مقاله رایگان با موضوع کشاورزی و اقتصاد و بهره وری کشاورزی

1- تامین نیروی انسانی بخشهای دیگر اقتصادی
2- تامین غذا
Widget not in any sidebars

3- ارزآوری
4- ایجاد سرمایه و پس انداز
5- بازار مصرف مناسب برای تولید محصولات صنعتی (مواد اولیه ومصرف کننده مواد صنعتی )
همچنین پیوند بین صنعت و کشاورزی هر چه بیشتر باشد قوی تر و بالعکس. مشکل عمده بخش کشاورزی در طی دوره های مختلف صنعت در زیر ساخت ها ی بخش کشاورزی و مسئله مالکیت زمین ها و خرد شدن اراضی و همچنین افزایش تعداد بهره برداران و وجود دلالان در زمان فروش محصول می باشد .( روتان،1378،ص43)
2-9. اهمیت توسعه روستایی
نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی و سیاسی در مقیاس محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ، نابرابری فزاینده ، رشد سریع جمعیت ، بیکاری ، مهاجرت ، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است . به نظر مایکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند . بلکه به این علت است که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت ، بهبود محیط روستایی است که این امر با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش هایی که برای توسعه ملی صورت می گیرد امکان پذیر است. همچنین توسعه روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن در روستاها و خود کفا ساختن آنها در روند توسعه اقتصادی و جوامع روستایی تعریف شده است. در همین راستا از توسعه اقتصادی روستایی به عنوان عنصری حیاتی برای توسعه ملی و راه حل نهایی مشکل بیکاری و تراکم جمعیت شهری یاد می شود که در عمل به بهبود سطح زندگی روستاییان در ابعاد مختلف درآمد ، اشتغال ، آموزش بهداشت ، تغذیه ، مسکن و گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع روند پیشرفت در طول زمان می انجامد. مایکل تودارو در مورد توسعه اقتصادی روستایی می گوید: توسعه روستایی باید در چارچوب تحولات ساختهای اقتصادی و اجتماعی نهادها و روابط فزاینده در مورد مناطق روستایی مورد بررسی قرار گیرد . هدفهای توسعه روستایی می تواند عموماً به رشد کشاورزی و اقتصادی محدود شود ، هدفهای فوق را باید بر حسب توسعه هدف گذاری کرد که از طریق مشارکت جهانی نیمی از افراد فقیر بتوانند تا سال 2015 از شرایط یاد شده خارج شوند. اعضای اسکاب نیز در سال 1997 متعهد شدند که اقدامات لازم برای ریشه کن کردن فقر را تا سال 2010 انجام دهند. در ایران نیز برای مبارزه با فقر در قالب برنامه های توسعه طرح ساماندهی اقتصادی پیش بینی هایی صورت گرفته و چندین بار لایحه فقر زدائی تهیه و تنظیم شده که این تلاشها در نهایت به اقدامی موفق منجر نشده است. از طرفی نتایج مطالعات انجام گرفته در سال های اخیر به حوضه های تصمیم گیری راه یافته ولی سیاست های اتخاذ شده نمودی عینی در سطح ملی همانند آنچه در کشورهای چین ، مالزی ، کره جنوبی صورت گرفته پیدا نکرده است . شاید ثمره تمامی تلاش های گذشته در شرایط کنونی ظهور و تاسیس وزارت خانه ای جدید به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد و از اینکه این وزارت خانه برای مبارزه با فقر و نابرابری در جوامع شهری و روستایی کشور در سطحی قابل قبول چه اقداماتی و برنامه هایی در دست خواهد داشت ، نیازمند گذشت زمان است و انتظار بر این است که با آغاز کار تحول اساسی در وضعیت رفاهی جامعه روی دهد .(تودارو ، 1365، ص35)
2-10. مدلهای توسعه کشاورزی
2-10-1. مدل بهره برداری از زمین
