پایان نامه درباره g/mol72000وزن و ملکولی


Widget not in any sidebars
g/mol72000
وزن ملکولی
26/1
وزن مخصوص
≥98%
درجه آبکافت
°c200
نقطه ذوب
c°<113
نقطه اشتعال
c°228
نقطه جوش
آب
بهترین حلال
3-1-2- نانو فیبر سلولز
نانو فیبر سلولز در شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر و به روش مکانیکی و با کمک دستگاه سوپر آسیاب مدل MKCA6-2(ساخت شرکت Masaku ژاپن) تهیه گردید. نانو فیبر سلولز با متوسط قطری 10±32 نانو متر از الیاف مخلوط سوزنی برگان تهیه گردید.
3-1-2-1-فرآیند ساخت نانو فیبر سلولز
خمیر آلفا سلولز سوزنی برگان(آلفا سلولز 99%) ابتدا با آب چند باری شسته شده و سپس در محلول هیدروکسید پتاسیم با غلظت 5 درصد و دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت تیمار شد. بعد از تیمار قلیایی، سوسپانسیون با غلظت 1 درصد آلفا سلولز تهیه شده و از دستگاه آسیاب عبور داده شد. این عمل چندین بار تکرار شد و هر بار سنگها به یکدیگر نزدیکتر شد تا دو سنگ به هم چسبیده شدند تا نانوفیبر تهیه گردد. با هر بار تکرار و عبور سوسپانسیون از بین دو سنگ میکروفیبرهای سلولز به نانو فیبرهای سلولز تبدیل میشود. دستگاه آسیاب دارای دو سنگ آسیاب بوده که یکی ثابت و دیگری چرخان می باشد. در هنگام عبور الیاف از بین دو سنگ در اثر نیروهای برشی و فشاری نانوفیبرهای سلولزی تولید شدند. سوسپانسیون میکروفیبرها و نانوفیبرها در فرآیند فیلتراسیون خلاء و با فیلتر غشا تا غلظت 3%آب گیری شد. مقایسه متوسط قطری میکروفیبرها (10±33 میکرومتر) و نانوفیبرها (10±32 نانومتر) نشان داد که فرآیند آسیاب با کاهش 1200 برابر قطر، در تولید نانوفیبرها کاملاً کارآمد بوده است (یوسفی و همکاران، 1392).
شکل 1-3-دستگاه سوپر آسیاب MKCA6-2 ساخت ژاپن و سنگ مخصوص آن ساخته شده از کربید سیلیسیم(یوسفی و همکاران، 1391)
شکل 2-3- آلفا سلولز 99 درصد
شکل 3-3- نانو سلولز تشکیل شده بعد از آبگیری به وسیله فیلتر غشا
شکل 4-3-اثر فزآیند سوپر آسیاب بر کاهش ابعاد و توزیع و متوسط قطری فیبرهای سلولزی(یوسفی و همکاران، و کاتالوگ شرکت دانشبنیان نانونوین پلیمر 1391)
3-2-فرآیند ساخت فیلم
به منظور تهیه محلول پلیمر، پلیمرهای PVA در آب مقطر حل گردیدند. با توجه به نسبت وزنی نانوفیبرهای سلولز و ماتریس PVA مقدار معین از پلیمرها (حدود 25/1 گرم) در 20 گرم آب مقطر در 90 درجه سانتیگراد به مدت 60 دقیقه ، تحت همزنی مکانیکی قرارگرفتند. پس از حل شدن کامل پلیمرها محلولهای حاصل تا رسیدن به دمای اتاق تحت شرایط همزنی باقیماندند. برای تهیه نانوکامپوزیتها با نسبتهای مختلف نانوفیبرسلولز، محلولهای پلیمر حاصل با مقادیر معینی از سوسپانسیون نانوفیبرسلولز مخلوط شده و در دمای اتاق به مدت 30 دقیقه همزنی شدند. برای پراکنده شدن هرچه بهتر ذرات نانو در سطح پلیمر سوسپانسیون نانوفیبرسلولز مخلوط شده با پلیمر تحت تیمار اولترسونیک قرار سونیک قرار گرفتند و مقدار انرژی مصرف شده برای هر تیمار به طور میانگین در جدول 1-3 آورده شده است. زمان تیمار اولتراسونیک 20 دقیقه و به صورت 5 زمان 4 دقیقهای و بین هر دو زمان 1 دقیقه توقف انجام گردید. مخلوط حاصل در داخل قالب مخصوص ریخته شده و در داخل انکوباتور با دمای 3±35 درجه سانتیگراد قرارداده شدند. نانوکامپوزیت ها پس از 120 ساعت از قالب خارج گردیدند و ضخامت آنها اندازه گیری شد. نسبت اختلاط در نانوکامپوزیتهای نهایی 0 ، 5% ، 10% ، 15% ، 20% وزنی بود. (روحانی و همکاران، 2008) نمونه ها به نامهای PVA/NFC 0%، PVA/NFC 5%، PVA/NFC 10%، PVA/NFC 15%و PVA/NFC 20% نام گذاری شدند.
شکل 5-3- دستگاه اولتراسونیک