چرا امکان سنجی در کار صورت میگیرد؟

 • دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن

امکان سنجی به دلایل زیر انجام می شود .

– مقایسه اهداف  کارفرما از پیش بینی طرح یا نتایج قابل انتظار از اجرای آن

– تشخیص نیازهای طرح و تنظیم برنامه اجرایی براساس آن

– تشخیص ریسک ها و ابهامات و برنامه ریزی برای مقابله با آن ها

– بررسی و مقایسه گزینه های مختلف و تبیین مناسب ترین آن ها

– تلاش در جهت اجرایی کردن طرح با پیش بینی کمبود ها و تعیین روش های رفع آن ها

– ایجاد زمینه ی برای انجام مهندسی اصولی ( ایزدی ، 1380 ، ص 1 )

اغلب پیشنهادهایی که براساس برنامه  ریزی استراتژیک برای نظام اطلاعاتی ارائه می شوند مبهم و بدون برآورد هزینه صورت می گیرد . بنابراین قبل از تخصیص منابع برای اجرای این پیشنهادها باید از امکان پذیر بودن پیشنهاد ، اطمینان حاصل شود . پیشنهادی امکان پذیر است که بر اساس مقایسه درآمدهای حاصل از آن با هزینه های لازم توجیه پذیر باشد و از جهت فنی نیز عملی و کاربردی بودن آن محقق شود . بخش امکان سنجی فعالیتی است که می تواند در چهارچوب بررسی های غیر رسمی و به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک یا به صورت پروژه های تحلیل سیستم به انجام رسد . همچنین در مراحل مختلف چرخه حیات یک پروژه ، احتمال انصراف از اجرای پروژه وجود دارد که مناسب ترین و با صرفه ترین مرحله برای اتخاذ چنین تصمیمی ، همان مرحله امکان سنجی است در این مرحله از کار و براساس یک استراتژی کم خطر که از هزینه های احتمالی اندکی برخوردار است ، می توان به بررسی کامل روش تجزیه و تحلیل  سیستم ها پرداخت ، مضافا این که بسیاری از نتایج حاصل از این مرحله به عنوان مبنایی مناسب برای تحلیل های عمیق و شروع بعدی قابل استفاده خواهد بود ( ویور ، 1377 )  .

 • معرفی ابزار کار

مدل سوات

روش تجزیه و تحلیل سوات   مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و راهبردهای متناسب به موقعیت کنونی صنعت مورد بررسی را منعکس می کند. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولا محیطی است. حروف swot  که آن را به شکل های دیگری مانند tows   هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت، Weakness به معنای ضعف Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است. در این روش تلاش هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن راهبرد مناسب برای بقاء صنعت مورد نظر، در نظر گرفته می شود. در این مدل فرصت ها و تهدیدها نشان دهنده چالش های مطلوب و یا نامطلوب عمده ای است که در محیط خارجی صنعت مورد نظر، فرا روی تولید کنندگان وجود داشته و در مقابل، قوت ها و ضعف ها (شایستگی ها، توانایی ها، مهارت ها، کمبودها)، وضعیت محیط داخلی صنعت مورد مطالعه را به نمایش می گذارد (رفیع زاده ، 1391).

در تحلیل swot عوامل موثربه دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می شوند .

 • عوامل SWOT

عوامل بیرونی

این عوامل خارج از سازمان است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده وسازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی است که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود.

عوامل خارجی را می توان ترکیبی از رقبا، واسطه های مالی، نهادهای دولتی، اتحادیه های کارگری ،سهامداران، تامین کنندگان ، مشتریان، اتحادیه های تجاری و غیره دانست. عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد.

 

فرصت ها

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می باشد، یعنی آنچه که موسسه را در رسیدن به

اهدافش یاری می نماید و به عنوان موتور محرکه ای است که شتاب حرکت موسسه را چندین برابر می کند. سه منبع اصلی فرصت ها و تهدیدها عبارتند از:

1- فشارها و روندها ( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فن آوری)

2 – مراجعان، مشتریان

3  -رقبا و همکاران.

پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها

استفاده بهینه کنند ( یحیی زاده، غلامی 1390: 18 ).

 

تهدیدها

تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط سازمان است و به عنوان مانعی بر سر راه سازمان قرار

دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد. در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است برای یک سازمان دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است. سازمان تا جایی که می تواند بایستی عوامل محدود کننده و تهدیدات را به حد اقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند. درک درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تعیین نماید.

موارد مهم در تجزیه و تحلیل تهدیدها که مورد توجه قرار می گیرد شامل:

 • اثرات سیاسی
 • اثرات قانونی
 • اثرات محیطی
 • تقاضای بازار
 • تکنولوژی
 • محصولات و خدمات و ایده های جدید
 • شرکای تجاری
 • مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشدنی
 • پشتیبانی مالی قابل تحمل
 • اقتصاد داخل و خارج ( همان )

 

عوامل درونی

در تحقیق ذکر شده عوامل درونی را اینگونه بیان کرده است که ، این عوامل ، در اختیار سازمان بوده و جزء عوامل داخلی می باشد . پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند ، سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد . هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به دست آوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند . عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از :

قوتها

قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیازهای محیط هایی که سازمان در آنها فعالیت می نماید یا خواهد نمود. قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه می شود. قوت نقطه ی اتکای سازمان است که با استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد. برمبنای این نقاط قوت شاخه ی اجرایی را می توان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نوآوری و خدمت تبدیل کرد. پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.

 

موارد مهم در تجزیه و تحلیل نقاط قوت عبارتند از:

 • مزایای موضوع مربوطه
 • ظرفیتها و توانائی ها
 • مزایای رقابتی
 • انحصاری بودن
 • منابع، دارایی، کارکنان
 • تجربیات،دانش،دادهها
 • ذخایرمالی و درآمدهای احتمالی
 • جنبه های نوآوری
 • محل جغرافیایی
 • قیمت وکیفیت
 • اعتبارات و صلاحیتها
 • فرآیندها و سیستمها
 • فرهنگی، رفتاری، نگرشی
 • حمایت مدیریت

ضعفها

ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت ها و توانایی هایی است که مانع عملکرد اثربخش

می شود. ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های توسعه ای بوده و در رسیدن به اهداف خلل ایجاد می کند. پس لازم است تا این عوامل را در حدامکان به حداقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهداف از آنها بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که هر فعالیتی که وجود خارجی دارد، قطعا با آنها روبرو است و نمی تواند از آنها دوری گزیند، بلکه بایستی با درکی صحیح آنها را نظارت کرده ومهار نمایند. درک صحیح نقاط قوت و ضعف اساسی، به مدیران و تصمیم گیران کمک می کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حداقل رساندن ضعف ها، با اثربخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات در دسترس جلوگیری نمایند.

 • معایب موضوع مربوطه
 • کمبود ظرفیتها و توانائیها
 • مباحث مالی
 • مقیاس و محدودیت زمانی
 • روحیه، تعهد و رهبری
 • اعتبارات
 • فرآیندها و سیستمها
 • عدم حمایت مدیریت (همان ) .