مقاله رگرسیون چندگانه و ضرایب همبستگی

1-22- اجسام خارجی بین ماهیچه ای………………………………………………………………………………
Widget not in any sidebars

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………
فصل سوم
مواد و روش کار
3-1- تعداد نمونه ها…………………………………………………………………………………………………….
3-2- اندازه گیریهای اولتراسونوگرافی……………………………………………………………………………..
فصل چهارم
نتایج
4-1- تأیید معادلات رگرسیون……………………………………………………………………………………….
4-2- تکرارپذیری و اثر اپراتور………………………………………………………………………………………
فصل پنجم
بحث
5-1- تخمین ثمرات و وزن های سینه و لاشه با رگرسیون ساده………………………………………….
5-2- تقریبهای بازدهی و وزن ماهیچه های سینه و لاشه با استفاده از رگرسیون چندگانه…………
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ضخامت عضله سینه اندازه گیری شده توسط سونوگرافی و گوشتی بودن و ویژگی چاقی درجوجه های گوشتی بود. این آزمایش بر روی 100 رأس 308 جوجه با سن 42 روز انجام شد. پیش از اندازه گیری های اولتراسونوگرافی ، تمام پرندگان به پشت خوابانده شدند و نگه داشته شدند. مکان های اندازه گیری شناسایی شدند و تصاویر از پرندگان زنده با استفاده از اتصال یک پروب خطی 5/7 مگاهرتزی گرفته شد. جوجه ها وزن شدند. درنرها ضخامت عضله سینه قبل از کشتار اندازه گیری مشخص شد ویژگیهای بررسی شده شامل دور قفسه سینه، پهنای سینه، طول و زاویه ستون فقرات، وزن کل بدن مرغ زنده، ضخامت ماهیچه که با سونوگرافی تعیین میشود و وزن گوشت سینه است. پس از این بررسی ها مرغها ذبح شدند و کلیه ماهیچه های سینه آنها ( ماهیچه های سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک) برش داده شده و وزن آنها اندازه گیری شد. در مرحله بعد یک الگوی خطی شامل تاثیر جنسیت و چندین شاخصه پیشگو نظیر متغیرهای کمکی با داده های به دست آمده تطبیق داده شد. تست تشابه شیب خط در مورد جنسیت ها هیچ تفاوتی را نشان نداد. میانگین های به دست آمده برای شاخصه های بررسی شده بدین ترتیب بوده است : وزن گوشت سینه 58/115 گرم، وزن مرغ زنده 1031 گرم، زاویه ستون فقرات 65/68 درجه، دور قفسه سینه 81/26 سانتی متر، طول ستون فقرات 40/10 سانتی متر ،پهنای سینه 67/4 سانتی متر و ضخامت ماهیچه 52/11 میلی متر . همه این شاخصه ها به جز زاویه ستون فقرات ( 28/0) و پهنای قفسه سینه (0/19) تا حد زیادی با وزن گوشت سینه مرتبط بودند : دور سینه (8/0) وزن مرغ زنده (84/0)، طول ستون فقرات (81/0)، و ضخامت ماهیچه (79/0) . نتیجه اینکه اندازه دور قفسه سینه، وزن مرغ زنده، طول ستون فقرات و ضخامت ماهیچه در مرغ های که رشد کند دارند ظاهرا معرف های ارزشمندی در تخمین وزن گوشت سینه مرغ هستند . در حالی که شاخصه های زاویه ستون فقرات و پهنای قفسه سینه معرف های ضعیفی به شمار می روند. از نظر آماری با وزن لاشه، گوشت و عضلات سینه و همچنین با محتوای درصد از عضلات سینه در لاشه در ارتباط است. ضرایب همبستگی بین صفات مورد تجزیه و تحلیل، تشخیص گوشتی بودن در ماده ها، در اکثر موارد کمی بالاتر از نرها بود.
واژه های کلیدی: ماهیچه سینه، جوجه گوشتی راس، اولتراسونوگرافی .
مقدمه و هدف