مقاله رایگان درباره ارزیابی عملکرد

آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند(ایماد،2006).
در ضمن، ساختار مالی نیز به عنوان مهمترین عامل موثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آن ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را به لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار مالی آنان منوط کرده است. این وضعیت، برنامه ریزی راهبردی آن ها را به انتخاب منابع موثر بر هدف ” حداکثر کردن ثروت سهام داران ” نزدیک کرده است(فرگوسن و لیستیکو،1998).
در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی و مالی در هر نهاد و شرکت وابسته به وجود بخش مالی کارا و قدرتمند است(1997. Boquist ,Milbourn , Thakor,Bacidore).
بنابراین تدوین راهکارهای صحیح، به منظور بهبود عملکرد مالی یک سازمان، یکی از مهمترین اجزای فرایند ارزیابی عملکرد مالی سازمان ها است. تحلیل پوششی داده ها (DEA) ، یکی از روش های معتبر در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی عملکرد و تدوین راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد شرکت ها در نظر گرفته می شود. در تحلیل پوششی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، از قبل هیچ پیش داوری درباره شرکت های مورد بررسی انجام نمی شود و از این رو، مدل های DEA ، به دلیل استفاده از فرضیه های کمتر در روند ارزیابی شرکت ها، نسبت به مدل های مشابه ، به جایگاه خاصی دست یافته اند.
نهادها و سازمان های مرتبط با ارباب رجوع ، مهم ترین بخش هایی هستند که به ارزیابی عملکرد مالی بسیار نیازدارند و با توجه به اینکه در آستانه قرن دانش و اطلاعات ، هر نوع برنامه ریزی، تصمیم گیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی، بدون کاربرد ارتباطات و سازماندهی آن بر مبنای فناوری های جدید در اطلاع رسانی، به دور از واقعیت های جامعه جهانی است، ارتباطات، مهم ترین عامل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و جایگاه بسیار مهمی دارد. بدون تردید، جوامعی وضعیت مناسب تری خواهند داشت که با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف ارتباطی، همواره تلاش می کنند تا درباره مسایل روز و رخدادهای گوناگون در مناطق مختلف جهان، اطلاعات کسب کنند. از این رو می توان گفت که در عصر حاضر، اطلاعات و ارتباطات ، یک سرمایه ملی و پشتوانهای برای تحقق اهداف برنامه های توسعه و در نهایت، استقلال و خودکفایی کشورها محسوب می شود. فناوری مخابرات، در سالیان اخیر به سرعت توسعه یافته و امکان عرضه مجموعه گسترده ای از خدمات را به مشترکان خانگی و سازمان ها فراهم کرده است. علاوه بر این، رشد ارتباطات موجب شده است که صنعت مخابرات، وظایف متنوعی را برای پشتیبانی از رشد پیشرفت های مالی برعهده گیرد. به هر حال در هزاره جدید، این صنعت با رشد فزاینده محیط کسب و کار پیش بینی ناپذیر، با بازار رقابتی ناشی از جهانی شدن کسب و کار مواجه شده است. اثر نافذ رقابت جهانی، سازمان های مخابراتی را ملزم کرده است تا به ارزیابی عملکرد مالی خود بپردازند(Loomis, and Taylor, 2001)
در چنین شرایطی، سنجش کارایی می تواند مبنای خوب برای مقایسه شرایط فعلی سازمان با شرایط گذشته باشد و به عنوان یک ابزار می توان از آن برای برنامه ریزی آتی سازمان استفاده کرد. در ضمن از سنجش کارایی می توان به عنوان ابزاری برای الگو گرفتن استفاده کرد. در این روش، بین واحدهای مشابه ، واحدی که کارایی بیشتری دارد، به عنوان الگو انتخاب می گردد و به منظور افزایش کارایی، ازآن الگو گرفنه می شود.
کارامد سازی واحدهای اقتصادی در راستای بهینه منابع کمیاب از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار است. به منظور یافتن تکنیک های کارساز برای ارزیابی کارایی، علم اقتصاد به سراغ ریاضیات به ویژه برنامه ریزی ریاضی رفته است. در بسیاری از مطالعات در این زمینه به دنبال افزایش خروجی و یا کاهش ورودی هستند ، در این مدل ها به وجود فاکتورهای نامطلوب توجهی نشده در صورتی که به هنگام ارزیابی عملکرد نحوه رویکرد ما به فاکتورهای مطلوب و نامطلوب باید متفاوت باشد.در این پژوهش بر مدل تحلیل پوششی داده ها با فاکتورهای نامطلوب تمرکز کرده ایمو براساس آن نتایج ارزیابی کارایی 27 شرکت سهامی مخابرات استانی کشور در سال مالی منتهی به اسفند 1392 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به نکات گفته شده، در پژوهش حاضر، به دنبال تعیین کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی و همچنین با توجه به مسئله خروجی های نامطلوب در پی آن هستیم که با تخصیص بهینه منابع تعریف شده در عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی ( حجم دارایی، حجم سرمایه، تعداد کارکنان، هزینه پرسنلی، هزینه عملیاتی ) خروجی نامطلوب تعریف شده در عملکرد مالی شرکت ها ( حساب های دریافتنی تجاری از سایر اشخاص ) را به حداقل مقدار ممکن برسانیم وباید بدانیم چنانچه منابعی جدید در یک فرآیند تولید افزوده شود، چگونه می توان به طریقی منصفانه در جهت کاهش خروجی های نامطلوب، آنها را در بین واحدها توزیع نماییم؟

 
 
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
در قرن حاضر تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند به طوری که بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به 70% از حجم نیروی کار در بخش خدمات مشغول به کار هستند.فناوری مخابرات در سالیان اخیر به میزان بسیاری توسعه یافته و امکان عرضه مجموعه وسیعی از خدمات را به مشترکان خانگی و سازمان ها فراهم کرده است و در کنار این توسعه، خصوصی سازی نیز خود نقش مهمی در این زمینه ایجاد کرده است(Loomis, and Taylor, 2001). گروه های «طراحی و توسعه مهندسی»، «بازاریابی و تجاری»، «عرضه کنندگان خدمات مخابراتی»، «سازندگان تجهیزات مخابراتی و اقلام جانبی» و به ویژه پژوهشگران علاقمند هستند تا درباره وضعیت موجود عملکرد شرکت های مخابرات و نیز وضعیت شرکت های مذکور در سال آتی اطلاعات کسب کنند(میرغفوری و شفیعی و ندافی، 1390).
از سوی دیگر، توسعه سرمایهگذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیرکارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهتگیری سرمایهگذاران (مبتنی بر خطرپذیری و بازده)، سرمایهگذاریها در صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا خطر کمتری برخوردار است و این امر، در نهایت، سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات بیشماری روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود، نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروتهای خدادادی خود هستند(خواجوی و سلیمی فردو ربیعه ، 1384).
از این گذشته، هیلو و وی من (2001) ستاده های نامطلوب را که به عنوان یک عنصر کلیدی که بر عملکرد مؤثر است، در نظر گرفتند. بنابراین استفاده ازروشی که علاوه برسازگاری بامفاهیم تئوری تولید،به کمک آن قادربه کاهش خروجی های نامطلوب وافزایش خروجی های مطلوب باشد، به عبارتی طراحی مدل های تخصیص منابع به طوری که منجر به کاهش ستاده های نامطلوب گردد، کمک بسیار مؤثری در حوزه مدلسازی و ارزیابی خواهد بود(Hailu & veeman,2001).
1-4-سوالات پژوهش
پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که « چنانچه منابعی جدید در یک فرآیند تولید افزوده شود، چگونه می توان به طریقی منصفانه در جهت کاهش خروجی های نامطلوب آنها را در بین واحدها توزیع نمود». در این راستا سؤالات فرعی ذیل مطرح می شود:
طرح مناسب تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب چیست؟
ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابراتی استانی چگونه صورت می پذیرد؟
از بین شرکت های مخابراتی استانی، کدام ها کارا و کدام ناکارا هستند؟
با توجه به مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب در بین شرکت های سهامی کدام شرکت ها کارا خواهند شد؟
1-5-اهداف پژوهش
ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها.
تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب.
تخصیص منابع در بین واحدهای تصمیم گیرنده .
تعیین کارایی مجدد واحدهای تصمیم گیرنده پس از تخصیص بهینه منابع.
1-6-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
کارمندان: تعدادکارمندان شرکت های سهامی مخابرات استانی.
سرمایه: میزان سرمایه شرکتهای سهامی مخابرات یا سپرده های آنها.
دارایی: داراییها همان منابع شرکت هستند.
هزینه پرسنل: هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جانبی مرتبط با کارمندان.
هزینه عملیاتی: هزینه کلی عملیات برای شرکتهای سهامی مخابرات استانی.
ودایع مشترکان: مبالغی که مشترکان نزد شرکتهای سهامی مخابرات استانی می سپارند.
نسبتهای نقدینگی شامل:
نسبت جاری = داراییهای جاری / بدهیهای جاری.
نسبت اهرم مالی شامل:
نسبت بدهی = کل بدهیها / کل دارایی ها.
نسبتهای سودآوری شامل:
(ROI) بازدهی دارایی : سودخالص / کل دارایی.
(ROE)بازدهی حقوق صاحبان سهام: سودخالص / حقوق صاحبان سهام.
(ROS)بازدهی فروش: سودخالص / فروش.
خروجی نامطلوب : حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص
1-7-قلمرو پژوهش

