0 Comments

پایان نامه ها -پربازدیدترین مطالب

0 Comments

پایان نامه درباره تحلیل داده و بهترین روش

شکل ۴-۳ جزئیات مرتبهی اول D1، دوم D2 ، سوم D3 و تقریب A3 از پروفایل نماینده مربوط به دمای ℃ ۵۰۰ شکل ۴-۴ جزئیات مرتبهی اول D1، دوم D2 ، سوم D3 و تقریب A3 از پروفایل نماینده مربوط به دمای ℃ ۶۰۰آنچه که تحلیل اولیه دادهها نشان میدهد آن است که با افزایش […]

0 Comments

پایان نامه درباره تصویر استفاده و پردازش تصویر

نتایج و بحث مقدمهتصاویری که توسط میکروسکوپهای گمانه روبشی (SPM) از یک سطح (مثلاً، سطح یک لایه نازک) گرفته می شوند، اغلب دارای یک نمایه غیراقلیدوسی، که معرف یک ساختار بسیار راندوم است، هستند. در چند دهه اخیر پیشرفتهای مهمی در زمینه فهم و توسعه مدلهای فیزیکی بدست آمده است. یه عنوان مثال، از تحلیل […]

0 Comments

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

بنابراین مقدار میانگین تابع صفر خواهد بود و این به معنی آن است که تابه موجک بایستی تابعی نوسانی باشد.ب) نظم یا قاعدهاین شرط ایجاب میکند که موجک مادر بصورت موضعی نرم و متمرکز (هم در زمان و هم در بسامد) باشد. این شرط مفهوم جدیدی را مطرح میسازد و آن صفر بودن گشتاور است. […]

0 Comments

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

شکل ۳-۴ نحوه عمل در تبدیل موجک در شکل بالا آن موجی که بیشترین مقیاس را دارد یعنی مشابهترین موج به سیگنال اصلی که حاوی بیشترین اطلاعات سیگنال است ، کمترین فرکانس را دارد و به عکس. همانطور که در شکل مشاهده میشود، در فرکانسهای بالا زولوشن زمانی (طول هر یک از مستطیلها) بالا و […]

0 Comments

پایان نامه درباره دیدگاه تاریخی و تبدیل فوریه

سریهای اطلاعاتی ناایستا به سریهایی اطلاق میشود که فرکانسهای موجود در آنها در نقاط مختلف فضای آرگومان رخ میدهند. در صورتی که هدف از آنالیز یک سری اطلاعاتی تنها آشکارسازی فرکانسهای موجود در آن باشد، روش بکار گرفته شده در آنالیز سریهای اطلاعاتی ایستا و ناایستا میتواند یکسان باشد. برای این منظور میتوان از تبدیل […]

0 Comments

پایان نامه درباره بکارگیری روش و تبدیل فوریه

۲-۶-۲ روش پراکنشی (کندوپاش) در این روش یک نمونه از ماده پوششی و زیر لایه در محفظه خلاء قرار میگیرد. محفظه تا فشار ۵ تا ۱۰ تور و کمتر تخلیه شده و سپس یک گاز خنثی، معمولاً آرگون، به داخل آن فرستاده میشود، به صورتیکه فشار تا حدّ ۲ تا ۱۰ تور و یا بیشتر […]

0 Comments

پایان نامه درباره فناوری نانو و مجسمه سازی

مصریان، نخستین مردمانی بودند که ورقههای نازک طلا را در مجسمه سازی، ساختن تاج های پادشاهی، صندوق، تابوت و کتابهای خطی به کار میبردند. ضخامت ورقههای نازک طلا که در آثار باستانی بدست آمده حدود ۳/۰ میکرون میباشد. در گذشتههای دور لایهنشانی جیوه بر روی قطعههای مسی با حرارت انجام میشده که تا قرن نوزدهم […]

0 Comments

پایان نامه درباره انعطاف پذیری و صنایع دستی

محدودیتها۱- کیفیت تصویر سطوح تخت، نظیر نمونههایی که پولیش و حکاکی متالوگرافی شدهاند، معمولاً در بزرگنمایی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ ، برابر به خوبی میکروسکوپ نوری نیست.۲- قدرت تفکیک حکاکی بسیار بهتر از میکروسکوپ نوری است، ولی پایین تر از میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ عبوری روبشی است.۱-۸-۶ میکروسکوپ نیروی مغناطیسی(MFM)در این میکروسکوپ پروب […]

0 Comments

پایان نامه درباره تصویرسازی و شیمیایی

شکل ۱-۹ تصویر یک نوع میکروسکوپ نیروی اتمی۱-۸-۴ میکروسکوپ روبشی جریان تونلیامروزه رایجترین میکروسکوپ قابل استفاده میکروسکوپ روبشی جریان تونلی میباشد که در آن از یک پروب تیز و ولتاژ بایاس بین سوزن و سطح نمونه استفاده میشود هنگامی که پروب در فاصله بسیار کم حدود چند آنگستروم از سطح قرار گیرد، الکترونها بر اساس […]