مقاله فیزیولوژی و دینامیکی


Widget not in any sidebars
(b) گسیختگی انحرافی با قرار گرفتن بار زیاد در هنگام فعالیت های شدید صورت می گیرد. جراحت های اولیه باعث بروز شکاف های خطی می شود که حاوی خون است. ویژگی اخیر در نواحی اکوژنی به شیوه نامطلوبی تعریف شده است و یک بافت- اکوی ناهمگن مثل هیبروسیز که حاوی مقادیر کوچکی مایع است به وجود خواهد آمد. اسکن دینامیکی ممکن است سپس فاقد تغییر در اندازه و شکل باشد و باعث کاهش حرکت و به تبع آن فیبروسیز شود. فراصوت نقش مهمی در یافتن نواحی جراحتی را ایفا می کند. گاهی اوقات در موارد بسیار نادر فرایند آهکی شدن نیز روی خواهد داد.
همچنین، گزارشات نشان می دهد که تکنیک MRI در نشان دادن فرایند آهکی شدن ناتوان عمل کرد، اما این می تواند با فراسونوگرافی به خوبی و به طور کامل نشان داده شود.
1-21اجسام خارجی بین ماهیچه ای: فراصوت یک ویژگی فردی برای نشان دادن اشعه های X برای شناسایی پیکره های خارجی در ماهیچه است که نشان دهنده جایگاه و موقعیت دقیق است. این پیکره های/ بخش های خارجی شفاف رادیویی مانند چوب را نشان خواهد داد که با اشعه های X رایج قابل رؤیت نیستند.
1-22-آبسه های بین ماهیچه ای و ورم بافته های زنبوری
USG می تواند باعث تفکیک ورم بافته های زنبوری شود، با نشان دادن موقعیت مایع که در مجاورت استخوان قرار دارد.USG بافت نرم طبیعی نشان دهنده لایه ماهیچه ای به عنوان یک ناحیه هایپواکوئیک با خط بندی های اکوژنی خطی است. بافت های زیرپوستی ممکن است یا به صورت اکوژنی پدیدار شوند یا هایپواکوئیک. کورتکس استخوان به عنوان یک خط اکوژنی متراکم با یک سطح نرم و سایه های حاصل از جریان مایعات مشاهده شود. در آبسه های بین ماهیچه ای، طرح منسجم و معماری ماهیچه ای خاصی وجود ندارد و یک ناحیه هایپواکوئیک هتروجنوس مشاهده خواهد شد.
ویژگی های عروقی با ضربان های شدید ویژه تشخیص داده خواهد شد. به طور طبیعی هیچ مایعی در اطراف استخوان وجود ندارد، هر ناحیه فرا- پژواکی/ اکوئیک در میان ماهیچه و تقریباً در ناحیه ای دور از استخوان قرار دارد که این به آبسه ها اشاره دارد در استئومیلتیس ها، یک ناحیه فراپژواک و غیرپژواکی در نزدیکی استخوان قرار دارد که ورم می کند و هایپواکوژنیسته ماهیچه های همپوشی و بافت های زیرپوستی را شامل می شود و در این ناحیه کانال ها و مجاری ای نیز یافت می شود .. گاهی اوقات تورم پوشش/ ضریح استخوانی نیز مشاهده می شود.
برخی از این تغییرات معمولاً مدتی قبل از نشان دادن تغییرات اشعه X بروز می کند. در ورم بافته های زنبوری، بافت زیرپوستی ضخیم می شود و فراپژواک صورت می گیرد، بدون وجود شواهدی از وجود یک آبسه موضعی.
1-23-همانژوما: در فراصوت، همانژومای ماهیچه را می توان با CFI مشاهده نمود، و مطالعه طیفی نشان دهنده نوع سیاهرگی الگوهای طیفی است .
درست مثل تاندون ها، MRI درست ترین بُعد برای تصویربرداری ماهیچه ها محسوب می شود. اما هزینه بالا و سطح دسترسی پایین یا عدم دسترسی یک مزیت بسیار عمده محسوب می شود. CT در ارزیابی اغلب پاتوفیزیولوژی های ماهیچه ای یک کاربرد بسیار محدود دارد. هم اکنون ما به مطالعه آناتومی طبیعی و برخی شرایط پاتولوژیکی تاندون ها به کمک فراسونوگرافی با وضوح بالا پرداختیم. اما بر طبق مطالعات خود و دیگر پژوهشگران به این نتیجه رسیدیم که مزایای زیر با فراسونوگرافی با بسامد بالا مطلوب به نظر می رسند.
(این فقط یک تکنیک تصویربرداری مقطعی حقیقی (دینامیکی) است
( این یک وضوح فضایی مطلوب و خارق العاده دارد
(نسبت حساسیت و تخصصی بودن آن بالاست
( برای پیگیری بسیار سودمند و مفید است
( یک تکنیک بسیار گسترده و مطلوب است
( این می تواند با یک هزینه بسیار پایین انجام شود
(این یک تکنیک پژوهشی غیرهجومی است
(خطر رادیاسیون/ تشعشع در آن پایین است.
در هر صورت، مطالعه ما و برخی مطالعات دیگر برخی مزایای این شیوه را نشان می دهد:
( این وابسته به اپراتورهاست
(این یک منحنی یادگیری طولانی دارد
( نتایج صحیح فقط از سوی افراد با تجربه و واجد صلاحیت حاصل خواهد شد