منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، سیستم دوگانه، مدل سازی

چکیده 1
فصل اول « طرح مسأله »
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1-اهداف کلی 9
1-4-2- اهداف فرعی 10
1-5- فرضیههای تحقیق 10
1-6- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی) 10
فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق»
2-1- بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق 13
2-2- بررسی تحقیق های انجام شده 14
2-2-1- بررسی تحقیقات تحلیلی انجام شده 14
2-2-2- بررسی تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده 17
2-3- چارچوب نظری تحقیق 24
2-3-1- مقدمهای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستمهای مهاربندی شده ی واگرا 24
2-3-2- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی 24
2-3-3- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی 26
2-3-4- نمونههایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادی 27
2-3-5-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران 31
2-3-6- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی 32
2-3-7- انواع روشهای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 36
2-3-7-1- مدل نواری 36
2-3-7-2- مدل خرپای معادل 37
2-3-7-3- مدلسازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصل 40
2-3-7-4- مدلسازی با استفاده از المانهای پوستهای 41
2-3-7-5- پارهای نکات درخصوص مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 42
2-3-8-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی 44
2-3-9- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی 45
2-3-10- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی 45
2-3-11- بررسی روشهای طراحی دیوارهای برشی فولادی 49
2-3-12- روابطی که میتوان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.
اس.سی) 49
2-3-13- تحلیل پلاستیک مدلهای مختلف دیوار برشی 52
2-3-13-1- ضوابط آییننامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-516 54
2-3-13-2- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی-05 55
2-3-13-3- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آییننامه اِ. آی.اس.سی-341 57
2-3-14- مقدمهای بر مهاربندهای واگرا 61
2-3-15- انواع تیرهای پیوند 61
2-3-16- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمتهای سیستمهای واگرا 66
2-3-17- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطری 70
2-3-18- مقدمهای بر تاریخچه و روند شکلگیری دستورالعملهای طراحی لرزه ای 72
2-3-19- انواع روشهای تحلیل 73
2-3-19-1- روشهای تحلیل خطی 73
2-3-19-2- تحلیلهای غیرخطی 74
2-3-19-2-1-گامهای تحلیل بار افزون (پوشآور) 80
2-3-19-2-2- دقت روش پوشآور 82
2-3-20- مقدمهای بر ضریب رفتار سازه ها (R) 84
2-3-21- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-19 86
2-3-22- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبهی ضریب رفتار(R) 90
2-4- مدل تحلیلی تحقیق 93
فصل سوم « روش تحقیق »
3-1- روش و طرح تحقیق 96
3-2- فرایند تحقیق 98
3-3- جامعه آماری 98
3-4- نمونه- روش نمونهگیری و حجم نمونهها 99
3-5- ابزار گردآوری دادهها (اطلاعات) 103
3-5-1- روایی ابزار جمعآوری دادهها 103
3-5-2- پایایی ابزار جمعآوری دادهها 104
3-6- روش گردآوری دادهها (اطلاعات) 104
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها 105
3-7-1- تعیین و مشخصکردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω0) 105
3-7-2- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I) 105
3-7-3- محاسبه زمان تناوب سازهها 106
3-7-4- محاسبه ضریب بازتاب ساختمانها (B) 106
3-7-5- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنشهای مجاز (y) 107
3-7-6- اصلاح ضریب رفتار (R) 108
3-7-7- تعیین ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادل 108
3-7-8- تعیین بارگذاریها 109
3-7-9- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمانها 110
3-7-10- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس 112
3-7-11- تعیین دستور العمل های به کار رفته 113
3-7-12- طیف تعریفی 113
3-7-13- مدها 115
3-7-14- پیچش تصادفی 115
3-7-15- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته 115
3-7-16- تقسیم بار جانبی 115
3-7-17-کنترلهای لازم جهت قاب خمشی 116
3-7-18-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند 117
3-7-19- مقاطع اعضاء و مهاربندها 117
3-7-20- طراحی دیوارهای برشی فولادی 121
3-7-21- مشخصات مفاصل 128
3-7-22- محاسبه تغییر مکان هدف سازه 129
3-7-23- نکاتی درخصوص تحلیل پوشآور 130
3-7-24- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزهای 145
3-7-25- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 150
3-7-26- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-27- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-28- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 152
3-7-29- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 154
3-7-30- نرم افزار آباکوس 154
3-7-31- صحت سنجی نرم افزار آباکوس 156
3-7-32- بررسی نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود 159
فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »
4-1- توصیف متغیرها 170
4-2- بررسی فرضیههای تحقیق و ارائه نتایج 171
4-3- محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر 172
4-4- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر 172
فصل پنجم « بحث و نتیجهگیری »
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 174
5-2- بحث و نتیجهگیری 175
5-3- پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش 176
5-4- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی  177
منابع 179

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1-ضرایب اضافه مقاومت به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-2-ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-3-ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی 47
جدول 2-4-ضرایب رفتار س
ازه های دیوار برشی فولادی در آیین نامه کانادا سی.سی.بی.اف.سی-
1995 47
جدول 2-5- ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های تحلیلی 48
جدول 2-6- ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی ویژه ا.ان.اس.آی- ا.آی.اس.سی-
341-05 48
جدول 3-1- تعیین Ω0,Cd,R ازآیین نامه ا.اس.سی.ای/اس.ای.آی-7-05 105
جدول 3-2- زمان تناوب ساختمان های مورد بررسی 106
جدول 3-3- محاسبه B برحسب T جهت طیف طرح استاندارد 2800 114
جدول 3-4- مقاطع اعضاء و مهاربندها در سیستم دوگانه 120
جدول 3-5- تعیین ضخامت اولیه دیوارهای برشی فولادی 122
جدول 3-6- تعیین زاویه میدان کششی برای دیوارهای برشی فولادی 124
جدول 3-7- مشخصات دیوارهای برشی فولادی در ساختمان ها 125
جدول 3-8- کنترل ستون های اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 126
جدول 3-9- کنترل تیرهای اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 127
جدول 3-10- مشخصات نوارها جهت مدل سازی دیوارهای برشی 127
جدول 3-11- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی – اجزای سازه
فولادی 128
جدول 3-12- تغییر مکان ساختمان های تحقیق 129
جدول 3-13- مقایسه مقـاومت نهایی دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فــولادی با هم‌دیگر 150
جدول 3-14- مقایسه سختی مؤثر دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-15- مقایسه شکل پذیری دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-16-تعیین ومقایسه ضرایب رفتار دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا ودیوار برشی فولادی
153
جدول 3-17- مقایسه میرایی موثر دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 154
جدول 4-1- نتایج حاصل از تحقیق 172

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

3-1- منحنی تنش-کرنش مصالح مورد استفاده در تحقیق 112
3-2- منحنی پوش آور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-3- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-4- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-5- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-6- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 142
3-7- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 142
3-8- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-9- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-10- منحنی پوش آور مدل چهار طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-11- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-12- منحنی پوشآور مدل برمن و همکاران در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 159
3-13- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-14- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-15- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-16- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-17- منحنی پوش آور مدل پنج طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-18- منحنی پوشآور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-19- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-20- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-21- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-22- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس
168

فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل 1-1- ساختمان در حال احداث با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی در ایالات متحده
(راست) و کانادا (چپ) 4
شکل 1-2- استفاده از دیوارهای برشی فولادی در ساختمانهای کوتاه در ایالات متحده 8
شکل 2-1- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر صبوری قمی 14
شکل 2-2- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر مویدیان و مهندس یمینی 14
شکل 2-3- نمونه آزمایش شده توسط BRUNEAU 18
شکل 2-4- نمونه آزمایش شده توسط لوبل 18
شکل 2-5- نمونه آزمایش شده توسط درایور 19
شکل 2-6- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل 20
شکل 2-7- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش 21
شکل 2-8- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش از نمایی دیگر 22
شکل 2-9- جزییات ناپایداریها در نمونه مورد آزمایش توسط آستانه اصل 23
شکل 2-10- انواعی از دیوارهای برشی فولادی 25
شکل 2-11- پلان و نما ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 28
شکل 2-12- ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 29
شکل 2-13- ساختمان دادگستری 22 طبقه در سیاتل واشنگتن ایالات متحده 31
شکل 2-14- شباهت دیوار برشی فولادی و تیر ورق جهت مدل سازی 34
شکل 2-15- مشابهت دیوار برشی فولادی و تیرورق در تشکیل میدان کششی در آنها 36
شکل 2-16- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت نواری 37
شکل 2-17- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت خرپای معادل 38
شکل2-18- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار سکشن دیزاینر نرم افزار ایتبس به صورت تیر ورق (روش آستانه اصل) 41
شکل2-19- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرمافزار ایتبس با المانهای پوستهای اورتروپیک و
تغییر زاویه محورهای المانهای پوستهای مت
ناسب با زاویه میدان کششی 42
شکل2-20- منطبق کردن ابتدا و انتهای نوارها در طبقات در مدلسازی نواری دیوار برشی فولادی
در نرمافزار ایتبس 44
شکل 2-21- مدلسازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 44
شکل 2-22- انواع سیستمهای مهاربندی شدهی واگرا 61
شکل 2-23- تیر پیوند در سیستم مهاربندی واگرا 62
شکل 2-24- طول تیرهای پیوند در سیستمهای مهاربندی واگرا 63
شکل 2-25- منحنی نیروهای داخلی در تیرهای پیوند برشی 63
شکل 2-26- منحنی هیسترزیس مهاربند واگرا 64
شکل 2-27- تأثیر طول تیر پیوند بر سختی سیستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *