مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، توسعه اقتصادی

حذف و به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می شود(مفاهیم و اصلاحات پستی،۲۱) که تحت عنوان سرویس های برخط (الکترونیکی) طبقه بندی می شوند. که از آنجمله می توان به جستجوی الکترونیکی مدارک مفقود شده، سفارش بر خط تمبر شخصی، سامانه پست تلفنی ۱۹۳، خرید و فروش اینترنتی، رهگیری مرسولات، دریافت کد پستی و … اشاره نمود.
سرویس های نیابتی
در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک و حذف مراجعات زاید شهری، ادرات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می توانند از پتانسیل پیشخوان واحدهای پستی بهره برده و خدمات خود را عرضه نمایند. مجموعه سرویس هایی که در این فرآیند طبقه بندی می شوند را سرویس های نیابتی نامگذاری نموده اند.(مفاهیم و اصطلاحات پستی)
۸-۱- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرومکانی :
قلمرومکانی تحقیق شهروندان ساکن در محدوده منطقه ۱۳ پستی می باشند که دست کم یک بار از سرویس ها و خدمات پستی استفاده نموده اند.
۲-۸-۱- قلمروزمانی :
محدوده زمانی تحقیق حاضرحدوداً شش ماه می باشد که از آذر ماه ۱۳۹۱ آغاز و تا خرداد ۱۳۹۲ خاتمه یافته است .
۹-۱- مدل تحقیق:
مدل مفهومی این تحقیق با توجه به ترکیب متغیر مستقل «تکایل به استفاده از سرویس های نوین پست» و متغیر وابسته «ویژگیهای کیفیت زندگی شهری» به نوعی محقق ساخته بوده و برگرفته از مدل سانتس و مارتینر می باشد.
بخش اول
۱-۲-پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
پست به عنوان یک نهاد اجتماعی- ارتباطی و فرهنگی در جامعه کمتر مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی در ایران قرار گرفته است و از سوی دیگر مسئله کیفیت زندگی شهری به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برناریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده است و جایگاه ویژه ای یافته است و محققان، دولت ها و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آنها کار می کنند اما بر اساس بررسی های بعمل آمده تا کنون اثر میزان استفاده از خدمات پستی بر روی کیفیت زندگی شهری در هیچ یک از تحقیقات دانشگاهی و علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه به پیشینه و سوابق برخی از تحقیقات انجام شده پیرامون موضوعات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره می شود:
۱-۱-۲ – تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران
شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چند بعدی و پیچیده است که از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است . برای سنجش کیفیت زندگی از روشهای مختلفی در سطوح جغرافیایی مختلفی استفاده میکنند که یکی از این روشها روش موریس است. در این مقاله، هدف بررسی نواحی مختلف شهری ایران بر اساس شاخصهای تعریف شده در ر ابطه با کیفیت زندگی است. روش این تحقیق، از انواع روشهای توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری دادهها به صورت اسنادی است. حجم نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل ۲۵۳ ناحیه شهری است. برای بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت زندگی از آمارها و اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است.
واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، الگوی موریس، محرومیت، برخورداری، نواحی شهری ایران
(فرجی ملائی و همکاران ۱۳۸۹ )
۲-۱-۲- بررسی موانع اجتماعی – فرهنگی استفاده شهروندان تهرانی از خدمات ارتباطی پست
در حالی که نظریه غالب، مشکلات فنی، عملیاتی و ساختاری پست را عامل اصلی ناتوانی این سازمان ارتباطی در ایران می دانند، ایده تحقیق حاضر بر اساس این فرضیه شکل گرفته است که وجود عوامل و موانع بیرونی، خصوصاً وضعیت و شرایط فرهنگی _ اجتماعی حاکم بر کشور نیز, می تواند از دلایل اصلی کم اقبالی مردم نسبت به خدمات ارتباطی پست و استفاده از آن باشد. لذا در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی نقش عوامل فرهنگی – اجتماعی از جمله رابطه بین اعتماد مردم به دستگاه های دولتی، سطح سواد، اعتماد به فرهنگ مکاتبه در مقابل فرهنگ مراجعه حضوری، آگاهی های عمومی جامعه از توانمندی های پست و میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با میزان استفاده از خدمات ارتباطی پست، به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.
روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد به فرهنگ مکاتبه و آگاهی های عمومی جامعه از قابلیت ها و توانمندی های پست نقش مستقیم و مؤثری بر میزان استفاده از خدمات این نهاد ارتباطی دارد. اما بین سطح سواد، اعتماد مردم به دستگاه های دولتی و میزان بهره مندی شهروندان از وسایل ارتباط جمعی با استفاده از خدمات ارتباطی پست، رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.
(احمدی،۱۳۸۷)
۳-۱-۲- بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری
اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادی با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و بهرهوری از منابع اقتصادی موجود جهان میباشد که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای در حال توسعه بوده است. هر چند تعریف واحد و مورد توافقی در مورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادی بر پایه توسعه پایدار و دانش اقتصاد محیط زیست میتوان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی در پی بهبود سلامتی انسانها و ایجاد برابری اجتماعی نیز میباشد. در مقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهری در تحقق اهداف اقتصاد سبز و بررسی استراتژیهای موثر در ایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهای در حال توسعه و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز درشرائط شهرهای ایرانی با تاکید بر کلان شهر مشهد پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: اقتصاد سبز، توسعه اقتصادی پایدار، حمل و نقل سبز، شهر سبز
(یزدان پناهی و ملکی ۱۳۸۹ )
۴-۱-۲- کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد
کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی ذهنی و عینی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است.همچنین در بررسی رابطه متغیر های مستقل با دو نوع کیفیت زندگی ذهنی و عینی مشخص شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیر ها بر کیفیت زندگی عینی افراد موثر است.در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیر ها می تواند کیقیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد.البته میزان تاثیر گذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است.علاوه بر دو متغیر فوق ، سرمایه انسانی ( تحصیلات ) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.
( صفا و کرمانی ۱۳۹۰ )
۵-۱-۲- سانتوس و مارتینز( ۲۰۰۷) در پژوهشی که به منظور نظارت بر کیفیت زندگی شهری در شهر پورتو انجام داده اند، برای کیفیت زندگی شهری در این شهر جنبه های زیر را تعریف کرده اند
الف: اجتماع: جمعیت، آموزش، ساختار فرهنگی، بهداشت، ایمنی، ناهنجاری های اجتماعی ب: وضعیت محیط زیست: فضاهای سبز، آب و هوا، صدا، کیفیت هوا، زیرساخت های اساسی ج: وضعیت کالاهای اجتماعی: تسهیلات اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تسهیلات آموزشی، تسهیلات اجتماعی و درمانی، تحرک و پویایی، خرده فروشی د: وضعیت اقتصادی: درآمد و هزینه، بازار کار و بازار مسکن، مکانیزم اقتصادی((۲۰۰۷, Santos
۶-۱-۲- آلنگین و همکاران(۲۰۰۱ ) در پژوهشی با عنوان(رویکردی چندجانبه به کیفیت زندگی شهری ) این مفهوم را در شهر استانبول مورد بررسی و سنجش قرار دادند ) .(Ulengin, 2001,p 354
هدف از این پژوهش: هدف از این پژوهش، مدلینگ کردن اولویت ها، انتظارات و نیازهای ساکنین شهر استانبول که شهری با جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر می باشد، با استفاده از یک راهبرد چند جانبه می باشد. تعیین این اولویت ها می تواند به تخصیص بهینه و کارآیی منابع شهری کمک بسیاری کرده و به عنوان راهنما مورد استفاده برنامه ریزان شهری و تصمیم گیران محلی قرار بگیرد.
علیرغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی است، توافقی ادراکی بین متخصصان وجود دارد که بر مبنای آن اکثر آنها کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدی می دانند و آنچه در این ادراک مسلم است، این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص های عینی و شاخص های ذهنی صورت می گیرند بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی چندبعدی(Allen,Vogt and Cordes,2002:14 ) بودن آن است که بر این امر تمام متخصصان دنیا توافق دارند و علی رغم اینکه تمام محققان در شناسایی این ابعاد، تلاش های فراوانی کرده اند ولی باز اختلا ف نظر دارند اما روی هم رفته می توان گفت که نقاط مشترک آنها بیشتر از اختلافشان است.
(کرد زنگنه، ۱۳۸۵ )
بخش دوم
مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
۱-۲-۲- مقدمه
ارتباطات پستی بخش مهمی از ارتباط به مفهوم عام را در بر می گیرد. تشکیلات پستی و سازمان پست، در تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی نقش غیر قابل انکاری دارد. پست به عنوان یک نیاز ارتباطی در جوامع مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون و بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی جایگاه های متفاوتی دارد. پیدایش و تحول پست با ساختار اقتصادی، اجتماعی و محیطی کشورها همبستگی بسیار عمیقی دارد.
از سویی پست در جایگاه نهاد ارتباطی، بنگاه خدماتی و مؤسسه زیربنایی، از زوایای گوناگون در خور پژوهش است. مطالعه پست تحت این عنوان ها، موجب آشنایی با شبکه ای بسیار سودمند برای توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی کشور می شود.
پست ازجمله بنگاه های نادری است که کارکرد خوب آن در گرو شناخت و همکاری مردم با آن است. نیمی از کارکرد خوب پست در گرو شناخت هرچه بیشتر مقررات و کارکرد اقتصادی پست در نزد مردمان است. هر بافتی از جمعیت کشور (کشاورزی، بخش خدمات، بخش صنعت، حوزه فرهنگ، مصرف کنندگان و …) ارتباطات ویژه خود را دارند و به تناسب هر جمعیتی ارتباط پستی ویژه ای را می طلبد که بستگی به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز جغرافیایی آن دارد. اما به هر حال هر اندازه که پست قادر به تأمین نیازهای ارتباطی جمعیت های اقتصادی- فرهنگی باشد، به تقلیل هزینه های آنان کمک می کند.
با توجه به عنوان و موضوع تحقیق و بر اساس پیش فرض هایی که ذکر شد، در مجموعه نظریات ارائه شده در حوزه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *