دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، توزیع فراوانی، زندگی شهری، آزمون فرضیه

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱
چکیده
۲
فصل اول- کلیات پژوهش
– مقدمه
۳
* بیان مسئله پژوهش
۴
* اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
۷
* اهداف پژوهش
۸
* سوالات تحقیق
۸
* فرضیات تحقیق
۹
* مفاهیم و واژگان
۱۲
* قلمرو تحقیق
۱۲
* مدل تحقیق
فصل دوم- ادبیات تحقیق
۱۳
* بخش اول
۱۲
* پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
* بخش دوم
۱۶
۱۶
* مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
* مقدمه
* پست و نظریه های توسعه
– مفاهیم توسعه
– توسعه
– نوسازی
– نوسازی و توسعه
– مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه
۱۷
*
۱۸
*
۱۹
*
۲۰
*
۲۱
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۲۲
– نظریه های کلاسیک توسعه
– نظریه های مدرن توسعه
۲۳
* نظریه های پسامدرن توسعه
۲۷
* نگرش سیستمی نسبت به توسعه
۳۰
* نظریه های ارتباطات و توسعه
۳۰
* نظریه های ارتباط برای توسعه
۳۱
* پارادیم نوسازی
۳۲
* نظریه ارتباطات و نوسازی
۳۳
* گذر از جامعه سنتی
۳۴
* موانع نوسازی و توسعه
۳۴
– موانع ایدوئولوژیک
۳۴
– موانع انگیزشی
۳۵
* موانع نهادی
۳۵
* موانع تشکیلاتی
۳۶
* تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
۳۷
* پست و توسعه
* مقدمه
– پست یک عامل توسعه اجتماعی
– پست یک عامل توسعه فرهنگی
– پست یک عامل توسعه اقتصادی
– بخش سوم
– خدمات ارتباطی پست
۳۷
*
۳۶
*
۳۷
*
۳۸
*
۴۰
*
۴۰
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۴۰
– مقدمه
– تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران
۴۱
* فرآیند های عملیاتی پست
۴۳
* کیفیت و امنیت خدمات
۴۷
* سطح دسترسی
۴۸
* تحولات جهانی و اثر آن بر پست
۴۸
* بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
۴۹
* تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
۵۰
* اینترنت و پست
۵۲
* تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
۵۴
– علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
۵۶
– نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
۵۹
* بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
۶۱
* تأثیر جهانی شدن بر پست
* بخش چهارم
۶۳
* پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی
* مقدمه
– بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی
– نقش پست در حفظ محیط زیست
– نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری
– نقش پست در فرآیند های نظام اداری
– نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
۶۳
*
۶۵
*
۶۸
*
۷۰
*
۷۱
*
۷۳
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۷۳
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه
۷۵
* بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
۷۸
* بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
۷۹
* نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
۸۱
* بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
۸۱
* بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه سازمان های غیر دولتی – مردم
۸۶
* بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه بین المللی حکومت ها- مردم
۸۷
* تحلیل خدمات پستی
۸۸
* تحلیل تاریخ شناختی پست در ایران
۸۹
– تحلیل فرهنگ شناختی پست در ایران
۹۲
– تحلیل جامعه شناختی پست در ایران
۹۳
* مدل ارتباطی در پست
* بخش پنجم
۹۹
* کیفیت زندگی شهری
۹۹
* مفهوم کیفیت زندگی
– خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی
– تعریف کیفیت زندگی
– کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی
– تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه
– رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی
۹۹
*
۱۰۰
*
۱۰۰
*
۱۰۱
*
۱۰۳
*
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱۰۳
– رویکرد مطلوبیت گرایی
– رویکرد ارزش های عام
۱۰۸
* رویکرد نیاز محور
۱۱۷
* رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
۱۱۸
* رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
۱۲۰
* کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
۱۲۲
* سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
۱۲۴
* ابعاد کیفیت زندگی شهری
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
* مقدمه
۱۲۵
– نوع و روش اجرای پژوهش
۱۲۶
– روایی و پایایی ابزار سنجش
۱۲۷
* جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
۱۲۸
* روش‌های نمونه‌گیری
۱۲۸
* روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش
– مقدمه
– تجزیه و تحلیل توصیفی (ویژگی های جامعه شناختی)
– داده های توصیفی سوالات پرسشنامه
– تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی و آزمون فرضیه ها)
۱۲۵
۱۲۵
۱۳۲
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱۴۲
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
– بخش اول- نتایج
۱۴۲
* یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
۱۴۳
* یافته های ناشی از گویه های تحقیق
۱۴۴
* یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
۱۴۷
– بخش دوم – پیشنهادات
۱۴۷
* پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
۱۴۸
* پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
۱۵۰
* پیشنهادات برای محققین آتی
۱۵۰
– محدودیت و دشواری های تحقیق
۱۵۲
فهرست منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
صفحه
عنوان
۵۱
تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکی
جدول ۲- ۱
۵۲
فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پست
جدول ۲- ۲
۷۰
بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست
جدول ۲- ۳
۱۰۲
حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس
جدول ۲- ۴
۱۱۶
فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم
جدول ۲-۵
۱۲۱
کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی
جدول ۲-۶
۱۲۷
ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری
جدول ۲-۳
۱۳۰
توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
جدول ۴- ۱
۱۳۱
توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
جدول ۴- ۲
۱۳۲
جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل
جدول ۴- ۳
۱۳۳
توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول ۴- ۴
۱۳۴
توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
جدول ۴- ۵
۱۳۶
مقایسه میانگین و انحراف معیار
جدول ۴-۶
۱۳۷
توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی
جدول ۴-۷
۱۳۹
توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری
جدول ۴-۸
۱۴۲
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری
جدول ۴-۹
۱۴۳
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری
جدول ۴-۱۰
۱۴۴
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری
جدول ۴-۱۱
۱۴۵
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری
جدول ۴-۱۲
فهرست نمودارها
صفحه
عنوان
۵۰
زمان مورد نیاز (به سال) برای نفوذ رسانه در میان افراد جامعه آمریکا
نمودار ۲- ۱
۵۴
نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات ۲۰۰۰- ۲۰۱۰
نمودار ۲- ۲
۵۵
ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالب
نمودار ۲- ۳
۱۳۰
توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
نمودار ۴- ۱
۱۳۱
توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
نمودار ۴- ۲
۱۳۲
توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان
نمودار ۴- ۳
۱۳۳
توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
نمودار ۴- ۴
۱۳۴
توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
نمودار ۴- ۵
۱۳۶
مقایسه میانگین ها
نمودار ۴- ۶
فهرست اشکال
صفحه
عنوان
۱۲
مدل تحقیق
شکل ۱- ۱
۴۴
نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی
شکل ۲- ۱
۵۹
ابعاد جهانی شدن
شکل ۲- ۲
۶۰
جنبه فرهنگی جهانی شدن
شکل ۲- ۳
۹۳
مدل ارتباطی ارسطو
شکل ۲- ۴
۹۴
مدل ارتباطی لاسول
شکل ۲- ۵
۹۴
مدل ارتباطی شانون و ویور
شکل ۲- ۶
۹۷
مدل ارتباطی در پست
شکل ۲- ۸
۱۱۴
بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی
شکل ۲- ۹
چکیده
«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاکی از آن است که پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یک عامل زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست کشور حاکی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیک مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰۰ مرسوله است، این آمار در کشور ایران به زحمت به عدد ۱۲ مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملکرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود ۴ میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به۲۰ درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه ۱۳ پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.
۱-۱- مقدمه
اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیکن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود که منجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *