هیجانات (احساسات) مثبت ومنفی از نظر روانشناختی

رضایت از زندگی:

از مؤلفه های تشکیل دهنده خوش حالی که اندروز و ویتی(1999) اون رو شناختند، رضایت از زندگیه. این مؤلفه، آزمایش قضاوتی- شناختی از زندگیه. ذکر این نکته مهمه که قضاوت در مورد چگونگی رضایت هر فرد از زندگی، بستگی به ملاکای خاص همون فرد داره که از بیرون به اون مجبور نشده وبه همین دلیل جزء ملاکای شامانیه.  پس محقق نمی توند ملاکایی رو واسه رضایت از زندگی تعیین کنه. وبر پایه اون این سازه رو تعریف کنه، چون تفاوتای هر فرد، شایدً جداگونه از دیگرونه و هر فرد واسه قضاوت در مورد زندگی خود، ملاکای خود رو داره. برابر با نظریه توانایی بقاء[1] خوش حالی وقتی به وجود میاد که نیازای اساسی ارضاء شن، اما در جوامع مدرن و فرد گرا که نیازای اساسی بیشتر شهروندان ارضاء می شه، رضایت از زندگی خیلی با رسیدن به اهدافی که بالاتر از نیازای اساسی هستن رابطه داره(وینهوون،1999).  ولی در جوامع عقب افتاده ارضاء نیازای اساسی، بیشتر مورد توجه قرار میگیره. رضایت از زندگی پیش از بزرگسالی، خصوصاً در بین نوجوونی، یه متغیر روان شناختی مهمه. در این مورد، دلایلی هست. چون رضایت از زندگی با تعهد فرد به یه سری اهداف و رسیدن به اون اهداف رابطه داره، پیدایش اهدافی که به روابط اجتماعی، کار و فعالیت در جامعه مربوط می شه، شایدً رضایت از زندگی رو با معنی روان شناختی مهم القاء می کنه. نظریهایی که بر محور احساسات قرار دارن، گفتن که خوش حالی، شرایط، تجارب و رویدادهای مثبت و منفی بلا فصل و فوری رو مشخص می کنه. با این حال پژوهشا نشون میده که رضایت از زندگی درخشش ساده ای از شرایط و حوادث واقعی نیس، بلکه خلق و آزمایش شناختی ادما از رویدادها و شرایط رو هم نشون میده. تعدادی از محققان که به بررسی رضایت از زندگی در بزرگسالان پرداخته ان،  در پیدا کردن که بهتره بین دو دسته از عوامل که بر درک ادما از سلامت ذهن اثر میذاره یعنی عوامل شخصیتی( یا داخلی) و عوامل بافتی[2](یا خارجی) تفاوت قائل شیم. دلایلی که از پژوهشا در مورد بزرگسالان در جوامع پولدار به دست آمده، نشون میده که رضایت از زندگی خیلی با عوامل شخصیتی رابطه داره. اما رضایت از زندگی نوجوانان بیشتر نشون دهنده اینه که نوجوانان چی رو تجربه می کنن و اینکه چه احساسی دارن(بردلی و کروین[3]،2004).

هیجانات (احساسات) مثبت ومنفی:

معنی هیجان یا احساسات مثبت و منفی به وسیله واتسون واسه تبیین رویدادای روان شناختی جور واجور در افراد به کار گیری شده اون عقیده داره احساسات مثبت با خصیصه شخصیتی برو ن گرایی و احساسات منفی با خصیصه روان نژندی رابطه دارن. از نظر واتسون اتحاد بین احساسات و خصایص شخصیتی بسیار مهم بوده و دامنه ای بین 9/0-4/0 داره. احساسات مثبت دارای جنبه های خوشی( مثل بشاشی، شادی و سرزندگی)، اعتماد به خود( مثل جربزه، قوی بودن و راز داری) و هوشیاری( مثل تمرکز داشتن و مصصم بودن) است. احساسات مثبت بعد از 30 سالگی به طور موقتی ثابت باقی می مونه نقطه بالاترین درجه هیجانای منفی در اواخرنوجوانیه و بعد از آن با افزایش سن تا آخرای بزرگسالی کم میشه. به نظر واتسون تفاوتای فردی مشخصی در احساسات مثبت و منفی و دوره های کوتاه مدت خلق مثبت که به دنبال ریتم مشخص میان( موقع صبح پایین تره) دیده می شه. احساسات مثبت و منفی تا حدودی جزء خصوصیات ارثی هستن، با اینحال محیط می تونه باعث بهتر شدن احساسات مثبت شه(واتسون[4]، 2000). عاطفه مثبت ومنفی نشون دهنده اجزای سیستم نورو بیولوژیکیه. عاطفه منفی(مثل خصیصه شخصیتی روان نژندی) یه جنبه از سیستم بازدارنده رفتار اجتنابی آگاهانه س. کارکرد این سیستم تحریک رفتار بازدارنده و فرو نشاندن راه و روش رفتاری واسه دور نگه داشتن ارگانیسم از موقعیتای خطرناک ، دردناک وتنبیهیه. ولی عاطفه مثبت، سنجشی از سیستم آسون کننده رفتار(مثل خصیصه شخصیتی برون گرایی) هستش. کارکرد این سیستم به ارگانیسم واسه نگه داری منابع لازم و مهم ادامه زندگی مثل غذا خوردن، داشتن خونه و همسر کمک می کنه(واتسون،2002؛ به نقل از قریشی، 1384). عاطفه مثبت با فعالیت فیزیکی همیشگی، خواب کافی، رابطه اجتماعی با دوستان نزدیک و تلاش واسه اهداف با ارزش رابطه  داره. پس عاطفه مثبت ممکنه در طول فعالیت فیزیکی منظم، داشتن الگوی خواب مناسب، داشتن روابط صمیمی و داشتن اهداف با ارزش زیاد شه. عاطفه مثبت دیدگاه از شادکامیه( واتسون، 2000). سیلیگمن (2002) در کتاب خود با عنوان شادمانی اصیل، هیجانای مثبت رو در سه بحث: آنایی که با گذشته، حال و آینده رابطه دارن طبقه بندی می کنه. هیجانای مثبت مربوط به آینده، خوش بینی، امید، اعتماد، ایمون و باور رو شامل می شه. رضامندی، خوشحالی، غرور و آرامش خاطر هیجانای مثبت کلی ای هستن که با گذشته پیوند دارن. در رابطه با هیجانای مثبت، حال، دو طبقه جدا هست: لذتای آنی و رضامندیای پایدارتر؛ لذتا، هم لذت جسمی و هم لذتای عالی تر رو شامل می شن. لذتای جسمی از راه حواس حاصل می شن. برعکس لذتای عالی تر، از فعالیتای سخت تر به دست میان و احساسایی مثل خوشبختی، شعف، راحتی، سر خوشی و شادمانی رو شامل می شن. عاطفی بودن مثبت با رضامندی شغلی و رضامندی زنا شویی پیوند داره(واتسون و همکاران، 1995). عاطفی بودن منفی مثل صفت شخصیتی روان ناراحتی یه جنبه از سامانه جلوگیری رفتار روی بیاری و آسون کردن دوری گراییه. کارکرد این سامانه راه انداختن سامانه دوری و جلوگیری رفتارروی آوریه تا بتونه موجود زنده رو از موقعیتای خطر ناک، درد یا تنبیه دور کنه( واتسون، 2002).

[1]-Live ability

[2]-Contextual Factors

[3]-Bradely and Corwyn

[4]-Watson