ژانویه 23, 2021

مقاله – نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان …

۳-۵ روش نمونه گیری و روش اجرا
روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. به این ترتیب که ابتدا بین کلیه مدارس آموزش و پرورش شهرستان گرمسار، به صورت تصادفی چند مدرسه انتخاب و از مدارس انتخاب شده، چند کلاس به صورت تصادفی انتخاب و دانش آموزان کلاس های انتخاب شده خواسته شد تا پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل نمایند.
۳-۶ ابزار پژوهش
ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت بودند از:
الف) پرسشنامه شادکامی اکسفورد[۱۷۵] (OHQ): این پرسشنامه که در سال ۱۹۹۰ توسط آرجیل و لو[۱۷۶] تهیه شده است؛ فرم نهایی این پرسشنامه ۲۹ مادۀ چهار گزینه ای دارد و بر اساس یک طیف چهار درجه ای از صفر تا ۳ نمره گذاری شده است؛ اعتبار این آزمون در ایران توسط نجفی، دهشیری، دبیری، شیخی و جعفری (۱۳۹۱)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی به ترتیب ۹۰/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد. همچنین ضرایب همگرا و واگرای پرسشنامه در حد بالا و قابل قبولی می باشد.
ب)پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون[۱۷۷] (CD-RISC): این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد و کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) آن را در حوزه تاب آوری تهیه کردند. نمره گذاری ۵ درجه بندی بین صفر=کاملاً نادرست تا چهار= همیشه درست انجام می شود. بیشترین نمره ۱۰۰ و کمترین نمره صفر است. این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور می باشد. محمدی و همکاران (۱۳۸۴) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی این مقیاس را ۸۹/۰ و روایی مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمرۀ کل مقولۀ ضریب ها بین ۴۱/۰ تا ۶۴/۰ بدست آورد.
ج) پرسشنامه خودکارآمدی عمومیاین پرسشنامه توسط شوارترز و جروسالم (۱۹۹۲) ساخته شده است که شامل ۱۰ ماده می باشد که در مجموع بیانگر سازگاری موفقیت آمیز فرد با یک موقعیت مشکل زا می باشد. در مقابل هر عبارت، چهار گزینۀ «کاملاً مخالف من» «کمی شبیه من»، «خیلی شبیه من» و «کاملاً شبیه من» قرار دارد که به هر کدام از این گزینه ها به ترتیب نمرات ۱ تا ۴ تعلق می گیرد. بنابراین، حداقل نمرۀ این پرسشنامه برای هر فرد ۱۰ و حداکثر آن ۴۰ می باشد. در تحقیق فودلاچنگ (۱۳۸۲) ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با ۸۳/۰ گزارش شده است.
د): مقیاس امید اشنایدر (SHS): مقیاس ۱۲ سؤالی امید را اشنایدر (۱۹۹۱)، برای افراد ۱۵ سال به بالا طرح ریزی کرده و شامل دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش است. برای پاسخ دادن به هر پرسش از پیوستاری از ۱ (کاملاً غلط) تا ۴ (کاملاً درست) در نظر گرفته شده است. در پژوهشی که گلزاری (۱۳۸۶) بر روی ۶۶۰ دانش آموز دختر در تهران انجام داد، پایایی مقیاس امید اشنایدر با روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد (به نقل از بیجاری و همکاران، ۱۳۸۸).
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-17 استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه های تکمیل شده، نمره گذاری شده و سپس وارد نرم افزار گردید. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی پرداخته می شود. در بخش توصیفی اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنیها به صورت جداول ارائه می شود و سپس در سطح استنباطی هر یک از فرضیه ها و آزمون آماری مربوط به آن ارائه میشود.
۴-۲ بخش اول: اطلاعات توصیفی
در جدول ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت و پایه و رشته تحصیلی آنها ارائه شده است.
جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت و پایه و رشته

متغیر شاخص فراوانی درصد
جنسیت مرد ۱۳۲ ۷/۴۷
زن ۱۴۵ ۳/۵۲
کل
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.