منابع مقاله درباره تجارت بین الملل

فصل اول
1-1 موضوع تحقیق
1-2 تشریح و بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت حل مساله 6
1-4 گزاره های مسئله 6
1-4-1 اهداف تحقیق 7

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4-2 سؤالات تحقیق 7
1-4-3 فرضیه‏های تحقیق 7
1-5 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 7
1-6 متغیرهای مورد مطالعه 8
منابع فصل اول 11
فصل دوم
2-1مقدمه ای بر پیشینه سوابق و ادبیات تحقیق 13
2-2 نظریه‌های مهم در تجارت بین الملل 14
2-2-1 نظریه سوداگری 15
2-2-2 نظریه مزیت مطلق 15
2-2-3 نظریه مزیت نسبی 16
2-2-4 نظریه هزینه فرصت 18
2-2-5 نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین 19
2-2-6 آزمون تجربی لئونتیف 19
2-3 پیدایش نظریه‏های جدید 20
2-3-1 نظریه تشابه کشورها 20
2-3-2 نظریه‏ چرخه زندگی محصول 21
2-3-3 نظریه رقابت استراتژیک تجاری 21
2-3-4 نظریه مزیت رقابتی ملی 22
2-4 عوامل تعیین کننده مزیت نسبی 23
2-5 شاخص‌های مزیت نسبی 24
2-5-1 شاخص مزیت نسبی آشکار 25
2-6 نگاهی به صنعت میگو در جهان 25
2-6-1 تولید میگو در جهان 26
2-6-2 تجارت جهانی میگو 31
2-7 بررسی صنعت میگو در ایران 32
2-7-1 ظرفیت‌های توسعه پرورش میگو 33
2-7-2 وضعیت تولید میگو 34
2-7-3 میگو در بازار داخلی 36
2-7-4 وضعیت صادرات ایران 39
2-8 مروری بر مطالعات انجام شده 41
منابع فصل دوم 47
فصل سوم
3-1 مقدمه ای بر روش تحقیق 51
3-2 انتخاب و تبیین مساله تحقیق 52
3-3 تشریح روش کار 52
3-4 ایستایی (مانایی) در سری‌های زمانی 60
3-5 هم انباشتگی 61
3-6 رگرسیون 62
منابع فصل سوم 64

 
 
فصل چهارم
4-1 شاخص مزیت نسبی آشکار 66
1-1-4محاسبه مزیت نسبی 67
4-2 محاسبه تاثیر گذاری متغیرهای مدل 69
4-2-1 وارد کردن داده های متغیرها 69
4-3 مانایی داده های متغیرها 74
4-3-1 آزمون ریشه واحد برای متغیر شاخص مزیت نسبی (RCA) 75
4-3-2 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (PIRIAQC) 76
4-3-3 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در ایران (PIRICAP) 77
4-3-4 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (PTAQC) 78
4-3-5 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان (PTCAP) 79
4-3-6 آزمون ریشه واحد برای متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (DTR) 80
4-3-8 آزمون ریشه واحد برای متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو (VAvgT) 82
4-3-9 نتایج کلی آزمون ریشه واحد 83
4-4 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول 84
4-4-1 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر شاخص مزیت نسبی (RCA) 84
4-4-2 آزمون ریشه واحد برای برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (PIRIAQC) 85
4-4-3 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان صید میگوی دریایی در ایران (PIRICAP) 86
4-4-4 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (PTAQC) 87
4-4-5 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان (PTCAP) 88
4-4-6 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (DTR) 89
4-4-7 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده (VAvgnpf) 90
4-4-8 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو(VAvgT) 91
4-4-9 نتایج کلی آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول 92
4-5 آزمون ریشه واحد جمله اختلال 93
4-6 تخمین ضرایب متغیرهای مدل 94
منابع فصل چهارم 95
فصل پنجم
5-1 بررسی متغیر شاخص مزیت نسبی آشکار 97
5-2 بررسی ضرایب مدل 98
5-2-1 تولید میگو در ایران 99
5-2-2 تولید میگو در جهان 100
5-2-3 قیمت میگو 102
5-2-4 ارزش تبدیل دلار به ریال 103
5-3 شناسایی مشکلات موثر 103
5-4 نتیجه گیری نهایی 106
منابع و مآخذ 108

