هیجانات منفی و برنامه ریزی

۱۱- خلوص و یک رنگی و تبعیض نگذاشتن بین دانش آموزان .
۱۲- بردباری و خلوص
Widget not in any sidebars

۱۳- توانایی گوش دادن به گفتار دانش آموزان .
۱۴- طرد نکردن دانش آموزان و القاب ندادن به آنها .
۱۵- وارد نشدن به حریم شخصی دانش آموزان : بسیاری از دانش آموزان از اینکه با اصرار معلم ، مسائل شخصی خود و خانوادگی شان را افشا کنند ، دچار احساس ناراحتی و گناه می شوند . از این رو معلم در صورت تمایل دانش آموزان به شیوه محتاطانه ای باید به دانش آموزان نزدیک شود .
۱۶- استفاده نکردن از تنبیه های لفظی
۱۷- توانایی ایجاد روابط صمیمانه با والدین
۱۸- کاهش سطح ناکامی و بدرفتاری : معلم باید در زمانی که دانش آموز دچار ناکامی در زمینه تحصیلی و یا ارتباطی می وشد ، به او یاری رساند و از شدت هیجانات منفی و سوء رفتاری وی بکاهد .
۱۹- امکان انتخاب و ابراز وجود به دانش آموزان
۲۰ -تشویق دانش آموزان به برنامه ریزی و پذیرش مستولیت تحصیلی : معلم خوب معلمی است که دانش آموزان را به برنامه ریزی ، برای انجام تکالیف و وظایف خود تشویق کند تا از این طریق احساس کفایت و توانمندی در وی ایجاد شود .
۲۱- برقراری نظم و انضباط در کلاس :
از جمله نشانه های معلم موفق این است که ، بتواند نظم و انضباطی منطقی را در کلاس حکفرما کند و صرفا” به ارائه درس توجه نداشته باشد . البته منظور ساکت و آرام بودن و گوش دادن به حرفهای معلم نیست . زیرا جو کلاس باید متنوع و دوست داشتنی باشد به طوری که هر دانش آموز احساس آرامش و دلبستگی به کلاس داشته باشد .
الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور عبارتند از :
1-یکی از مهمترین مطالعات در این زمینه توسط کوپر در سال 1971 انجام شده است.یافته های کوپر نشان میدهد :1- فراگیری مهارت تحصیلی بطور شخص میزان خود خود پنداره فرد را افزایش میدهد.
2- انهایی که مهارتهایی را که قبلا”یادگرفته بودند و وقتشان را در تمرین می گذرانند خود پنداره روانی خود را حفظ کرده ولی افت تحصیلی شان قابل ذکر نبود.
3-افرادیکه صاحب عملکرد بالایی در یک زمینه تحصیل هستند از خود پنداره بالاتری نسبت به انان که در سطح پایین تری هستند برخوردار باشند.
ب: تحقیق دیگری مربوط به جوزف جی گروبر از دانشگاه کنتاکی است.
به علت طولانی بودن نتایج تحقیق و اینکه نتایج این تحقیق از حوصله این خلاصه خارج است ،پیشنهاد میشود در این مورد به اصل تحقیق مراجعه شود.
ج: تحقیقات کولین و اسنایدر در سال 1975 بر روی دانش آموزان و با افت تحصیلی تحصیلی بالا و و دانش آموزان افت تحصیلی پایین حاکی است که: