بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه درباره بکارگیری روش و تبدیل فوریه

2-6-2 روش پراکنشی (کندوپاش) در این روش یک نمونه از ماده پوششی و زیر لایه در محفظه خلاء قرار میگیرد. محفظه تا فشار 5 تا 10 تور و کمتر تخلیه شده و سپس یک گاز خنثی، معمولاً آرگون، به داخل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره بکارگیری روش و تبدیل فوریه بسته هستند

پایان نامه درباره فناوری نانو و مجسمه سازی

مصریان، نخستین مردمانی بودند که ورقههای نازک طلا را در مجسمه سازی، ساختن تاج های پادشاهی، صندوق، تابوت و کتابهای خطی به کار میبردند. ضخامت ورقههای نازک طلا که در آثار باستانی بدست آمده حدود 3/0 میکرون میباشد. در گذشتههای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره فناوری نانو و مجسمه سازی بسته هستند

پایان نامه درباره انعطاف پذیری و صنایع دستی

محدودیتها1- کیفیت تصویر سطوح تخت، نظیر نمونههایی که پولیش و حکاکی متالوگرافی شدهاند، معمولاً در بزرگنمایی کمتر از 300 تا 400 ، برابر به خوبی میکروسکوپ نوری نیست.2- قدرت تفکیک حکاکی بسیار بهتر از میکروسکوپ نوری است، ولی پایین تر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره انعطاف پذیری و صنایع دستی بسته هستند

پایان نامه درباره تصویرسازی و شیمیایی

شکل 1-9 تصویر یک نوع میکروسکوپ نیروی اتمی1-8-4 میکروسکوپ روبشی جریان تونلیامروزه رایجترین میکروسکوپ قابل استفاده میکروسکوپ روبشی جریان تونلی میباشد که در آن از یک پروب تیز و ولتاژ بایاس بین سوزن و سطح نمونه استفاده میشود هنگامی که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تصویرسازی و شیمیایی بسته هستند

پایان نامه درباره ایجاد تغییر و تصویر سازی

شکل 1-5تصویر (a)یک قطعه پیزوالکتریک (b)پروب (سوزن) 1-8-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)در این نوع میکروسکوپ از عدسیهای الکتروستاتیکی استفاده میشود که کار بزرگنمایی و تمرکز الکترونی را انجام می دهد. با توجه به شکل 1-6 در این میکروسکوپ، الکترونها از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره ایجاد تغییر و تصویر سازی بسته هستند

پایان نامه درباره عوامل محیطی و رسوب گذاری

شکل 1-1 دستهبندی کلی روشها و آنالیز مواداز روشهای شناسایی مواد، تحت عنوان آنالیز ریزساختاری آنالیز سطح و آنالیز حرارتی معرفی شدهاند. منظور از آنالیز یا شناسایی ریزساختاری، همان شناسایی میکروسکوپی است. در این حالت، شکل، اندازه و توزیع فازها … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره عوامل محیطی و رسوب گذاری بسته هستند

پایان نامه درباره فناوری نانو و بر مبنای

شکل 4-8 نمایش تغییرات پروفایل دادههای تصاویر نانو ذرات مگهمایت در دماهای℃ 400، ℃ 500، ℃600 62 فهرست جدولهاجدول 1-1 طبقهبندی تجهیزات شناسایی بر مبنای خاصیت فیزیکی مورد اندازهگیری 6 فصل اولطبقهبندی روشهای تعیین مشخصات مواد براساس نحوه عملکرد طبقهبندی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره فناوری نانو و بر مبنای بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تبدیل موجک و بهترین روش

نمودار رادار:((از این نمودار برای مقایسهی کل به کل و یا مقایسهی مقادیری که وابستگی به یکدیگر ندارند استفاده میشود)).4-2-8 رسم نمودار دادههای مربوط به جزئیاتبرای نشان داده نحوهی رفتار پروفایلهای سه تصویر در جزئیات از نمودار انباشته استفاده میکنیم: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تبدیل موجک و بهترین روش بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تصویر استفاده و پردازش تصویر

برای بیان تغییرات یک سیستم و مقایسه ی آن با سیستمی دیگر پارامتری هست که باید هر دو را با آن سنجید و حاصل سنجش را با هم مقایسه نمود، که به آن “پارامتر مقیاس” می گویند. 4-2-2 انتخاب تبدیلات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تصویر استفاده و پردازش تصویر بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تبدیل فوریه و تبدیل موجک

که در آنها به ترتیب [k]lowY، [k] higt Y خروجیهای صافی پایین گذر و بالاگذرند تبدیل موجک در واقع یک نوع تبدیل فوریهی زمان کوتاه با طول پنجرهی متغیر است ، بطوری که دارای قدرت تفکیک بهتری نسبت به تبدیل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند