منبع پایان نامه ارشد با موضوع نرم افزار و خلیج فارس

در همین راستا، هونز و همکارانش [20] پوششهای نازکی بر پایه کروم از ترکیبات سه‌تایی نیترید فلزات واسطه بهصورت Cr1-xMexNy (CrMoN، CrTiN، CrWN، و CrNbN) با 1≥ x ≥0 بر روی بسترهایی از سیلیکون، شیشه و فولاد به روش کندوپاش مگنترون رسوب دادند و بهبود ویژگیهای آنها را بررسی کردند.
در این مطالعه کارایی هر یک از پوشش‌های کروم و کروم اکسید بر روی فولاد کورتنی که یکی از انواع فولاد پرکاربرد است برای محافظت از این فولاد در برابر خوردگی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در ابتدا به روش ولتامتری چرخه‌ای این پوشش‌ها به طور جداگانه بر روی فولاد کورتنی ایجاد شده سپس با به دست آوردن نمودار‌های تافل و شیب منحنی مقاومت پلاریزاسیون هر یک از این فولادهای روکش شده، سرعت خوردگی و همچنین در صد حفاظت از هر کدام از آنها با هم مقایسه می شود.
Widget not in any sidebars

فصل سوم
بخش تجربی
3-1- مقدمه
در این فصل به تشریح مواد و وسایل و روش نشاندن لایههای محافظ کروم و کروم اکسید بر سطح نمونه فولاد کورتنی و همچنین روش محاسبه سرعت خوردگی به کمک آزمونهای پلاریزاسیون خطی پرداخته می‌شود. محیطهای خورنده مورد استفاده در این کار پژوهشی محلول نمک NaCl 5/3% و آب خلیج فارس تحت شرایط هوادهی میباشد.
3-2- لوازم و دستگاه‌های مورد نیاز:
کلیه آزمایشات الکتروشیمیایی و خوردگی با استفاده از یک دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات µAutolab3 ساخت کشور هلند مجهز به PGSTAT30 با نرم افزار NOVA1.5 که توسط یک کامپیوتر شخصی کنترل میشود، انجام شده است. از یک سل الکتروشیمیایی سه الکترودی، شامل یک الکترود کالومل اشباع (SCE) ، میله پلاتینی و تیغهی فلزی از جنس کورتن B به ترتیب به عنوان الکترود مرجع، الکترود کمکی و الکترود کار استفاده گردید. سایر وسایل مورد استفاده عبارتند از:
– pH متر متروهم مدل 827 pH-Lab ساخت کشور سوئیس با یک الکترود ترکیبی برای اندازه‌گیری pH محلولها
– ترازوی آزمایشگاهی سارتاریوس مدل TE124S ساخت کشور آلمان با دقت 0001/0 گرم برای توزین مواد شیمیایی
– گرم‌کن/ همزن مغناطیسی آیکا مدل RH basic 2 IKAMAGساخت کشور ایتالیا برای همزدن محلولها
3-3- مواد شیمیایی
تمام مواد شیمیایی استفاده شده در این کار تحقیقاتی از شرکت‌ Merck آلمان تهیه شدند که مهمترین آنها عبارتند از:
کروم (III) نیترات
سدیم کلرید
سود
سولفوریک اسید
پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KH2PO4)
علاوه براین مواد از استون شستشو، لاک، و گریس تجاری نیز استفاده شد. برای تمام محلول سازی‌ها از آب دوبار تقطیر استفاده شد.
همچنین نمونهی آب دریا سواحل خلیج فارس در بندر پارسیان تهیه شد.
3-4- تهیه‌ی محلول‌های مورد نیاز
3-4-1- محلول سود 1/0 مولار
برای تهیه mL 250 محلول سود M 1/0 مقدار دقیقاً 00/1 گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده و در بالن حجمی 250 میلی لیتری به حجم رسانده میشود.
3-4-2- بافر فسفاتی