پایان نامه درباره اثربخشی عملکرد و پردازش تصویر


Widget not in any sidebars
با تغییر شرایط پرتودهی شامل پالس و انرژی بر روی نمونه‌های پیش تکمیل شده و سپس پرتودهی شده و همچنین تکمیل شده پس از پرتودهی و فاقد تکمیل نانو، شرایط بهینۀ پرتودهی با لحاظ کردن انرژی و پالس‌دهی تنظیم شد.
مطالعات میکروسکوپی ایجاد نانوزبری چند اندازه‌ای حاصل از عملکرد فرسایشی لیزر همراه با تکمیل نانو را نشان می‌دهد. ساختمان‌های منحصر به فرد، زبری سطح را در ابعاد میکرومتری و نانومتری افزایش داده و باعث افزایش نسبت سطح به حجم نمونه و نیز ایجاد تخلخل در لایۀ سطحی شده، که به مقدار زیادی منجر به ایجاد حفره و مشارکت هوا در ساختار سطح و نیز افزایش سطح تماس پلیمر-هوا و در مقابل کاهش سطح تماس تودۀ پلیمر-آب شده، که در نهایت باعث کاهش بیشتر کشش سطحی و پیرو آن افزایش آبگریزی شده است.
حضور نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم در نمونه‌های پیش تکمیل شده، سبب تشدید اثر لیزر و گسترش آن به سطح جانبی الیاف به عنوان دیوارۀ فضای مویینۀ بین الیاف شده و ایجاد جداره با سطح متخلخل نانو را فراهم آورده است.
با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسۀ زمان جذب قطرۀ آب، زاویۀ تماس و زاویۀ سُرخوردگی بهترین نمونه از نظر خواص آبگریزی، به ترتیب از نمونه‌های TPLS، LTPS و TULS حاصل شد، به طوری که تأثیر ترتیب پوشش‌دهی و اثربخشی عملکرد توأم تکمیل نانو و پرتودهی لیزر را نشان می‌دهند که با ایجاد نانوزبری چند اندازه‌ای و تشکیل حفرات ریز هوایی بیشتر دست‌یابی به نمونه‌های ابرآبگریز ممکن شده است.
امکان سُرخوردگی قطرۀ آب بر روی نمونه‌های C، L و CS وجود نداشته و در سطح این نمونه‌ها قطره به پارچه چسبیده، در حالی که قطرۀ آب بر روی نمونه‌های LS به راحتی سُر خورده و امکان ثبت زاویه سُرخوردگی در این نمونه‌ها را به وجود آورده است.
نمونه‌های دارای دی‌اکسیدتیتانیوم که فاقد پوشش‌دهی رزین سیلیکونی بودند فوق‌العاده آبدوست بوده و قطرۀ آب را به طور کامل در بازه زمانی 2 تا 3 ثانیه جذب می‌کردند، بنابراین اگر هدف تولید کالایی با قابلیت آبدوستی بالا باشد، این نمونه‌ها بهترین انتخاب هستند.
عملیات پرتودهی توسط لیزر بر روی پلی استر، سایت‌های مناسبی برای رنگ‌های بازیک ایجاد کرده و میزان رمق‌کشی را به طور نسبی بهبود بخشیده و حضور نانوذرات نیز این عملکرد را تقویت کرده است.
انجام عملیات رنگبری توسط نمونه‌های نایلونی تقریباً به طور کامل (99 درصد در زمان 5/3 ساعت) و توسط نمونه‌های پلی‌استری با راندمان کمتر (82 درصد در 4 ساعت) موفقیت آمیز بوده است.
پرتودهی با لیزر سبب تغییر رنگ نمونه‌ها (زرد و قهوه‌ای رنگ برای نمونه‌های پلی‌استری و خاکستری رنگ برای نمونه‌های نایلونی) شده است و مقادیر کمی این تغییرات توسط طیف‌سنجی انعکاسی ثبت و گزارش شده است.
پیشنهادات
انجام پرتودهی بر روی پارچه‌های متفاوت تک جزئی و چند جزئی، همراه با اعمال روش به کار رفته در این تحقیق
بررسی تأثیر تغییر درصد نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم استفاده شده
بررسی استفاده از نانوذرات متفاوت
بررسی استفاده از نسبت مخلوط نانوذرات متفاوت
ایجاد زبری ریز تر توسط لیزر و بررسی اثرات آن
بررسی عملیات پرتودهی بر روی لایه‌ها و کامپوزیت‌های الکتروریسی شده
بررسی تأثیر لیزرهای متفاوت با طول موج‌های متفاوت به همراه پوشش‌دهی نانومواد بر روی خواص منسوجات
تجزیه و تحلیل تصاویر میکروسکوپی از طریق پردازش تصویر و استخراج پارامترهایی نظیر تعداد، تراکم و اندازۀ قله‌ها، دره‌ها و زبری‌ها در واحد سطح و بررسی حالات نظم و آرایش آن‌ها
مطالعۀ قابلیت هدایت الکتریکی، قابلیت چاپ نمونه‌ها
بررسی قابلیت ایجاد پیوند عرضی و ترکیب مونومرها بر روی سطح در روش کوپلیمریزاسیون پیوندی توسط پرتودهی لیزر و در حضور نانومواد
مطالعۀ تغییرات تبلور نمونه‌های پرتودهی شده با لیزر، توسط دستگاه DSC
بررسی ثبات سایشی و شستشویی نمونه‌ها
بررسی استحکام و خواص مکانیکی نمونه‌های پرتودهی شده با لیزر
مطالعۀ دقیق تغییرات عوامل شیمیایی ایجاد شده بر سطح
پیوست‌ها
پیوست 1