معرفی الگوهای مورد استفاده و موسسات مالی و اعتباری

(HI/HK) = (HJ / HK) × (HI/HJ)
کارایی مقیاس ×کارایی مدیریت = کارایی فنی
Widget not in any sidebars

در فرموله کردن تحلیل پوششی داده‌ها بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول تصمیم‌گیری نمود. شایان ذکر است که در روش تحلیل پوششی داده‌ها مدل را می توان براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول مشخص نمود که در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس هر دو نوع جهت‌گیری برای مدل (براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می‌نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت. همان‌طوری که شکل نشان می‌دهد در حالت کلی میزان کارایی در شرایط حداقل‌سازی عوامل تولید و میزان کارایی در شرایط حداکثرسازی محصول یکسان نمی‌باشد. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید این دو نسبت (دو کارایی) معادل می‌باشند ولی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، مقادیر کارایی براساس حداکثرسازی محصول مساوی مقدار کارایی براساس حداقل‌سازی عوامل تولید نخواهد بود، زیرا در حالت بازده تغییر نسبت به مقیاس منحنی VRS به‌جای CRS مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار 3-1. تفکیک کارایی فنی به کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس
فصل چهارم
تجزیه ‌‌و تحلیل‌ اطلاعات (یافته‌های تحقیق)

4-1. مقدمه
در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصادی کشور است. بانک‌ها می‌توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش‌های اقتصادی، شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک‌ها حتی با تامین اعتبار برای متخصصان می‌توانند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. افزون بر این، بانک‌ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانک‌ها هم‌چنین به‌عنوان عامل اجرای سیاست‌های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند.[7] تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سال‌های اخیر بانک‌ها را بر آن داشته برای بقاء و رقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک‌ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می‌تواند وضعیت بانک‌ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایندهای مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار، تا به این طریق آن‌ها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند تا آنجا که محققین اطلاع حاصل نموده اند ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی شعب به صورت روش‌های سنتی با استفاده ازنسبت‌های مالی و شاخص‌های مالی رایج صورت می‌پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است لذا استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌توانند باعث مشکلاتی برای سازمان شود .
اما روشهای نوین در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به‌نام تحلیل پوششی داده‌ها معطوف می‌دارد .در تحلیل پوششی داده‌ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به‌صورتی که” تحلیل پوششی داده‌ها” با ساخت و حل n مدل، n عملکرد واحد را در قیاس با یکدیگر بررسی نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می‌کند .[12]
4-2. معرفی الگوهای مورد استفاده
در این پژوهش از دو مدل زیر برای بررسی میزان کارایی شعب بانک پارسیان استان گیلان استفاده کرده‌ایم
مدل BCC پوششی خروجی محور
مدل ابرکارایی BCC خروجی محور
مدل‌ها با استفاده از نرم افزار Gams به اجرا در آمده‌اند. در ادامه به بررسی نتایج به‌دست آمده می‌پردازیم.
4-3. معرفی متغیرهای تحقیق
در این تحقیق شعب بانک پارسیان استان گیلان مورد بررسی قرار می‌گیرند که متشکل از 9 شعبه می‌باشند, عبارتنداز 1- مطهری 2- گلسار 3- لاکانی 4- انزلی 5- تالش 6- آستارا 7- آستانه اشرفیه 8- لاهیجان 9- لنگرود
4-3-1. ورودی‌ها
ورودی‌ها عباتند از
هزینه‌ها