پایان نامه رشته مدیریت درباره : کیفیت زندگی کاری-دانلود کامل پایان نامه

لذا محقق در راستای افزایش شناخت موجود در زمینه هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در ورزشکاران اجرای پژوهش حاضر را مهم و ضروری میداند.
هوش هیجانی با شناخت فرد از خود و دیگران، ارتباط با دیگران، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون برای موفق شدن در برآوردن خواستهای اجتماعی لازم است (مویرا و الیور، 2008)، همچنین هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهم در پیش بینی افسردگی است (منشئی و همکاران، 1390). همواره داشتن سلامت عمومی، شادابی و سرزندگی به عنوان وجه تمایز مربیان با دیگر افراد در نظر گرفته می شود، از این رو ضرورت ایجاب می کند که به منظور حفظ اعتبار و ارزش ورزشکاران به عواملی که موجب عملکردهای نامطلوب محیطی، یا فردی می شوند، توجه شود تا بتوان درک درستی از آنها به دست آورد و از طریق راهبردهای مناسب این عوامل را کنترل کرد. از طرف دیگر، همان طور که ملاحظه می شود، مدل های مفهومی« کیفیت زندگی » پدیده ای نسبتاً جدید هستند که اغلب با تفکر جدید در مورد اهداف توسعه همراه بودهاند و بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی در مورد بیماران و گروه های غیرورزشی صورت گرفته است.
در خصوص کیفیت زندگی و ارتباط آن با هوش هیجانی تحقیقات بسیار محدودی در ایران صورت پذیرفته است، لذا محقق در راستای افزایش شناخت موجود در زمینه هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در ورزشکاران اجرای پژوهش حاضر را مهم و ضروری میداند.
از سوی دیگر، انجام تحقیق حاضر از نقطه نظر حفظ عملکرد ورزشی حائز اهمیت است. در صورت وجود ارتباط بین کیفیت زندگی هوش هیجانی، به نظر میرسد بتوان با بهبود کیفیت زندگی، بر عملکرد ورزشکاران گذار شد. لذا با توجه به اهمیت نتایج تحقیق حاضر ورزشکاران، روانشناسان ورزشی و همه دستاندرکاران ورزش میتوانند از یافتههای پژوهش حاضر بهرهمند شوند.

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
اهداف ویژه:
1.تعیین ارتباط بعد جسمانی (فیزیکی) با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2. تعیین ارتباط بین بعد روان شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3. تعیین ارتباط بین روابط اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4. تعیین رابطۀ بین محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
5. پیش بینی هوش هیجانی برای کیفیت زندگی

فرضیه های تحقیق:
1. بین بعد جسمانی (فیزیکی) با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد
2. بین بعد روان شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
3. بین ارتباط اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
4. بین محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
5. هوش هیجانی پیش بین مناسبی برای کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است.

پیش فرض ها
1. همه پاسخ دهندگان بدون تاثیر از عوامل محیطی مثل خستگی، به پرسشنامه پاسخ داده اند.
2. همه پاسخ دهندگان با دقت و صداقت به پرسشنامه پاسخ داده اند.

 
 
3. همه پاسخ دهندگان مفهوم سوالات پرسشنامه را به درستی درک کرده و جواب دادهاند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محدودیت های تحقیق
هر پژوهشی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر کرد.
عدم آشنایی برخی از کارکنان جامعه مورد بررسی با برخی از مفاهیم مطرح شده در پرسشنامه را می توان به عنوان یکی از محدودیت های این تحقیق ذکر نمود.
برخی از محققین مدعی آنند که پرسش نامه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود نمی تواند تمایلات و نظرات افراد را بسنجد، از این رو شاید مهمترین محدودیت تحقیق حاضر استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات می باشد.
از دیگر محدودیت ها می توان به محدودیت زمانی تحقیق اشاره نمود، زیرا دانشجو موظف است که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید.
با توجه به اینکه تمامی اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب می شوند، شاید نمونه ی انتخابی دربرگیرنده نظرات تمامی افراد جامعه نباشد و نتایج را تا حدودی مغایر با آنچه که در حقیقت وجود دارد، نشان دهد.
تعریف مفهومی متغیرها:
هوش هیجانی: توانایی تشخیص و درک احساسات خود و دیگران به منظور برانگیختن خود و کنترل بهتر احساسات خود وکنترل داشتن بر روابط خود و دیگران (گلمن،1955).
خود انگیزی : توانایی استفاده از عمیق ترین علایق و حس ها برای حرکت دادن و هدایت به سمت اهداف(گلمن،1955).
خودتنظیمی : توانایی اداره کردن احساسات، تا بتوان برکاری که انجام می گیرد، کنترل داشته باشیم (گلمن 1988).
خودآگاهی : توانایی این که بفهمیم در یک لحظه خاص چه احساسی داریم و بتوانیم از آن به عنوان راهنمایی درتصمیم گیری ها استفاده کنیم(گلمن،1955).
همدلی : توانایی حس کردن آنچه که دیگران احساس می کنند و اینکه قادر باشند دیدگاه آنها را درک کنند (گلمن،1955).
کیفیت زندگی: سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را تحت عنوان «ادراک افراد از موقعیت شان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و نگرانی هایشان تعریف می کنند» (نیلسون ، 2006).

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل، اطلاعات و مبانی نظری موضوع مورد تحقیق، در ارتباط با هوش هیجانی و کیفیت زندگی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، به نتایج تحقیقات و مطالعات خارجی و داخلی، در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد.

کیفیت زندگی
تعاریف کیفیت زندگی
کیفیت زندگی انسان یک مسئله اخلاقی پیچیده میباشد و تعریف واضح و روشن برای آن امری دشوار است.کیفیت زندگی معیار و اندازه گیری بهترین انرژی یا نیرو در فرد است که این نیرو برای سازگاری موفقیت آمیزبا چالشهای موجود در دنیای واقعی می باشد. کلمه کیفیت از لغت لاتین به معنی((چیزی و چه))استخراج شده است ومعنای تحت اللفظی کیفیت زندگی((چگونه زندگی کردن))است و در برگیرنده تفاوت های منحصر به فرد برای هر فرد بوده و با دیگران متفاوت است، دارد.کیفیت زندگی تجسم تجارب زندگی از لحظه لحظه آن است.کیفیت زندگی یک فرایند منطقی و مفهوم استوار بر پایه فرهنگ و به عبارتی خلاصه از ارزشها، عقاید، سمبلها و تجارب شکل گرفته آن فرهنگ است و راهی برای شناخت و فهم (پورکاخکی،1384).

سازمان جهانی بهداشت (1993) کیفیت زندگی را پندارهای فرد از وضعیت زندگی خود با توجه به محتوای فرهنگی و ارزش سیستمی که در آن زندگی میکند، در رابطه با اهداف، استانداردها و اولویت های مورد نظر و نگرانی های آنها میداند (نادری،1391، 15).
در فرهنگ و سنت چین نیز مفهوم کیفیت زندگی در هنر، ادبیات، فلسفه و طب سنتی ریشه دارد و به اعتقاد آنها برای زندگی دو دوره اساسی یین و یانگ وجود دارد که می تواند زندگی پرباری را بسازد و طیف وسیعی را از خوبی تا بدی در بر گیرد. بر مبنای این افکار سنتی اگر یین و یانگ در حال تعادل باشند، کیفیت زندگی برقرار می گردد (همان منبع).
پیون کیفیت زندگی را محیطی که مردم در آن زندگی میکنند مثل آلودگی و کیفیت مسکن می داند و همچنین به برخی از صفات ویژگی های خود مردم مثل سلامت و میزان تحصیلات اشاره میکند (رضوانی و همکاران،1387).
فرانس (1996)با بررسی مقالات و مطالعات انجام شده در ارتباط با کیفیت زندگی به لحاظ مفهومی کاربرد این اصطلاح را در شش حوزه دسته بندی کردند که در ذیل به عناصر موثر مربوط به هر کدام آورده شده است:

حوزه کاربرد مفهوم
عناصر موثر در مفهوم سازی

زندگی عادی: توان تامین نیازهای اساسی و حفظ سلامتی/تمرکز بر توانایی های کارکردی.

