منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزیابی و مقایسه

شکلهای 3-8 و 3-9 به ترتیب نمودار تافل و منحنی مقاومت پلاریزاسیون خطی BCS در محیط آب دریا برای یک ناحیه خطی در اطراف پتانسیل خوردگی را نشان می‌دهند. با استفاده از نمودار تافل پتانسیل خوردگی (Ecorr) فلز در آب دریا برابر V 4082/0- و شیبهای تافل آندی و کاتدی به ترتیب برابر 0097/0 و 0086/0 بدست میآید. همچنین شکل 3-4 خط راستی با معادلهی 4082/0- x 0132/0=y را نشان می‌دهد که با توجه به توضیحات بخش 3-8-1 شیب این خط Rp است و برابر Ω.cm2 0132/0 می-‌باشد. با جاگذاری مقادیر در روابط (3-3) و (3-4) مقدار چگالی جریان خوردگی و سرعت خوردگی به ترتیب برابر µA.cm‒2 1509/0 و mpy 00695/0 بدست می‌آید.

شکل 3-9- نمودار تافل BCS در محیط آب دریا
– – شکل 3-10- منحنی مقاومت پلاریزاسیون خطی BCS در محیط آب دریا
3-8-4-2- ارزیابی خوردگی فولاد کورتنی دارای پوشش Cr و Cr2O3
شکل 3-10 منحنی‌‌های تافل مربوط به خوردگی فولادهای BCS، CS/Cr و CS/Cr2O3 در محیط آب دریا را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد. با توجه به این شکل ملاحظه می‌شود که منحنی مربوط به نمونهی CS/Cr2O3 نسبت به CS/Cr دارای پتانسیل خوردگی (Ecorr) مثبت‌تری است و پتانسیل خوردگی هر دو نمونه از پتانسیل گونهی بدون پوشش (BCS) مثبتتر است.


Widget not in any sidebars

شکل 3-11- مقایسه نمودار‌های تافل مربوط به خوردگی برای فولادهای BCS، CS/Cr و CS/Cr2O3 در آب دریا
جدول (3-3) نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون و محاسبات خوردگی برای فولادهای BCS، CS/Cr و CS/Cr2O3 در محیط آب دریا
نوع پوشش فولاد Ecorr
(V vs. SCE) βa
(V.dec-1) βc
(V.dec1) Rp
(Ω.cm2( Icorr
(μA cm-2) درصد
حفاظت %PEF سرعت خوردگی
(mpy)
BCS 408/0- 0097/0 0086/0 0132/0 1509/0 00/0 00695/0
CS/Cr 384/0- 0089/0 0093/0 0154/0 1292/0 38/14 00598/0
CS/Cr2O3 253/0- 0092/0 0083/0 0188/0 1013/0 87/32 00469/0

جدول 3-3 نتایج حاصل از آزمون‌های پلاریزاسیون خطی برای فولادهای BCS، CS/Cr و CS/Cr2O3 در محیط آب دریا را نشان می‌دهد. همانطور که از داده‌های جدول مشخص است سرعت خوردگی با وجود پوشش های Cr و Cr2O3 نسبت به فولاد برهنه کاهش یافته است. همچنین جدول نشان می‌دهد که پوشش Cr2O3 محافظت بیشتری را از فولاد کورتن در برابر خوردگی در آب دریا به عمل می‌آورد.
نتیجه‌‌گیری
در این کار پژوهشی کارایی روکشهای کروم و کروم (III) اکسید بر روی سطح فولاد کورتنی به عنوان پوششهای مقاوم در برابر خوردگی در دو محیط آب نمک 5/3% و آب دریا بررسی شد. با توجه به نمودار‌های تافل به دست آمده و محاسبات انجام شده بر اساس منحنیهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، مشخص شد که فلز کروم به خوبی می‌تواند باعث کمتر شدن سرعت خوردگی شود اما کروم اکسید به میزان بیشتری این سرعت را کاهش می‌دهد. بنابراین کارایی کروم اکسید در مقایسه با کروم برای جلوگیری از خوردگی بیشتر است.