منابع مقاله درباره پایگاه اطلاعات

کارشناسان، افزایش تولید دیگر کشورها را باعث کاهش قیمت جهانی این محصول و در نتیجه تمایل خریداران به خرید میگو با قیمت پایین‌تر دانستند که به علت کاهش قیمت جذابیت‌های سرمایه گذاری و تولید بیشتر را تحت تاثیر شدید خود قرار داد .
پس از این موارد عامل اصلی که به آن اشاره شده نقش تکنولوژی در فرآوری این کالا بسیار تاثیر گذار بوده که متاسفانه صنایع داخلی در بخش ارزش افزوده بر روی میگو چندان موفق عمل نکرده و حتی در بسته‌بندی آن هم دچار ضعف بسیاری هستیم.
نرخ ارز عامل دیگری بود که در صحبت‌های برخی از کارشناسان به چشم می‌خورد، آنها این نکته را بیان می‌کردند که اگرچه افزایش نرخ دلار باعث کسب درآمد بیشتر در فروش خواهد شد اما به علت اینکه غذای میگو سهم زیادی از هزینه تولید این کالا را تشکیل داده و از منابع خارجی تامین می‌گردد باعث ناتوانی در خرید غذای میگو و در نتیجه کاهش تولید خواهد شد.
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
با توجه به بررسی‌های انجام شده متغیرهای تاثیر گذاری که بیشترین نقش را در صادرات محصول خواهند داشت بدست آمد:
متغیر
متغیر
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
میزان صید میگوی دریایی در ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
میزان صید میگوی دریایی در ایران
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
جدول 3-2 متغیرهای مدل
همانطور‌که در مصاحبه کارشناسان ذکر شد نبود صنایع پشتیبان و صنایعی که بتوانند باعث ایجاد ارزش افزوده شوند یکی از عواملی است که می‌تواند در افزایش مزیت صادراتی نقش موثری داشته باشد. برای نشان دادن این مطلب دو متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده در جهان و میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو، در نظر گرفته شده که اگر نگاهی به دسته بندی فائو بیندازیم متوجه تنوع محصولات صادراتی در جهان خواهیم شد، اما متاسفانه صادرات کشور ما فقط در مواد فرآوری نشده و منجمد محدود شده است. بنابراین جهت نشان دادن نقش تکنولوژی و پیشرفت آن، میانگین قیمت کلیه کالاهای صادراتی که از ارزش صادراتی آنها به میزان وزن صادر شده بدست آمده به عنوان یک متغیر و میانگین قیمت میگوهایی که به صورت منجمد بوده و فرآوری نشده‌اند نیز به عنوان متغیر دیگر در مدل استفاده شده است.
Shrimp meal
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimp paste
فرآوری شده
منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), not frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, cooked, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, dried, salted or in brine, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, fresh or chilled, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, frozen, nei
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, live
زنده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not cooked, frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not frozen, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, fresh or chilled
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, frozen
فرآوری شده
منجمد
Shrimps and prawns prep. or pres., in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns prep. or pres., not in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, tails, shell on, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps, peeled, cooked, prep. or pres.
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps, prawns live, for breeding and other purposes
زنده
غیر منجمد
Shrimps, prawns, prepared or preserved, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
جدول 3-3 طبقه بندی محصولات صادر شده در جهان توسط سازمان خوارو بار جهانی
3-3-3 مرحله سوم میزان تاثیر‌گذاری عوامل شناسایی شده به وسیله بررسی مدل

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گام اول جامعه آماری مورد بررسی: در این مرحله و پس از بدست آوردن مزیت نسبی در هر سال و شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی به جمع‌آوری داده‌های متغیرهایی که در مدل تاثیر گذار هستند می‌پردازیم که از طریق منابع زیر جمع آوری می‌گردند. از آنجا که داده های این مرحله بر اساس اطلاعات موجود صورت می‌پذیرد بنابراین جامعه آماری استفاده شده عبارت است از کلیه داده‌هایی که در بین سال‌های 1976 تا 2009 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گام دوم روش جمع‌آوری داده‌ها: در این مرحله نیز مانند مرحله اول داده های متغیر‌های شناسایی شده از طریق منابع زیر بدست می‌آید.
منبع جمع آوری
متغیر
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
بانک مرکزی ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو

میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
پایگاه اطلاعاتی فائو
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-4 منابع جمع آوری داده های متغیرهای مدل
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این مرحله داده‌های بدست آمده طبقه‌بندى شده و با بهره گرفتن از شاخص‌ موجود، عملیات محاسبه و آزمون‌هاى آمارى مورد نیاز انجام می‌گردد پس از آن نتایج به‌دست آمده در فصل پنجم تجزیه‌وتحلیل و مورد تفسیر قرار گرفته و از این طریق تأیید یا رد فرضیه‌ها اثبات می‌گردد.
بنابراین آنچه که می‌تواند در بدست آوردن مزیت نسبی در این صنعت تاثیر گذار باشد عبارت است از:
نشانه اختصاری
نام متغیر
RCA
شاخص مزیت نسبی صادراتی
PIRICAP

