میزان تحصیلات مادر و دانش آموزان دختر

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین :
سطح در آمد خانواده نوع شغل پدر , میزان تحصیلات مادر عواملی را تشکیل می دهند که در تعیین سطح درآمد فرزندان تاثیر می گذارد . به هر صورتی که متغیرهای فوق را اندازه گیری کنیم به نظر می رسد که موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده اثر زیادی در درآمدهای آتی فرزندان داشته باشد.
Widget not in any sidebars

از طرق گوناگون درآمد فرزندان تحت نفوذ موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده قرار می گیرند . برای مثال خانواده هایی که از تحصیلات و امکانات بیشتری برخوردارند , احتمالاً فرزندان خود را به سال های بیشتر از تحصیلات عادی مدرسه ترغیب می کنند و یا خانواده هایی که از درآمد بالاتری برخوردارند قدرت تحمل هزینه های سال های بیشتر تحصیل فرزندان خود را نیز دارند.
فــصـل سـوم
طرح تحقیق
روش تحقیق :
در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی بوده که جهت جمع آوری اطلاعات از روش داده های از پیش آماده شده استفاده گردید، بدین صورت که با مراجعه به مدارس نمونه معدل دانش آموزان از دفتر کارنامه دبیرستان استخراج شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه آماری SPSS استفاده شده است که در این برنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده روش تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه و استفاده از آزمونهای تعقیبی با مقایسه چندگانه به کاربرده شده است.
در این پژوهش جامعه آماری 200 نفر بوده که از این تعداد 40 نفر برای نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.
فن تحقیق
جهت جمع آوری اطلاعات از روش داده هایی از پیش آماده شده استفاده گردید، بدین صورت که با مراجعه به مدارس نمونه معدل دانش آموزان از پرونده های آنان و دفتر کارنامه مدرسه استخراج شده برای پیشینه نظری و تجربی و طراحی فرضیات در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای، مجلات رشد و پیوند و فصلنامه تعلیم و تربیت و نشریه علوم تربیتی و پایان نامه های دانشجویان پیام نور رامهرمز و شهید چمران اهواز استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است:
1- روش های آمار توصیفی شامل : فراوانی، میانگین و انحراف معیار
2- روش آمار استنباطی : تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه و استفاده از آزمونهای تعقیبی( پسین) با مقایسه های چندگانه. که فرضیه ها با توجه با تفاوت معنی دار، درجه آزادی،و t بحرانی در جدول رد یا تأئید شده اند.
پ
جامعه ی آماری
در پژوهش جامعه ی آماری به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنان صورت می گیرد(دلاور، 1371).
جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسط رشته ی ادبیات وعلوم انسانی منطقه ی بندر امام خمینی در سال تحصیلی91-90که200نفر هستند همچنین جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دبیران درس فلسفه ومنطق در سال تحصیلی91-90می باشد که 6 نفر می باشد.