مقاله با موضوع در بازارهای جهانی

کشورهای پیشرو در این صنعت و شناسایی شکاف رقابتی موجود، اقدام شده است. [26]
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داده است که صنعت پرورش میگوی ایران از نظر ابعاد مورد بررسی در مدل، در وضعیتی ضعیف‌تر از رقبا قرار دارد و هیچ یک از عوامل مذکور از مزیت برخوردار نمی‌باشد. بهبود وضعیت جهانی پرورش و صادرات میگو در گرو برنامه‌ریزی هوشمندانه به منظور بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در بازارهای داخلی و بین المللی است و بررسی وضعیت فعلی رقابت‌پذیری این صنعت و فاصله آن با سطوح برتر جهانی و تجزیه و تحلیل شکاف‌های موجود، لازمه برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح رقابت پذیری خواهد بود. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء وضعیت رقابتی صنعت و کاهش شکاف شناسایی شده و هر چه نزدیکتر شدن به استانداردهای جهانی در این صنعت، ارائه شده است. [26]
سلیمی‌فرد، (1376) در پایان‌نامه خود با عنوان “بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب” به دنبال مطالعه نقش عوامل تاثیرگذاراقتصادی و غیراقتصادی بر صادرات غیرنفتی بوده و بیان می‌کند که صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در نتیجه بررسی رشد صادرات غیرنفتی و عوامل موثر برآن از اهمیت زیادی برخوردار است.
به این منظور، صادرات غیرنفتی تابعی از دو متغیر اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم و دو متغیر کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی در نظر گرفته شده است و برای بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در طی دوره مورد بررسی بر طبق مبانی نظری ارائه شده کیفیت قوانین و مقررات دارای اثرات مثبت و نرخ تورم دارای اثرات منفی بر صادرات غیرنفتی می‌باشد. به خصوص کیفیت قوانین و مقررات در بین متغیرهای مورد بررسی بیشترین اثر را بر صادرات دارد، اما متغیرهای نرخ ارز و ثبات سیاسی، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که برای افزایش صادرات باید تلاش شود موانع کارکرد موثر اقتصادی و غیراقتصادی توامان رفع شده و برای ارتقای صادرات غیرنفتی بر متغیرهای غیراقتصادی بیشترتاکید شود. نتایج این تحقیق می‌تواند ما را در سیاست گذاری صحیح در جهت رشد صادرات غیرنفتی یاری رساند.[27]
منابع فصل دوم
1. حجازی, سرمد، بازرگان و, روش های تحقیق در علوم رفتاری1376.55.
2. Sanjyot, Carpenter Mason and Dunung, Challenges and Opportunities in International Business. 1.00. 2011.
3. تقوی مهدی, تجارت بین الملل. چاپ دوم. 1389: بازتاب.ص 7و 19و31و34.
4. دومنیک, سالواتره, تجارت بین‌الملل. چاپ ششم. 1385, تهران: نی.ص48-55.
5. حقیقی محمد, بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها. چاپ دوم. 1386, تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.ص12-17.
6. کلباسی حسن, تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها1380, اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. ص12و13.
7. A.J, Smit, The Competitive Advantage of Nations Southern African Business, 2010.
8. کاتلر فیلیپ, مدیریت بازاریابی. دوم. 1385, اصفهان: نشر آموخته.ص 381و385.
9. درویشی باقر، عسگری حشمت الله, جهت گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا ومقایسه آن با ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 1388.
10. بشر آبادی حسین ، پورمقدم امین, عوامل موتر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1391.
11. Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.
12. سلامی حبیب اله ،پیش بهار اسماعیل, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه 1380.

 
 
13. کریم کشته محمد حسین، هاشمی تبار محمود، کلباسی علیرضا, تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان. فصلنامه پژوهش های اقتصادی, 1384.
14. دفتر طرح و توسعه, طرح جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو. معاونت اداری و برنامه ریزی شیلات ایران, 1383.
15. Nations, Food and Agriculture Organization of the United, FishStatJ. 2010, FAO.
16. موسسه تحقیقات شیلات ایران, نگاهی اجمالی به پرورش میگو در ایران و جهان. وزارت جهاد کشاورزی, 1387.
17. Josupeit, Helga, An Overview on the World Shrimp Market. GLOBEFISH, 2004.
18. بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران1390, تهران: سازمان شیلات ایران.
19. طوسی ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی. 1383.
20. مرکز آمار ایران, طرح آمار گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. 1389: تهران.
21. محمودی, بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر 1389.
22. نشاط و بشرآبادی, بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1388.
23. صدرالاشرفی, اشرفی و کرباسی , مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران. 1388.
