دانلود پایان نامه بیماران مبتلا و کیفیت زندگی

جدول 17-4: توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی درهر گروه…………..61
Widget not in any sidebars

جدول 18-4 :فراوانی و درصد فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………62
جدول 19-4 : فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………..64
جدول 20-4 :توزیع فراوانی مدت زمان بستری در بیمارستان،زمان بازگشت به کار ،دوز مخدر مصرفی و زمان جراحی در بیماران با سابقه جراحی قبلی و بدون سابقه جراحی……………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست نمودارها
نمودار1-4 :فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده در هر گروه…………………………………………………………………………………….47
نمودار2-4 :فراوانی اوپاسیتی سنگها در هر گروه…………………………………………………………………………………………………….49
نمودار 3-4 :فراوانی stone free rate در هر گروه……………………………………………………………………………………………51
نمودار 4-4 : فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه……………………………………………………………………………………………..53
نمودار 5-4 : فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه………………………………………………………………………………………………..55
نمودار 6-4 : فراوانی و ایجاد عوارض جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………………57
نمودار 7-4 : فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه………………………………………………………………………………….59
نمودار 8-4 : فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی……………………………………….63
نمودار 9-4 : فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………….65
فصل اول
معرفی پژوهش
مقدمه
با توجه به مشکلات فراوان سنگهای سیستم ادراری از جمله درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.
اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما اغلب سنگهای بزرگتر نیاز به جراحی و در آوردن سنگ دارند(2).در جراحی باز سنگهای ادراری بیمار متحمل تمام عوارض یک جراحی اعم از عوارض داروهای بی هوشی،ونتیلاسیون مکانیکی،شکاف جراحی عمیق،مدت زمان طولانی استراحت در بستر تابازگشت به کارو…میباشد.با توجه به این عوارض OSS (جراحی باز سنگ های ادراری) آرام آرام به کنار رفته و روش کمتر تهاجمی تری به نام PCNL(percutaneous nephrolithotripsy) معرفی شده است،لذابرآن شدیم تا ارزش درمانی این روش را در درمان سنگهای کلیوی بررسی نماییم.در این روش یک شکاف جراحی به اندازه 1تا2سانتیمتر روی پوست داده میشود،سپس زیر گاید فلوروسکوپی با یک سوزن واردکالیس میشویم و از روی آن یک گایدوایر رد کرده و این تراکت را دیلاته میکنیم،یک استوانه ی 3 فرنچی وارد تراکت جراحی می کنیم و از آنجا نفروسکوپ را وارد کرده ،سنگ را دیده و آن را میشکنیم.
PCNL شکاف جراحی کوچکی داشته،مدت بستری در بیمارستان به دنبال آن کوتاه تر ،مصرف آنالژزیک در آن بسیار کمتر و به علاوه یک روش کمتر تهاجمی میباشد.سنگهای سیستم ادراری از جمله سنگهای با حجم بزرگ در ایران بسیار شایع هستند درصورتی که یکبار بیمار تحت عمل OSS قرار بگیرد،چون این سنگها اغلب عودکننده اند،انجام عمل دوم بسیار سخت تراست،پس انجام PCNL به صورت اولیه یا درکسی که نیاز به جراحی مکرر به علت عود سنگ دارد راحت تر است.
خدمات موجود:درحال حاضر از روش OSS در ایران در مراکز غیر استانی استفاده میشود و ما بر آنیم که روش PCNL که در استان قم تازه راه اندازی شده را بررسی کنیم.
در این تحقیق میخواهیم ارزش درمانی PCNL را به صورت آینده نگر و case-control بررسی نماییم.
الف – اهدف اصلی طرح:
بررسی ارزش درمانی PCNL و مقایسه آن با جراحی باز سنگ(OSS) در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.
ب- اهداف فرعی طرح:
1.مقایسه مدت بستری بیماران درمان شده با PCNL با OSS در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.