مطلوبیت زندگی: توانایی فرد به منظور ایجاد یک زندگی مفید اجتماعی/ایفای نقش موثر در جامعه/برخورداری از موفقیت مناسب شغلی.

شادکامی: تعامل میان احساس هیجان و افسردگی/متاثر از عوامل درونی و بیرونی/موقتی و کوتاه مدت.

رضایت از زندگی: ارزیابی مثبت فرد از کیفیت زندگی خود/معطوف به توانایی های شخصی/رضایتمندی در زمینه های مختلف مانند عشق،ازدواج.

دستیابی به اهداف شخصی: توان فرد در دستیابی به اهداف/رصایت شخصی،خودباوری،رضایتمندی در هنگام مقایسه با دیگران/حداقل شکاف میان موفقیت واقعی و انتظارات خود.

استعدادهای ذاتی: توانایی ها و استعدادهای فیزیکی و ذهنی بالفعل و بالقوه فرد به طور فطری (غفاری،امیدی،1388).
بر اساس واحد تحقیقات دانشگاه تورنتو کانادا در سال 1994 کیفیت زندگی وضعیتی است که یک فرد از امکانات مهم موجود در زندگیش برخوردار شده و لذت میبرد. این امکانات از فرصت ها و محدودیت های فرد در زندگی ناشی شده و در تعامل عوامل فردی و محیطی منعکس می شود (همان منبع).
مطابق تعریف مدرسه خدمات اجتماعی دانشگاه اوکلا هامای امریکا، کیفیت زندگی از قلمروهای زندگی حاصل می شود.این قلمروها شامل خانواده، شغل، سرپناه، جامه، سلامتی، تعلیم و تربیت، باورها و معنویات است (حریرچی و همکاران، 1388).
جوانا هاج (1994) از نظریه پردازان، با تاکید بر خصلت و هویت فردی و اجتماعی انسان و ارزشهای فردی و اجتماعی، کیفیت زندگی را به لحاظ فلسفی نتیجه ستیز میان مطلوبیت گرایی و اگزیستانسیالیسم می داند و آمارتیا سن از منظر نقد قاعده ((بیشترین فایده برای بیشترین افراد)) که اساس نظریه مطلوبیت گرایی است، کیفیت زندگی را با قابلیت های کارکردی افراد مرتبط می داند و بر این باور است که بدون برخورداری از قابلیت هایی چون سلامت، روابط اجتماعی،عزت نفس و مشارکت در امور مختلف انسان نمی تواند از مزایا و منافعی که قاعده مذکور آنها را بدیهی می شمارد، بهرهمند شوند (غفاری،امیدی،1388).
بوند (1973) اصطلاح کیفیت زندگی را درجه ای از رضایت یا نارضایتی ای تعریف می کند که افراد در ابعاد مختلف زندگیشان آنرا احساس می کنند.یا به شکل ساده تر، کیفیت زندگی، تدارک شرایط لازم برای شادی و رضایت می باشد (بوند،کورنر،1947).
لیو (1976)سه رویکرد را در بررسی مفهوم کیفیت زندگی ارائه می دهد:1-تعریف کیفیت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن مانند شادکامی، رضایتمندی، ثروت و …2-تعریف کیفیت زندگی از طریق بکارگیری شاخص های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه و…
3-تعریف کیفیت زندگی بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل موثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمینه ها و شرایطی که در آن، سطح کیفیت زندگی تعیین می شود (غفاری، 1388).
کاتر(1985) نیز کیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می کند که نیازها، خواست ها، ترجیحات سبک زندگی و سایر عوامل ملموس و غیر ملموس را که بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیر دارند، در بر می گیرد(غفاری، 1388).
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی
شاید همه روی این موضوع توافق داشته باشیم که کیفیت زندگی بالا از کیفیت زندگی پایین بهتر است اما این موضوع برای ارزیابی کیفیت زندگی در فرهنگ های مختلف ممکن است تا حدی نامناسب باشد. برای نمونه اکثر مردم اروپا به زندگی قبایل هندی یا آفریقایی که با شکار روزگار می گذرانند و از زندگی انتظارات پایینی دارند، غبطه می خورند.
یک راه حل ساده برای تعریف کیفیت زندگی بالا و پایین می تواند استفاده از رویکرد فردی برای تعریف آن باشد. به این معنی که قضاوت شخصی افراد به عنوان معیار بالا و پایین بودن کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. اما باید به این نکته توجه کرد که ممکن است در یک گروه، قضاوت های شخصی تک تک افراد همان رای اکثریت گروه شود ولی در گروه مشابه نظرات شخصی هر یک از افراد متفاوت باشد. اگر درک مان را از مفهوم کیفیت زندگی به مجموع تجارب افراد کاهش دهیم، تنها به بخش کوچکی از اهداف خود در ارتباط با تحقیقات کیفیت زندگی دست پیدا کرده ایم. اما چه زمانی کیفیت زندگی را به عنوان مفهومی نسبی در نظر می گیریم؟ انتظارات مختلف اف
راد از زندگی تنها بخشی از کیفیت زندگی آن ها را تشکیل می دهد. کیفیت زندگی برآیندی از محرومیت نسبی ناشی از تخصیص ناکافی منابع اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است (بوند، کورنر، 1389).

