مقاله درباره بهره وری کارکنان و دوره های آموزشی


Widget not in any sidebars
عادلانه بودن تشویق ها و پاداش ها و حتی الامکان بصورت نقدی بودن .
قابل رقابت بودن حقوق فرد با حقوق سازمان های مشابه .
سهامدار بودن کارکنان در محیط کار .
سهیم بودن کارکنان در منافع بهره وری .
عوامل مربوط به آموزش و آگاهی :
آگاهی و اطلاع از اهداف سازمان و برنامه های مدیران .
شرکت در دوره های آموزشی مرتبط .
استقرار یک نظام بازخورد به منظور اطلاع کارکنان از نتایج کارشان .
طی یکدوره کارآموزی قبل از آغاز کار
شرکت در دوره های رسمی آموزش (دبیرستان و دانشگاه )
همچنین از آنجا که ذهن انسان بطور معمول امکان مقایسه همزمان و همه جانبه عوامل زیادی را ندارد تصمیم گرفته شد تا عوامل مذکور در گروههای سه تائی در قالب هر سؤال با هم مقایسه شده و رتبه بندی شوند به این ترتیب که هر سؤال شامل یک عامل مربوط به انگیزه های مالی ، یک عامل مربوط به انگیزه های غیر مالی و یک عامل مربوط به آموزش باشد .
مهمترین ایرادی که بر اینگونه تقسیم بندی سؤالات وارد می باشد این است که عوامل مذکور در هر سؤال فقط با دو عامل مقایسه شده و رتبه بندی می شود و ارتباطی با عوامل مذکور در سایر سؤالات ندارد و این اشکال ممکن است از اعتبار نتایج حاصله بکاهد . برای رفع این اشکال تصمیم گرفته شد که از طریق ایجاد (حلقه های اتصال) امکان مقایسه همه عوامل فراهم آید . به این ترتیب تعداد سؤالات به 15 سؤال افزایش می یابد .
شیوه بکار گرفته شده در شکل زیر نمایش داده شده است :
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
این شیوه علاوه بر ایجاد امکان مقایسه همه عوامل از طریق حلقه های اتصال ، موجب می شود تا سؤالات مربوط به هر یک از گروههای انگیزه های مالی ، انگیزه های غیر مالی و آموزش به ترتیب در جایگاه عوامل اول ، دوم ، و سوم هر سؤال جابجا شوند و به این ترتیب در مجموع شانس مساوی برای انتخاب به عنوان مهمترین عامل را داشته باشند . همچنین با توجه با اینکه عوامل 15 گانه هر کدام 3 بار و هر بار با عوامل جدیدی مقایسه مس شوند پاسخ دهندگان ملزم به تفکر و تامل بیشتری شده و این امر نیز بر اعتبار نتایج حاصله می افزاید .
گزینه ها یا انتخاب های مربوط به پاسخ هر سرال در واقع 4 گانه است به این ترتیب که از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا با توجه به اهمیت و اولویت هر یک از عوامل در هر سرال به ترتیب به آنها رتبه 1 ، رتبه 2 و رتبه 3 و اگر عامل به هیچوجه بر بهره وری کاری آنها موثر نیست به آن رتبه صفر بدهند .
یک نمونه پرسشنامه تنظیم شده و بطور تصادفی توزیع شده در صفحات بعد ارائه شده است .
خواهر محترم
برادر ارجمند
با سلام
این پرسشنامه برای انجام یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است . در این تحقیق در نظر داریم تا روشن کنیم که چه عواملی می تواند بهره وری کارکنان شاغل در را بهبود بخشد .
جنابعالی از طریق مشارکت خود در پاسخ دقیق به سؤالات می توانید سهم بزرگی در انجام این تحقیق داشته باشید