منبع پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت محصولات و نتایج محاسبات

جدول 1-3: خوردگی فلزات به وسیله آب دریا ……………………..18
Widget not in any sidebars

جدول 3-1 مقایسه آزمون‌های خوردگی فولاد کورتنی در غلظت های مختلف Cr3+…………………………………41
جدول (3-2) نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون و نتایج محاسبات خوردگی در محیط NaCl 5/3%……………..45
جدول (3-3) نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون و نتایج محاسبات خوردگی در محیط آب دریا ……………………..49
فهرست شکل ها
شکل 1-1 : متالورژی استخراجی و برعکس آن ………………………..3
شکل 3-1 ولتاموگرام چرخه‌ای فرایند نشاندن کروم بر سطح فولاد کورتنی برهنه ……………………..37
شکل 3-2 ولتاموگرام چرخه‌ای فرایند تبدیل کروم به کروم اکسید ……………………..38
شکل 3-3 مقایسه نمودارهای تافل خوردگی فولاد کورتنی در غلظت‌های مختلف Cr3+……………………………42
شکل 3-4 – منحنی تافل فرایند خوردگیBCS در محیط NaCl 5/3% ……………………..43
شکل 3-5- منحنی مقاومت پلاریزاسیون BCS در محیط NaCl 5/3% ……………………..44
شکل 3-6- منحنی تافل خوردگیCS/Cr در محلول NaCl 5/3% ……………………..44
شکل 3-7- منحنی تافل خوردگی CS/Cr2O3 در محلول NaCl 5/3% ……………………..45
شکل 3-8- مقایسه منحنی‌های تافل خوردگی گونه بدون پوشش و با پوشش‌های کروم و کروم اکسید……46
شکل 3-9- منحنی تافل فرایند خوردگیBCS در محیط آب دریا ……………………..47
شکل 3-10- منحنی مقاومت پلاریزاسیون BCS در محیط آب دریا ……………………..48
شکل 3-11- مقایسه منحنی‌های تافل BCS ،CS/Cr و CS/Cr2O3 در آب دریا ……………………..49
فصل اول
خوردگی و مبانی آن
مقدمه
خوردگی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مقابله با آن هزینه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. خوردگی می‌تواند بر روی عمر تجهیزات، بهره‌برداری از آن‌ها، بازگشت سرمایه، کیفیت محصولات تولیدی و . . . مؤثر باشد.
خوردگی به شکل‌های گوناگون در زندگی روزمره به چشم می‌خورد. نقاط و حفره‌های قرمز مایل به نارنجی در تجهیزات نشتی مخازن آب، آب تیره خروجی از داخل شیرها، همچنین میخها، چنگک‌‌ها، لوله‌‌ها، کانال‌ها، ظروف آشپزخانه و قوطیهای حلبی خورده شده نمونه‌های متداولی از خوردگی هستند. خوردگی با دید غیر تخصصی اغلب بر کهنگی تجهیزات دلالت داشته و قابل چشم پوشی است. در‌صورتی‌که خوردگی بیانگر کاهشی قابل توجه در ارزش یک جسم جامد است که در معرض یک برخورد شیمیایی مستقیم قرار گرفته است.
خوردگی محدود به فلز نبوده بلکه شامل مواد غیر فلزی مانند پلیمرها، مواد نسوز، مواد مرکب و مواد دیگر نیز می‌شود. از نظر ترمودینامیکی خوردگی یک فرآیند خود‌ به ‌خودی است که در جهت کاهش انرژی آزاد حرکت میکند.
مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارت ناشی از خوردگی به روش اقتصادی و مطمئن می‌باشد. برای اینکه مهندس خوردگی به خوبی از عهده وظایف خود برآید بایستی با اصول و عملیات مبارزه با آن، خواص شیمیایی، متالورژیکی، فیزیکی و مکانیکی مواد، آزمایش‌های خوردگی، ماهیت محیط‌های خورنده، قیمت مواد اولیه و . . . آشنا باشد. همچنین در حل مسئله خوردگی بایستی روشی را انتخاب نماید که بیشترین بهره را در بر داشته باشد.