مقاله درباره عوامل موثر بر بهره وری و بهره وری نیروی انسانی

همانگونه که ذکر شد این پرسشنامه فقط بمنظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است ، لذا نیازی نیست که نام خود را در آن بنویسید .
Widget not in any sidebars

قبلاً از اینکه با صبر و حوصله و دقت سؤالات پرسشنامه را پاسخ می دهید سپاسگذارم.
بهره وری در صنعت به این معنی است که بتوانیم تعداد تولید و کیفیت آنرا افزایش داده و ضمن تقلیل هزینه ها و ضایعات ، کارکنانی راضی ، سالم و با روحیه داشته باشیم . بهره وری باعث می شود تا ما بتوانیم کارمان را از هر جهت بهتر از قبل به انجام برسانیم . بهره وری نیروی انسانی در گرو ایجاد شرایطی است که کارکنان در آن شرایط بتوانند بهتر و بیشتر از قبل کارکنند و نتایج مطلوبتری برای خود و سازمانشان بدست آورند . با توجه به تعاریفی که از بهره وری ذکر شد ، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید .
اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش
همانگونه که در بخش های قبلی اشاره شد به منظور تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان صنایع خودرو سازی کشور ابتدا به مطالعه نظری در متون مربوط به موضوع تحقیق پرداخته و با استفاده از این متون بیش از 15 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها شناسائی شد .
از آنجا که سازماندهی این عوامل در قالب یک پرسشنامه درجه بندی شده نمی توانست اطلاعات دقیق و مورد نیاز تحقیق را فراهم کند و بیم آن می رفت که پاسخ دهندگان پرسشنامه همه آنها را به عنوان عواملی که به هر ترتیب تا اندازه ای بر بهره وری آنها موثر است تاکید کنند لذا در صدد برآمدیم که عوامل مورد شناسایی را به نوعی با یکدیگر مقایسه کنیم و از این طریق پاسخ دهندگان را به تعمق و تفکر بیشتری در پاسخ به سؤالات واداریم .
پرسشنامه مقایسه ای این امتیاز را هم دارد که عوامل مورد نظر ، هر یک بصورت مجرد و مستقل از دیگر عوامل ارزیابی و قضاوت قرار نمی گیرند . ابتدا باید معترف شد از آنجا که عوامل مورد مقایسه همگی از متون و منابع معتبر استخراج شده اند لذا مقایسه و رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیر بر بهره وری کارکنان ، قدری مشکل است برای حل این مشکل تدابیری به شرح زیر اندیشیده و اجرا شد که می توان میزان اعتبار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه را افزایش دهد :
نمونه ها به تعداد بیش ازمعمول انتخاب شدند .
آن بخش از پرسشنامه ها که بدرستی تکمیل نشده بود و یا احتمال هر گونه خطا یا سوء برداشت در تکمیل آنها احساس شد از مجموعه مورد بررسی کنار گذاشته شد .
هر یک از عوامل پانزده گانه 3 بار در قالب سؤالات مختلف و با عوامل مختلف مقایسه شدند . این تدبیر هم پاسخ دهندگان را به دقت بیشتر وا میداشت و هم امکان تشخیص پرسشنامه هائی را که بدون دقت کافی و شناخت لازم تکمیل شده بود را فراهم میکرد .
از آنجا که در پرسشنامه مربوط به ایت تحقیق باید عوامل مذکور رتبه بندی شوند برای بررسی میزان اعتبار اعتبار پرسشنامه از روش آلفا کربناخ که مناسبترین روش برای پرسشنامه های رتبه ای است استفاده شده است .
در این روش پس از تکمیل پرسشنامه در مرحله مطالعه اولیه توسط تعدادی از افراد جامعه آماری که در این تحقیق تعداد 30 نفر بوده اند ، ابتدا واریانس پاسخ افراد به هر سؤال و واریانس پاسخ هر فرد به تمام سؤالات محاسبه شده و سپس از طریق فرمول زیر ضریب آلفا تعیین می شود .
7 – در این فرمول n تعداد سؤالات پرسشنامه ، st واریانس پاسخ های هر فرد به سؤالات و si واریانس پاسخ افراد به هر سؤال است .
این فرمول بنحوی طراحی شده است که هر میزان ضریب بدست آمده به یک نزدیک تر باشد نشاندهنده بالا بودن میزان اعتبار پرسشنامه است .
در تحقیق حاضر پس از انجام مرحله آزمایشی تکمیل پرسشنامه توسط 30 نفر از اعضاء جامعه آماری ، ضریب آلفا به شرح زیر بدست آمد :
8 – رقم بدست آمده نشانگر اعتبار نسبی پرسشنامه است .