بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه ارشد درمورد دیدگاه تاریخی و تبدیل فوریه

مزدوج مختلط: * مقدار جابجایی پنجره در هر قدم است : ́tاین معادله چیزی نیست جز تبدیل فوریهی سیگنال که در تبدیل فوریهی تابع پنجره ضرب شده است هنگام اجرای تبدیل فوریهی زمان کوتاه طول پنجرهی زمانی انتخاب شده برای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد دیدگاه تاریخی و تبدیل فوریه بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد بکارگیری روش و تبدیل فوریه

3- یک مؤلفه بخصوص در فضای فرکانس، در کجا رخ میدهد ؟ 4- یک فرکانس بخصوص در کدام قسمت از فضای آرگومان رخ میدهد ؟پاسخ به سؤال اول و دوم نیازمند دانش اولیه در مورد طبیعت سری اطلاعاتی است. این … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد بکارگیری روش و تبدیل فوریه بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تبدیل فوریه و تبدیل موجک

دو نوع فرایند اساسی برای لایهنشانی مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از روشهای فیزیکی (PVD) و روشهای شیمیایی (CVD) که ما در اینجا فقط نوع تبخیر فیزیکی را توضیح میدهیم. 2-6-1 فرایند تبخیر فیزیکی سیستم فرایند تبخیر فیزیکی(PVD) از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد فرایند و ساختار

2-3 تقسیم بندی لایهها از نظر ضخامتاصولاً لایهها و پوششها از نقطه نظر ضخامت به چهار گروه تقسیم میشوند که عبارتند از:1- لایه ضخیم که ضخامت آن در محدودهی میلی متر است.2- لایه نازک که ضخامت آن در محدودهی میکرون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد فرایند و ساختار بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد انعطاف پذیری و فناوری نانو

اصول کلی کار STM بدین صورت است که یک سوزن بسیار ظریف و نوک تیز رسانا به یک بازوی پیزوالکتریک متصل شده است. به منظور تنظیم مکان سوزن نسبت به سطح نمونه مورد بررسی با اعمال اختلاف ولتاژهای مناسب به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد انعطاف پذیری و فناوری نانو بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد محدودیتها و دینامیکی

استفادههای عمومی1- تصویرگرفتن از سطوح در بزرگنمایی 10 تا 100.000برابر با قدرت تفکیک در حد 3 تا 100 نانومتر (بسته به نمونه)2- در صورت تجهیز به آشکارساز back scattered میکروسکوپها قادر به انجام امور زیر خواهند بود:a) مشاهده مرزدانه، در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد محدودیتها و دینامیکی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد ایجاد تغییر و تصویرسازی

با تغییر پیوسته اختلاف ولتاژهای اعمال شده به پیزوالکتریک، سوزن سطح نمونه را جاروب میکند و با مکانیزم یاد شده موقعیت تک تک نقاط سطح معین میشود و نتیجه در نمایشگر یک کامپیوتر، بصورت یک سطح سه بعدی رسم میشود. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد ایجاد تغییر و تصویرسازی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تصویر سازی و مورفولوژی

شکل 1-5تصویر (a)یک قطعه پیزوالکتریک (b)پروب (سوزن)1-8-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)در این نوع میکروسکوپ از عدسیهای الکتروستاتیکی استفاده میشود که کار بزرگنمایی و تمرکز الکترونی را انجام می دهد. با توجه به شکل 1-6 در این میکروسکوپ، الکترونها از کاتد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تصویر سازی و مورفولوژی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد رسوب گذاری و آسیب دیدگی

شکل 1-2 انواع شکلهای سوزن شامل نوک تخت، نوک کروی، نوک T شکل و نوک تیزسوزنهای T شکل برای نقشهبرداری و آشکارسازی فرورفتگیهای موجود در بخشهای دیواره مانند سطح نمونه به کار میروند. این در حالی است که سوزنهای نوک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد رسوب گذاری و آسیب دیدگی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی و بر مبنای

در ضمن برای مطالعه ریزساختارها، نیاز بیشتری به ابزارهای شناسایی و آنالیز وجود دارد. در ریزساختار یا ساختار میکروسکوپی مواد، باید نوع فازها، شکل، اندازه، مقدار و توزیع آنها را بررسی کرد. در ادامه با توجه به اهمیت دستگاهها و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی و بر مبنای بسته هستند