24. ناجی, میرزایی، قربانی، یزدانی و قره داغی, بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص RCA بر روی صادرات گوشت مرغ ایران. 1384.
25. سهرابی, عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی. 1385.
26. دماوندی مختاری, بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. 1383.
27. سلیمی فرد , بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب. 1376.
فصل سوم
3-1 مقدمه ای بر روش تحقیق
به عقیده کرلینجر، بررسی منظم، کنترل شده، تجربی و انتقادی قضایای فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی است.[1]
تحقیق دارای سه ویژگی می‌باشد که وجه تمایز آن با تجربه، به عنوان اولین روش شناخت به حساب می‌آید: اول تحقیق منظم و کنترل شده و مبتنی بر الگوی استدلالی است، در حالی که تجربه با رویکردهایی سر و کار دارد که به شیوه تصادفی رخ می‌دهند. دوم تحقیق تجربی است و دانشمندان برای اعتبار بخشیدن از تجربه استفاده می‌کنند، به نظر کرلینجر عقاید ذهنی باید در مقابل واقعیت عینی مورد بررسی قرار گیرند. سوم تحقیق خود اصلاح‌گر است که تنها روش علمی دارای مکانیسم‌هایی است که تا حد امکان دانشمندان را از ارتکاب خطا مصون نگه می‌دارد و به گفته مولی این کارکرد خود اصلاحی مهم‌ترین جنبه علم است که باعث می‌شود همواره نتایج علمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرند. [1]
در این فصل قصد داریم مراحل انجام این تحقیق را به ترتیب زیر بیان نماییم تا به چگونگی انجام مراحل پی برده و از جزئیات آن آگاه گردیم.
بنابراین ابتدا به صورت خلاصه به تعریف هر مرحله پرداخته و سپس در هر مرحله به ارتباط آن را با مراحل تدوین تحقیق پایان‌نامه بیان می‌کنیم.
3-2 انتخاب و تبیین مساله تحقیق
اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته و از این رو میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.
بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آنها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می‌تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.
صنعت میگوی ایران که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد نیز می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم غیرنفتی در سبد صادراتی کشور نقش تاثیر گذاری را به خود اختصاص دهد.
یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیر تفتی کشور صنعت میگو و پرورش آن بوده است. با بررسی تولید و صادرات جهانی این محصول که در فصل دوم کامل به آن پرداخته شد مشخص می‌گردد که کشور ایران از نظر تولید و صادرات جهانی این محصول سهم بسیار اندکی را دارا می‌باشد که این مساله حکایت از حضور ضعیف صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای جهانی دارد.

با توجه با این که اغلب کشورهای پیشتاز در این صنعت کشور‌های در حال توسعه می باشند، لزوم و ضرورت مطالعه کامل برای بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در سطح جهان و ارائه راه کارهای جدید و کاربردی بیشتر نمایان می‌گردد .
سوال اساسی که قصد داریم به آن بپردازیم این است که چه مزیت‌های نسبی در این محصول ارزشمند در مقایسه با دیگر صادر‌کنندگان جهان وجود دارد تا بتوانیم با شناسایی آنها گامی مثبت را در جهت بهبود وضعیت رقابتی این صنعت برداریم.
3-3 تشریح روش کار
پس از اینکه در رابطه با بیان مساله به وجود آمده توضیحاتی ارائه گردید و چرایی بررسی این مشکل در بخش اول این فصل به صورت خلاصه بیان شد قصد داریم توضیحات مفصل تری نسبت به فصل اول تحقیق درباره چگونگی انجام کار و تشریح آن بیان گردد.
در این مطالعه ما در سه مرحله تحقیق را انجام می‌دهیم:
محاسبه مزیت نسبی صادراتی در طول سال‌های 1976-2009
شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی
میزان تاثیر‌گذاری عوامل شناسایی شده به وسیله بررسی مدل
هر یک از مراحل ذکر شده در سه گام مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
جامعه آماری مورد بررسی
روش جمع آوری داده‌ها
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
3-3-1 مرحله اول محاسبه مزیت نسبی صادراتی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گام اول جامعه آماری مورد بررسی
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهائی اشاره دارد که محقق می‌خواهد درباره آنها به تحقیق بپردازد.[2]
از آنجا که داده‌های مرحله اول بر اساس اطلاعات موجود صورت می‌پذیرد بنابراین جامعه آماری استفاده شده عبارت است از کلیه داده‌هایی که بین سال های 1976 تا 2009 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گام دوم روش جمع آوری داده‌ها
در اینجا قصد نداریم به بررسی روش‌های جمع‌آوری داده‌ها بپردازیم لیکن فقط به ذکر این موضوع بسنده می‌کنیم که در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید به عنوان داده مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق به دنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می‌تواند نسبت به گردآوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده‌اند اقدام کند.[3]
بنابراین برای اینکه تشخیص دهیم این صنعت دارای چه وضعیتی از نظر مزیت نسبی در مقایسه با دیگر رقبای خود در جهان دارد، می‌بایست اطلاعات مربوط به 1- میزان ارزش صادرات میگوی ایران در هر سال 2- میزان ارزش کل صادرات ایران در هرسال 3- میزان ارزش کل صادرات میگو در جهان در هر سال 4- میزان کل صادرات جهان برای هر سال جمع‌آوری گردد.
