مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی-خرید پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

در مورد روایی آنها بحث شده است. در این پرسشنامه از آزمون بارتلت برای سنجش روایی استفاده شد که شاخص کفایت نمونه آن بالاتر از 90/0 بود که نشان می دهد ابزار از روایی مطلوبی برخوردار است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در بخش آمار توصیفی برای هریک از مقیاسها میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی توزیع ذکر شده است و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

فصل چهارم:
نتـایج
4-1- مقدمه:
در این فصل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخصهای توصیفی هر متغیر به تفصیل بررسی و به شکل توزیع متغیرها نیز توجه شده است. سپس با توجه به مقیاس متغیرهای مورد اندازه گیری به منظور تشخیص جهت و مقدار رابطه از ضریب دو متغیری پیرسون و برای پیش بینی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
4-2- بررسی شاخصهای توصیفی نمونه
به منظور توصیف جامعه آماری ابتدا اطلاعات توصیفی دانش آموزان در مقیاسهای مربوط به جنسیت و میانگین پیشرفت تحصیلی بررسی می شود. جداول 4-1 فراوانی مربوط به توزیع دانش آموزان بر حسب جنسیت ارائه می کند.
جدول 4-1 اطلاعات مربوط به جنسیت افراد نمونه و میانگین پیشرفت تحصیلی
جنسیت
فراوانی
درصد
میانگین پیشرفت تحصیلی

 
 
پسر
136
59
84/12
دختر
94
41
68/16
با توجه به جدول تعداد دانش آموزان پسر 136 نفر و تعداد دانش آموزان دختر 94 نفر است که به ترتیب 1/59 و 9/40 درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند. دقت در میانگین پیشرفت تحصیلی نشان می دهد میانگین پیشرفت تحصیلی دختران حدود 3 نمره از پسران بیشتر است. شکل 4-1 نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب جنسیت نشان می دهد.
شکل 4-1 نمودار توزیع فراوانی بر اساس جنسیت
با توجه به اختلاف میانگین پیشرفت تحصیلی دختران و پسران نمودار توزیع فراوانی میانگین مدارس جهت توصیف بیشتر در نمودار 4-2 آمده است.
شکل 4-2 میانگین دبیرستانهای دخترانه
با توجه به شکل 4-2 میانگین دبیرستانهای دخترانه به طور متوسط از میانگین دبیرستانهای پسرانه بیشتر است. مدارس شهید بهشتی، شهید آوینی و سما دارای میانگینی کمتر از زینبیه و شهید دستغیب و امام صادق (ع) دارای میانگینی کمتر از خدیجه کبری (س) می باشند. برای توصیف سایر متغیرهای پژوهش در سه مدل کلی، پسران و دختران جدول 4-2 ارائه می شود.
جدول 4-2 شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
کجی
کشیدگی
مدل کلی
هوش هیجانی
112.66
11.
33
165
11.56
338/0-
150/0
وضعیت اقتصادی- اجتماعی
12.47
7
22
2.49
312/0
443/0-
نگرش به مدرسه
27.36
7
35
5.96
969/0-
751/0
پیشرفت تحصیلی
14.41
6.66
20
3.77
191/0-
116/0-
مدل پسران
هوش هیجانی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

INLINE  مقاله با موضوعسرمایه انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

113.63
33
165
10.07
258/0-
121/0
وضعیت اقتصادی- اجتماعی
12.24
7
22
2.39
287/0
615/0-
نگرش به مدرسه
27.11
7
35
6.05

03/1-
617/0
پیشرفت تحصیلی
12.84
6.85
19.62
3.32
181/0

دیدگاهتان را بنویسید