سابقه تاریخی مربوطه به قرن 18و19 در اروپای غربی و امریکای شمالی مهمترین عامل توسعه زمین بوده است . پربیش معتقد بود بخش کشاورزی در ارتباط با تولید مواد اولیه در کشورهای جهان سوم تاثیر دارد ولی این کشورها در تولید مواد اولیه و فروش آنها تحت تاثیر بازارهای بین المللی هستند که مدام کشاورزان در حال ضرر کردن می باشند. از آنجایی که قدرت کشاورز ، زمین است یعنی اگر کشاورزی زمین نداشته باشد یا کم داشته باشد بهمان اندازه از قدرت برخوردار است و نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی بر اساس تئوری سین های اقتصادی بر این عقیده می باشد که در نظام یک کشور به نحوی بر بخش های اقتصادی ویژه تاکید دارند که کشاورزی نقشی در روند توسعه بصورت جزئی و کلان و همچنین بصورت استراتژیکی در نظام تغذیه و نظام اقتصادی دارد و بر اساس این مدل ، زمین تا حدی قابل توسعه است ولی بعلت رشد جمعیت امکان پذیر نمی باشد و تنها چاره آن بهره برداری مطلوب از زمین می باشد یعنی چنانچه برنامه ریزی مدونی برای کشت های مختلف در اقلیم های مختلف صورت گیرد از یک زمین در سال میتوان 2 یا 3 محصول برداشت نمود که هم در نظام تغذیه و هم در نظام اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.( آشیر، 1377،ص125)
2-10-2 . مدل اشاعه:
اشاعه روش های بهتر کشاورزی ، حتی در جوامع قبل از تجدد ، یکی از منابع اصلی رشد بهره وری بوده است. مدل اشاعه ، شالوده فکری بسیاری از تلاشهای تحقیق وترویج در اقتصاد مدیریت وتولید زراعی را فراهم آورد. تحولاتی که به طراحی برنامه های فعال تحقیق وترویج مدیریت مزرعه منجر شد، زمانی رخ داد که پایگاههای پژوهشی تجربی به رشد بهره وری کشاورزی کمک چندانی نکردند. ( همان،ص125)
کمک بیشتر به اشاعه مؤثرتر تکنولوژی شناخته شده را پژوهش های جامعه شناسان روستایی در باره فراگرد اشاعه دامن زد و مدل هایی تکامل یافت که بررابطه میان میزان اشاعه وخصوصیات شخصیتی وموقعیت های آموزشی عاملان زراعی تأکید داشت .( همان ،ص125)
2-10-3. مدل نهاده پر بازده:
اشتیاق شدید در پذیرش مدل نهاده پربازده ، وتبدیل آن به یک مکتب اقتصادی مرهون گسترش مطالعاتی است که نرخ بالای بازده گذاری های عمومی در تحقیقات کشاورزی را گزارش می کردند . هم چنین مرهون تلاش هایی بود که برای توسعه گونه های مختلف غله پر بازده مناسب برای مناطق گرمسیر به عمل می آمد. نهاده های جدید پربازده را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد:
1)ظرفیت موسسأت پژوهشی بخش های خصوصی وعمومی برای ایجاد دانش فنی جدید
2) ظرفیت بخش های صنعتی برای توسعه ، تولید وبازار رسانی نهاده های فنی جدید
3) ظرفیت زارعان در کسب دانش جدید وبکار بستن مؤثر نهاده های جدید (همان ، ص127)
2-10-4. مدل موقعیت
این مدل در زمینه جغرافیایی کاربرد زیادی دارد و بر اثر تقاضای محصولات کشاورزی بخصوص از مراکز مصرف و شهری و به موفقیت عوامل تولید در زمینه توسعه کشاورزی خیلی توجه می کند و دقیقا نظریه فون تونن منطبق با این مدل است . اساس نظریه بر این اصل است که مراکز مصرف چگونه می تواند روی درجه فشردگی کشت و نوع محصول اثر بگذارد . (ورنون، روتان، 1378،ص51)
2-10-5. مدل انتشار
مدل انتشار امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ، بخش نوآوری و دستیابی به تکنولوژی های جدید و یافته های علمی از طریق مرکز یا خاستگاه اصلی انتشارممکن است از یک کشور یا شهر به کشور یا شهر دیگر از یک آزمایشگاه به سایر نقاط پخش شود که این نشر بر اثر جابجایی و انبساطی صورت می گیرد و مدل کشت محصولات کشت دوم نیز به همین صورت بوده است که اول از یک خانواده در سطح روستا اقدام شده و بر حسب جایگاه اقتصادی که دارد کم کم به بیشتر روستاها و از آنجا به شهرستانهای مختلف در استان منتشر شده است. دیده می شود که ابتدا کند و بتدریج سریعتر شده است و بر حسب اینکه اطلاع رسانی هر چه عمیق تر صورت بگیرد زمینه نوآوری در فعالیت های کشاورزی سریعتر خواهد بود . (همان،ص52)