داده‌های مورد نیاز در گام اول از طریق منابع زیر جمع آوری شده است.
منبع جمع آوری
متغیر
پایگاه اطلاعاتی فائو/ سازمان شیلات ایران
میزان ارزش صادرات میگوی ایران
www.tradingeconomics.com
میزان ارزش کل صادرات ایران در هرسال
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان ارزش کل صادرات میگو در جهان در هر سال
www.tradingeconomics.com
میزان کل صادرات جهان برای هر سال
جدول 3-1 منابع جمع آوری داده های متغیرهای شاخص بالاسا
هر‌یک از داده‌های بالا به طور مستقیم از منابع اطلاعاتی اشاره شده جمع‌آوری خواهند شد اما به دلیل اینکه میزان ارزش صادراتی میگوی ایران در هر کیلوگرم که از تقسیم کل ارزش دلاری به میزان حجم ارسال شده بدست می‌آید، در برخی از سال‌ها اختلاف زیادی با میانگین قیمت جهانی دارد و این فاصله قیمتی به هیچ عنوان توجیه منطقی نداشته و به دلایلی به طور عمدی پایین گزارش شده است، به ناچار ارزش صادرات میگو از حاصل ضرب میانگین قیمت جهانی و میزان حجم صادر شده در هر سال بدست آمده تا بتواند نتایج مناسب‌تری در مدل حاصل گردد.
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده ها
همانطور که در فصل اول اشاره شد ما قصد داریم در مرحله اول به بررسی مزیت نسبی میگوی ایران نسبت به دیگر تولید‌کنندگان و صادر کنندگان می‌پردازیم.
بتابراین ابتدا با بهره گرفتن از چهار متغیر 1- میزان صادرات میگوی ایران در هر سال 2 – میزان کل صادرات ایران در هرسال 3- میزان کل صادرات میگو در جهان در هر سال 4- میزان کل صادرات جهان مزیت نسبی آشکار بالاسا برای هر سال محاسبه می‌گردد تا مشخص شود مقدار آن در هر سال چه میزان بوده و نسبت به سال های قبل چه تغییری داشته است.
شاخص مزیت نسبی آشکار بالاسا به صورت زیر تعریف می‌گردد:
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده، مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بیشتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی است و تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی تلقی گردد.
3-3-2 مرحله دوم شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی
گام اول جامعه آماری مورد بررسی
در مرحله دوم جهت شناسایی عوامل موثر بر مدل از دو الگو کمک گرفته شده است.1- عواملی که در مقالات مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. 2- عواملی که از طریق مصاحبه با کارشناسان این صنعت تاثیرگذار گذار تشخیص داده شده‌اند.
بنابراین جامعه آماری مورد بررسی در این مرحله مقالاتی است که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است و جهت انجام مصاحبه نیز افرادی که در این صنعت فعالیت دارند و به حوزه صادرات میگو در بازارهای جهانی مشرف هستند در نظر گرفته می‌شوند.
گام دوم روش جمع آوری داده‌ها
همانطور که در گام اول به آن اشاره شد جمع‌آوری داده‌های وابسته از طریق مقالات مشابه که عمدتا مزیت نسبی کالای مورد مطالعه خود را با متغیرهای تولید و ارزش پولی وابسته می‌دانند مورد بررسی قرار گرفته است.
اما جهت بررسی دقیق تر این موضوع مصاحبه‌هایی با کارشناسانی که در این صنعت فعالیت می‌کنند و به حوزه صادرات میگو اشراف دارند با مضمون این پرسش که چه عواملی در مزیت صادراتی ایران و افزایش آن موثر است انجام شد که در مجموع نکات زیر جمع‌آوری گردید:
تقریبا تمامی کارشناسانی که با آنها مصاحبه صورت پذیرفت افزایش امکانات، زیر ساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، بهداشت و استانداردهای جهانی را لازمه افزایش تولید دانستند که این عوامل علاوه بر افزایش تولید، باعث کاهش بهای تمام شده و در نتیجه افزایش صادرات میگو خواهد گشت.
برخی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *