد،این سومین معیار برای یک محیط یونیزه با رفتاری همانند یک پلاسما است[2].
  1-3 رهیافتهای نظری
  دینامیک یک پلاسما را برهمکنشحاملهای بار با میدانهایمغناطیسی والکتریکی رقم می زند. اگر همه میدانها منشأخارجی داشتند، فیزیک آن نسبتأ ساده میشد. اما چون ذرات به هر سو درحرکتند، لذا امکان دارد که به صورت بار فضایی موضعی تمرکز یابند و بنابراین میدانهای الکتریکی را به وجود میآورند. افزون بر این، حرکت آنها همچنین میتواند جریانهای الکتریکی و از آنجا میدانهای مغناطیسی نیز به وجود آورد. این میدانهای داخلی و آثار پس گردی آنها بر روی حرکت ذرات پلاسما، فیزیک پلاسما را مشکل می سازد. به طور کلی دینامیک ذرات یک پلاسما را می توان با حلمعادله حرکت برای هر یک از بارها به صورت انفرادی توصیف کرد. چون میدانهای الکتریکی و مغناطیسی که در هر معادله ظاهر می شوند شامل میدان های داخلی حاصل، توسط هر ذره متحرک نیز است، لذا همه معادلات با همدیگر جفت میشوند و باید به طور همزمان حل شوند. چنین حل کاملی نه تنها خیلی مشکل است بلکه استفاده عملی نیز ندارد،زیرا که ما علاقمند دانستن کمیتهای میانگین نظیر چگالی و دما هستیم و نه سرعت تک تک ذرات، بنابراین معمولاً دست به تقریبهای مناسب برای مسئله مورد مطالعه می زنیم.
  سه تقریب متفاوت که بسیار سودمندند در خارج از این رده قرار می گیرند. ساد هترین رهیافت، عبارت از توصیف حرکت ذره است، در اینجا حرکت ذره تحت تاثیر میدانهایالکتریکی و مغناطیسی توصیف میشود. دراینتقریباز رفتار جمعی یکپلاسما چشمپوشی میشود ولی این تقریب دربررسی پلاسمایی با چگالی بسیار پایین، پلاسمای حلقه جریان سودمنداست.رهیافت مغناطو هیدرودینامیک، قرینه مقابل آن است که در آن از همه جنبههای ذره تنها چشم پوشی میشود و پلاسما به عنوان یک سیال رسانا با متغیرهای ماکروسکپی مانند چگالی متوسط، سرعت و دما تلقی می شود. در این رهیافت، فرض بر این است که پلاسما میتواند تعادلهای موضعی را حفظ کند و برای مطالعه پدیدههای موجی با بسامد پایین در شاره هایی با رسانایی بالایی غوطهور درمیدان مغناطیسیمناسب است. چند سیالی نظیر رهیافت مغناطو هیدرو دینامیکی است ولی در آن به گونههای مختلف ذرات میپردازد و فرض می شود که هرکدام از انواع ذرات مانند یک شارۀ جداگانه رفتار میکند. امتیاز این رهیافت این است که تفاوتهای موجود در رفتار شارهای سبک ورفتار یونها میتوانند در نظر گرفتهشوند که این نیز می تواند ما را به میدانهای جدایی بار و انتشار موج بسامدبالا رهنمون سازد. نظریه جنبشی پیشرفتهترین نظریه پلاسما است. این نظریه یک رهیافت آماری است.که بجای حل معادله نظریه حرکتبرای هر تک ذره، به بسط تابع توزیع برای سیستم ذرات در فضای فازمی پردازد. در ایننظریه بسته به نوعساده سازیها، ما را به انواع مختلفی از برداشتها درمورد پلاسما رهنمون میسازد[2].
  1-4 تابش پلاسمائی
  فرایند گسیل امواج الکترومغناطیسی از ماده تابش نام دارد. این گسیل میتواند در همۀ
  طول موجهای طیف الکترومغناطیسی رخ دهد. با توجه به اینکه در پلاسما مجموعه ای از ذرات
  باردار واتم های خنثی وجود دارد، مجموعه ای از فرایندهای تابش الکترومغناطیسی در این
  محیط اتفاق می افتد، که از آن جمله می توان به تابش ترمزی، تابش چرنکوف وتابش سیکلوترونی اشاره کرد. بررسی این تابش ها به ما کمک میکند که پارامترهای پلاسمایی را اندازه بگیریم. در تابش ترمزی، الکترون میتواند انرژی خود را از دست بدهد و در جریان این فرایند یک یا چند فوتون پدید آید. اشعه چرنکوف تشعشعی است که بر اثر حرکت یک ذرۀ باردار در مادۀ دیالکتریک که با سرعت فاز بیش از سرعت فاز نوردر آن ماده دیالکتریک حرکت میکند، تابشمی شود و نهایتأ تابش سیکلوترونی به تابشی که از الکترون های غیر نسبیتی در میدان مغناطیسی ایجاد میگردد، گفته میشود.در محیط پلاسما علاوه بر مکانیسمهای کلاسیک فوق برای تابش امواج الکترومغناطیسی، فرایندهای دیگری نیز وجود دارند که مرتبط با رفتار غیر خطی این محیط است. با توجه به اینکه طیف زیادی از امواج در پلاسما وجود دارند برهم نهی این مدها میتواند بذری برای گسیل امواج الکترومغناطیسی باشد که در بخشهای بعد به تفصیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
  شکل ( 1-1):تصویری از انفجار خورشیدی [28]
  1-5 انواع تشعشعات خورشید
  شرارۀ خورشیدی از انفجار بزرگ در اتمسفر خورشید بوجود می‌آید و باعث آزاد شدن انرژی در حدود 1025 ژول می‌شود (که در حدود یک ششم انرژی خروجی از سطح خورشید در هر دقیقه است). اینپدیده در سایر ستارگان هم دیده می‌شود، که به آن‌ها شرارۀ ستاره‌ای نیز گفته می‌شود. شرارۀ خورشیدی کلیۀ لایه‌های سطح خورشید شاملشیدسپهر، تاج خورشیدیوفام‌سپهر را مورد تأثیر قرار می‌دهد و باعث گرم شدن پلاسماتا چندین میلیون درجه کلوین می‌شود، همچنین باعث سرعت یافتن الکترونهاوپروتونهاویونهای سنگین تا نزدیکی سرعت نور می‌شود. شراره‌ها خود را از آزادسازی انرژی مغناطیسی ذخیره شده در تاج خورشیدی تغذیه میکنند. شرارۀ خورشیدی برای اولین بار در روی خورشید توسطریچارد کریستوفر کارینگتونوریچارد هدسوندر سال ۱۸۵۹ مشاهده گردید. فرکانس‌های امواج بوجود آمده ناشی از این از شراره‌ها مختلف است. از ۱ روز، زمانیکه خورشید در حالت فعال قرار دارد تا ۱ بار در هفته، زمانی که سطح خورشید آرام است تغییر می‌کند[5]. انفجارهای رادیویی را بر مبنای ویژگی، محدوده فرکانسی و مدت زمانی که این تشعشعات دارند به صورت جدول زیر طبقه بندی میکنند.
  جدول (1-1):انواع انفجارهای رادیویی خورشیدی
  نوع
  ویژگی ها
  مدت زمان
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رهیافتهای نظری و نیروهای خارجی بسته هستند

  پایان نامه پلاسمایی و مطالعه

 • بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
  بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
  بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.
  نام استاد راهنما: دکتر حسن علینژاد
  تاریخ:
  امضا:
  سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشاند برحسب اختیار دوست
  تقدیم به
  محضر مقدٌس سرٌ مکنون الهی…
  روح والای ولایت “حضرت امام ، نایب امامت “…
  مقام معظٌم رهبری ، ولی وسرپرست امٌت …
  شهدای سرزمینم …
  پدر و مادر عزیزم که مظهر عشق
  و استقامت در زندگی من هستند
  خواهرم
  که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است
  و تقدیم به
  تمام کسانی که دوستشان دارم.
  به نام آن که بهترین کتاب اثبات قضایا در نزد اوست .
  ستایش میکنم خدارا که به من قدرت آموختن عطا فرمود
  و با نهایت تشکر و سپاس از …
  استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر”حسن علینژاد”که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
  استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر”رحمت اله روح اللهی” ، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند ؛
  باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
  چکیده
  یکی از مهمترین تشعشعاتی که از محیط پلاسما گزارش شده است ، انفجار های رادیویی نوع است.انفجار های رادیویی نوع ، قوی ترین تشعشعات رادیویی در سیستم خورشیدی هستند که بر روی زمین آشکارسازی شدهاند. مکانیزمهای مختلفی برای توصیف این تشعشعات فضایی وجود دارد، از جمله این مکانیزمها، میتوان به برهم کنش غیر خطی موج ـ موج (که شامل امواج لانگمیر، یون صوتی و امواج الکترومغناطیسی میباشد)، مکانیزم تبدیل مد خطی و مکانیزم آنتن اشاره کرد، فرایندهای موج ـ موج و تبدیل مد خطی تبدیل امواج لانگمیر غیرجایگزیده را به تابش الکترومغناطیسی توصیف میکنند.برای محیطهائی از پلاسما که در آنها بستههای جایگزیده موج وجود دارند امکان گسیل امواج الکترومغناطیسی را میتوان مشاهده کرددر این پایاننامه تشعشع امواج الکترومغناطیسی از ویژه مدهای لانگمیر جایگزیده در پلاسما به وسیله مدل آنتن مطالعه شده است. در این مدل یک سری از امواج لانگمیر با ساختار جایگزیدگی بالا که شدتشان در حدی نیست که پدیده کولاپس اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده و ساختار این امواج جایگزیده که به صورت ویژه مدهای همزمان یک چاه چگالی سهموی هستند را بدست آورده و توان تابشی در فرکانس پلاسمایی و هارمونیک دوم آنرا (2) محاسبه کرده ایم و با حل عددی رابطه توان گسیلی نشان دادهایم که توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی به پارامترهای پلاسمایی و ویژه مدهای جایگزیده وابسته است.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه پلاسمایی و مطالعه بسته هستند

  دانلود پایان نامه با موضوع حقوق صاحبان سهام و نااطمینانی تورم

 • نتیجه گیری و پیشنهادات
  مقدمه
  در این فصل محقق قصد دارد با توجه به نتایح به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات را تشریخ و تفسیر نموده و راهکارهایی را جهت رفع نااطمینانی تورم ارائه نموده و در نهایت نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی، ارائه نماید.
  بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات
  نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتند مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمالهای مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش می آید، تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل شده واز این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میگردد. بنابراین نااطمینانی فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان و جهت تغییر متغیرها مطمئن نیستند. نااطمینانی حاصل ازمنابع مختلف، موجب تغییر در روش و نوع تصمیم های عاملین اقتصادی می شود که این تصمیم‌ها در نهایت بر روی فعالیتهای واقعی آنها تأثیر میگذارد. برای ارزیابی عدم قطعیت و بی ثباتی در متغیرها چندین روش وجود دارد، اما روش متداول و مسلط در اکثر مطالعات اقتصادسنجی، استفاده از مدلهای GARCH میباشد. این روش که توسط بولرسلو(1986) پیشنهاد شد، یک مدلسازی مبتنی بر واریانس متغیر در طول زمان است. مدلهای GARCH در یک طبقه بندی کلی و براساس تعداد متغیرهای موجود در مدل، به مدلهای تک متغیره و مدلهای چند متغیره تقسیم میشوند. مدلهای GARCH تک متغیره محدودیتهایی دارند که کاربرد آنها را دچار مشکل مینماید: از جمله فرض میکنند واریانس شرطی هر سری مستقل از تمام سریهای دیگر است. علاوه بر این به کوواریانس بین سری ها به عنوان یک عامل مهم در بررسی نوسانات متغیرها، توجهی ندارند. این محدودیتها باعث میشوند که این مدلها در بسیاری از موارد غیرقابل تشخیص شوند. در مقابل مدلهای چند متغیره GARCH بسیار شبیه مدلهای تک متغیره هستند و از اینرو تخمین آنها شبیه مدلهای تک متغیره GARCH ساده میباشد با این تفاوت که علاوه بر معادلات قبلی، معادلات مشخصی برای بیان چگونگی حرکت کوواریانس در طول زمان دارند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد به مدلسازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1385 تا فروردین 1391 پرداخته شد و سپس مقدار نااطمینانی تورم اقتصاد برای بازه مورد نظر، برآورد و مدلهای موردنظر برآورد گردید
  نتیجه گیری نهایی
  خلاصه آمار توصیفی:
  در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1-5 زیر نشان داده شده است. جدول شماره ‏51
  تعداد
  میانگین
  میانه
  انحراف معیار
  کمترین مقدار
  بیشترین مقدار
  نسبت دارایی ثابت به کل داراییها
  400
  .2139
  .1796
  .17916
  .00
  .83
  نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
  400
  1.6238
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه با موضوع حقوق صاحبان سهام و نااطمینانی تورم بسته هستند

  دانلود پایان نامه با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

  211.1 = آماره F

 • 0.001 = سطح معناداری
  R2 = 0.0065
  تعدیل شده R2 =0.0065
  در این حالت نیز با مقایسه آماره F فیشر با مقدار جدول فرض مبنی بر صفر بودن ضرایب رد می‌شود (P-value≤ 0/05) و معنیدار بودن کل مدل رگرسیون تایید میشود. با توجه به اینکه آماره دوربین- واتسن مدل برابر 01/2 (نزدیک به 2) می باشد نشان از عدم خود همبستگی باقیمانده های مدل و تایید مدل می‌باشد. در مدل، جزء عرض از مبدأ برابر با 0.05 برآورد شده است. این پارامتر تأثیر سایر متغیرهای لحاظ نشده در مدل خطی در شرایطی که تمامی متغیرهای توضیحی صفر در نظر گرفته شده‌اند، نشان میدهد. همان طور که دیده می شود نرخ بهره واقعی مورد انتظار بر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری دارند.(سطح معناداری کمتر از 05/0)
  تفسیر ضریب تعیین
  مقدار ضریب تعیین مدل تخمینی برابر 65/0درصد است و بیانگر این امر است که متغیرهای توضیحی توانایی توضیح 65/0درصد تغییرات میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را دارند.
  تفسیر ضریب تعیین تعدیل شده
  مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل با در نظر گرفتن حجم نمونه و تعداد متغیرهای توضیحی 65/0درصد است، پس می‌توان بیان داشت که عامل نرخ بهره مورد انتظار با توجه به حجم نمونه و تعداد پارامترهای برآوردی دارای توانایی توضیح دهندگی 65/0درصد تغییرات میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را دارند.
  آزمون فرضیه فرعی سوم
  بین ناطمینانی تورم و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
  رگرسیون برازش شده عبارتست از:
  مدل 3: yit = α + β1uit+€it
  به منظور بررسی از مدل (3) استفاده میشود. با توجه به اینکه دادههای مورد تجزیه و تحلیل از نوع دادههای ترکیبی میباشند، ابتدا بایستی با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن نوع تخمین مدل مشخص شود.
  جدول شماره ‏46نتایج آزمون لیمر
  آماره محاسبه شده
  آماره جدول
  آزمون F لیمر
  1.014
  0.454
  آزمون هاسمن
  0.0045
  0.945
  با توجه به اینکه سطح معناداری آماره به دست آمده از آزمون F لیمر برابر با 454/0 بوده و بیشتر از 05/0می باشد، فرض H0 یعنی یکسان بودن ضرایب متغیرها رد نشده و روش دادههای ادغام شده پذیرفته میشود. سطح معناداری آماره به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 945/0 بوده و بیشتر از 05/0 میباشد، فرض H0 یعنی عدم وجود اثرات تصادفی تایید شده و در نتیجه روش اثرات تصادفی پذیرفته میشود.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار بسته هستند

  دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و روش اثرات ثابت

 •  اگر F محاسبه شده از F جدول با درجه آزادی های N-1 و NT و N-K بزرگتر باشد، فرض صفر رد می شود. بنابراین استفاده از روش داده های پانلی مناسب تر است و اگر F محاسبه شده از F مربوطه در جدول کوچکتر باشد، آنگاه فرض صفر را نمی توان رد کرد. در این حالت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود.
  آزمون هاسمن
  اگر بر اساس آزمون F لیمر روش داده های پانلی انتخاب گردید، این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا این که عملکرد های تصادفی می توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان نماید که این دو روش به ترتیب روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی نامیده می شود. برای تشخیص این موضوع از آزمون هاسمن استفاده می شود.
  این آزمون بیان می دارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر اثر ثابت ناکارا هم هست اما در صورت وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی اثر ثابت(LSDV) سازگار است اما اثر تصادفی(REM) ناسازگار می باشد.
  آماره ی هاسمن دارای توزیع کای – دو با درجه آزادی K تعداد متغیرهای توضیحی به صورت رابطه زیر می باشد:
  W = (bs-βs)*(M1-M0)-1(bs-βs)
  M0 : ماتریس واریانس به روش اثرات تصادفی
  M1 : ماتریس واریانس به روش اثرات ثابت
  βs : برآورد به روش اثرات تصادفی
  bs : برآورد به روش اثرات ثابت
   H0: دو برآوردگر نباید به طور مشخص تفاوتی داشته باشند اما در عین حال مدل اثر تصادفی ارجح است.
  H1: وجود مدل اثر ثابت و رد اثر تصادفی.
  روش جمع آوری اطلاعات
  برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص نرخ بهره سالانه و همچنین نااطمینانی نرخ تورم ، از سری زمانی ماهانه شاخص قیمت کالاهای مصرفی (cpi) که از سایت بانک مرکزی ایران اخذ شده استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ساختار سرمایه از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
  خلاصه و جمع‌بندی
  این فصل بیانگر روش شناسی این تحقیق می باشد.. بدین ترتیب ابتدا جامعه آماری مطرح گردید،سپس شرایط اتخاذ شده برای غربالگری جامعه مطرح و سپس روش جمع آوری داده ها و آزمونهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها تشریح گردید. در فصل بعد تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آماری آن ارائه شده است.
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داه ها
  مقدمه
  تجزیه و تحلیل اطلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن دادهها جمعآوری، تلخیص، گروه بندی و در نهایت پردازش میگردند. این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد. پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرده، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری ازتکنیکهای آماری مناسبی را که با روش پژوهش، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کردهاند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راهحلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی منظم برای به دست آوردن آن بود) بیابد. دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهای جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه نگاره ها و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می گردد.
  همانطور که قبلاً توضیح داده شد اطلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش، از منابع مختلفی از جمله نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین، سایت بورس و…استخراج گردیده و سپس دادههای خام به صفحه گسترده Excel انتقال یافته و مورد پردازش قرار میگیرند.آنگاه با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری Eviews پرداخته می شود.
  آمار توصیفی
  همانطور که توضیح داده شد در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1-4 زیر نشان داده شده است.
  جدول شماره ‏41آمار توصیفی متغیرها
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و روش اثرات ثابت بسته هستند

  دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای سرمایه گذاری

 • خلاصه و جمع بندی
  در این فصل اطلاعات مهم و کلی در خصوص موضوع تحقیق ارائه گردید تا باعث آشنائی خواننده با موضوع و پیشینه تحقیق شده و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم سازد.

  فصل سوم
  روش تحقیق
  مقدمه
  فصل قبل با ارائه مبانی نظری و پیشینه تجربی موضوع تحقیق،مبنای شناخت و تعریف عملیاتی متغیرها،طرح سوالات تحقیق،تدوین فرضیات ،نحوه آزمون آنها را فراهم آورده است .در فصل سوم سوالات تحقیق طرح و فرضیه بندی می شوند.مدل های آماری مناسب جهت بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین و بر اساس آن راهکارهای آزمون فرضیه ها ارائه می گردد.دست آخر با انتخاب جامعه آماری مناسب ،بستر اجرای تحقیق فراهم خواهد شد.تحقیق علمی را می توان چنین تعریف کرد :” فرآیندی که به کمک آن می توان رابطه پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند ،کشف نمود” . برای انجام یک تحقیق علمی، استفاده از روش علمی ضرورت دارد.در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قبول می شود،سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می سنجند ، آنگاه مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد.ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند (آذر و مومنی ،9:1381 )
  تحقیقاتی که به لحاظ گردآوری داده‌ها انجام ‌می‌شود دو نوع توصیفی و آزمایشی می‌باشد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف داده‌‌های مربوط به جامعه آماری می‌باشد. در این فصل سعی شده آنچه را که در طول تحقیق انجام گرفته بطور کامل بیان شود.
  روش تحقیق
  تحقیق حاضر از نوع تحقیق های پس رویدادی است.در این نوع تحقیق ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیر هاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است ،جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند ( دلاور،393:1384 )
  این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد شد. بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه منابع مرتبط با موضوع و همچنین مشورت با اساتید و خبرگان دانشگاهی متغیرها شناسایی و سپس اطلاعات و داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده و سپس با کمک نرم افزار Eviews داده ها تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.
  فرضیه های تحقیق
  فرضیههای پژوهش در دو بخش فرضیههای اصلی و فرضیههای فرعی تدوین شده و بصورت زیر بیان میشوند:
  فرضیه اصلی :
  بین نااطمینانی تورم، نرخ بهره، نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
  فرضیه فرعی اول:
  بین نسبت دارایی ثابت به کل داراییها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
  فرضیه فرعی دوم:
  بین نرخ بهره مورد انتظار و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
  فرضیه فرعی سوم:
  بین ناطمینانی تورم و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
  جامعه و نمونه آماری
  جامعهی آماری عبارت است از کلیهی افراد و عناصری که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1374).
  جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بجز شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ طی دوره زمانی (1386-1391) به عنوان جامعه آماری می باشد. دلیل نادیده گرفتن و حذف شرکتهای سرمایه گذاری این است که ارزش سهام این شرکت ها وابسته به ارزش سهام موجود در سبد آنهاست و عملکرد این شرکت ها بیش از اینکه تحت تأثیر مدیران و سهامداران باشد از شرایط بازار و وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر تأثیر می پذیرد.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای سرمایه گذاری بسته هستند