 
 
میزان صید میگوی دریایی در ایران
PIRIAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
PTCAP
میزان صید میگوی دریایی در جهان
PTAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
DTR
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
VAvgFr
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
VAvgT
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-5 نشانه اختصاری متغیرهای مدل
در گام دوم و پس از کامل شدن داده‌های هریک از متغیرها، به ایستایی داده های جمع‌آوری شده از طریق آزمون ریشه واحد و به وسیله دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
3-4 ایستایی (مانایی) در سری‌های زمانی
مانایی یا نامانایی یک سری زمانی می‌تواند تاثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد. به عنوان مثال وقتی یک شوک به یک سری زمانی با ثبات وارد می شود اثرات آن بر متغیر مورد نظر به تدریج از بین می رود. ولی در مقابل داده‌‌های نامانا به گونه‌ای هسنتد که دوام و ماندگاری اثرشوک نامحدود می‌باشد.[4]
استفاده از داده‌های نامانا می‌تواند منجر به رگرسیون‌های کاذب گردد و آزمون ریشه واحد عمدتا به منظور جلوگیری از رگرسیون‌های کاذب انجام می‌گیرد و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب حتما باید متغیرها مانا باشد و در غیر این صورت می‌بایست از تفاضل متغیرها که معمولا مانا هستند استفاده می‌گردد. [4]
در گام سوم و پس از اینکه مانایی داده‌ها و یا تفاضل مرتبه اول آنها مشخص گردید در صورتی که مانایی داده‌ها در همان سطح اول ثابت شد به تخمین ضرایب مدل می‌پردازیم ولی در صورتی که داده ها در تفاضل مرتبه اول مانا بودند، به منظور جلوگیری از دست دادن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی از آزمون هم انباشتگی استفاده می‌گردد.
3-5 هم انباشتگی
هم انباشتگی راهی برای عبور از انباشتگی است. جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی ابتدا متغیرها را تبدیل به متغیرهای مانا نمود و سپس رگرسیون مورد نظر را برآورد نمود. به عنوان مثال به جای اینکه از مقادیر متغیرها استفاده کنیم از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده می‌کنیم. اما این امر باعث از دست رفتن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی متغیرها می‌شود. برای حفظ این اطلاعات ارزشمند راه دیگری مطرح شده که با بهره گرفتن از آن می‌توان هم از مقادیر اصلی متغیرها استفاده نموده و هم بتوان مانع از رگرسیون کاذب شد. این روش موسوم به هم انباشتگی است که عبارت است از: [4]
Xi ها و Y انباشته از مرتبه d یعنی I(d) باشند
یک ترکیب خطی از Xi ها و Y وجود دارد که انباشته از مرتبه d-b یعنی I(d-b) است (b≥0 )
اگر I(0) =I(d-b) باشد، در این صورت این ترکیب خطی مانا بوده و متغیرهای مورد نظر را هم انباشته می‌گویند.
بدین ترتیب مجموعه‌ای از متغیرها را هم انباشته می‌گویند که ترکیب خطی از آنها مانا باشد. در واقع بسیاری از سری های زمانی نامانا هستند اما در طول زمان با هم حرکت می‌کنند که بیانگر این است که آنها در بلند مدت توسط یک رابطه محدود شده‌اند. بنابراین رابطه هم انباشتگی می‌تواند بیانگر رابطه بلند مدت یا یک پدیده تعادلی بلند مدت بین سری‌های زمانی باشد که در کوتاه مدت ممکن است آنها از این رابطه تعادلی منحرف شوند ولی مجددا به آن بر می‌گردد. [4]
بنابراین اگر برای یک معادله رگرسیون Ut مانا باشد بدین معنی است که روند متغیرهای توضیحی و وابسته دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی دارد و در چنین شرایطی امکان وجود رگرسیون کاذب از بین می‌رود. [4]
آزمون هم انباشتگی: این آزمون عبارت است از آزمون ریشه واحد یا مانایی، برای تخمین زننده Ut پس از تخمین مدل رگرسیون که توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته محاسبه می‌گردد. [4]
در گام چهارم و پایانی، میزان تاثیر‌گذاری هر یک از متغیرها را از طریق یک معادله رگرسیون مرکب و به روش حداقل مربعات محاسبه و تحلیل می‌نماییم.
3-6 رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *