مقاله مطالعات ژنتیک و ضرایب همبستگی


Widget not in any sidebars

(برخی تکنیک های مرتبط با مصنوعیات وجود دارد به عنوان مثال هایپواکوژنیسیته.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
در مطالعات ژنتیک، فیزیولوژی و تغذیه ی حیوانات، ترکیب جسم و خصوصیات لاشه، معمولاً با کشتار مقایسه ای مشخص می شود که در پی آن تحلیل شیمیایی یا کالبدشکافی و وزن گیری بافت های بدن است. این فرآیندها، هزینه بر، دشوار و مخرب است و از نظر دیدگاههای اقتصادی یا رفاهی مطلوب نیستند. نیاز روبه افزایشی برای توسعه ی روش های غیرتهاجمی وجود دارد که بتواند کشتار حیوانات را بدون خدشه کردن صحت آن حداقل کند. تکنیک های متعددی در مرغ ها ارزیابی شده اند. از میان این تکنیک ها، به توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) محاسبه شده و تجسم تشدید مغناطیسی بعنوان تکنیک های بسیار دقیق اشاره شده است. اگرچه هزینه ی بالا و غیرمتحرک بودن تجهیزات عمدتاً موجب محدود شدن قابلیت عادی در علم حیوانات شده است. اولتراسونوگرافی بهنگام در طول چندین سال و برای مطالعات علوم حیوانات به کار گرفته شده اند. در سالهای اخیر، تلاش های متعددی برای پیش بینی ترکیب پرندگان با استفاده از اولتراسونوگرافی بهنگام صورت گرفته است. مطالعات شامل مرغ های گوشتی بر محتوای چربی شکمی و وزن سینه تأکید کرده اند(گرینر و همکاران 2003، استوفر و همکاران 2004، سیلوا و همکاران 2005) در سال های اخیر، تلاش های متعددی برای پیش بینی ساختار پرنده با استفاده از اولتراسونوگرافی بهنگام (دیکسون و همکاران 2000، بوچنو و همکاران 2000، ملو و همکاران 2003) انجام شده ، مطالعات با جوجه های گوشتی عمدتا در میزان چربی شکمی و وزن سینه متمرکز(گراشهورن و همکاران 1996) . تحقیقاتی که از سی تی اسکن و ام آر آی در خوک ها و برّه ها استفاده می کنند، ضرایب همبستگی بالایی بین مقادیر حجم و خصوصیات لاشه نشان می دهند، همچنین بازبینی ان سوسو و همکاران نشان داده است که مقادیر حجم، پیش بینی های خوبی برای خصوصیات لاشه در گوسفندان بودند. این نتایج با نتایج کسب شده در ماکیان (مرغ و خروس) با استفاده از MRI توسط میتشل و همکاران و اسکولان و همکاران سازگار است.
تحقیقاتی که توسط اسکولان و همکاران انجام شد، همبستگی بالایی بین حجم و وزن سینه در مرغ های گوشتی را نشان داده است. تا آنجا که می دانیم، هیچ تحقیقی وجود ندارد که از اولتراسونوگرافی بهنگام برای اندازه گیری حجم در مرغ های گوشتی استفاده شده باشد. اهداف این مطالعه ارزیابی کاربرد حجم ماهیچه های سینه است که با اولتراسونوگرافی بهنگام اندازه گیری شده است که بتوان حجم و بازده لاشه و سینه را پیش بینی نمود.
فصل سوم
مواد و روش کار
3-1-تعداد نمونه ها :
در مجموع 100 جوجه ی گوشتی نژاد راس با هم تا 42 روزگی پرورش داده شدند. این پرندگان با یک برنامه ی استاندارد دو مرحله ای تغذیه و دسترسی آنها به آب آزاد بود. دما و نور همانند زمان های نور و دمای نرمال در شرایط تجاری ایجاد شدند.
اندازه های اولتراسونوگرافی بهنگام درون تنی
پیش از اندازه گیری های اولتراسونوگرافی ، تمام پرندگان به پشت خوابانده شدند و نگه داشته شدند. مکان های اندازه گیری شناسایی شدند و تصاویر از پرندگان زنده با استفاده از اتصال یک پروب خطی 5/7 مگاهرتزی گرفته شد. از ژل مافوق صوت طبی بعنوان یک واسطه ی جفت گیری استفاده شد. از سه مکان روی ماهیچه های سینه راست تصاویری گرفته شد.
مکان های اندازه گیری شامل موارد زیر بودند:
مکان 1: در یک نقطه ثابت از فاصله ی 5/1 سانتی متری از انتهای قدامی استخوان جناغ سینه.
مکان 2: در یک نقطه در وسط مکان 1 و 3.
مکان 3: در یک نقطه ی ثابت در یک فاصله ی 5/1 سانتی متری از انتهای خلفی جناغ سینه.
در طول اندازه گیری های اولتراسونوگرافی بهنگام ، پروب بطور عمودی (ایستاده) به ماهیچه های سینه قرار داده شد. هنگامیکه در هر مکانی یک تصویر رضایت بخش گرفته شد، جهت تحلیل تصویر روی یک چاپگر ویدئو گرفته می شد.
3-2- اندازه گیری های اولتراسونوگرافی پیش و پس از ذبح
پس از اندازه گیری های اولتراسونوگرافی بهنگام، تمام پرندگان به مدت 8 ساعت بدون غذا بودند و وزن زنده ثبت شد. پرندگان ذبح شدند با آب گرم شسته شدند، پاک شدند و شکم آنها خالی شده وزن لاشه (CW) ثبت شد. ماهیچه های چپ و راست سینه جدا شدند و وزن آنها گرفته شد(BrW ). بازدهی ی لاشه نسبت وزن لاشه به وزن زنده (CW/LW) و بازدهی سینه نسبت وزن سینه به وزن لاشه (BrW/CW) محاسبه شدند و به صورت درصدی بیان شدند.
ماهیچه های راست سینه برای گرفتن اندازه های لاشه که برابر با همان ها باشد که از اولتراسونوگرافی بهنگام گرفته شده اند مورد استفاده قرار گرفتند. از یک دوربین دیجیتال برای گرفتن تصویری از سطوح روی سه مکان سینه، که قبلاً گفته شد، و تحلیل تصویری استفاده شد. برای گرفتن این تصاویر از یک مقیاس استفاده شد.
ضخامت عضله سینه پس از ذیح با یک کاتر سوزنی برآورد شد (شکل3-1 ) این روش تهاجمی شامل وارد کردن یک سوزن درون عضله سینه بود، بنابراین برای حیوانات زنده توصیه نمیشود. این اندازه گیری در عضله سمت راست سینه از پرندگان در ناحیه 3سانتی متری از آغاز پوست استخوان سینه و 5/1 سانتی متر از لبه های ان انجام شد.
(شکل3-1) کاتتر سوزنی