می 12, 2021

نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۲

اگر دولت به کمک شهرداری و اماکن بتواند در تمام مناطق شهرهای بزرگ از جمله تهران بازارچه هایی مانند بازار جنت ایجاد نماید و دستفروشان را با نظارت دقیق و بررسی اجناس توزیع شده در این مکان ها حمایت نماید و ماهیانه مبلغی به عنوان هزینه های بازارچه دریافت نماید و تمامی افراد فعال را شناسایی و کارت شناسایی صادر نماید و فعالیت شان با نظارت مسئولین انجام گردد و خریداران با اطمینان کامل خرید نمایند و از سد معابر و پیاده رو ها جلو گیری شود جلوی هرج و مرج گرفته می شود.
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
هرچند جرم و جنایت دارای ریشههای اجتماعی، اقتصادی و جز اینهاست ولی نقش فضا را در کاهش یا تشدید جرایم نباید فراموش کرد. شناسایی فضاهای جرمخیز و علل کالبدی آن در شهر ضروری است تا بتوان براساس شرایط محلی با وقوع جرم مبارزه نمود. به لحاظ نظری کاهش انگیزش جرم برتر از کاهش امکان جرم است، اما به دلیل اینکه دستیابی به اولی دشوار است، اغلب دومی به کار گرفته میشود. طراحی شهری نمیتواند برانگیزه جرم یا درک امنیت تأثیر بگذارد، تنها میتواند شرایط از پیش تعیین شدهای را برای درک محیط امنتر ایجاد نماید. روشهای اخلاقی ـ نظارتی و یا موقعیتی ـ مکانی ممکن است به صورت اختیاری و منطقی محیطهای متفاوتی را به وجود آورند برنامهریزی و طراحی شهری نقش مهمی را در ایجاد امنیت یا ناامنی فضاهای شهری برعهده دارد. یک برنامه و طرح مناسب میتواند کمک مؤثری در ایجاد آسایش، آرامش و عدم بروز جرایم در فضاهای شهری باشد. شهرهای ایران نیز مانند سایر شهرها دارای معضلاتی هستند که بازنگری در برنامهریزی و طراحی آنها و انجام اصلاحاتی در ساختار فیزیکی میتواند به کاهش جرایم کمک نماید.
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با شناسایی موارد بر هم زننده امنیت اجتماعی در شهر ها توسط دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب ، می توان نسبت به رفع این موانع چاره اندیشی نمود و با شناسایی این موانع امید است تا بتوان گره های کور موجود بر سر راه تامین امنیت را شناسایی و با ارائه راهکارهای مقتضی نسبت به برطرف ساختن این مشکلات اقدام نمود. از سویی دیگر با بررسیهای به عمل امده مشخص گردید که تاکنون تحقیقات معدودی برای شناسایی نقش سازماندهی مشاغل کادب و دستفروشان در تامین امنیت شهری انجام شده است و از این نظر نوعی خلا تئوریک مشاهده می شود. لذا لازم است تا با انجام پژوهشی منسجم به بررسی این موضوع پرداخته شود.
۱-۴-اهداف تحقیق:
هدف اصلی و کلی این تحقیق بررسی و مطالعه نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری می باشد.
۱-۴-۱-اهداف فرعی :

 1. تعیین رابطه بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
 2. تعیین فهرستی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از حضور دستفروشان در بازارچه جنت
 3. تعیین فهرستی از مشاغل غیر رسمی موجود در بازارچه جنت
 4. تعیین رابطه بین ساماندهی دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
 5. ارایه پیشنهادات و راهکارها جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی شهری در راستای ساماندهی دستفروشان

۱-۴-۲-اهداف ارمانی پژوهش:
۱- ساماندهی به دستفروشان در معابر و گذرها
۲-نظارت ادارات ذی ربط از سد معبر معابر عمومی
۳-ایجاد بازارچه های دستفروشان در تمام مناطق تهران و حومه
۴-نظارت مستقیم مسول بازارچه ها در مورد تهیه و توزیع اجناس از طرف دستفروشان
۵-امکان دسترسی خریداران برای تهیه اجناس و تعویض در صورت معیوب بودن
۶-جلوگیری از فضای نا به سامان معابر و گذرگاه ها
۷-برخورد با افرادی که اجناس بدون فاکتور ارائه می نمایند
۸-استفاده از مکان های شهرداری که از آنها استفاده بهینه به عمل نمی آید
۹-ایجاد امنیت شغلی برای دستفروشان و همچنین جلوگیری از ازدحام مردم در معابر
۱-۴-۳- هدف کاربردی:
از طریق انجام این پژوهش و نتایج و یافته های ان می توان ضمن شناسایی مهمترین چالشها و مشکلاتی که دستفروشان برای امنیت اجتماعی شهری ایجاد می کنند ، به ارایه راهکارهای اجرایی برای سازماندهی و ساماندهی دستفروشان ارایه نمود.
نتایج و یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمانها و دستگاههای زیر قرار گیرد:

 1. شهرداری تهران
 2. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 3. وزارت کشور
 4. سازمان بهزیستی

۱-۵- سوالات تحقیق:

 1. ایا بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
 2. ایا بین ساماندهی فیزیکی دستفروشان و امنیت اجتماعی در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
 3. ایا بین سطح تحصیلات دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
 4. ایا بین تعداد ساعات کار دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
 5. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.