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می شود:
1-7-1-قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر به تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب و تعیین کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.
1-7-2-قلمرو مکانی : پژوهش حاضر به بررسی شرکتهای سهامی مخابرات استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
1-7-3-قلمرو زمانی : این پژوهش از لحاظ اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1392 می باشد.
1-8-روال انجام پژوهش
در فصل های آتی به ترتیب در فصل دوم به مرورمنابع وادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش در خصوص تحلیل پوششی داده ها و شرکت مخابرات پرداخته می شود و در فصل سوم روش اجرای تحقیق وموادوروشهای مورد استفاده در پژوهش حاضر بیان می شود و در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل داده هاویافتههای تحقیق می پردازیم و در فصل پنجم بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات ارائه خواهد شد.

فصل دوم
مرورمنابع/ ادبیات پژوهش/ پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه
مسئله تخصیص منابع یکی از حوزه های کلاسیک در علوم مدیریتی است. با توسعه روش DEA، این مسئله همچنان به عنوان موضوع تحقیقاتی بررسی شده است.هدف اصلی تخصیص منابع این است که منابع طوری تخصیص یابند تا اهداف سراسری سازمان تا آنجا که ممکن است برآورده شود. از طرفی فرآیند تولید همواره منجر به تولید خروجی هایی می شود که هم شامل ستاده های مطلوب هستند و هم نامطلوب که مدل های سنتی ستاده های نامطلوب را در نظر نمیگیرند در حالی که حضور خروجی هایی ازاین قبیل،تحت عنوان عوامل محیطی،نقش مهمی دربرآوردمیزان کارایی این واحدها دارد(Hong& wei&zhixiang& chengming ,2013)
بنابراین مدلهای تحلیل پوششی داده ها که یکی از روش های ناپارامتری برای برآورد کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است، با ورودیها و خروجی های نامطلوب با تغییر شکل داده ها در پژوهش های مختلف به طور متناوب بحث میشود. زیرا مدلسازی ستاده های نامطلوب به طوری که قادر به کاهش خروجی های نامطلوب و افزایش خروجی های مطلوب باشیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، در این فصل از پژوهش حاضر، در بخش اول به مرور ادبیات مربوط به تحلیل پوششی داده ها و انواع مدلهای آن، روش های ناپارامتری برای مدلسازی ستاده های نامطلوب پرداخته میشود در بخش دوم مروری بر تاریخچه مخابرات و در بخش سوم به پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد.
2-2-بخش اول: مبانی نظری
2-2-1-تعریف تحلیل پوششی داده ها
تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و … در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شدهاند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهادههای متفاوت به ستادههای نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل
جدید، در سازمانهای کنونی غیرعملی به نظر میرسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی، 1390).
یکی از روش های غیرپارامتری، جهت اندازهگیری کارائی و بهرهوری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر در سال 1974، مفاهیم و مدلCCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی خطی برای داده های مشاهده شده میباشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم میکند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره میشود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی، 1391).
تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازهگیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می‌شود(Matrin &Kocher&Sutter., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرنده مشابه است که تعداد ورودی‌های مصرفی و خروجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با بهره گرفتن از مدلهای برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکتهایی با بهترین کارایی نسبی به دست میآید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکتها، قرار میگیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با بهره گرفتن از یک مرز تولید غیرپارامتری میتوان کارایی را به صورت نسبی م
ورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).
در سال 1957

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *