منبع پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری و نام تجاری

آخرین گروه از فولادهای زنگ نزن فولاد زنگ نزن رسوبی سخت Fe‐Cr‐Ni‐(Mo‐Al‐Cu‐Nb)‐P می‌باشد. استحکام بالا، مقاومت خوردگی متوسط، تولید آسان از مزیت‌های اولیه ارایه شده توسط این نوع آلیاژ است. بعد از عملیات حرارتی در دمای پایین حدود (660-500) درجه سانتیگراد استحکام بسیار افزایش می‌یابد.
Widget not in any sidebars

اگر دماهای کمتر انتخاب شود اعوجاج در قطعه کمتر رخ می‌دهد که آن‌ها را برای مصارف با دقت بالا می‌توان به کار برد. فولادهای زنگ نزن رسوبی ‌سخت دارای میکروساختاری از مارتنزیت یا آستنیت می‌باشد. فولادهای آستنیتی می‌توانند با عملیات حرارتی تبدیل به نوع مارتنزیتی شوند البته قبل از اینکه رسوب‌سختی رخ دهد. رسوب‌سختی زمانی رخ می‌دهد که عملیات حرارتی باعث تشکیل‌شدن ترکیبات بین فلزی شود. رایج‌ترین موارد استفاده از این آلیاژ در صنایع هوا فضا و دیگر صنایع با تکنولوژی بالاست ]1S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-6-1-2-2- فولاد‌های کربنی و فولاد‌های با عیار پایین
این گروه از فولاد‌ها به طور گسترده‌ای در صنایع استفاده می‌شوند. انعطاف پذیری و قیمت پایین از ویژگی‌های جالب آن‌ها می‌باشند. همچنین بر خلاف آهن خالص، ترکیب آهن به همراه مقادیر کمی کربن منجر به بهبود استحکام و سختی آلیاژ می‌شود، بدون اینکه قابلیت چکش خواری آن کاهش یابد. این آلیاژها از نظر سهولت تولید، قابلیت تراش، جوشکاری و همچنین مقاومت بالای آن‌ها در مقابل زنگ زدگی مورد توجه می‌باشند. فولاد‌های مورد استفاده در لوله‌های تحت فشار، حاوی 1- 35/0 درصد کربن می‌باشند. اگر میزان کربن بیش از این مقدار باشد، با مشکلات جوشکاری و احتمال ایجاد فاز مارتنزیت (فلز سخت و شکننده) مواجه می‌شویم که منجر به شکنندگی فولاد می‌گردد ]2.[
1-6-1-3- خوردگی فولاد‌های کربنی در آب دریا
سازه‌های فولادی متداولی که در معرض محیط‌های دریایی قرار می‌گیرند، شامل ستون یا موج شکن‌های دریایی، سازه‌های ساحلی، کشتی‌ها و … می‌باشند. مناطق ایجاد کننده خوردگی در محیط‌های دریایی که سازه‌ها در معرض آنها قرار می‌گیرند شامل: ناحیه اتمفسری، ناحیه تراوشی ، ناحیه جزر و مدی ، ناحیه غوطه وری و ناحیه بستر دریا می‌باشند.
فاکتورهای محیطی موثر بر سرعت خوردگی بسته به عمق آب دریا متفاوت می‌باشند. تغییر این فاکتورها در آب دریاهای مناطق مختلف جهان در منابع علمی مدون شده است. فاکتور اصلی موثر بر خوردگی فولاد در آب دریا، میزان اکسیژن در دسترس می‌باشد که از ppm 11-6 متغیر می‌باشد. قابلیت انحلال اکسیژن در آب دریا تحت تاثیر دما و شوری می‌باشد. برخی از متغیرهای موثر بر دسترس بودن اکسیژن مورد نیاز برای زنگ زدگی فولاد شامل افزایش دما، افزایش سرعت انتشار اکسیژن در حین کاهش غلظت آن و همچنین افزایش سرعت رسوب پوسته‌های آهکی محافظ و افزایش رشد و نمو جانداران در محیط دریایی می‌باشد. بنابراین یک افزایش در دما منجر به اثرات جبرانی معکوسی بر سرعت خوردگی حاصل از اکسیژن در فولاد موجود در آب دریا می‌شود ]2[.
سرعت‌های خوردگی کل در طی یک دوره 40-1 ساله، 37/0 -02/0 میلی متر در سال برآورد شد و میانگین آن 1/0 میلی متر در سال می‌باشد. سرعت خوردگی فولاد در طی زمان کاهش می‌یابد. این مسئله در داده-‌های ارائه شده توسط سوتول و الکساندل ]2 [کاملاً مشهود می‌باشد (جدول1-1).
جدول 1-1 مقایسه سرعت خوردگی فولاد با گذشت زمان:
سرعت خوردگی (میلی متر در سال) مدت زمان (سال)
14/0 1
11/0 2
094/0 4
084/0 8
077/0 16
توقف خوردگی و حفاظت فولاد 28
1-6-1-4- فولاد مورد استفاده در این مطالعه
فولاد مورد استفاده در این مطالعه از نوع فولادهای در معرض هوا (WS) بوده که با نام تجاری فولاد کورتن نیز شناخته میشود. این نوع فولادها جزء فولادهای کم آلیاژ هستند و محتوی کربن آنها کمتر از 2/0% وزنی است و عناصر Cu، Cr، Ni، P، Si و Mn به عنوان عناصر آلیاژی به آنها اضافه میشود که البته میزان این عناصر در این فولادها بیش از 5-3% وزنی نیست. افزایش مقاومت خوردگی WS نسبت به فولاد کربنی نرم به تشکیل لایهای فشرده و بسیار چسبنده از محصولات خوردگی بنام زنگ مربوط میشود که در اتمسفرهای با خورندگی کم بوجود میآید [4].
امروزه ترکیبهای جدیدی از WS برای دستیابی به ویژگیهای مکانیکی بهتر و مقاومت در برابر محیطهای خورندهتر توسعه یافتهاند. انجمن آمریکایی برای آزمایش و مواد (ASTM) ترکیبات آلیاژی مختلف را برای WS استانداردسازی کرده است، این استانداردسازی درصد کل عناصر آلیاژی اضافه شده را در اولین استانداردسازی یعنی WS A-242 5/1% بیان میکرد تا آخرین ویرایش آن یعنی WS A709 5% مشخص میکند [4].
فولاد مورد استفاده در این کار مطالعاتی از نوع استاندارد ASTM A 588 با درجهی B میباشد که به فولاد کورتن درجهی B معروف است. استاندارد A 588 اولین بار در سال 1968 ارایه شد و امروزه شامل درجههای A، B، C و K میباشد. خوردگی فولادهای این دسته از فولادهای A 242 کمتر بوده و راحت‌تر جوشکاری میشوند. جدول 1-2 ترکیب شیمیایی این نوع فولاد را نشان می‌دهد [5].
جدول 1-2 ترکیب شیمیایی فولاد کورتن B، مقدار عناصر بر حسب در صد وزنی است.
نوع فولاد WS C Si Mn P S Cu Cr Ni V
کورتن B ≤ 19/0 65/0-30/0 25/1-80/0 ≤ 04/0 ≤ 05/0 40/0-25/0 65/0-40/0 ≤ 40/0 10/0-02/0
1-6-2- محیط خورنده