مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی-خرید پایان نامه کامل

در مورد روایی آنها بحث شده است. در این پرسشنامه از آزمون بارتلت برای سنجش روایی استفاده شد که شاخص کفایت نمونه آن بالاتر از 90/0 بود که نشان می دهد ابزار از روایی مطلوبی برخوردار است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در بخش آمار توصیفی برای هریک از مقیاسها میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی توزیع ذکر شده است و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

فصل چهارم:
نتـایج
4-1- مقدمه:
در این فصل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخصهای توصیفی هر متغیر به تفصیل بررسی و به شکل توزیع متغیرها نیز توجه شده است. سپس با توجه به مقیاس متغیرهای مورد اندازه گیری به منظور تشخیص جهت و مقدار رابطه از ضریب دو متغیری پیرسون و برای پیش بینی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
4-2- بررسی شاخصهای توصیفی نمونه
به منظور توصیف جامعه آماری ابتدا اطلاعات توصیفی دانش آموزان در مقیاسهای مربوط به جنسیت و میانگین پیشرفت تحصیلی بررسی می شود. جداول 4-1 فراوانی مربوط به توزیع دانش آموزان بر حسب جنسیت ارائه می کند.
جدول 4-1 اطلاعات مربوط به جنسیت افراد نمونه و میانگین پیشرفت تحصیلی
جنسیت
فراوانی
درصد
میانگین پیشرفت تحصیلی

 
 
پسر
136
59
84/12
دختر
94
41
68/16
با توجه به جدول تعداد دانش آموزان پسر 136 نفر و تعداد دانش آموزان دختر 94 نفر است که به ترتیب 1/59 و 9/40 درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند. دقت در میانگین پیشرفت تحصیلی نشان می دهد میانگین پیشرفت تحصیلی دختران حدود 3 نمره از پسران بیشتر است. شکل 4-1 نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب جنسیت نشان می دهد.
شکل 4-1 نمودار توزیع فراوانی بر اساس جنسیت
با توجه به اختلاف میانگین پیشرفت تحصیلی دختران و پسران نمودار توزیع فراوانی میانگین مدارس جهت توصیف بیشتر در نمودار 4-2 آمده است.
شکل 4-2 میانگین دبیرستانهای دخترانه
با توجه به شکل 4-2 میانگین دبیرستانهای دخترانه به طور متوسط از میانگین دبیرستانهای پسرانه بیشتر است. مدارس شهید بهشتی، شهید آوینی و سما دارای میانگینی کمتر از زینبیه و شهید دستغیب و امام صادق (ع) دارای میانگینی کمتر از خدیجه کبری (س) می باشند. برای توصیف سایر متغیرهای پژوهش در سه مدل کلی، پسران و دختران جدول 4-2 ارائه می شود.
جدول 4-2 شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
کجی
کشیدگی
مدل کلی
هوش هیجانی
112.66
11.
33
165
11.56
338/0-
150/0
وضعیت اقتصادی- اجتماعی
12.47
7
22
2.49
312/0
443/0-
نگرش به مدرسه
27.36
7
35
5.96
969/0-
751/0
پیشرفت تحصیلی
14.41
6.66
20
3.77
191/0-
116/0-
مدل پسران
هوش هیجانی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

113.63
33
165
10.07
258/0-
121/0
وضعیت اقتصادی- اجتماعی
12.24
7
22
2.39
287/0
615/0-
نگرش به مدرسه
27.11
7
35
6.05

03/1-
617/0
پیشرفت تحصیلی
12.84
6.85
19.62
3.32
181/0

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید