مجتمع های مسکونی و تحصیلات والدین


Widget not in any sidebars

1- بین تحصیلات والدین با افت تحصیلی تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی ارتباط معناداری وجود دارد.
2- رابطه عاطفی مناسب و خوب بین دانش آموز ومادر موجب افزایش افت تحصیلی در دانش آموز می شود.
4- شاغل بودن مادر تاثیر مثبتی بروضعیت تحصیلی و یا افت تحصیلی تحصیلی فرزندان دارد.
5- ارزیابی دانش آموز از عوامل آموزشی نظیر معلم، مدیر، مشاور، آموزشگاه و محیط آموزشی برعملکرد تحصیلی او تاثیرمی‌گذارد.
6- تربیت تولد در دانش‌آموزان شاهد، ارتباطی با افت تحصیلی تحصیلی، عزت نفس وافسردگی ندارد.
7- بین عملکرد تحصیلی، عزت نفس و افسردگی دانش‌آموزان شاهد ساکن در مجتمع های مسکونی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، تفاوت معنا داری وجود ندارد. اما بین رضایت‌مندی از سکونت در مجتمع و افت تحصیلی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
8- وجود دوستان صمیمی و همکلاسی افت تحصیلی تحصیلی رامی افزاید.
9-دانش‌آموزان پسر،افسردگی کمتری نسبت به دختران شاهددارند.
10- باوجودی که میزان افسردگی در شاهد بیش از پسران می باشد،اما عملکرد تحصیلی بهتر از پسران بوده است.
11- بین عزت نفس وافت تحصیلی تحصیلی دانش‌آموزان درتمام پایه ها، ارتباط معنا داری وجود داشته است.
تعریف اصطلاحات مهم:
1. عملکرد: در اینجا عملکرد تحصیلی مدنظر است، از نظر اصطلاحی و کاربردی عملکرد میزان تغییر دانش آموزان در طول یک ثلث یا یک سال تحصیلی بوسیله آزمونهای معلم ساخته، میزان تحصیل و پیشرفت یا افت دانش آموزان اندازه گیری می شود.
عملکرد در فرهنگ لغت عمید به معنای کارکرد، حاصل و نتیجه کار و در فرهنگ لغت معین به معنای حاصل و نتیجه کار ، میزان کار.
2. تحصیل: تحصیل یعنی درس خواندن دانش آموزان در مدارس و درس خواندن دانشجویان در دانشگاه ها.
تحصیل در فرهنگ عمید به معنای حاصل کردن، فراهم کردن، بدست آوردن، درس خواندن و دانش آموختن و در فرهنگ معین به معنای بدست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن، اندوختن، آموختن، علم آموختن، دانشجویی، دانش آموزی.
افت تحصیلی چیست :
آموزش و پرورش تمامی جوامع، در پایان هر سال تحصیلی با مواردی چون مسأله افت تحصیلی و به هدف رفتن نیروی انسانی کارآمد و صرف هزینه‌های گزاف روبرو بوده است در تبیین دلایل افت تحصیلی ضروری است این پدیده و چیستی آن توضیح داده شود.
1. افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی دانش‌آموز از سطح رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است
2. شکست یا افت تحصیلی عبارت است از ترک تحصیل زودرس، تکرار پایه در نظام آموزش و پرورش