هویت و کیفیت زندگی
کلید درک کیفیت زندگی و ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خویش، به طور معنا داری تحت تاثیر احساسی است که فرد نسبت به خود دارد. در واقع کسانی که احساس مثبتی نسبت به خود دارند، ارزیابی مثبتی نیز از زندگی خود ارائه می دهند (بوند، کورنر، 1389، 119).
اندرو و ویتی (1976) در تحلیل معیارهای اجتماعی سلامت بیان می کنند که اختلاف اندکی در مباحث طرفداران و معتقدین معیارهای عینی و ذهنی وجود دارد. زیرا تا اندازه ای همه ارزیابی های انسان ذهنی است. ترجیح ما برای تعیین کیفیت زندگی افراد، تجارب فردی آن هاست، در واقع احساس افراد از خودشان برای ما مهم است. همچنین به این موضوع اعتقاد راسخ داریم که نمی توان کیفیت زندگی را تنها بر اساس خود و جدا از جهان اجتماعی افراد در نظر گرفت. بعد عینی و دیگر عوامل ساختاری هستند که محتوا و مقدمات کیفیت زندگی افراد را فراهم می آورند (بوند، کورنر، 1389).

کیفیت زندگی کاری
تاریخچه کیفیت زندگی کاری
شروع بحث کیفیت زندگی کاری و خاستگاه اولیه آن از اروپا بوده و پروژه های مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه1950 ابداع شد، این پدیده طی دهه 1960 به آمریکا رسید، آمریکاییها با پیچیدهتر کردن آن و استفاده از شیوه های متنوع آن را رونق دادند. با این حال ضمن اینکه طی این سال ها همواره موضوع کیفیت زندگی کاری مورد توجه سازمانها قرار داشت، مسائل اقتصادی و بحرانهای منابع انسانی که طی دهه 1980 گریبانگیر کشورهای صنعتی شد، باعث اهمیت یافتن و توجه فوق العاده به برنامه های کیفیت زندگی کاری گردید (کامینگر ، 1998).
اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال های اخیر رواج زیادی داشته است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال میتوان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعهای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد.دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعهای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابط

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید