می 12, 2021

سایت مقالات فارسی – نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۴

N = حجم جامعه آماری (چند نفر)= ۳۰۰ نفر کل تعداد دستفروش بازارچه جنت اباد
T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با ۹۶/۱ است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با ۵% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در این فرمول تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش به روش زیر محاسبه می‌گردد.
 
تعداد ۸۴ نفر از دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
۱-۱۱- ابزار جمع اوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای است که از دو بخش تشکیل شده است . در بخش نخست تحقیق ویژگیهای دموگرافیک پاسخگویان نظیر سن ، تحصیلات ، میزان درامد ، سابقه دستفروشی، نوع دستفروشی ونظایر ان را مورد سنجش قرار می دهد. در بخش دوم پرسش نامه به طرح سوالات اصلی تحقیق اختصاص دارد که به بررسی نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری می پردازد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق و پیشینه
بخش اول : امنیت و امنیت شهری، جرم و جرایم شهری
۲-۱-مفهوم امنیت
امنیت در لغت به معنای آرامش، آسایش و ایمنی است. (قورچیبیگی،۱۳۸۶،۱۲) امنیت و ایمنی (Safety and Security) در سلسله مراتب نیازهای انسانی، مرتبهای بالاتر از نیازهای زیستی- همچون خوراک، پوشاک، مسکن و جز اینها را به خود اختصاص میدهد. به عبارت دیگر، اولین و اساسیترین نیاز انسانی هر فرد امنیت میباشدانسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد، نیازمند امنیت، ایمنی و آرامش خاطر است. امنیت را میتوان از ابعاد گوناگون تحلیل نمود. تعابیری چون امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی و امنیت فردی از جمله آنهاست. برقراری هرکدام از انواع امنیت، لوازم و روشهای خاص خود را دارد؛ اما امنیت علاوه بر شاخصههای بیرونی و تعاریف خاص خود، از جنبههای درونی هر فرد نیز اهمیت ویژهای دارد. به دیگر سخن، امنیت بیشتر احساس درونی است تا شاخص بیرونی؛ و احساس امنیت فردی و جمعی در بردارنده شاخصههای امنیت است. در دنیای کنونی به لحاظ گسترش شهرنشینی و تعاملات ویژه شهروندان با یکدیگر، و همچنین از منظر طراحی شهری و معماری، امنیت در شهرها اهمیت خاص پیدا کرده است. شهر به عنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی نیازمند نگاه ویژه در مقوله امنیت است.(علی آبادی،۱۳۸۴،۴)
۲-۲- اقسام امنیت :
۲-۲-۱- امنیت از لحاظ درونی و بیرونی ( امنیت ذهنی – امنیت عینی )
الف – امنیت ذهنی عبارتست ازحس آرامش اطمینان و رهایی از هر نوع ترس و تهدید و وحشت .
ب– امنیت عینی شامل وضعیتی است که ارزشهای حیاتی در آن وضعیت از هر نوع تهدید و تحرک محفوظ بماند از جنبه درونی هر فرد نیز اهمیت ویژه ای دارد به دیگر سخن ، امنیت بیشتر احساس درونی است تا شاخص بیرونی و احساس امنیت فردی و جمعی در بردارنده شاخصه های امنیت است . [۴]
آرنولر و لفزر درتعریف خود از امنیت آورده استامنیت در معنای عینی ، نبود تهدید برای ارزشهای کسب شده و درمعنای ذهن ، عدم ترس و وحشت از جمله بر ارزشهاست .[۵]
۲-۲-۲- تعریف امنیت از لحاظ موضوع :
امنیت را ازلحاظ موضوع می توان بصورت زیر تقسیم نمود که دراینجا به شرح بعضی ازآنها می پردازیم.
امنیت فردی ، امنیت اجتماعی ، امنیت شغلی ، امنیت محیط طبیعی ، امنیت مرزی ، امنیت ملی ، امنیت فرهنگی ، امنیت جانی ، امنیت مالی ، امنیت قضایی ، امنیت سیاسی ، امنیت اقتصادی ، امنیت سرمایه گذاری و امنیت شهری . [۶]
الف) امنیت فردی ؛ حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان و مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند . از ویزگیهایی یک حکومت بالنده این است که اعضای آن در امور زندگی و در راستای ایفای نقش خویش نگران از دست رفتن آبروی خویش نباشند و دیگران نیز جرات تهمت زدن و هتک حرمت را به خود ندهند که به راحتی حیثیت مردم را بازی بگیرند .
ب) امنیت اجتماعی : حالت فراغت همگانی از تهدید است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید می آورد . وهمچنین امنیت اجتماعی عبارتست از کلیه اقدماتی که به موجب آن اقشار مختلف مردم در محیطی آرام بتوانند فعالیتهای اجتماعی خود را انجام دهند . در تعریف دیگر امنیت اجتماعی ، به میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر دیگر کشورها گفته می شود .[۷]
ج) امنیت شغلی : به مفهومی اطلاق می گردد که فرد یا گروه با حالت راحت و بدون اندک دلشوره و نگرانی به داد و ستد و کسب و کار مشروع خویش مبادرت ورزد .
د) امنیت محیط طبیعی : که عبارت است از عدم تعریض به محیط زیست.
ه) امنیت مرزی : برقراری نظم درمرزهای کشور و نداشتن اضطراب از هرگونه تجاوز و تهاجم کشورهای بیگانه و به مرزها .
س) امنیت ملی : حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی یا خاک خود به سر برد. امنیت ملی به مرزهای کشور محدود نمی شود ، استراتژی های دراز مدت اقتصادی و نظامی و سیاسی می تواند مرزهای امنیت را تا حد مناطق نفوذ یک کشور وسعت بخشد. ظرفیت اقتصادی یک کشور که سرچشمه تمام قدرتهای اوست . بعلاوه وضع نهادهای سیاسی و حقوقی کشور می تواند در تحکیم امنیت ملی بسیار موثر باشد .[۸]
ش) امنیت فرهنگی : حالتی است که مردم یک جامعه از بعد فرهنگی و از جنبه های معنوی دارای مصونیت ویژه ای باشند. بعنوان مثال فرد دانش پژوهی در محیط علمی خویش فاقد حق اظهار نظر شخصی یا گروهی باشد و نتواند مخالفت یا موافقت خویش را براحتی بیان کند و مطالب گوناگون کتب مذهبی و علمی و نیز نظرات معلمین و استادان را به نقد بکشاند چنین فردی دچار رکود فکری وجمود ذهنی گردیده که جبران آن ناممکن خواهد بود.[۹]
ر) امنیت در حیطه شهری :
احساس ثبات درحقیقت نوع حقوق و تکالیفی است که هر انسان نسبت به دیگران و محیط پیرامونش دارد و همچنین اطمینان از وجود حفظ و اجرای آن حقوق و تکالیف در مفهوم بسیار کلی وجزئی است. کسی احساس امنیت می کند که نسبت به این مفهوم آسوده خاطر باشد و از نظرحقوقی چیزی که وی به عنوان قاعده اخلاقی نسبت به خودش شناسایی کرده است از طرف دیگران هم معتبر شمرده شود و مورد رعایت و احترام قرار گیرد . در نتیجه امنیت شهری در واقع مجموعه حقوقی است که هر انسانی باید به عنوان موجودی شهرنشین از آن بهره مند گردد.[۱۰]
۲-۲-۳- امنیت شهری
یکی از رویکردهای جدید در شهرسازی، شهر ایمن است. در این رویکرد امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود که از مؤلفههای فعال محیط حاصل شده و پس از ادراک ذهنی، گونهای احساس در امان بودن را به وجود میآورد. احساس امنیت نیز از قرارگیری انسان در شرایط محیطی به مثابه نوعی ادراک روانی حاصل میشود که از یک ساختار شهری و فرهنگی ـ اجتماعی به ساختار دیگر متمایز میگردد. بر این اساس شکلگیری احساس امنیت از لحاظ روان شناختی، وابسته به شرایط محیط شهری، کنشها و حوادث آن از یک سو و از سویی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی در آن ساختار فرهنگی است و همین دو اصل آن را از شهری به شهری و از ملیتی تا ملیتی دیگر متفاوت میکند، همانطور که عنوان گردید نیازهای ایمنی بعد از نیازهای زیستی مهمترین نیازهای انسانی به شمار میآیند (۱۹۵۴،Maslow) که از لحاظ روانشناختی بیانگر نیاز انسان به آرامش درونی و آسایش روانی و پرهیز از آشفتگی و بی نظمی ساختاری حاکم بر جامعه است. بی نظمی ساختار اجتماعی نیز میتواند از گسترش ناامنی به وجود آید که به خشونت اجتماعی یا خرده فرهنگهای هنجار ستیز منتهی میگردد (Brantingham،۱۹۷۶). “دورکیم” عقیده دارد که جرم خیزی و ارتکاب جرایم در ساختاری شهری یک پدیده طبیعی و اجتماعی است و ریشه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی شهری جستجو میکند و لذا علت را در میان کارکرد ساختهای اجتماعی مییابد (مساواتیآذر،۱۳۷۴،۱۷). امنیت شهری دارای ابعاد متمایزی است که از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل میشود. التفات به مقوله امنیت شهری از آن جهت اهمیتی مضاعف مییابد که با نگاهی به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین که اختلاط و درهمآمیزی بیشتر انسانها را در ساختار شهر به همراه دارد، میتوان این مقوله را مرتبط با امنیت ملی و انسجام اجتماعی دانست. علاوه بر این، مرکز تحقیقات جرم شناسی کرسون پاریس اشاره دارد که ۲۳ درصد جوانان مجرم در مناطق شهری با تراکم جمعیتی زیاد و مشکلات مسکن هستند که مرتکب جرم میشوند (مساواتیآذر،۱۳۷۴،۲۸) و این همه میتواند یادآور این نکته باشد که ساختار شهری و مشکلات آن میتواند در میزان ارتکاب جرایم و به تبع آن کاهش میزان امنیت شهروندان تأثیر داشته باشد. این گسترش بیرویه میتواند این نکته را یادآور شود که هر افزایش جمعیتی در ساختار شهری میتواند به کنشها و واکنشهای گوناگون در عرصه جمعی تبدیل گردد که در نهایت امکان کاهش میزان احساس امنیت از دیدگاه شهروندان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی جانی و مذهبی را نیز به همراه دارد. از سویی دیگر این امر را میرساند که میبایست برای تعداد بیشتری از ساختارهای شهری امنیت مورد بررسی قرار گیرد، چرا که امنیت بواسطه تهدیدها مورد چالش واقع میشود و این تهدیدها ناشی از این امر است که افراد در محیط اجتماعی به سر میبرند و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این محیط است که امنیت شهروندان را دچار نقصان میکند. این تهدیدها را میتوان در قالب تهدیدهای اقتصادی مانند عدم دسترسی به شغل و تهدید نسبت به حقوق شهروندی یا تهدید جایگاه اجتماعی بیان کرد (قورچیبیگی،۱۳۸۶،۱۷).
امنیت در ساختار کالبدی شهری یا جلوگیری از جرایم شهری از طریق طراحی شهر نیز جدیدترین رویکرد به مقوله امنیت در ساختار شهری به حساب میآید که میبایست همراه با دیگر مؤلفهها در شهر، مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.سند جهانی ایمن شهر هابیتات(۲۰۰۵،Un-Habitat Safe Cities) نیز به تجاوزات شهری و سیاستهای امنیتی شهری، در کاهش جرایم در شهرها میپردازد و راه کارهای مداخلاتی در ابعاد اجتماعی و کالبدی را بیان میدارد. فقدان احساس امنیت متمرکز و عدم گسترش کمی و کیفی آن، میتواند محل چالش توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت ساختار شهری در ابعاد انسان شناختی در مقولههای اجتماعی اقتصادی و غیره به شمار آید (محمودینژاد،۱۳۸۵،۳۷). از این جهت که راهبردهای معطوف به امنیت شهروندی، امری مؤثر بر تمامی جنبههای سیاستگذاری نظام و فرآیند تصمیمسازی در حوزه برنامهریزی و طراحی شهری میباشد، التفات همزمان به مفاهیم “امنیت شهری” و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی و مشارکت همگانی در ارتقاء امنیت شهری امری اساسی به نظر میآید. بر این اساس است که التفات به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ملی و بخصوص کالبدی در مقوله احساس امنیت از دیدگاه شهروندی در روند برنامهریزی و طراحی شهری، از این لحاظ مهم مینماید که تأمین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را تنها در صورتی شدنی میداند که امنیت به عنوان اصلیترین عامل برای مشارکتسازی و مشارکتپذیری شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر امنیت انسانی از مهمترین مشخصههای رفاه اجتماعی تلقی میشود، به نحوی که محور اصلی توسعه پایدار در قرن حاضر را امنیت انسانی تشکیل میدهد که براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ میلادی، جنبههای امنیت شغلی، امنیت از جهت درآمد، سلامت جسمی و روانی و امنیت زیستمحیطی را نیز در بر میگیرد (بمانیان،۱۳۸۷،۶۳).
براین اساس امنیت انسانی مهمترین بخش مفاهیم توسعه پایداررا تشکیل میدهد که امکان تأمین نیازهای انسان امروز بدون از بین بردن توانمندی نسلهای آینده برای دستیابی به آرزو و نیازهایشان را فراهم میکند. در بعد اجتماعی از دیدگاه انسان شناختی میل به حیات اجتماعی شهر، اساس روانشناختی انسان کلان شهری در تشدید تحریکات عصبی نهفته است که ناشی از تغییر سریع و مستمر محرکهای بیرونی و درونی است. بر این اساس مقوله امنیت شهری در فرآیند ادراکی شهروندان و در بستر حیات اجتماعی شهری، به طور ماهوی دچار چالش میشود و بخش عظیم بازخوراندهای سیستم اجتماعی و فرهنگی شهر به مثابه عواملی که انسان شهری را تحتالشعاع قرار میدهد، میتوانند در ارتباط با عامل امنیت مورد تدقیق و بررسی قرار گیرند (قورچیبیگی ،۱۳۸۶،۲۳).
۲-۳- مفهوم جرم در مطالعات شهری
نظریه پردازان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفتهاند تعریفهای گوناگونی از جرم نمودهاند. ولی تا کنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامده است. حقوقدانان با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و یا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده اکتفا میکنند در صورتیکه جامعهشناسان با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف “جرم” میپردازند.
۲-۳-۱-تعریف حقوقی جرم

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.