فهرست جداول
جدول 2- 1 تقسیم بندی تئوری های تجارت……………………………………………………………………………….14
جدول 2-2 ظرفیت بالقوه توسعه پرورش میگو در نوار ساحلی جنوب کشور…………………………………33
جدول 2-3 هزینه مصرفی پروتئین گوشتی در خانوار شهری و روستایی………………………………………….37
جدول 2-4 درصد میزان سهم پروتئین گوشتی در خانوار شهری و روستایی……………………………………38
جدول 2-5 هزینه مصرفی میگو در خانوار شهری و روستایی…………………………………………………………41
جدول 3-1 منابع جمع آوری داده های متغیرهای شاخص بالاسا…………………………………………………….54
جدول 3-2 متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………56
جدول 3-3 طبقه بندی محصولات صادر شده در جهان توسط سازمان خوارو بار جهانی……………..57-58
جدول 3-4 منابع جمع آوری داده های متغیرهای مدل…………………………………………………………………..59
جدول 3-5 نشانه اختصاری متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………..60
جدول 3-6 واحد اندازه گیری متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………63
جدول 4-1 محاسبه مزیت نسبی صادرات ایران در میگو……………………………………………………………….68
جدول 4-2 داده های مربوط به متغیرهای مدل……………………………………………………………………….69-74
جدول 4-2 داده های مربوط به متغیرهای مدل……………………………………………………………………………..75
جدول 4-3 نتایج آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………..83
جدول 4-4 نتایج آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول……………………………………………………………..92
جدول 5-1 ضرایب بدست آمده از مدل………………………………………………………………………………………98
فهرست نمودارها
نمودار 1- 1 میزان صادرات میگو……………………………………………………………………………………………..4
نمودار 2- 1 میزان تولید میگو (صید شده و پرورشی ) در جهان……………………………………………………..30
نمودار 2-2 میزان تولید میگو در ایران………………………………………………………………………………………….34
نمودار2-3 میزان تولید میگو به تفکیک پرورشی و صید شده در ایران…………………………………………….35
نمودار 2-4 میزان صادرات میگو ایران…………………………………………………………………………………………40
نمودار 5-1 روند شاخص مزیت نسبی ایران…………………………………………………………………………………97
نمودار 5-2 روند تولید میگو در ایران………………………………………………………………………………………..100
نمودار 5-3 روند تولید میگو در جهان……………………………………………………………………………………….101
نمودار 5-4 روند بررسی میانگین قیمت میگو در جهان………………………………………………………………..102
فهرست شکل ها
شکل 2- 1 میزان واردات میگو در جهان………………………………………………………………………………………30
شکل4-1 آزمون ریشه واحد برای متغیر شاخص مزیت نسبی…………………………………………………………75
شکل4-2 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران…………………………………..76
شکل4-3 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صیدمیگوی دریایی در ایران………………………………………77
شکل4-4 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان………………………………….78
شکل4-5 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان…………………………………….79
شکل4-6 آزمون ریشه واحد برای متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران………………………………80
شکل4-7 آزمون ریشه واحد برای متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده………………………..81
شکل4-8 آزمون ریشه واحد برای متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو…………………………………..82
شکل4-9 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر شاخص مزیت نسبی ……………………………….84
شکل4-10 آزمون ریشه واحد برای برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران……………85
شکل4-11 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان صید میگوی دریایی در ایران…………..86
شکل4-12 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان………87
شکل4-13 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان…………88
شکل4-14 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران……………….89
شکل4-15 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده……….90
شکل4-16 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو………..91
شکل4-17 آزمون ریشه واحد جمله اختلال………………………………………………………………………………..93
شکل4-18 تخمین ضرایب متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………..94
چکیده
توسعه صادرات غیر‌نفتی از مهم‌ترین اهداف کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با توجه به اتکای زیاد کشور به صادرات نفت و نوسانات شدید قیمت آن می‌توان به اهمیت صادرات محصولات غیر نفتی پی‌برد. در این راستا به منظور توسعه صادرات غیر‌نفتی رشد صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ضروری است.
وجود امکانات بالقوه صید و پرورش انواع آبزیان در بخش های
شیلات باعث شده است تا این بخش از ظرفیت‌های بالقوه بالایی جهت صادرات برخوردار باشد که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌توان این بخش را به عنوان یکی از منابع تامین ارز کشور مطرح کرد، اما به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی موثر هنوز صادرات ایران نتوانسته در بخش شیلات جایگاه واقعی خود را پیدا نماید. بنابراین شناخت عوامل موثر بر افزایش صادرات این بخش می‌تواند رشد بسزایی در افزایش صادرات این محصولات داشته باشد.
یکی از مستعدترین اقلام تشکیل‌دهنده صادرات در بخش شیلات میگو می‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی بر مبنای شاخص مزیت نسبی آشکار بالاسا و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت در این صنعت انجام گرفته است.
این مدل بیان می‌دارد که دستیابی به مزیت نسبی صادراتی در صنعت و در نتیجه کسب موقعیت در سطح جهانی تابعی از تاثیر متقابل، تولید داخلی میگوی پرورش یافته، میزان صید میگو از منابع طبیعی، تولید خارجی میگوی پرورش یافته ، میزان صید میگو در جهان، میانگین قیمت میگو فرآوری نشده، میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده‌ و ارزش پول ملی است.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که صنعت میگوی ایران از نظر مزیت صادراتی در وضعیت مناسبی قرار‌نداشته و بهبود این وضعیت در‌گرو‌ برنامه‌ریزی اصولی و مناسب‌تر در بخش تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است. در پایان نیز به شناسایی مشکلات این بخش پرداخته و نیز پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقا وضعیت این صنعت ارائه گردیده است.
فصل اول
1-1 موضوع تحقیق
اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو میزان اثرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک نماید.
بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آنها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.
سازمان شیلات ایران به عنوان سازمان مسئول برای ساماندهی تولید آبزیان درکشور نسبت به سایر سازما‌ن‌های مسئول در وزارت کشاورزی جوان‌تر و از قدمت کمتری برخوردار می باشد.از نظر تولید مشابه دام و طیور سهم تولید آبزیان در کشور در سال 1389 تنها 13% از کل این گروه از تولیدات می‌باشد و از نظر ارزش افزوده نیز تنها 2% از کل تولیدات کشاورزی است که نشانگر کم‌توجهی به این زیربخش است. هر چند در سال‌های اخیر ارزش غذایی آبزیان برای مصرف انسانی بیشتر نمایان شده و کشورهای توسعه یافته در دو دهه اخیر تلاش بسیاری برای افزایش سرانه مصرف آبزیان بکار گرفته‌اند ولی در ایران کماکان روند مصرف انسانی آبزیان کمتر از نصف متوسط جهانی است و روند افزایش مصرف به کندی در حال افزایش است.[1]
صنعت میگوی ایران نیز که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم‌غیرنفتی در سبد صادراتی کشور، نقش موثری را به خود اختصاص دهد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر صادرات میگوی ایران در مقایسه با صادرات جهانی با نوسانات شدیدی رو‌به‌رو بوده است.
اما سوال اساسی که در این پایان نامه قصد داریم به بررسی و در نهایت پاسخ‌گویی به آن بپردازیم این است که، سایر کشورهای صادر‌کننده این محصول ارزشمند نسبت به کشورمان از چه ویژگی‌های مثبتی برخوردار هستند تا بتوانیم با شناسایی این ویژگی‌ها گامی مثبت را در جهت ارتقائ وضعیت رقابتی این صنعت برداریم.
1-2 تشریح و بیان مساله
با بررسی اطلاعات ارائه شده از سالنامه شیلات ایران می‌توان دریافت که با وجود توسعه جهانی صنعت پرورش میگو

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید